Beaktats t.o.m. FörfS 708/2020.

30.12.2004/1430

Lag om Pallas-Yllästunturi nationalpark

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Inrättandet av nationalparken

I syfte att skydda den mest representativa fjällkedjan i västra Lappland samt därtill hörande skogs- och myrmarker som bevarats i naturtillstånd och har ödemarkskaraktär samt de arter som förekommer där, samt med tanke på utfärder, forskning och undervisningsändamål inrättas Pallas-Yllästunturi nationalpark i enlighet med naturvårdslagen (1096/1996).

2 §
Läge och gränser

Pallas-Yllästunturi nationalpark omfattar cirka 102 000 hektar statsägda områden i Enontekis, Kittilä, Muonio och Kolari kommuner. Gränserna för nationalparken har märkts ut med rött på den karta som utgör bilaga till denna lag.

3 §
Fridlysningsbestämmelser

På Pallas-Yllästunturi nationalpark tillämpas vad som i 13–15 § i naturvårdslagen föreskrivs om fridlysning, med undantag av 14 § 1 mom. 8 punkten.

4 §
Lokalbefolkningens rättigheter

De vars hemort är en kommun som avses i 8 § i jaktlagen (615/1993) har rätt att med stöd av nämnda lagrum jaga i sin hemkommun inom Pallas-Yllästunturi nationalpark, utan hinder av fridlysningsbestämmelserna i naturvårdslagen. Det är emellertid inte tillåtet att jaga i kalfjällsområdena eller i områdena i närhet av nationalparkens rutter och serviceanläggningar eller Ylläs och Pallastunturi turistcentra. De områden där jakt är tillåten har rastrerats på den karta som utgör bilaga till denna lag.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. har personer som är stadigvarande bosatta i byarna Raattama och Rauhala i Kittilä kommun rätt att i enlighet med 1 mom. jaga i den del av nationalparken som genom statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Kittilä och Muonio kommuner (566/2003) har överförts från Kittilä kommun till Muonio kommun. (2.6.2006/431)

I fråga om mete, pilkning och annat fiske i nationalparken gäller vad som föreskrivs särskilt. I Pallasjärvi och Keimiöjärvi samt Pyhäjärvi vid Aakenustunturi är även fiskevårdsåtgärder tillåtna. Närmare bestämmelser om fiskevården anges i den skötsel- och nyttjandeplan som skall göras upp enligt 19 § i naturvårdslagen. Det är emellertid förbjudet att fiska i lekvattnen för laxöring som förekommer i Pallasjärvi, i vatten med ett naturligt förekommande bäcköringsbestånd och i vatten där fjällröding förekommer. Närmare bestämmelser om de områden där det är förbjudet att fiska utfärdas genom förordning av statsrådet.

I fråga om bedrivande av renskötsel och uttag av husbehovsvirke i nationalparken gäller vad som föreskrivs särskilt.

4 a § (4.6.2010/489)
Byggande inom Pallastunturi turistcentrums område

I Pallas-Yllästunturi nationalpark inom Pallastunturi turistcentrums område är det, utan hinder av fridlysningsbestämmelserna i 13 § i naturvårdslagen, tillåtet att iståndsätta och bygga inkvarterings- och restauranglokaler och andra servicelokaler samt slalomanläggningar för ett hotell som betjänar turismen i nationalparken. Byggandet får inte äventyra syftet med att nationalparken inrättades eller bevarandet av de skyddade naturvärdena. I samband med byggandet ska det även säkerställas att de särskilda värden som gäller nationalparkens landskap och byggda miljö bevaras. På grund av de särskilda naturskyddskraven på nationalparken får varken de direkta eller indirekta effekterna av ovan nämnda turisttjänster vara så omfattande eller avvikande jämfört med det nuvarande tillståndet att de förändrar nationalparkens karaktär eller förhållandena där i betydande grad.

Byggandet ska basera sig på en detaljplan i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (132/1999). I planen kan för området anvisas byggrätt för byggande som avses i 1 mom. och som omfattar högst 10 000 kvadratmeter våningsyta. I byggnaderna kan anvisas källarlokaler som är placerade i en enda källarvåning och inom det område som begränsas av byggnadernas ytterväggar. Höjdläget för byggnadernas yttertak eller någon annan fast byggnadsdel kan vara högst 462,5 meter ovanför havsytan mätt enligt koordinatsystemet N60. I hotellet får inkvarteringen omfatta högst 320 bäddplatser.

I planen ska anvisas en reservering också för ett naturum och för andra underhålls- och servicelokaler som behövs i nationalparken, varvid för dessa kan anvisas en byggrätt om högst 500 kvadratmeter våningsyta.

För området i fråga kan i planen inte anvisas en reservering för ett husvagnsområde. Det inom området befintliga husvagnsområdet måste tas ur bruk inom ett år från det att tillståndet för byggande enligt 1 mom. har vunnit laga kraft.

Gränserna för det område där byggande tillåts har märkts ut med rött på den karta som utgör bilaga till denna lag.

Det är tillåtet att rusta upp, utvidga eller i förekommande fall bygga om avloppsreningsverket i Pallastunturi turistcentrum också utanför det område som enligt 5 mom. har avsatts för byggande.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2005.

Genom denna lag upphävs 2 § 1 mom. 40 punkten i förordningen av den 27 maj 1992 om lundskyddsområden (503/1992).

RP 169/2003, MiUB 17/2004, RSv 185/2004

Ikraftträdelsestadganden:

2.6.2006/431:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

RP 228/2005, MiUB 2/2006, RSv 27/2006

4.6.2010/489:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 195/2009, MiUB 5/2010, RSv 64/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.