Beaktats t.o.m. FörfS 946/2023.

15.8.2003/728

Lag om preskription av skulder

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Allmänna bestämmelser
1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller preskription av skulder. Med skulder avses i denna lag penningskulder och andra förpliktelser.

Denna lag tillämpas inte på

1) skatter, offentliga avgifter eller andra penningfordringar som kan drivas in genom utsökning utan dom eller beslut,

2) böter, förverkandepåföljder eller andra straffrättsliga påföljder och inte heller på vite eller på hot om tvångsutförande eller avbrytande,

3) pensioner, ersättningar, bidrag och stöd eller andra förmåner som betalas med stöd av pensions- eller sociallagstiftningen, på grundval av lagstadgad försäkring eller av offentliga medel, eller på

4) underhållsbidrag som avses i lagen om underhåll för barn (704/1975) eller på kommuners regressfordringar som grundar sig på underhållsstöd till barn enligt lagen om underhållstrygghet (671/1998).

Se L om verkställighet av skatter och avgifter 706/2007 20 och 21 § samt StraffL 39/1889 8 kap. Se även t.ex. L om pension för arbetstagare 395/2006 125 § och SjukförsäkringsL 1224/2004 15 kap. 19 §. L om underhållstrygghet 671/1998 har upphävts genom L om underhållsstöd 580/2008.

2 §
Förhållandet till specialbestämmelser

Om det i någon annan lag finns avvikande specialbestämmelser om preskriptionstiden eller annat som hänför sig till preskription av skulder, gäller de i stället för denna lag. Om borgenären kan framställa krav som har olika ansvarsgrunder, tillämpas preskriptionstiden enligt specialbestämmelsen endast på skulder som har sin grund i lagen i fråga.

Även om en specialbestämmelse annars tillämpas på preskriptionen av en skuld, preskriberas skulden enligt denna lag efter det att beträffande skulden givits en lagakraftvunnen dom eller någon annan utsökningsgrund som kan verkställas som en lagakraftvunnen dom.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller i tillämpliga delar sådana specialbestämmelser enligt vilka en talan som gäller en skuld måste väckas inom utsatt tid. Tiden för väckande av talan kan dock avbrytas endast genom en avbrytande åtgärd enligt 11 §. Om borgenären har förlorat sin rätt att väcka talan, anses skulden ha preskriberats på det sätt som föreskrivs i denna lag.

3 §
Lagens tvingande natur

Avvikelser från denna lag får inte göras genom avtal till nackdel för gäldenären.

Avvikelser från denna lag får inte heller göras till nackdel för en konsument eller enskild borgensman eller enskild pantsättare genom ett avtal där det bestäms att en främmande stats lag skall tillämpas på en skuld, om denna lag annars skall tillämpas på skulden.

Preskriptionstiden och dess början
4 §
Den allmänna preskriptionstiden

En skuld preskriberas tre år efter en tidpunkt som bestäms i 5–7 §, om preskriptionen inte har avbrutits före det.

5 §
Preskriptionstidens början när förfallodagen är avtalad

Preskriptionstiden räknas från förfallodagen, om förfallodagen är på ett för gäldenären bindande sätt bestämd i förväg.

Om betalning av en skuld före den bestämda förfallodagen kan yrkas med anledning av gäldenärens avtalsbrott eller av någon annan orsak, börjar preskriptionstiden löpa när skulden har förfallit till betalning till följd av uppsägningsåtgärder.

6 §
Preskriptionstidens början när förfallodagen för en köpesumma inte är bestämd

Om förfallodagen för en köpesumma eller något annat vederlag inte har bestämts i förväg på ett bindande sätt, börjar preskriptionstiden löpa när säljaren har överlämnat köpeobjektet till köparen eller när någon annan avtalspart som är borgenär har fullgjort sin egen prestationsskyldighet.

7 §
Preskriptionstidens början och maximilängd vid ersättningar

Preskriptionstiden för skadestånd och gottgörelse av annat slag börjar löpa,

1) när det gäller ersättning för avtalsbrott, då köparen har upptäckt felet eller bristen i köpeobjektet eller då någon annan avtalspart som är borgenär har eller borde ha upptäckt en felaktighet i fullgörandet av avtalet,

2) när det gäller skadestånd som grundar sig på ett ombuds, en företrädares eller någon annan uppdragstagares fel eller försummelse, då uppdragstagaren har lämnat sin redovisning eller, om skadeståndsgrunden inte framgår av de redovisade uppgifterna, då huvudmannen har eller borde ha upptäckt felet eller försummelsen,

3) när det gäller skadestånd som grundar sig på något annat än ett avtalsförhållande, då den skadelidande fick kännedom om eller borde ha känt till skadan och vem som ansvarar för skadan,

4) när det gäller återbäring av obehörig vinst, då den som kan framställa ett sådant krav fick kännedom om eller borde ha känt till att en betalning skett av misstag, att ett avtal är ogiltigt eller att något annat har skett som har lett till att det uppstått obehörig vinst som skall återbäras och vem som fått den obehöriga vinsten.

Preskriptionen av ett skadestånd eller någon annan skuld som avses i 1 mom. måste dock avbrytas innan tio år har gått från avtalsbrottet eller från den händelse som har orsakat skadan eller lett till uppkomsten av obehörig vinst. Denna tidsfrist begränsar dock inte den skadelidandes rätt att kräva ersättning för person- eller miljöskador.

En skuld som grundar sig på ett brott anses varken med stöd av denna eller någon annan lag vara preskriberad så länge åtal kan väckas för brottet eller så länge brottmålet är anhängigt vid domstol.

8 §
Preskriptionstiden i andra fall

När det är fråga om en skuld på obestämd tid eller vars uppkomst är villkorlig eller någon annan skuld där preskriptionstidens början inte bestäms med stöd av 5–7 §, preskriberas skulden tio år efter det att förpliktelsens rättsgrund uppkom, om inte preskriptionen har avbrutits före det.

Efter att skulden har förfallit till betalning på grund av borgenärens yrkande eller av något annat skäl iakttas dock en treårig preskriptionstid, som räknas från förfallodagen.

3 mom. har upphävts genom L 19.12.2014/1126. (19.12.2014/1126)

9 §
Insättningar preskriberas inte

Insättningar som en depositionsbank tagit emot och andra medel som tagits emot från allmänheten och som skall återbetalas på anfordran samt de räntor som betalats på dem preskriberas inte.

Avbrytande av preskription
10 §
Icke-formbundna åtgärder som avbryter preskription

Preskriptionen av en skuld avbryts, om

1) parterna kommer överens om betalningsarrangemang, säkerheter eller andra ändringar i villkoren för skulden eller om att preskriptionen har avbrutits,

2) gäldenären betalar eller på något annat sätt erkänner sin skuld till borgenären, eller

3) borgenären kräver prestation av gäldenären eller på något annat sätt påminner gäldenären om skulden.

För att preskriptionen av en skuld skall avbrytas krävs att skulden preciseras när åtgärden för att avbryta preskriptionen vidtas. Är det fråga om skadestånd eller gottgörelse som avses i 7 §, skall av borgenärens påminnelse så tydligt som skäligen kan krävas framgå grunden för skulden samt beloppet, om gäldenären inte har kännedom om dem.

11 §
Rättsliga åtgärder som avbryter preskription

Preskriptionen av en skuld avbryts på det sätt som anges i 2 mom., om

1) borgenären väcker talan angående fordran mot gäldenären eller i fråga om fordran framställer ett krav vid domstol, konsumenttvistenämnden eller vid något annat lagstadgat organ eller i ett förfarande där ett avgörande eller en rekommendation i ärendet kan meddelas, eller vid ett organ som har anmälts till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 20.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG, (30.12.2015/1700)

2) borgenären anmäler sin fordran utifrån en offentlig stämning som gäller gäldenären eller i gäldenärens konkurs eller i något annat insolvensförfarande eller skulden annars beaktas i samband med förfarandet,

3) borgenären anhängiggör ett utsökningsärende eller skulden annars beaktas i samband med ett utsökningsförfarande, eller

4) fordran tas till behandling vid medling i domstol eller vid ett sådant medlingsförfarande där förlikningen kan stadfästas så att den blir verkställbar på det sätt som föreskrivs i lagen om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar (394/2011).

(29.4.2011/396)

När ett ärende enligt 1 mom. 1 eller 3 punkten blir anhängigt, när det fattas beslut om inledande av ett förfarande som avses i 2 punkten eller beslut om ett interimistiskt förbud som gäller skulden, eller när det fattas beslut eller ingås avtal om inledande av medling enligt 4 punkten avstannar preskriptionen för den tid förfarandet i fråga pågår. Den dag det meddelas en dom som vinner laga kraft eller handläggningen av ärendet avslutas av någon annan orsak anses preskriptionen ha avbrutits. (29.4.2016/324)

Om borgenären återkallar sin ansökan eller handläggningen av ärendet avslutas av någon annan orsak utan att gäldenären tillställts en sådan delgivning eller annat sådant meddelande om borgenärens krav som enligt lag borde ha tillställts gäldenären, anses preskriptionstiden inte ha avbrutits. I ett sådant fall preskriberas skulden dock tidigast ett år från det att handläggningen av ärendet avslutades. Preskriptionstiden kan förlängas på detta sätt bara en enda gång. (29.4.2016/324)

Vad som föreskrivs i 3 mom. tillämpas på tiden för väckande av talan också då ett ärende som avses i 1 mom. 1 punkten har avvisats utan prövning eller ärendet har lämnats därhän efter att det har delgivits gäldenären.

11 a § (29.2.2008/118)
När gäldenären är en upplöst sammanslutning eller ett insolvent dödsbo

En skuld preskriberas inte trots att borgenären inte riktar avbrytande åtgärder mot en gäldenärssammanslutning som har upplösts eller avförts ur handelsregistret. Vad som föreskrivs om gäldenärssammanslutningar i detta moment gäller dock inte öppna bolag eller kommanditbolag.

Om tillgångarna i gäldenärens dödsbo enligt bouppteckningen inte räcker till för att betala boutredningsmannens arvode och kostnader efter det att övriga boutredningsskulder har betalats eller om gäldenärens dödsbo har försatts i konkurs, påverkar preskriptionen av en skuld för dödsboets del inte det ansvar som andra gäldenärer eller borgensmän har som svarar för samma skuld. Vad som i detta moment föreskrivs om en borgensmans ansvar gäller även en pantsättare som har lämnat en borgenär egendom som säkerhet för den avlidnes skuld.

12 §
Accessoriska prestationer och delprestationer

Ränta och dröjsmålsränta på en skuld, andra accessoriska kostnader samt amorteringar på skuldkapitalet och andra delprestationer preskriberas var för sig. Om kapitalet preskriberas, preskriberas dock även räntorna på skulden och de övriga accessoriska kostnaderna.

En avbrytande åtgärd avbryter förutom preskriptionen av skuldkapitalet även preskriptionen av räntor och andra accessoriska prestationer oberoende av deras förfallodagar.

13 §
Verkningarna av avbruten preskription

På avbruten preskription följer en ny, lika lång preskriptionstid som den förra.

Efter att skulden fastställts genom en lagakraftvunnen dom eller någon annan utsökningsgrund som kan verkställas på samma sätt som en lagakraftvunnen dom är preskriptionstiden dock fem år. Om en dom eller ett beslut som vunnit laga kraft återbryts, anses någon preskription inte ha skett under den tid som gått efter att domen meddelades.

Uppstår prestationsskyldigheten först efter att den utsökningsgrund som avses i 2 mom. givits, räknas preskriptionstiden från den tidpunkt vid vilken prestationsskyldigheten uppkom.

Slutgiltig preskription (19.12.2014/1126)
13 a § (19.12.2014/1126)
Slutgiltig preskription

Fysiska personers penningskulder som grundar sig på avtal preskriberas senast när det har gått 20 år sedan skulden förfallit till betalning. Om borgenären är en fysisk person, är preskriptionstiden 25 år. Den preskriptionstid som avses här kan inte avbrytas.

Bestämmelser om preskription av en skuld på grund av att tiden för utsökningsgrundens verkställbarhet har löpt ut finns i 2 kap. 27 § i utsökningsbalken (705/2007).

Preskription enligt denna paragraf hindrar inte förlängning av utsökningsgrundens tidsfrist enligt 2 kap. 26 § och 27 § 2–4 mom. i utsökningsbalken.

Verkningarna av preskription
14 §
Upphörande av prestationsskyldigheten

Gäldenärens skyldighet att betala en skuld upphör när skulden preskriberas.

En gäldenär har inte rätt att av borgenären återfå en betalning på en preskriberad skuld. Är det fråga om en näringsidkares fordran som grundar sig på överlåtelse av en konsumtionsnyttighet eller beviljande av kredit för en konsument, eller en kreditgivares fordran på en enskild borgensman eller enskild pantsättare, har gäldenären dock rätt att få tillbaka en betalning som gäldenären fullgjort utan att veta att skulden var preskriberad. På det belopp som skall återbäras skall borgenären betala ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) från den dag då borgenären tog emot betalningen på den preskriberade skulden.

15 §
Kvittning och återgång av en betalning

En borgenär får använda en preskriberad fordran för kvittning, om förutsättningarna för kvittning fanns redan innan fordran preskriberades eller om parternas fordringar hänför sig till samma rättsförhållande.

Om betalning eller kvittning av en skuld senare återgår eller annars visar sig vara utan verkan, anses någon preskription inte ha skett under tiden efter prestationen, förutsatt att borgenären hade grundad anledning att tro att skulden hade upphört att gälla till följd av betalningen eller kvittningen.

16 §
Säkerhetsrätt

Preskription hindrar inte att borgenären får betalning ur egendom som gäldenären ställt som säkerhet, om borgenären har pant- eller retentionsrätt i egendomen.

Ett villkor enligt vilket säljaren har rätt att häva köpet eller kräva tillbaka köpeobjektet, om betalningen försummas, upphör att gälla när en skuld som hänför sig till köpeskillingen preskriberas, om inte detta villkor har antecknats i ett register som med stöd av lag förs över ägande och rättigheter.

17 §
Insolvensförfarande

Om borgenärens fordran har beaktats i en konkursdom kan, utan hinder av att preskriptionstiden löper, betalning sökas ur egendom som hör till konkursboet. Angående en konkursdoms verkningar för en gäldenär som ansvarar personligen för en skuld gäller vad som föreskrivs i 13 § 2 mom.

När det gäller en fordran som beaktats i ett av en domstol fastställt betalningsprogram preskriberas varje betalning för sig på det sätt som föreskrivs i 13 § 3 mom. Om betalningsprogrammet förfaller, anses preskriptionstiden ha avbrutits då ett lagakraftvunnet beslut om att betalningsprogrammet skall förfalla meddelades.

3 mom. har upphävts genom L 15.6.2007/708. (15.6.2007/708)

18 §
Hur preskriptionen beaktas

Preskriptionen av en skuld tas till prövning vid domstol eller i andra myndighetsförfaranden endast om en part framställer en invändning om saken.

Angående utsökningsmyndigheternas skyldighet att på tjänstens vägnar beakta preskription av en skuld föreskrivs särskilt.

Preskription när det finns flera gäldenärer
19 §
Preskriptionen för enskilda gäldenärers del

Om det finns flera gäldenärer, räknas preskriptionstiden för varje gäldenär för sig. Preskriptionen av en skuld avbryts endast för den gäldenär i vars namn åtgärden för att avbryta preskriptionen vidtas eller mot vilken den avbrytande åtgärden riktas.

Om gäldenärerna har solidariskt ansvar för samma skuld och skulden preskriberas för någon gäldenärs del, svarar var och en av de återstående gäldenärerna endast för betalning av sin egen andel av skulden. Andelarna räknas ut på det belopp som gäldenärerna ursprungligen förbundit sig att betala eller som de förordnats att betala. Andelarna bestäms enligt gäldenärernas huvudtal, om inte något annat har avtalats eller bestämts om ansvarsfördelningen.

Om en gäldenär har betalat av på skulden utan att känna till att skulden varit preskriberad för någon solidariskt ansvarig gäldenärs del, har gäldenären rätt att kräva tillbaka det belopp som överskrider gäldenärens andel av skulden. På det belopp som skall återbäras skall borgenären betala ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen från den dag då borgenären tog emot betalningen på den preskriberade skulden.

20 §
Preskription av regressrätt

Om en gäldenär med solidariskt ansvar har betalat av på en skuld som har förfallit till betalning, börjar preskriptionen av dennes regressrätt gentemot de andra gäldenärerna löpa när betalningen fullgjorts. Om betalning har skett innan skulden förfallit till betalning, gäller för preskriptionen av en regressfordran detsamma som gällde mellan den ursprungliga borgenären och de andra gäldenärerna i fråga om preskription av skulden.

Ikraftträdelsebestämmelser
21 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Genom denna lag upphävs förordningen den 9 november 1868 om preskription i fordringsmål och om offentlig stämning på borgenärer (32/1868) jämte ändringar. En hänvisning till förordningen någon annanstans i lagstiftningen avser efter ikraftträdandet av denna lag en hänvisning till denna lag eller, när det gäller offentlig stämning på borgenärer, till lagen om offentlig stämning (729/2003).

Denna lag tillämpas också på en skuld vars rättsgrund uppstått före ikraftträdandet av lagen. En skuld preskriberas dock enligt denna lag tidigast tre år efter lagens ikraftträdande, om inte skulden i fråga också enligt de tidigare gällande bestämmelserna skulle preskriberas före det.

Om ett ärende som gäller en skuld är anhängigt när lagen träder i kraft, avbryts preskriptionen av skulden på det sätt som avses i 11 § vid lagens ikraftträdande. I ett anhängigt utsökningsärende förutsätts dessutom att gäldenären har underrättats om borgenärens yrkande eller att preskriptionen har avbrutits på något annat sätt i utsökningsförfarande före den tidpunkt vid vilken skulden annars hade preskriberats.

RP 187/2002, EkUB 28/2002, RSv 278/2002

Ikraftträdelsestadganden:

15.6.2007/708:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 83/2006, LaUB 26/2006, RSv 275/2006

29.2.2008/118:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

Lagen ska också tillämpas på skulder vars grund har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag.

RP 178/2007, LaUB 2/2008, RSv 2/2008

14.5.2010/428:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.

Denna lag tillämpas också på skulder vars rättsgrund har uppstått före lagens ikraftträdande. Om ett ärende som gäller en skuld när lagen träder i kraft är anhängigt vid ett organ som antecknats i den databas över organ som avgör konsumenttvister som Europeiska kommissionen svarar för, avbryts preskriptionen av skulden vid lagens ikraftträdande på det sätt som avses i 11 §.

RP 63/2010, EkUB 3/2010, RSv 28/2010

29.4.2011/396:

Denna lag träder i kraft den 21 maj 2011.

Lagen tillämpas också på skulder vars grund har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag.

RP 284/2010, LaUB 32/2010, RSv 294/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG (32008L0052); EUT L 136, 24.5.2008, s. 3

19.12.2014/1126:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Denna lag tillämpas också på skulder som har förfallit till betalning innan lagen trädde i kraft. Det anses dock att högst 15 år av preskriptionstiden föregår ikraftträdandet.

RP 83/2014, LaUB 12/2014, RSv 156/2014

30.12.2015/1700:

Denna lag träder i kraft den 9 januari 2016.

RP 74/2015, EkUB 13/2015, RSv 69/2015, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU (32013L0011); EUT L 165, 18.6.2013, s. 63–79

29.4.2016/324:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2016.

Denna lag tillämpas också på skulder vars grund har uppkommit före lagens ikraftträdande. Lagens 11 § 3 mom. tillämpas också om ett ärende i fråga om en skuld är anhängigt när lagen träder i kraft.

RP 137/2015, LaUB 3/2016, RSv 31/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.