Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

13.8.2004/768

Lag om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Syfte

Syftet med denna lag är att garantera dem som saken gäller samt registrerade sammanslutningar rätt att söka ändring i enlighet med artikel 9 i den i Århus den 25 juni 1998 ingångna konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.

2 § (5.5.2017/265)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på projekt som avser anläggning av

1) sådana kraftledningar ovan markytan som har en spänning av minst 220 kilovolt och en längd av mer än 15 kilometer, eller

2) sådana överföringsrör för transport av gas, olja eller kemikalier som har en längd av mer än 40 kilometer och en diameter av mer än DN 800 millimeter, eller

3) sådana kraftledningar som har en spänning av minst 110 kilovolt eller överföringsrör för gränsöverskridande transport av gas, om lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) tillämpas på projektet.

3 §
Förhållande till planläggningssystemet

Förfarande enligt denna lag tillämpas inte om genomförandet av ett projekt till alla delar sker utifrån en plan med rättsverkningar enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) där projektets placering och förhållande till annan områdesanvändning har utretts.

4 §
Inlösningstillstånd och inlösning

Projekt som avses i denna lag får inte genomföras utan inlösningstillstånd enligt lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977). I fråga om verkställigheten av inlösningen och om inlösningen gäller i övrigt vad som särskilt föreskrivs i den ovan nämnda lagen eller i någon annan lag.

4 a § (5.5.2017/265)
Hörande av allmänheten

Också andra personer än de parter och myndigheter som avses i 8 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter ska innan ärendet avgörs ges tillfälle att uttrycka sin åsikt om en ansökan om inlösningstillstånd för ett projekt enligt denna lag.

5 § (5.5.2017/265)
Sökande av ändring

Utöver vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996) har en registrerad förening eller stiftelse vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och som verkar på det område som projektet avser rätt att anföra besvär över inlösningstillstånd som meddelats för projekt som anges i denna lag. I fråga om sökande av ändring gäller i övrigt bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen.

Beslut om inlösningstillstånd delges så som föreskrivs i 9 § och 10 § 3 mom. i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter. Beslut om inlösningstillstånd delges föreningar och stiftelser som avses i 1 mom. genom offentlig delgivning på det sätt som föreskrivs särskilt.

FörvaltningsprocessL 586/1996 har upphävts genom L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019.

6 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

Denna lag tillämpas på projekt som anhängiggörs efter det att lagen trätt i kraft.

Denna lag tillämpas inte på projekt för vilka inlösningstillstånd enligt lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter har sökts när denna lag träder i kraft.

RP 165/2003, MiUB 13/2004, RSv 105/2004

Ikraftträdelsestadganden:

2.2.2007/111:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 222/2006, KoUB 30/2006, RSv 242/2006

5.5.2017/265:

Denna lag träder i kraft den 16 maj 2017.

RP 259/2016, MiUB 4/2017, RSv 23/2017, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT nr L 124, 16.4.2014, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT nr L 26, 28.1.2012, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.