Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

18.12.2003/1098

Statsrådets förordning om kungörelseregister

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enligthet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 10 § 3 mom. lagen den 15 augusti 2003 om offentlig stämning (729/2003):

1 § (23.11.2006/1016)

I kungörelseregistret förs in uppgifter om kungörelser som baserar sig på en domstols eller myndighets beslut och som gäller

1) offentlig stämning,

2 punkten har upphävts genom F 13.6.2018/451. (13.6.2018/451)

3 punkten har upphävts genom F 13.6.2018/451. (13.6.2018/451)

4) aktiebolags fusion, delning eller utdelning av medel, eller andra i lagstiftningen om sammanslutningar och stiftelser avsedda åtgärder eller beslut som skall kungöras i den officiella tidningen, eller

5) utmätningsmannens kungörelser.

2 §

Ur kungörelserna införs i registret uppgifter om

1) gäldenärens eller någon annan i kungörelsen avsedd persons eller sammanslutnings nuvarande och tidigare namn, hemort samt personbeteckning eller företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning,

2) ärendets art,

3) vad kungörelsen uppmanar borgenärer och andra rättsinnehavare till,

4) när den utsatta tiden löper ut,

5) vem som tar emot anmälningar eller yrkanden samt dennes kontaktuppgifter,

6) domstolens eller myndighetens namn och kontaktuppgifter,

7) vilket nummer ärendet har hos domstolen,

8) andra uppgifter som har anknytning till det ärende som kungörelsen gäller och som behövs för registerföringen eller bevakningen av borgenärernas intressen.

3 §

Om behandlingen av det ärende som kungörelsen gäller avslutas innan den utsatta tiden löper ut eller om en omständighet som har antecknats i registret förändras, skall detta antecknas i registret.

4 §

När en domstol eller annan myndighet fattar ett beslut som skall föras in i kungörelseregistret, skall domstolen eller myndigheten utan dröjsmål sända ett meddelande om beslutet till rättsregistercentralen.

Domstolen eller myndigheten kan sända uppgifterna elektroniskt på det sätt som rättsregistercentralen bestämmer närmare.

5 §

Rättsregistercentralen skall se till att de uppgifter som domstolar eller andra myndigheter sänder till centralen utan dröjsmål förs in i kungörelseregistret. Rättsregistercentralen kan också på eget initiativ föra in anteckningar.

När den tid som utsatts i kungörelsen har löpt ut, skall rättsregistercentralen omedelbart utplåna uppgifterna om kungörelsen ur registret.

6 §

Rättsregistercentralen skall se till att uppgifterna i kungörelseregistret finns tillgängliga i det allmänna datanätet.

Den som behöver uppgifter ur kungörelseregistret för att anmäla skulder eller för annan bevakning av borgenärers intresse, kan av rättsregistercentralen på ansökan beviljas tillstånd att få uppgifterna i elektronisk form. I användningstillståndet kan ingå föreskrifter om sökkriterierna och andra villkor för användningen av registret samt om övervakningen.

7 §

Användningen av kungörelseregistret är avgiftsfri i det allmänna datanätet.

För utlämnande av uppgifter i elektronisk form ska tas ut ett pris som bestäms enligt företagsekonomiska grunder, enligt vad som föreskrivs i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Något pris tas dock inte ut när uppgifter som behövs för fullgörande av åligganden inom rättsvården lämnas ut till domstolar, Patent- och registerstyrelsen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt Statens ämbetsverk på Åland. (19.12.2019/1326)

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.

I kungörelseregistret förs in uppgifter om beslut som har fattats efter det att förordningen har trätt i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

23.11.2006/1016:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Vid tillämpning av denna förordning iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i övergångsbestämmelserna i lagen om ändring av utsökningslagen (469/2006).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

13.6.2018/451:

Denna förordning träder i kraft den 26 juni 2018.

19.12.2019/1326:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.