Beaktats t.o.m. FörfS 708/2020.

27.2.2003/163

Statsrådets förordning om samfällda skogar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 20 och 52 § lagen den 14 februari 2003 om samfällda skogar (109/2003):

1 §
Första delägarstämma

Lantmäteriverket ska utan dröjsmål meddela den behöriga regionenheten vid Finlands skogscentral när en samfälld skog har införts i fastighetsregistret. Regionenheten vid Finlands skogscentral ska kalla delägarna i den samfällda skogen till den första stämman inom tre månader från att den samfällda skogen infördes i fastighetsregistret. (13.3.2014/211)

Meddelande om den stämma som avses i 1 mom. skall på delägarlagets bekostnad sändas till delägarna per brev senast 14 dagar före stämman. (31.12.2008/69)

När en regionenhet vid Finlands skogscentral har fastställt ett i 16 § 3 mom. lagen om samfälligheter (758/1989) avsett beslut om ändring av ändamålet med samfällighetens användning till en samfälld skog ska enheten omgående underrätta Lantmäteriverket om detta. Den tid för sammankallande av stämma som avses i 1 mom. räknas i detta fall från den tidpunkt då beslutet av regionenheten vid Finlands skogscentral om fastställande har vunnit laga kraft. I övrigt tillämpas i fråga om stämman vad som anges i 2 mom. (13.3.2014/211)

2 §
Val av förvaltningsnämnd

Vid den första stämman som hålls av ägarna i den samfällda skogen väljs en förvaltningsnämnd.

Förvaltningsnämnden skall se till att ett reglemente och en skogsbruksplan utan dröjsmål görs upp för delägarlaget. Förvaltningsnämnden skall dessutom vidta andra åtgärder som behövs för att delägarlagets verksamhet skall kunna inledas.

3 §
Protokoll

Vid delägarlagets och förvaltningsnämndens stämma skall föras protokoll. Protokollet undertecknas av ordföranden och bekräftas av den som fört protokollet.

En medlem av förvaltningsnämnden har rätt att få sin avvikande mening antecknad i förvaltningsnämndens protokoll.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

31.1.2008/69:

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

13.3.2014/211:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.