Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

9.7.2004/629

Lag om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 4.5.2018/301, som gäller fr.o.m. 1.7.2018.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter ordna utfärdande, beställning och distribution av verkstads-, förar-, företags- och kontrollkort samt de offentliga förvaltningsuppgifter som har samband med dem.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) färdskrivarkort sådana verkstads-, förar-, företags- och kontrollkort som avses i 1 §,

2) utfärdande av färdskrivarkort offentliga förvaltningsuppgifter i anslutning till utfärdande, beställning och distribution av färdskrivarkort,

3) den som utfärdar färdskrivarkort en offentlig eller enskild instans med vilken Trafiksäkerhetsverket har ingått avtal om utfärdande av färdskrivarkort. (22.12.2009/1304)

3 § (22.12.2009/1304)
Behörig myndighet

I Finland svarar Trafiksäkerhetsverket för utfärdande och återkallande av färdskrivarkort samt för meddelanden till kommissionen i enlighet med artikel 12.3 i den rådsförordning som nämns i 1 § och för utbyte av uppgifter om färdskrivarkort med behöriga myndigheter i Europeiska unionens medlemsstater och i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Trafiksäkerhetsverket är även den nationella certifieringsmyndigheten för certifikat i anslutning till färdskrivarkort.

4 § (22.12.2009/1304)
Utfärdande och återkallande av färdskrivarkort

För utfärdande av färdskrivarkort i Finland svarar Trafiksäkerhetsverket. Verket kan ingå avtal om att utfärdandet av förar- och företagskort överförs på en offentlig eller enskild instans.

Beslut om återkallande av färdskrivarkort fattas av Trafiksäkerhetsverket.

2 kap

Utfärdande av färdskrivarkort med stöd av avtal som ingås med Trafiksäkerhetsverket (22.12.2009/1304)

5 §
Avtal om utfärdande av färdskrivarkort

Med stöd av avtal som avses i 4 § 1 mom. skall utfärdandet av färdskrivarkort ordnas på sådant sätt att tjänsternas kvalitet och enhetlighet samt tillgången på tjänster tryggas i olika delar av landet.

I ett avtal om utfärdande av färdskrivarkort skall avtalas om

1) det område inom vilket den som utfärdar färdskrivarkort har ensamrätt att utfärda färdskrivarkort,

2) minimiantalet verksamhetsställen och deras placering ortsvis samt betjäningstider,

3) förfaranden som säkerställer ändamålsenlig skötsel av uppgifter i anslutning till utfärdande av färdskrivarkort samt att den behövliga personalen har tillräcklig yrkesskicklighet,

4) förfaranden vid användning av fordonstrafikregistret och vid registrering av uppgifter samt hur den datasekretess och det dataskydd som förutsätts av tjänsteproducenten skall visas,

5) förvaring och arkivering av dokument i anslutning till färdskrivarkortstjänsterna,

6) förfaranden vid uttag av avgifter för färdskrivarkort och vid redovisning av avgifterna till Trafiksäkerhetsverket, (22.12.2009/1304)

7) den ersättning som Trafiksäkerhetsverket betalar till tjänsteproducenten och betalningssättet, och (22.12.2009/1304)

8) avtalsperiod och inledande av verksamheten samt om hur avtalet upphör under avtalsperioden.

Utfärdandet av färdskrivarkort kan kombineras med andra tjänster som Trafiksäkerhetsverket anskaffar. (22.12.2009/1304)

Ett avtal om utfärdande av färdskrivarkort ingås för högst fyra år. Avtalsperioden kan, med iakttagande av sådant direkt förhandlat förfarande som avses i 5 § i lagen om offentlig upphandling (1505/1992), förlängas med högst tre år för verkställande av en ny tjänsteupphandling motsvarande den upphandling som tidigare verkställts med samma serviceproducent. Förutsättningen för detta är att den upphandlingsannons som gällde den första upphandlingen har innehållit ett omnämnande av möjligheten att förlänga avtalet inom tre år från det att det ursprungliga avtalet ingicks. (19.10.2006/917)

6 §
Allmänna krav på den som utfärdar färdskrivarkort

Den som utfärdar färdskrivarkort skall vara tillförlitlig, sakkunnig, oberoende och solvent. Tjänsteproducenten skall säkerställa att verksamheten är av tillräckligt hög kvalitet och att kunderna bemöts lika.

Den som utfärdar färdskrivarkort skall med tanke på skötseln av uppgifterna ha tillräckligt stor personal, lämpliga verksamhetsutrymmen samt tillräckliga datatrafikförbindelser och en tillräckligt hög nivå på datasystemet.

Den som utfärdar färdskrivarkort skall sköta dataskyddet på ett ändamålsenligt sätt.

7 §
Bedömning av tillförlitligheten hos den som utfärdar färdskrivarkort

Den som utfärdar färdskrivarkort kan anses vara tillförlitlig, om utfärdaren eller en medlem eller suppleant i dess styrelse eller förvaltningsråd, verkställande direktören, en bolagsman i öppet bolag eller ansvarig bolagsman i kommanditbolag eller en person i någon annan dominerande ställning inte genom sin verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att tillhandahålla färdskrivarkortstjänster.

Den som utfärdar färdskrivarkort kan åtminstone inte anses vara tillförlitlig på det sätt som avses i 1 mom. om någon av de nämnda personerna har dömts till straff för överträdelse av bestämmelserna om kör- och vilotider, registrering av fordon, besiktning, förarexamensverksamhet, trafikutövning, bokföring, beskattning eller ekonomiförvaltning, och överträdelsen visar att personen är uppenbart olämplig att utfärda färdskrivarkort.

8 §
Bedömning av oberoende hos den som utfärdar färdskrivarkort

Den som utfärdar färdskrivarkort, en anställd hos denne eller en person i annat beroendeförhållande till tjänsteproducenten får inte utföra sådana transporter som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter.

Den som utfärdar färdskrivarkort får inte kommersiellt, ekonomiskt eller på annat sätt stå i beroendeförhållande till ett bolag som bedriver i 1 mom. avsedda transporter, inte heller till en sammanslutning, en stiftelse eller en offentligrättslig institution som bildats av dem som bedriver verksamhet som avses i 1 mom.

9 §
Iakttagande av vissa bestämmelser om myndigheternas verksamhet

Vid utfärdande av färdskrivarkort gäller vad som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs i fråga om handlingars offentlighet och vad som i arkivlagen (831/1994) bestäms om arkivering av handlingar.

Vid utfärdande av färdskrivarkort skall även iakttas bestämmelserna om grunderna för god förvaltning och om förfarandet i förvaltningsärenden samt om användningen av finska, svenska och samiska hos myndigheter.

10 § (22.12.2009/1304)
Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över den verksamhet som bedrivs av den som utfärdar färdskrivarkort.

Den som utfärdar färdskrivarkort är trots sekretessbestämmelserna skyldig att lämna Trafiksäkerhetsverket de uppgifter verket behöver för tillsynen över verksamheten. Tjänsteproducenten ska utan dröjsmål underrätta verket om sådana förändringar i den egna verksamheten som kan ha väsentlig inverkan på utövandet av verksamheten i anslutning till färdskrivarkortstjänster.

Trafiksäkerhetsverket har rätt att utföra inspektioner på ställen där den som utfärdar färdskrivarkort utövar sin verksamhet. Utfärdaren ska dessutom se till att förhållandena är sådana att en inspektion kan utföras på ett ändamålsenligt sätt. Inspektioner får inte ske på ställen som omfattas av hemfriden.

Om den som utfärdar färdskrivarkort inte uppfyller de krav som föreskrivs i 6-8 §, vägrar att lämna uppgifter som är nödvändiga för Trafiksäkerhetsverkets tillsyn över verksamheten, hindrar eller försöker hindra inspektion av verksamhetsutrymmen eller på något väsentligt sätt bryter mot det avtal som avses i 4 § 1 mom. så att en ändamålsenlig skötsel av utfärdandet av färdskrivarkort äventyras, kan Trafiksäkerhetsverket omedelbart häva avtalet.

11 § (22.12.2009/1304)
Personregisteruppgifter

Trafiksäkerhetsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att få nödvändiga uppgifter ur straffregistret och fordonstrafikregistret för utredning och övervakning av att de krav som ställs på tillförlitligheten hos den som utfärdar färdskrivarkort är uppfyllda. En uppgift om brott kan som grund för hävande av avtal utlämnas till den som utfärdar färdskrivarkort.

12 § (22.12.2009/1304)
Tystnadsplikt

Den som utfärdar färdskrivarkort eller en anställd hos denne får inte för utomstående röja sådana uppgifter som de i samband med bedömning av tillförlitlighet enligt 7 § fått om brott begånget av en i nämnda paragraf avsedd person och som Trafiksäkerhetsverket med stöd av 11 § har lämnat ut till tjänsteproducenten.

3 kap

Särskilda bestämmelser

13 § (7.8.2015/984)
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut om färdskrivarkort som fattats av den som utfärdar färdskrivarkort får begäras hos Trafiksäkerhetsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat med anledning av en begäran om omprövning och andra beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller återkallande av färdskrivarkort får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut som gäller återkallande av färdskrivarkort kan verkställas oberoende av ändringssökande.

14 §
Handräckning

Polisen är skyldig att lämna handräckning vid tillsynen över att denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas.

15 §
Straffbestämmelser

Den som utfärdar färdskrivarkort utan avtal med Trafiksäkerhetsverket ska för olagligt utfärdande av färdskrivarkort dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. (22.12.2009/1304)

På en person som utfärdar färdskrivarkort tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.

Bestämmelser om straff för felaktig registeranteckning ingår i 16 kap. 7 § strafflagen (39/1889). Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 11 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § strafflagen.

16 § (22.12.2009/1304)
Avgift för färdskrivarkort

För färdskrivarkort tas för Trafiksäkerhetsverket ut en avgift i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

17 § (22.12.2009/1304)
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om utfärdande av färdskrivarkort och om de i 4 § 1 mom. avsedda uppgifter som Trafiksäkerhetsverket har i egenskap av tillhandahållare av färdskrivarkortstjänster utfärdas genom förordning av statsrådet.

18 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Ett avtal som avses i 5 § 4 mom. kan första gången ingås för kortare tid än tre år, om det är nödvändigt för att utfärdandet av färdskrivarkort senare eventuellt ska kunna kombineras med annat avtal med Trafiksäkerhetsverket om tillhandahållande av tjänster. (22.12.2009/1304)

RP 38/2004, KoUB 10/2004, RSv 59/2004

Ikraftträdelsestadganden:

19.10.2006/917:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 62/2006, KoUB 14/2006, RSv 95/2006

22.12.2009/1304:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Bestämmelserna i denna lag om avtal som ingåtts med Trafiksäkerhetsverket gäller också avtal som ingåtts med Fordonsförvaltningscentralen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

7.8.2015/984:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.