Beaktats t.o.m. FörfS 834/2023.

5.4.2002/241

Lag om handel med skogsodlingsmaterial

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på produktion, marknadsföring och import av skogsodlingsmaterial. Denna lag gäller inte sådan ringa produktion, marknadsföring eller import av skogsodlingsmaterial som inte utövas yrkesmässigt.

Genom denna lag genomförs rådets direktiv 1999/105/EG om saluföring av skogsodlingsmaterial, nedan skogsodlingsmaterialdirektivet.

Denna lag tillämpas även på sådana i bilaga 1 till skogsodlingsmaterialdirektivet avsedda frön av trädarter och artificiella hybrider av dessa, som kan användas vid produktion av plantor av både prydnadsväxter och skogsträd.

Förutom vad som bestäms i denna lag iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i växtskyddslagen (1203/1994) och med stöd av den.

2 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på sådana växtdelar eller plantor som av leverantören kan påvisas vara avsedda för annat än skogsbruksändamål. Lagen tillämpas inte heller på produktion av sådana frön eller fröenheter som är avsedda enbart för tester eller forskningsverksamhet, skogsförädling eller genetiskt bevarande.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) skogsodlingsmaterial frön av skogsträd eller andra fröenheter, växtdelar eller plantor,

2) frökälla frötäktsområde, frötäktsbestånd, fröplantage, föräldraträd till en familj, klon eller klonblandning,

3) genetiskt modifierat material material som består av en genetiskt modifierad organism såsom den definierats i gentekniklagen (377/1995) eller som innehåller en sådan organism,

4) fröenhet kottar, fruktställningar, frukter och frön som är avsedda för produktion av plantor,

5) ursprung för autoktona frötäktsbestånd eller frötäktsområden den plats där träden växer och för icke-autoktona frötäktsbestånd eller frötäktsområden den plats från vilken fröna eller plantorna ursprungligen infördes; ursprunget till ett frötäktsbestånd eller frötäktsområde kan vara okänt,

6) härkomst den plats där ett frötäktsbestånd växer,

7) härkomstområde för arter eller underarter ett område eller ett antal områden, i förekommande fall avgränsade med beaktande av de rådande höjdskillnaderna, som uppvisar tillräckligt likartade ekologiska förhållanden och som innehåller frötäktsbestånd eller frötäktsområden med liknande fenotypiska eller genetiska egenskaper,

8) produktion alla stadier i framställningen av fröenheter, omvandlingen av fröenheter till frön och uppdragningen av plantor från frön eller växtdelar,

9) marknadsföring utbjudande till försäljning, försäljning eller annan överlåtelse mot ersättning samt förmedling av skogsodlingsmaterial till tredje part på Europeiska unionens marknad för distribution eller användning inom unionen,

10) leverantör av skogsodlingsmaterial en fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt producerar, marknadsför eller importerar skogsodlingsmaterial, samt

11) import införsel av skogsodlingsmaterial från något annat land än en av Europeiska unionens medlemsstater.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om det skogsodlingsmaterial som avses i 1 mom. 1 punkten och de frökällor som avses i 2 punkten.

2 kap

Bedrivande av verksamhet

4 § (18.5.2018/374)
Registrering av leverantörer av skogsodlingsmaterial

Skogsodlingsmaterial får produceras, marknadsföras och importeras endast av en sådan leverantör av material som i enlighet med denna lag har införts i det register över leverantörer av skogsodlingsmaterial som förs av Livsmedelsverket. Varje i 3 § 1 mom. 10 punkten avsedd leverantör av skogsodlingsmaterial ska införas i registret.

5 § (18.5.2018/374)
Anmälningsskyldighet

En leverantör av skogsodlingsmaterial ska till Livsmedelsverket göra en skriftlig anmälan om när verksamheten påbörjas och avslutas och om väsentliga förändringar i verksamheten.

En leverantör av skogsodlingsmaterial ska i god tid innan insamlingen av frön påbörjas och importen av skogsodlingsmaterial sker till Livsmedelsverket göra en anmälan om tidpunkten och insamlingsplatsen för de planerade insamlingarna och om importpartiet, i enlighet med de föreskrifter verket meddelar.

En sådan leverantör av skogsodlingsmaterial som vegetativt uppförökar kloner eller klonblandningar eller producerar skogsodlingsmaterial av en frökälla av typen föräldraträd till en familj, ska årligen till Livsmedelsverket göra en anmälan om mängden producerat material.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i anmälan och anmälningsförfarandet.

6 §
Produktionsbokföring

En leverantör av skogsodlingsmaterial skall så som närmare bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föra bok över det skogsodlingsmaterial han producerat, köpt, marknadsfört och importerat. Produktionsbokföringsmaterialet skall förvaras minst tio år räknat från slutet av det år då partier av skogsodlingsmaterialet har marknadsförts eller använts.

Då verksamheten upphör skall leverantören av skogsodlingsmaterial eller dennes rättsinnehavare se till att produktionsbokföringsmaterialet förvaras i enlighet med 1 mom. och underrätta tillsynsmyndigheten om vem som har anförtrotts förvaringen av bokföringsmaterialet.

3 kap

Produktion av skogsodlingsmaterial

7 §
Krav som gäller frökällor

För produktion av skogsodlingsmaterial får endast användas en sådan frökälla som uppfyller kraven i bilagorna II–V till skogsodlingsmaterialdirektivet, som har klassificerats enligt dem och som har godkänts av Livsmedelsverket eller en behörig myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen. (18.5.2018/374)

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms närmare om de krav som ställs på frökällans kvalitet och klassificering, på sammansättning och maximimängd av det skogsodlingsmaterial som producerats av den samt på kloner och klonblandningar.

8 §
Krav som gäller genetiskt modifierad frökälla

Utöver vad som föreskrivs i 7 § får en genetiskt modifierad frökälla användas för produktion av skogsodlingsmaterial endast om den uppfyller kraven i bilaga V till skogsodlingsmaterialdirektivet och om behövliga undersökningar och andra åtgärder har utförts i syfte att konstatera och undvika negativa effekter på människors hälsa och miljön och om den genetiskt modifierade frökällan har godkänts i ett förfarande enligt gentekniklagen eller lagstiftningen om genomförande av Europeiska gemenskapens bestämmelser om produktion och marknadsföring av frökällor.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas i enlighet med vad som förutsätts i Europeiska gemenskapens bestämmelser närmare bestämmelser om de undersökningar och åtgärder som avses i 1 mom. samt om godkännande av dem. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan dessutom utfärdas bestämmelser om förfarandet vid utförande och godkännande av de undersökningar och åtgärder som avses i 1 mom. till den del det är fråga om andra förfaranden än förfaranden enligt gentekniklagen. Innan sådana bestämmelser som avses i detta moment utfärdas skall i saken begäras utlåtande av social- och hälsovårdsministeriet och av miljöministeriet.

9 § (18.5.2018/374)
Godkännande och registrering av en frökälla

Godkännande av en frökälla söks med en ansökan som riktas till Livsmedelsverket. Innan frökällan godkänns ska verket antingen genom att kontrollera frökällan eller på grundval av annan tillförlitlig utredning som framlagts av sökanden klarlägga att frökällan uppfyller kraven i 7 och 8 §.

Om en frökälla uppfyller kraven i 1 mom., ska Livsmedelsverket fatta beslut om godkännande och klassificering av frökällan och föra in den godkända frökällan i registret.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om ansökan om godkännande.

10 § (18.5.2018/374)
Stambrev

Livsmedelsverket utfärdar ett stambrev för det skogsodlingsmaterial som erhållits av godkända frökällor. Om olika partier av skogsodlingsmaterial blandas ska ett nytt stambrev utfärdas för ett sådant material.

Ansökan om stambrev för ett fröparti ska göras hos Livsmedelsverket inom tre månader efter det att klängningen och rensningen av fröpartiet har avslutats. Ansökan om stambrev för vegetativt uppförökade kloner eller klonblandningar ska göras i god tid innan materialet marknadsförs.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas i enlighet med vad som förutsätts i Europeiska unionens rättsakter närmare bestämmelser om de uppgifter som ska antecknas i stambrevet.

11 §
Separat förvaring, blandning och identifiering av partier av skogsodlingsmaterial

Partier av skogsodlingsmaterial skall identifieras och hållas åtskilda under samtliga skeden av produktionen. Fröpartier som samlats in i samma fröplantage kan emellertid blandas. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas i enlighet med vad som förutsätts i Europeiska gemenskapens bestämmelser närmare bestämmelser om identifiering och separat förvaring av partier av skogsodlingsmaterial.

4 kap

Marknadsföring av skogsodlingsmaterial

12 §
Säljbart skogsodlingsmaterial

Skogsodlingsmaterial som marknadsförs skall uppfylla de kvalitetskrav som i bilaga VII till skogsodlingsmaterialdirektivet ställs på säljbart material samt de krav som i fråga om materialets friskhet och yttre kvalitetsnormer närmare bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Skogsodlingsmaterial får marknadsföras endast i partier i enlighet med 11 §. Fröenheter som är ämnade att marknadsföras skall förvaras i sådana förslutna förpackningar att det framgår om förpackningen har öppnats före följande skede i produktionen av fröenheterna eller innan fröenheterna används för sitt slutliga ändamål.

13 §
Uppgifter som skall lämnas köparen

Köparen skall på skogsodlingsmaterialpartiets förpackning eller i de dokument som följer med partiet lämnas sådana uppgifter som närmare bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet i enlighet med vad som förutsätts i Europeiska gemenskapens bestämmelser. Vid marknadsföring av importerat skogsodlingsmaterial skall med materialet dessutom följa antingen ett stambrev som avses i 10 § eller ett officiellt intyg som utfärdats av ursprungslandet och övriga exporthandlingar som hänför sig till det importerade materialet.

14 § (18.5.2018/374)
Dispensförfarande

Livsmedelsverket kan på ansökan bevilja en leverantör av skogsodlingsmaterial ett tidsbegränsat tillstånd för marknadsföring av sådant skogsodlingsmaterial som inte uppfyller kraven i denna lag, om det framgår att det inte inom unionen finns tillgång till en tillräcklig mängd material som uppfyller kraven och om Europeiska unionens behöriga institution godkänner avvikelsen. En förutsättning för beviljande av tidsbegränsat tillstånd är dessutom att materialet till sitt ursprung är lämpligt för den planerade användningen.

Ansökan om dispens ska inlämnas i god tid innan det finns behov av att marknadsföra det i ansökan avsedda skogsodlingsmaterialet. Livsmedelsverket ska skicka ansökan jämte sitt utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet för åtgärder.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i ansökan och om ansökningsförfarandet i enlighet med vad som förutsätts i Europeiska unionens bestämmelser om produktion och marknadsföring av skogsodlingsmaterial.

5 kap

Myndigheter

15 §
Allmän ledning och tillsyn

Den allmänna ledningen av och tillsynen över verkställigheten av denna lag ankommer på jord- och skogsbruksministeriet.

16 § (18.5.2018/374)
Tillsynsmyndigheter

För verkställigheten av denna lag samt för tillsynen över att denna lag och de bestämmelser som utfärdats och de föreskrifter som meddelats med stöd av den iakttas samt för organiseringen av tillsynen svarar Livsmedelsverket.

Vid tillsynen över att denna lag iakttas kan Finlands skogscentral anlitas för kontroller i anknytning till produktionen och marknadsföringen av frön av skogsträd. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om skötseln av de uppgifter som enligt denna lag ska skötas av Finlands skogscentral.

6 kap

Tillsyn och kontroller

17 §
Allmänna principer för organiseringen av tillsynen

Produktionen, marknadsföringen och importen av skogsodlingsmaterial skall övervakas objektivt och regelbundet. Tillsynsåtgärderna skall vara ändamålsenliga och på ett lämpligt sätt omfatta de olika stadierna inom produktionen och marknadsföringen av skogsodlingsmaterial samt importen.

Vid tillsynen över importen av skogsodlingsmaterial iakttas i tillämpliga delar tullagen (1466/1994) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan utfärdas närmare bestämmelser om organiseringen av tillsynen.

18 §
Rätt att utföra kontroller

Tillsynsmyndigheterna har rätt att under tiden för förfarandet för godkännande av frökällor samt under produktion, marknadsföring och import av skogsodlingsmaterial utan förhandsmeddelande utföra kontroller på fröplantager, frötäktsbestånd för insamling av frön, fröklängningsanstalter, plantskolor och andra produktionsställen samt på insamlingsplatser, paketeringsställen, lager och försäljningsställen för skogsodlingsmaterial samt att utan ersättning ta de prov som kontrollen förutsätter. Tillsynsmyndigheterna har dessutom rätt att granska produktionsbokföringen hos leverantören av skogsodlingsmaterial. Kontroller får emellertid inte utföras i lokaler som omfattas av hemfriden.

19 §
Rätt att få upplysningar

Tillsynsmyndigheterna har rätt att av en leverantör av skogsodlingsmaterial utan ersättning få de uppgifter och handlingar som behövs för kontroll och tillsyn enligt denna lag.

20 §
Europeiska gemenskapens inspektörer

Vad som i 18 och 19 § bestäms om finska myndigheters rätt att utföra kontroller och få upplysningar gäller även Europeiska gemenskapens inspektörer.

21 §
Tillsynsregister

Livsmedelsverket för ett register för tillsynsändamål över de anmälningsskyldiga leverantörer som avses i 5 § och de godkända frökällor som avses i 7 §, över sådana frökällor vars godkännande har återkallats samt över de stambrev som avses i 10 §. (18.5.2018/374)

I tillsynsregistren införs endast sådan information som behövs för skötseln av uppgifter enligt denna lag samt administrativ information som hänför sig till användningen av registret. I samband med registerföringen kan information även samlas in för statistiska ändamål.

I tillsynsregistren antecknas följande uppgifter om en leverantör av skogsodlingsmaterial:

1) namn eller firma för leverantören av skogsodlingsmaterial samt dennes personbeteckning eller företags- och organisationsnummer, adress och hemort,

2) bransch och produktionsinriktning, samt

3) de orter där fröklängningsanstalter och frölager samt plantskolor och plantlager finns, jämte adresser.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om registreringen och den information som skall föras in i registret. Uppgifterna utplånas ur tillsynsregistren inom fem år från en anmälan i enlighet med 5 § 1 mom. om att verksamheten har avslutats.

Bestämmelser om insamling och registrering av personuppgifter i de register som avses i 1 mom. samt om användning och utlämnande av uppgifter i registren finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i dataskyddslagen (1050/2018) och i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. (18.1.2019/91)

22 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Den som vid utförandet av uppdrag enligt denna lag har tagit del av uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning eller företagshemlighet får trots bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet lämna ut uppgifterna till de myndigheter som avses i 15 och 16 § för utförandet av uppgifter enligt denna lag. (10.8.2018/674)

Myndigheter som deltar i verkställigheten av denna lag har utan hinder av tystnadsplikten rätt att till jord- och skogsbruksministeriet för vidare utlämnande till Europeiska gemenskapens behöriga institutioner lämna ut sådana uppgifter som i övrigt är sekretessbelagda men som är nödvändiga vid tillsynen över att Europeiska gemenskapens lagstiftning har iakttagits.

23 § (10.8.2018/674)
Utbyte av information mellan myndigheter i Europeiska unionens medlemsstater

En tillsynsmyndighet får till myndigheter i Europeiska unionens övriga medlemsstater lämna ut de uppgifter som tillsynen över skogsodlingsmaterialdirektivet förutsätter. Vid utlämnande av personuppgifter ska personuppgiftslagen iakttas. Uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning eller företagshemlighet får dock inte lämnas ut.

24 §
Avgifter

För prestationer enligt denna lag tas avgifter ut till staten enligt vad som bestäms i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

7 kap

Administrativa tvångsmedel

25 § (18.5.2018/374)
Återkallande av godkännande av en frökälla

Om en frökälla inte längre används eller går att använda för produktion av uppförökningsmaterial, ska frökällans ägare eller den som ansökt om godkännande av frökällan göra en anmälan till Livsmedelsverket för återkallande av godkännandet.

Livsmedelsverket kan också återkalla godkännandet av en frökälla om verket upptäcker att frökällan inte längre uppfyller de krav som ställs i denna lag. Livsmedelsverket ska i detta fall ge ägaren till frökällan, eller den som enligt 7 § har ansökt om godkännande av frökällan, en anmärkning samt vid behov sätta ut en tid inom vilken frökällan ska fås att motsvara de krav som ställs i lag. Om frökällan inte inom utsatt tid fås att motsvara de krav som ställs i lag, ska Livsmedelsverket återkalla godkännandet.

26 §
Marknadsföringsförbud för skogsodlingsmaterial

Livsmedelsverket kan förbjuda marknadsföringen av ett visst parti skogsodlingsmaterial eller förbjuda en leverantör av skogsodlingsmaterial som idkar marknadsföring och import att marknadsföra skogsodlingsmaterial, om materialet, förpackningen eller anteckningarna som gäller materialet inte uppfyller de krav som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den. Om det finns grundad anledning att misstänka att skogsodlingsmaterialet, dess förpackning eller anteckningar som gäller materialet inte uppfyller de krav som ställs på dem, kan förbud meddelas även för tiden för utförandet av behövliga undersökningar som gäller uppfyllandet av kraven. Livsmedelsverket kan i syfte att förhindra marknadsföringen märka skogsodlingsmaterialet på ett lämpligt sätt. (18.5.2018/374)

Ett förbud som avses i 1 mom. ska meddelas för viss tid om det är möjligt att avhjälpa den bristfällighet som ligger till grund för förbudet. Förbudet ska återkallas utan dröjsmål om bristfälligheten har avhjälpts eller om den inte längre är av betydelse med tanke på förbudet. Om bristfälligheten endast gäller förpackning, märkning av skogsodlingsmaterial eller någon annan jämförlig omständighet av teknisk natur, ska Livsmedelsverket tilldela leverantören av skogsodlingsmaterial en anmärkning i stället för ett förbud och vid behov sätta ut en tid inom vilken bristfälligheten ska vara avhjälpt. Om bristfälligheten inte avhjälps inom utsatt tid, ska Livsmedelsverket förbjuda marknadsföringen av materialet. (18.5.2018/374)

Om det kan konstateras eller om det med fog kan antas att användningen av skogsodlingsmaterial på grund av materialets fenotypiska eller genetiska egenskaper medför olägenhet för skogsbruket, miljön, genresurserna eller den biologiska mångfalden, kan jord- och skogsbruksministeriet förbjuda marknadsföringen av materialet till slutanvändaren samt besluta om villkoren för användningen av det, under förutsättning att Europeiska unionens behöriga institution har gett ett separat beslut i frågan.

27 § (18.5.2018/374)
Föreläggande om användning, förstöring eller utförsel av skogsodlingsmaterial

Om marknadsföring av skogsodlingsmaterial har förbjudits med stöd av 26 § kan Livsmedelsverket tillåta att skogsodlingsmaterialet används för något annat ändamål än skogsbruk eller bestämma att det ska föras ut ur landet eller förstöras. Till beslutet kan fogas villkor om det förfarande som ska iakttas när beslutet verkställs.

28 § (18.5.2018/374)
Vite och tvångsutförande

Livsmedelsverket kan förena ett förbud som avses i 26 § eller ett föreläggande om sådan användning, förstöring eller utförsel av skogsodlingsmaterial som avses i 27 § med vite eller med hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad.

Bestämmelser om vite, hot om tvångsutförande och tvångsutförande finns i viteslagen (1113/1990).

8 kap

Särskilda bestämmelser

29 § (15.1.2021/31)
Ändringssökande

I fråga om andra beslut än beslut enligt 7 kap får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

30 § (31.1.2014/96)
Verkställighet

I ett beslut som fattas med stöd av denna lag kan det bestämmas att beslutet ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

31 §
Straffbestämmelser och åtalsrätt

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter

1) de krav som i 7 § 1 mom. och i en förordning av jord- och skogsbruksministeriet vilken utfärdats med stöd av 7 § 2 mom. ställs på en frökälla som används för produktion av skogsodlingsmaterial,

2) de krav som i en förordning av jord- och skogsbruksministeriet vilken utfärdats med stöd av 8 § 2 mom. ställs på användning av material som modifierats med genteknik för produktion av skogsodlingsmaterial,

3) de krav som i 11 eller 12 § och i en förordning av jord- och skogsbruksministeriet vilken utfärdats med stöd av 11 § eller 12 § 1 mom. ställs på skogsodlingsmaterial eller partier av skogsodlingsmaterial vid produktion eller marknadsföring, eller som vid marknadsföringen av material handlar i strid med dispens som avses i 14 §,

4) den skyldighet att föra bok över produktionen eller att förvara produktionsbokföringsmaterialet som föreskrivs i 6 § och i en förordning av jord- och skogsbruksministeriet vilken utfärdats med stöd av den,

5) den anmälningsskyldighet som föreskrivs i 5 § eller 6 § 2 mom. eller den skyldighet att lämna uppgifter som föreskrivs i 13 § och i en förordning av jord- och skogsbruksministeriet vilken utfärdats med stöd av den,

6) ett förbud mot marknadsföring av skogsodlingsmaterial som meddelats med stöd av 26 § eller villkor för marknadsföring som ställts med stöd av 26 § 3 mom., eller ett föreläggande enligt 27 § om användning, förstörande eller utförsel av skogsodlingsmaterial,

skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs på något annat ställe i lag, för förseelse vid handel med skogsodlingsmaterial dömas till böter.

På den som åsidosätter de krav som ställs i 8 § 1 mom. i fråga om användning av material som modifierats med genteknik för produktion av skogsodlingsmaterial, tillämpas vad som bestäms i 39–41 § gentekniklagen.

Livsmedelsverket kan låta bli att anmäla förseelser som avses i 1 mom. till åklagaren, om förseelsen som helhet betraktad ska anses som uppenbart ringa och om inte allmänintresset ska anses kräva att åtal väcks. Härvid kan Livsmedelsverket ge den leverantör av skogsodlingsmaterial som gjort sig skyldig till förseelsen en skriftlig anmärkning där denne uppmanas att korrigera felen. (18.5.2018/374)

Livsmedelsverket ska ges tillfälle att bli hört när en sådan förseelse som avses i 1 mom. behandlas vid förundersökning och i tingsrätten. (18.5.2018/374)

32 §
Förverkandepåföljd

Om skogsodlingsmaterial har marknadsförts i strid med denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kan skogsodlingsmaterialet jämte förpackningar eller värdet av materialet och förpackningarna, helt eller delvis dömas förverkat till staten, om inte detta är uppenbart oskäligt med beaktande av omständigheterna. Angående förverkandet till staten av den ekonomiska fördel en förseelse vid handel med skogsodlingsmaterial har berett liksom av föremål eller annan egendom som har använts för brottet iakttas 10 kap. strafflagen (39/1889).

33 §
Handräckning

Tillsynsmyndigheterna har rätt att vid behov få handräckning av andra myndigheter för utförande av tillsyns- och kontrolluppgifter enligt denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

34 §
Handräckning mellan myndigheter i Europeiska unionens medlemsstater

En tillsynsmyndighet skall ge andra myndigheter i Europeiska unionens medlemsstater handräckning så som närmare bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet med beaktande av Europeiska gemenskapens bestämmelser om produktion och marknadsföring av skogsodlingsmaterial.

35 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Genom denna lag upphävs lagen den 24 augusti 1979 om handel med skogsodlingsmaterial (684/1979) jämte ändringar (den upphävda lagen).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

36 §
Övergångsbestämmelser

En leverantör av skogsodlingsmaterial som innan denna lag trätt i kraft har registrerats i det register som jord- och skogsbruksministeriet för enligt den upphävda lagen anses vara registrerad enligt denna lag.

En sådan frökälla som har godkänts innan denna lag trätt i kraft och som uppfyller kraven enligt 7–8 § i denna lag kan anses vara godkänd i enlighet med 9 § i denna lag, om en anmälan om frökällan görs till Kontrollcentralen för växtproduktion före den 31 mars 2003. Före detta datum skall dock även ett stambrev enligt 10 § sökas för skogsodlingsmaterial som erhållits från en sådan frökälla.

Vad som bestäms i 7 § gäller dock inte ett sådant fröparti som har insamlats innan lagen trätt i kraft och inte heller sådana plantor eller annat skogsodlingsmaterial som har börjat odlas innan lagen trätt i kraft. Vid marknadsföring av sådant skogsodlingsmaterial till köparna efter att denna lag trätt i kraft måste det meddelas att det är fråga om skogsodlingsmaterial enligt detta moment.

RP 143/2001, JsUB 12/2001, RSv 188/2001

Ikraftträdelsestadganden:

13.5.2011/475:

Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010, LaUB 34/2010, RSv 311/2010

31.1.2014/96:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

L 96/2014 trädde i kraft 1.9.2014 enligt L 75/2014.

RP 121/2013, JsUB 17/2013, RSv 186/2013

18.5.2018/374:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 8/2018, KsUB 6/2018, RSv 30/2018

10.8.2018/674:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

18.1.2019/91:

Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018, JsUB 8/2018, RSv 115/2018

15.1.2021/31:

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020, JsUB 17/2020, RSv 222/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.