Beaktats t.o.m. FörfS 482/2020.

13.3.2002/195

Statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (19.12.2018/1222)
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om transport av farliga ämnen på järnväg.

Om en transport av ett farligt ämne börjar eller slutar någon annanstans än i Finland, tillämpas på transporten av detta ämne på järnväg i Finland denna förordning samt Transport- och kommunikationsverkets föreskrift eller de internationella överenskommelser som nämns i 4 §. Vid rangering och montering av järnvägsvagnar som innehåller farliga ämnen samt vid förvaring och flyttningar av vagnar på en bangård, i en hamn eller på någon annan motsvarande plats tillämpas, utöver de internationella överenskommelserna denna förordning samt Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter.

Om en järnvägsvagn under en sådan transport av farliga ämnen som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning tas emot för transport i något annat transportmedel, är uteslutande de bestämmelser om transport av farliga ämnen som gäller det sistnämnda transportmedlet i kraft under den del av färden som sker med detta transportmedel.

2 § (19.12.2018/1222)
Definitioner

I denna förordning avses med

1) TFÄ-lagen lagen om transport av farliga ämnen (719/1994),

2) RID-bestämmelserna de bestämmelser om internationella järnvägstransporter av farligt gods som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (FördrS 52/2006), sådana de är i kraft såsom bindande för Finland,

3) ADR-bestämmelserna bestämmelserna i den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979), sådana de är i kraft såsom bindande för Finland,

4) TFÄ-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar,

5) IMDG-koden det regelverk som anges i kapitel VII del A regel 1 i bilagan till 1974 års konvention om säkerhet för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) och som innehåller bestämmelser om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg,

6) Transport- och kommunikationsverketsföreskrift Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på järnväg,

7) förpackning förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar som har godkänts för transport av farliga ämnen,

8) tank cisternvagnars tankar, avmonterbara tankar, batterivagnars tankar, MEG-containrar, UN-tankar och tankcontainrar, (27.6.2019/795)

9) bulkcontainer ett behållarsystem som är avsett för transport av fasta ämnen i direkt kontakt med behållarsystemet,

10) gaskärl gasflaskor, storflaskor, tryckfat, gasflaskpaket och slutna kryokärl,

11) GCU-avtalet järnvägsföretagens överenskommelse om nyttjande av godsvagnar,

12) direktivet om transportabla tryckbärande anordningar Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG,

13) ECM-certifikat ett intyg som avses i spårtrafiklagen (1302/2018) för en certifierad enhet som ansvarar för underhållet. (27.6.2019/795)

3 § (12.2.2015/126)

3 § har upphävts genom F 12.2.2015/126.

4 § (28.2.2019/271)
Internationella överenskommelser som ska tillämpas

På transporter av farliga ämnen på järnväg mellan Finland och andra stater som tillträtt konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) tillämpas RID-bestämmelserna, utom när staten i fråga har lämnat ett förbehåll som avses i artikel 42 § 1 i konventionen om att staten inte tillämpar bihang C i konventionen.

Bestämmelser om transporter av farliga ämnen på järnväg mellan Finland och Ryssland finns dessutom i överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland (FördrS 76 och 77/2014) samt i överenskommelsen mellan Finlands kommunikationsministerium och Rysslands transportministerium om genomförandet av överenskommelsen (FördrS 96/2014).

5 § (9.11.2017/738)
Klassificering av farliga ämnen

Kriterierna för klassificering av farliga ämnen och till dem hörande tester anges i de föreskrifter som meddelats med stöd av 3 a § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen.

Myndigheten kan kräva att avsändaren av ett ämne lägger fram resultaten av de tester som behövs eller andra behövliga uppgifter för att utreda klassificeringen.

För säkerställande av transportsäkerheten kan Säkerhets- och kemikalieverket klassificera ett farligt ämne eller godkänna en klassificering, om

1) det inte finns en lämplig benämning för det explosiva ämnet i den förteckning över farliga ämnen som ingår i de föreskrifter om klassificeringen som meddelats med stöd av 3 a § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen,

2) det är fråga om detaljerade särskilda föreskrifter i den förteckning över farliga ämnen som meddelats med stöd av 3 a § eller 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen, där ämnen eller föremål med undantag för radioaktiva ämnen och föremål försetts med transportvillkor som anknyter till klassificeringen, (27.6.2019/795)

3) ett explosivt ämne som levereras till Finland inte har en klassificering enligt RID-bestämmelserna och Finland är den första fördragspart till RID som försändelsen ankommer till, förutom om det i transportkedjan har ingått havs- eller lufttransport av ett farligt ämne och det explosiva ämnet har en klassificering som tillämpas inom havs- eller lufttransport, (27.6.2019/795)

4) klassificeringstabellen för fyrverkerier har använts vid klassificeringen av en fyrverkeriartikel tester enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen inte har gjorts på fyrverkeriartikeln,

5) det med hjälp av testresultat och definitionen i klassen explosiva ämnen vill visas att det explosiva ämnet inte hör till klassen explosiva ämnen,

6) det är fråga om ett självreaktivt ämne eller en organisk peroxid som inte nämnts i de med stöd av 3 a § eller 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen meddelade föreskrifternas

a) förteckningar över klassificering som gäller redan klassificerade självreaktiva ämnen eller organiska peroxider,

b) förteckningar som gäller förpackningssätt eller tankinstruktioner som tillämpas i fråga om självreaktiva ämnen eller organiska peroxider,

(27.6.2019/795)

7) ett självreaktivt ämne eller en organisk peroxid som levereras till Finland inte har en klassificering enligt RID-bestämmelserna och Finland är den första fördragspart till RID som försändelsen ankommer till, förutom om det i transportkedjan har ingått havs- eller lufttransport av ett farligt ämne och ämnet har en klassificering som tillämpas inom havs- eller lufttransport, (27.6.2019/795)

8) det är fråga om ett sådant gödselmedel baserat på ammoniumnitrat som det är förbjudet att transportera utan klassificering eller godkännande av en myndighet och som finns i transportklass 5.1 för farliga ämnen i enlighet med föreskrifterna i 3 a § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen. (27.6.2019/795)

Om det är fråga om ett explosivt prov som ännu inte klassificerats under en benämning i förteckningen över farliga ämnen i de föreskrifter som meddelats med stöd av 3 a § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen och provet transporteras för testning, klassificering, forskning, utveckling, kvalitetskontroll eller som kommersiellt prov, ska prov av nya eller existerande explosiva ämnen, med undantag av tändämne, riskgrupp och samhanteringsgrupp, definieras på det sätt som Säkerhets- och kemikalieverket förutsätter.

Strålsäkerhetscentralen kan klassificera ett radioaktivt ämne eller föremål eller godkänna en klassificering för ett radioaktivt ämne eller föremål för att säkerställa säkerheten vid transport, om det är fråga om detaljerade särskilda föreskrifter i den förteckning över farliga ämnen som meddelats med stöd av 3 a § eller 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen, där ämnen eller föremål försetts med transportvillkor som anknyter till klassificeringen. Om det radioaktiva ämnets klassificering är felaktig, kan Strålsäkerhetscentralen ge det radioaktiva ämnet en ändamålsenlig klassificering för säkerställande av transportsäkerheten. Om det radioaktiva ämnets klassificering är oklar, kan Strålsäkerhetscentralen ge eller godkänna en ändamålsenlig klassificering för det radioaktiva ämnet för säkerställande av transportsäkerheten. (27.6.2019/795)

Säkerhets- och kemikalieverket och, när det gäller radioaktiva ämnen, Strålsäkerhetscentralen, kan också godkänna klassificeringen av ett farligt ämne enligt klassificeringskraven, om ämnets egenskaper på basis av testresultaten inte motsvarar den klassificering som definierats för transport av ämnet och de detaljerade krav som utgör en förutsättning för godkännande och som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen uppfylls.

En fastställd eller godkänd klassificering ska bekräftas skriftligen.

En klassificering av ett ämne och ett godkännande av den klassificering som utförts av den behöriga myndighet som avses i ADR- och RID-bestämmelserna och TFÄ-direktivet eller av ett annat organ som denna myndighet bemyndigat är i kraft i Finland.

6 § (19.12.2018/1222)
Farliga ämnen som resgods

En privatperson får som handbagage transportera små mängder farliga ämnen, om de är förpackade för detaljhandelsförsäljning och avsedda för personligt bruk eller hushållsbruk eller för sport och fritid, samt dessutom högst 60 liter flytande bränsle i återfyllningsbara kärl. (27.6.2019/795)

Farliga ämnen som transporteras som resgods får inte vålla olägenhet eller skada under transporten.

På transporter som avses i 1 mom. tillämpas inga andra bestämmelser i denna förordning och inte heller Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

2 kap

Parternas skyldigheter

7 § (4.5.2005/275)

7 § har upphävts genom F 4.5.2005/275.

8 §
Avsändare

Bestämmelser om avsändarens allmänna skyldigheter finns i 8 § i TFÄ-lagen. Dessutom ska avsändaren (9.11.2017/738)

1 punkten har upphävts genom F 9.11.2017/738 (9.11.2017/738)

2) överlämna till transportören på ett spårbart sätt uppgifter som behövs för genomförande av transporten och den godsdeklaration som krävs eller andra följesedlar samt övriga dokument såsom tillstånd, godkännanden, upplysningar och intyg, (27.6.2013/475)

3 punkten har upphävts genom F 9.11.2017/738 (9.11.2017/738)

4) uppfylla de krav som gäller försändningssätt och försändningsbegränsningar,

5) se till att tömda, ej rengjorda tankar som inte har tömts på gaser samt tömda, ej rengjorda vagnar samt vagnar och containrar som använts för transport i bulk är korrekt märkta och försedda med korrekta etiketter, storetiketter och märkningar samt att tömda, ej rengjorda tankar är väl förslutna och att de ovan avsedda tankarna, vagnarna och containrarna är lika täta som när de är fyllda, (27.6.2019/795)

6) använda endast tankar som är godkända och som är lämpliga för transport av det farliga ämnet i fråga och som är märkta enligt bestämmelserna och de föreskrifter som utfärdats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen. (27.6.2019/795)

Om avsändaren nyttjar tjänster som bjuds ut av andra parter, ska avsändaren säkerställa tillräckligt väl att försändelsen uppfyller kraven i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av 11 c, 11 d, 12, 13, 13 a, 14 och 14 a § samt 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen. Avsändaren kan dock i de fall som avses i 1 mom. 2 och 5 punkten och i 8 § 1 och 2 mom. i TFÄ-lagen förlita sig på de upplysningar och uppgifter som ställts till avsändarens förfogande av andra parter. (9.11.2017/738)

Om avsändaren handlar på uppdrag av tredje part, skall denna tredje part skriftligen informera avsändaren om de farliga ämnen försändelsen innehåller och ställa de uppgifter och handlingar till förfogande som avsändaren behöver för att fullgöra sina skyldigheter.

9 § (19.12.2018/1222)
Transportör och förare av rullande materiel

Bestämmelser om transportörens skyldigheter finns i 9 § i TFÄ-lagen. När transportören tar sig an transport av farliga ämnen ska transportören på avsändningsplatsen (28.2.2019/271)

1) kontrollera att de farliga ämnen som har lämnats för transport får transporteras på järnväg,

2) försäkra sig om att avsändaren har lämnat all den information som i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift anges om de farliga ämnen som transporteras och kontrollera att de bilagor som krävs finns med i godsdeklarationen,

3) genom en visuell kontroll försäkra sig om att vagnar och last inte uppvisar några synliga brister, otätheter eller sprickor och att ingen utrustning saknas,

4) försäkra sig om att tidsfristen för nästa besiktning av tankar inte har löpt ut; efter det att tidsfristen har löpt ut får en tank transporteras till besiktning, för att förstöras eller för förstöring av det ämne som den innehåller enligt villkoren i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift,

5) kontrollera att vagnarna inte är överlastade,

6) försäkra sig om att de storetiketter, märkningar och orangeskyltar som påbjuds med stöd av 24 § i TFÄ-lagen är fästa på vagnarna,

7) se till att bannätsförvaltaren under transporten har snabb och obehindrad tillgång till de uppgifter som avses i 16 a § 1 mom.; bannätsförvaltaren fastställer metoden för förmedling av uppgifter i det avtal om användning av bannätet som den ingår med transportören, (28.2.2019/271)

8) försäkra sig om att skriftliga instruktioner lämnats till föraren av rullande materiel i de fall som avses i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift,

9) försäkra sig om att den utrustning som föreskrivs i de skriftliga instruktionerna finns i loket.

Föraren av rullande materiel ska bekanta sig med föreskrivna skriftliga instruktionerna.

De skyldigheter som avses i 1 mom. ska i tillämpliga delar fullgöras på grundval av godsdeklarationer och andra handlingar, genom visuell kontroll av vagnen eller containrarna och vid behov av lasten. Skyldigheterna anses ha fullgjorts om kontrollerna utförs enligt internationella järnvägsorganisationens UIC normblad 471-3, punkt 5.

Transportören kan dock i de fall som avses i 1 mom. 1, 2 och 4–6 punkten förlita sig på de upplysningar och uppgifter som ställts till hans förfogande av andra delaktiga. Transportören får i de fall som avses i 1 mom. 3 punkten förlita sig på det som intygas i det stuvningsintyg som upprättats för havstransport och som överensstämmer med IMDG-koden. (27.6.2019/795)

Om transportören på någon av de punkter som avses i 1 mom. konstaterar försummelser eller andra överträdelser av de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av 11, 11 c, 11 d, 13, 13 a, 14 eller 14 a § eller 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen får transportören inte låta försändelsen transporteras vidare förrän överträdelserna har rättats till.

De säkerhetsanordningar för tåg och vagnar som avses i 11 d § 2 mom. i TFÄ-lagen ska fungera på ett ändamålsenligt sätt. Dessa anordningar och andra säkerhetsarrangemang får inte utgöra ett hinder för räddningsverksamheten.

Transportören ska informera föraren av rullande materiel om farliga ämnen som finns ombord på tåget och om deras placering. När denna information ska ges för växlingsarbete svarar det företag som utför växlingsarbetet för att informationen ges. Skyldigheten anses ha fullgjorts, om informationen om farliga ämnen och deras placering lämnas i enlighet med Internationella järnvägsunionens UIC normblad 472, bihangen A och B. (28.2.2019/271)

Transportören ska antingen själv eller med hjälp av cisternvagnens innehavare se till att den enhet som ansvarar för underhållet har fått behövliga uppgifter om vad som föreskrivs om underhåll av cisternvagnars tankar och deras utrustning i artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 445/2011 om ett certifieringssystem för enheter som ansvarar för underhåll av godsvagnar och om ändring av förordning (EG) nr 653/2007. (27.6.2019/795)

10 § (6.4.2011/400)
Mottagare

Mottagaren får inte vägra att ta emot en försändelse av andra än tvingande skäl. Mottagaren är skyldig att efter lossningen av lasten kontrollera att de krav i bestämmelserna som gäller honom har uppfyllts. En vagn eller container får återsändas eller återanvändas först när bestämmelserna om lossning av last har uppfyllts.

Om mottagaren utnyttjar tjänster som tillhandahålls av andra parter, t.ex. lossnings- eller rengöringspersonal eller personal som eliminerar andra riskfaktorer, ska mottagaren vidta tillräckliga åtgärder för att säkerställa att kraven i bestämmelserna har uppfyllts.

11 § (6.4.2011/400)
Övriga parter

Andra än i 8–10 § avsedda parter som är delaktiga i en transport är i första hand:

1) lastare;

2) förpackare;

3) fyllare av tankar samt av vagnar och containrar för bulkgods;

4) innehavare av tankcontainer, UN-tank eller cisternvagn,

5) lossare.

Skyldigheter för de parter som avses i 1 mom. framgår av de skyldigheter som förskrivs i TFÄ-lagen.

12 §
Lastare

Lastaren har följande skyldigheter. Lastaren (9.11.2017/738)

1) får överlämna farliga ämnen till transportören endast om det enligt de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av 3 a §, 14 a § 3 mom. och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen är tillåtet att transportera ämnena på järnväg, (9.11.2017/738)

1) får överlämna farliga ämnen till transportören endast om det enligt bestämmelserna är tillåtet att transportera dem på järnväg,

2) skall vid överlämnandet av förpackade farliga ämnen eller tömda, ej rengjorda förpackningar för transport kontrollera att förpackningen inte är skadad. Lastaren får inte överlämna ett kolli, vars förpackning är skadad, och i synnerhet otät så att farliga ämnen läcker ut eller kan läcka ut, innan den skadade förpackningen reparerats. Detta gäller även tömda, ej rengjorda förpackningar,

3) ska uppfylla kraven enligt de särskilda föreskrifter om lastning och hantering som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen, (9.11.2017/738)

4) ska vid överlämnande av farliga ämnen till transportören för direkt transport iaktta kraven i de bestämmelser och föreskrifter om fästande av storetiketter, märkningar och orangeskyltar på vagnar och storcontainrar som utfärdats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen, (9.11.2017/738)

5) ska vid lastning av kollin beakta de samlastningsförbud som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen, även med avseende på farliga ämnen som redan finns i vagnen eller storcontainern, liksom även de föreskrifter om separering av livsmedel, njutningsmedel och djurfoder som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen. (9.11.2017/738)

Lastaren kan i de fall som avses i 1 mom. 1, 4 och 5 punkten förlita sig på de upplysningar och uppgifter som ställts till hans förfogande av andra delaktiga.

13 §
Förpackare

Förpackaren har särskilt följande skyldigheter. Förpackaren skall

1) följa förpackningsbestämmelserna och bestämmelserna om samemballering, och

2) om han förbereder kollin för transport, följa bestämmelserna om märkning och etikettering av kollin.

14 § (19.12.2018/1222)
Fyllare av tankar samt av vagnar och containrar för bulkgods

Den som fyller tankar samt vagnar och containrar för bulkgods har följande skyldigheter. Fyllaren

1) ska inför fyllning av en tank förvissa sig om att tanken och dess utrustningsdetaljer är i tekniskt felfritt skick,

2) ska förvissa sig om att datum för nästa besiktning av tanken inte har överskridits,

3) får fylla tanken endast med sådana farliga ämnen för transport av vilka tanken har godkänts,

4) ska vid fyllning av en tank iaktta de föreskrifter avseende farliga ämnen i angränsande tankfack som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen,

5) ska vid fyllning av en tank beakta högsta tillåtna fyllningsgrad eller högsta tillåtna massa per liter volym för ämnet,

6) ska efter fyllning av en tank förvissa sig om att förslutningarna är stängda och täta,

7) ska se till att det inte finns farliga rester av fyllnadsämnet utanpå de fyllda tankarna,

8) ska vid förberedande av farliga ämnen för transport förvissa sig om att de orangeskyltar, storetiketter och varningsetiketter som krävs samt andra märkningar och rangeretiketter har fästs på tankar, vagnar med bulkgods och containrar,

9) ska före och efter fyllning av kondenserad gas i cisternvagnar iaktta de särskilda kontrollbestämmelser som gäller i detta fall,

10) ska vid fyllning av farligt bulkgods i en vagn eller en container säkerställa att bestämmelserna i kapitel 7.3 i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift tillämpas vid fyllningen.

15 §
Innehavare av tankcontainer eller UN-tank

En innehavare av en tankcontainer eller UN-tank har följande skyldigheter. Innehavaren ska (9.11.2017/738)

1) se till att de bestämmelser och föreskrifter om konstruktion, utrustning, besiktning och märkning i fråga om en tankcontainer eller UN-tank som utfärdats med stöd av 13 a § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen beaktats, (9.11.2017/738)

2) se till att underhåll av tankcontainrar eller UN-tankar och deras utrustning genomförs på ett sätt som säkerställer att tankcontainern eller UN-tanken under normala driftsförhållanden uppfyller kraven i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av 13 a § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen fram till nästa periodiska besiktning, (9.11.2017/738)

3) låta utföra en extra besiktning av en tankcontainer eller UN-tank om den eller dess utrustning på grund av reparation, ombyggnad eller olycka kan ha försämrats.

16 § (17.6.2015/776)
Innehavare av cisternvagn

En innehavare av en cisternvagn har följande skyldigheter: (9.11.2017/738)

1) innehavaren ska se till att bestämmelserna om konstruktion, utrustning, besiktning och märkning i fråga om en cisternvagn beaktats,

2 punkten har upphävts genom F 9.11.2017/738 (9.11.2017/738)

3) innehavaren ska låta utföra en extra besiktning, om tanken på en cisternvagn eller dess utrustning på grund av reparation, ombyggnad eller olycka kan ha försämrats, (9.11.2017/738)

4) innehavaren ska se till att resultatet av de åtgärder som anknyter till 1 och 3 punkten är införda i tankdokumentationen, (9.11.2017/738)

5) innehavaren ska se till att den enhet som utsetts att ansvara för underhållet av cisternvagnen har ett giltigt ECM-certifikat som omfattar cisternvagnar för farligt gods, (9.11.2017/738)

6) innehavaren ska se till att den enhet som ansvarar för underhållet har fått behövliga uppgifter om vad som föreskrivs om underhåll av cisternvagnars tankar och deras utrustning i artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 445/2011 om ett certifieringssystem för enheter som ansvarar för underhåll av godsvagnar och om ändring av förordning (EG) nr 653/2007. (9.11.2017/738)

Innehavaren av en cisternvagn kan överlåta tillsynen över besiktningarna av en cisternvagn på en enhet som ansvarar för underhållet. (9.11.2017/738)

16 a § (28.2.2019/271)
Bannätsförvaltare

Bannätsförvaltaren ska säkerställa att den under järnvägstransporten har snabb och obehindrad tillgång till följande information i fråga om det bannät som den förvaltar:

1) tågets sammansättning med uppgift om numret på varje vagn samt vagntypen, om den inte framgår av numret,

2) de fyrsiffriga identifieringsnummer (FN-nummer) som används vid klassificering av de farliga ämnen som transporteras i varje vagn i den utsträckning som de ska ingå i godsdeklarationen, eller uppgift om vilka vagnar som är försedda med den märkning som anger begränsade mängder i enlighet med en föreskrift som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen,

3) var i tåget vagnarna med farliga ämnen är placerade.

Den information som avses i 1 mom. får lämnas ut endast till dem som behöver informationen för säkerhets- och skyddsuppgifter eller för räddningsverksamhet och endast i den omfattning som uppgifterna kräver.

Trafikledsverket ska säkerställa att de säkerhetsutredningar för bangårdar som avses i 12 § 3 mom. i TFÄ-lagen har gjorts i enlighet med 32 § i denna förordning.

16 b § (6.4.2011/400)
Lossare

Lossaren har följande skyldigheter. Lossaren ska (9.11.2017/738)

1) genom att kontrollera märkningen på de ämnen som ingår i lasten försäkra sig om att endast de ämnen som nämns i dokumentationen över lasten blir lossade,

2) kontrollera att det inte finns sådana skador på förpackningar, tankar, vagnar eller containrar som kan äventyra lossningen samt vid behov reparera skadorna före lossningen,

3) uppfylla de krav på lossning och hantering som anges i föreskrifter som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen, (28.2.2019/271)

4) omedelbart efter lossningen avlägsna farliga rester som har fäst på utsidan av tanken, vagnen eller containern under lossningsprocessen och säkerställa att ventiler och inspektionsöppningar är stängda,

5) sörja för att vagnar och containrar rengörs på föreskrivet sätt samt för att riskfaktorer elimineras,

6) se till att inga storetiketter, märkningar eller orangeskyltar längre är synliga på fullständigt tömda, rengjorda och avgasade vagnar och containrar eller på vagnar och containrar för vilkas del de riskfaktorer som hänför sig till det transporterade ämnet har eliminerats. (9.11.2017/738)

Om lossaren utnyttjar tjänster som tillhandahålls av andra parter, t.ex. rengöringspersonal eller personal som eliminerar andra riskfaktorer, ska lossaren vidta tillräckliga åtgärder för att säkerställa att kraven i bestämmelserna har uppfyllts.

16 c § (9.11.2017/738)
Enhet som ansvarar för underhåll

En enligt 74 § i spårtrafiklagen certifierad enhet som svarar för underhåll ska se till att (27.6.2019/795)

1) underhållet av tankar och deras utrustning genomförs på ett sätt som säkerställer att tankarna under normala driftsförhållanden uppfyller kraven i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av 13 a § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen,

2) informationen för utförande av uppgifterna även omfattar tankarna och deras utrustning,

3) de underhållsåtgärder som gäller tankarna och deras utrustning är införda i underhållsjournalen.

3 kap

Förpackningar

17 § (19.12.2018/1222)
Skyldighet för tillverkare och återförsäljare av förpackningar att tillhandahålla information

En sådan tillverkare av förpackningar och sådana senare återförsäljare av förpackningar som avses i 6.1.1.5, 6.3.2.3, 6.4.2.13, 6.5.1.1.4 och 6.6.1.4 punkten i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift ska tillhandhålla information om de förfaranden som iakttas samt en beskrivning av typ och mått för förslutare och andra nödvändiga delar, för att man ska kunna försäkra sig om att en förpackning som bjuds ut för en transport uppfyller kraven i bestämmelser och föreskrifter.

18 § (6.4.2011/400)
Gaskärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar

Finland erkänner de bedömningar av överensstämmelse med kraven, förnyade bedömningar av överensstämmelse med kraven, periodiska besiktningar och andra åtgärder för att påvisa överensstämmelse med kraven som i enlighet med direktivet om transportabla tryckbärande anordningar vidtagits också i något annat land än Finland och bedömningar av överensstämmelsen med kraven som ett utländskt företag utför i Finland, i fråga om de gaskärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar och i fråga om gaskärlens tillbehör. (12.2.2015/126)

Om det inte är fråga om sådan transport av farliga ämnen som avses i 1 § 2 mom., ska materialet i ett gaskärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar och som används vid transport samt materialet i gaskärlets utrustning vara beständigt mot sprödbrott till en temperatur av –40 °C.

På gaskärlet ska märkningen "-40°C" eller någon annan märkning som Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt och som visar materialets hållbarhet enligt 2 mom. finnas efter den märkning om överensstämmelse och besiktningsorganets identifikationsnummer som avses i 9 § 1 mom. i statsrådets förordning (124/2015) om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta. (9.11.2017/738)

19 § (12.2.2015/126)
Påvisande av förpackningars överensstämmelse med kraven

Bestämmelser om påvisande av att förpackningar som används vid transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven finns i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven och samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta.

20 § (19.12.2018/1222)
Användningen av RID- eller ADR-förpackningar

Vid transport av farliga ämnen får som förpackningar, med undantag för förpackningar som hör till transportabla tryckbärande anordningar, även användas typgodkända förpackningar enligt gällande ADR- eller RID-bestämmelser eller TFÄ-direktivet, IBC-behållare och storförpackningar. I de fall som avses i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift ska fallprovet för plastförpackningar med avvikelse från ADR- och RID-bestämmelserna och TFÄ-direktivet göras vid en temperatur på -40° C. Förpackningen ska då vara försedd med en märkning om fallprovets temperatur i enlighet med bestämmelserna, eller godsdeklarationen eller motsvarande följesedel vara försedd med märkningen: "Förpackningen överensstämmer med ADR/RID-bestämmelserna, provad i -40° C".

Ett gaskärl som inte har π-märkts och som har fyllts utomlands och godkänts i något annat land än Finland enligt RID- och ADR-bestämmelserna, får efter att transporten enligt RID- bestämmelserna har avslutats i Finland transporteras för att tömmas och returneras tom till utlandet utan den märkning som avses i 18 §, om avsändaren i godsdeklarationen eller motsvarande följesedel försäkrar att gaskärlet och dess utrustning är beständiga mot sprödbrott till en temperatur av -40° C på följande sätt: "Gaskärlet och dess utrustning är beständiga upp till -40° C".

21 § (27.6.2019/795)

21 § har upphävts genom F 27.6.2019/795.

4 kap

Transportmateriel, tankar och containrar (4.5.2005/275)

22 §
Transportmaterielens konstruktion

Materiel som är avsedd för transport av farliga ämnen skall vara av hållbar konstruktion och lämplig för ändamålet, så att det farliga ämnet kan transporteras så riskfritt som det med beaktande av egenskaperna hos det ämne som transporteras rimligtvis är möjligt.

2 mom. har upphävts genom F 12.2.2015/126. (12.2.2015/126)

23 § (23.4.2009/267)
Ibruktagande av utländska tankar och bulkcontainrar

Tillverkaren eller importören av en importerad tank som har tillverkats i utlandet, med undantag för en tank som hör till transportabla tryckbärande anordningar, får inte överlåta tanken för bruk förrän ett TFÄ-besiktningsorgan har godkänt tankens konstruktionstyp och vid sin besiktning konstaterat att tanken överensstämmer med de bestämmelser som gäller i Finland. En tank som är avsedd för transport av radioaktiva ämnen godkänns för bruk av strålsäkerhetscentralen.

Om en importerad tank som har tillverkats i utlandet och som avses i 1 mom. har besiktats och testats av en i RID- eller ADR-bestämmelserna eller TFÄ-direktivet avsedd behörig myndighet eller en av denna myndighet bemyndigad inrättning enligt de bestämmelser som gäller i Finland och giltigt intyg jämte utredning kan uppvisas, behövs ingen ny besiktning, om det inte finns särskilda skäl för detta.

Vid transport av farliga ämnen får som bulkcontainer också användas bulkcontainrar som godkänts enligt gällande RID- eller ADR-bestämmelser eller TFÄ-direktivet.

23 a § (19.12.2018/1222)
Tankar som hör till transportabla tryckbärande anordningar

Finland erkänner de bedömningar av överensstämmelse med kraven, förnyade bedömningar av överensstämmelse med kraven, periodiska besiktningar och andra åtgärder för att påvisa överensstämmelse med kraven som i enlighet med direktivet om transportabla tryckbärande anordningar vidtagits också i något annat land än Finland och bedömningar av överensstämmelsen med kraven som ett utländskt företag utför i Finland, i fråga om de tankar som hör till transportabla tryckbärande anordningar och i fråga om tankarnas tillbehör.

Om det inte är fråga om sådan transport av farliga ämnen som avses i 1 § 2 mom., ska materialet i en tank som hör till transportabla tryckbärande anordningar och som används vid transport samt materialet i tankens utrustning vara beständigt till en temperatur av –40° C.

På tanken ska märkningen "-40° C" eller någon annan märkning som Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt och som visar materialets hållbarhet enligt 2 mom. finnas efter den märkning om överensstämmelse och besiktningsorganets identifikationsnummer som avses i 9 § 1 mom. i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta (124/2015) stämmer överens med kraven.

5 kap

Transport

24 § (19.12.2018/1222)
Handlingar

När farliga ämnen överlåts för transport ska avsändaren i de fall som anges i de föreskrifter som meddelats med stöd av 11 c § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen till transportören överlämna en godsdeklaration eller motsvarande följesedel i vilken de uppgifter som krävs enligt föreskrifterna i fråga har antecknats om det ämne som ska transporteras. Om havstransport följer på järnvägstransporten av ett farligt ämne i en container, ska avsändaren till godsdeklarationen eller till motsvarande följesedel foga ett sådant stuvningsintyg för containrar som överensstämmer med IMDG-koden.

Varje person i tågets besättning ska medföra en identitetshandling försedd med fotografi, om mängden av eller aktiviteten hos det farliga ämne som transporteras överstiger de gränsvärden som anges i kapitel 1.10 i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

De handlingar som avses i 1 mom. och de skriftliga instruktioner som avses i 9 § 1 mom. 8 punkten ska medföras i loket under transporten. De handlingar som avses i 1 mom. får också vara elektroniska, om de metoder som används för att verifiera, lagra och bearbeta data uppfyller kraven enligt lagstiftningen på så sätt att informationen har samma beviskraft och finns tillgänglig på samma sätt som i handlingar på papper. Avsändaren ska dock tillhandahålla de handlingar som avses i 1 mom. på papper om transportören yrkar på det.

25 § (19.12.2018/1222)
Transport

Farliga ämnen får transporteras endast i godståg, med undantag för handbagage enligt 6 § som medförs av passagerarna samt militärtransporter enligt punkt 7.1.8 i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift och godsförsändelser enligt kapitel 7.6 i den bilagan.

I de fall som anges i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift är det tillåtet att utföra bulktransport av farliga ämnen i vagnar, småcontainrar eller tankar.

Om transporten av farliga ämnen avbryts av någon orsak som anges i 14 § 2 mom. i TFÄ-lagen, kan tillsynsmyndigheten bevilja tillstånd för att fortsätta transporten efter att myndigheten försäkrat sig om transportens säkerhet. Om kraven enligt bestämmelserna och föreskrifterna inte kan uppfyllas och tillsynsmyndigheten inte har beviljat tillstånd att fortsätta färden, ska tillsynsmyndigheten tillhandahålla transportören behövlig administrativ hjälp. Förfarandet är detsamma om transportören meddelar tillsynsmyndigheten att avsändaren inte har meddelat transportören egenskaperna hos det farliga ämne som transporteras och om transportören med åberopande av villkoren i transportavtalet begär att den farliga lasten lossas, förstörs eller oskadliggörs.

26 § (19.12.2018/1222)
Godkännande av och anmälan om transporter av radioaktiva ämnen

I de fall som anges i kapitel 5.1 i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift ska avsändaren ansöka om godkännande för transport av radioaktiva ämnen hos Strålsäkerhetscentralen och anmäla transporter av radioaktiva ämnen till Strålsäkerhetscentralen.

26 a § (19.12.2018/1222)
Strålskyddsprogram och ledningssystem

Den som transporterar eller tillfälligt förvarar radioaktiva ämnen ska ha ett strålskyddsprogram, om inte något annat anges i kapitel 1.7 i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift. Av strålskyddsprogrammet ska framgå vilka åtgärder som ska vidtas i syfte att förhindra och begränsa strålningsexponering förorsakad av transport och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen. Dessa åtgärder ska ställas i relation till storleken av och sannolikheten för strålningsexponering. Strålskyddsprogrammet ska ges in till Strålsäkerhetscentralen för kännedom innan transport- eller förvaringsverksamheten inleds.

Om inte något annat anges i kapitel 1.7 i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift ska verksamhetsutövaren utarbeta ett ledningssystem för att säkerställa att funktionerna motsvarar kraven för tillämpning i verksamhetsutövarens verksamhet för åtgärder i samband med transport av radioaktiva ämnen och de åtgärder som avses i 1.7.1.3 punkten i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

Ett ledningssystem enligt 2 mom. ska grunda sig på sådana krav eller anvisningar som Strålsäkerhetscentralen anser vara godtagbara. Ledningssystemet ska tillställas Strålsäkerhetscentralen.

26 b § (9.11.2017/738)
Transport av levande djur som infekterats med farlig smitta

Levande djur får inte användas för att transportera smittförande ämnen. Regionförvaltningsverket kan godkänna transporten, om det smittförande ämnet inte kan transporteras på något annat sätt eller djuret avsiktligt infekterats med en farlig sjukdom. För säkerställande av djur- och transportsäkerheten ska i samband med godkännandet hänsyn tas till de krav för transport av farliga ämnen som meddelats med stöd av 3 a §, 14 a § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen. Godkännandet ska omfatta behövliga villkor för transporten.

Bestämmelser om de allmänna kraven på djurtransporter finns i lagen om transport av djur (1429/2006) och i rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97.

26 c § (9.11.2017/738)
Transport av oförpackade farliga föremål som förutsätter myndighetsgodkännande

För säkerställande av transportsäkerheten kan det förutsättas godkännande för oförpackade farliga föremål. För transport av följande föremål krävs det godkännande:

1) stora, stadiga och hållbara föremål som inte kan förpackas enligt de föreskrifter om förpackning som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen,

2) litiumbatterier eller litiumceller, om deras produktionsserie består av högst 100 batterier eller celler,

3) produktionsprototyper till litiumbatterier och litiumceller, om de transporteras till testning.

Säkerhets- och kemikalieverket och, när det gäller radioaktiva ämnen och föremål, Strålsäkerhetscentralen kan godkänna transport av i 1 mom. avsedda oförpackade farliga föremål.

En förutsättning för godkännande är att de detaljerade krav som meddelats med stöd av 3 a § och 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen uppfylls.

26 d § (9.11.2017/738)
Godkännande av separationsmetoder för samlastade explosiva ämnen

Säkerhets- och kemikalieverket kan godkänna de separationsmetoder som ska användas vid separation av explosiva ämnen och om vilka det med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen meddelats detaljerade föreskrifter för säkerställande av transportsäkerheten.

27 § (28.2.2019/271)
Säkerhet vid hantering av vagnar med farliga ämnen

En vagn som innehåller farliga ämnen ska förvaras på en bangård, i en hamn eller på en annan motsvarande plats dit tillträde för obehöriga är förbjudet.

Transportören ska lämna en anmälan till bannätsförvaltaren om ett sådant behov av tillfällig förvaring på en i 1 mom. avsedd plats som hör nära samman med transporten. Bannätsförvaltaren och transportören ska komma överens om en lämplig plats för tillfällig förvaring så att kraven på säker transport samt en säker användning av järnvägssystemet och bannätet uppfylls.

Om det är nödvändigt att tillfälligt förvara en vagn som innehåller farliga ämnen på en i 1 mom. avsedd plats, ska transportören göra en anmälan om tillfällig förvaring till den regionala räddningsmyndigheten, den kommunala miljövårdsmyndigheten och den statliga tillsynsmyndighet som avses i 23 § i miljöskyddslagen (527/2014).

27 a § (19.12.2018/1222)
Tryggande av tillfälliga förvaringsplatsers säkerhet

Om mängden av eller aktiviteten hos det farliga ämne som transporteras överstiger de gränsvärden som anges i kapitel 1.10 i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift, tillämpas 11 d § 4 mom. i TFÄ-lagen på tillfällig förvaring i terminaler, på bangårdar och på andra motsvarande områden i samband med transport av farliga ämnen. Terminalerna, bangårdarna och andra motsvarande områden ska i mån av möjlighet ha god belysning, allmänt tillträde till dem ska förhindras och områdena ska också i övrigt skyddas noggrant.

6 kap

Särskilda bestämmelser

28 § (19.12.2018/1222)
Myndigheter

Transport- och kommunikationsverket övervakar järnvägtransporter av farliga ämnen och tillfällig förvaring som hänför sig till dem. Transporter till eller från Finland av farliga ämnen på järnväg och tillfällig förvaring i anslutning till dem övervakas också av Tullen och Gränsbevakningsväsendet inom respektive myndighets verksamhetsområde. Transport- och kommunikationsverket bär även i dessa fall det primära ansvaret för tillsynen.

Strålsäkerhetscentralen övervakar i samarbete med de myndigheter som nämns i 1 mom. ärenden med anknytning till transport och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen.

Institutet för hälsa och välfärd kan meddela sådana tilläggskrav eller -begränsningar på biologiska produkter som avses i punkt 2.2.62.1.9 i bilaga till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

Livsmedelsverket kan ställa tilläggskrav på bulktransport av animaliskt material som innehåller smittförande ämnen i enlighet med punkt 7.3.2.6.1 i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.

28 a § (4.5.2005/275)
Övervakning av säkerhetsåtgärder

I samband med övervakningen av transporten av farliga ämnen på järnväg skall samtidigt kontrolleras att de säkerhetsåtgärder som krävs vid transport av farliga ämnen motsvarar bestämmelser och föreskrifter.

29 §
Samarbete mellan tillsynsmyndigheter

De i 28 § nämnda tillsynsmyndigheterna ger utländska tillsynsmyndigheter handräckning när det gäller övervakning av transport av farliga ämnen, om den grundar sig på Europeiska gemenskapernas bestämmelser eller på förpliktelser i ett internationellt avtal som är bindande för Finland. Finländska tillsynsmyndigheter skall anmäla upprepade och allvarliga förseelser som äventyrar säkerheten vid transport av farliga ämnen till behörig myndighet i den stat där det företag som är delaktigt i förseelsen har sin hemort, om en sådan anmälan grundar sig på gemenskapens bestämmelser eller på förpliktelser i ett internationellt avtal.

De i 28 § nämnda finska tillsynsmyndigheterna skall till utländska behöriga myndigheter anmäla de påföljder som i Finland riktats mot järnvägsföretag eller avsändande företag på grund av upprepade och allvarliga förseelser som har skett utomlands och som äventyrar säkerheten vid transport av farliga ämnen, om anmälan grundar sig på Europeiska gemenskapernas bestämmelser eller på förpliktelser i ett internationellt avtal som är bindande för Finland. (10.5.2007/538)

30 § (6.4.2011/400)
Säkerhets- och kemikalieverkets samt Strålsäkerhetscentralens rätt att låta utföra test

Säkerhets- och kemikalieverket och Strålsäkerhetscentralen har rätt att vid behov och i synnerhet när en förpackning eller tank går sönder och orsakar men eller fara låta ett laboratorium som Säkerhets- och kemikalieverket eller Strålsäkerhetscentralen bestämmer utföra test för att säkerställa att förpackningen eller tanken uppfyller de föreskrivna kraven.

31 § (4.5.2005/275)
Utbildning av personal

Den utbildning som avses i 11 § 1 mom. i TFÄ-lagen skall omfatta transportkraven och lämpa sig för personalens ansvarsområde och uppgifter. Utbildningen skall bestå av:

1) allmän grundläggande utbildning, där personalen ges utbildning om de allmänna bestämmelserna om transport av farliga ämnen på järnväg,

2) uppgiftsbaserad utbildning, där personalen ges sådan detaljerad utbildning om bestämmelserna gällande transport av farliga ämnen på järnväg som direkt är anpassad efter personalens ansvarsområden och arbetsuppgifter samt dessutom, om en del av transporten av farliga ämnen sker på något annat sätt än som järnvägtransport, utbildning om de bestämmelser som gäller detta andra transportslag,

3) säkerhetsutbildning, där personalen ges utbildning om de faror som farliga ämnen kan förorsaka i förhållande till den olycksfallsrisk och exponering som en eventuell olycka vid transport, lastning och lossning av farliga ämnen kan medföra; genom utbildningen eftersträvas att personalen kan hantera farliga ämnen på ett säkert sätt och vet vilka åtgärder som skall vidtas i en nödsituation,

4) utbildning i anslutning till transport av radioaktiva ämnen, där personal som deltar i transport av radioaktiva ämnen ges lämplig utbildning om strålskydd och försiktighetsåtgärder i samband med transport av radioaktiva ämnen för att begränsa yrkesmässig exponering och exponering av andra personer, (10.5.2007/538)

5) utbildning i skyddsåtgärder, som är inriktad på säkerhetsrisker samt identifiering av och metoder för minskning av säkerhetsrisker, liksom också åtgärder som är nödvändiga vid säkerhetsförseelser; utbildningen skall innehålla uppgifter om en eventuell skyddsplan som är anpassad efter personernas ansvarsområde, förpliktelser och arbetsuppgifter när planen genomförs,

6) kompletterande utbildning, vid vilket regelbundet ges uppgifter om ändringar som skett i bestämmelserna; den utbildning som avses i 5 punkten begränsas inte till ändringar av bestämmelser och föreskrifter.

Personer som börjar sköta uppgifter som anknyter till transport av farliga ämnen ska ha lämplig utbildning, som ska säkerställas när ett nytt anställningsförhållande inleds. (12.2.2015/126)

Bestämmelser om utbildning av säkerhetsrådgivare utfärdas särskilt.

31 a § (4.5.2005/275)
Specialutbildning för personalen hos transportören och bannätsförvaltaren (28.2.2019/271)

Personalen hos transportören och personalen hos bannätsförvaltaren ska i samband med den uppgiftsbaserade utbildningen ges utbildning också om järnvägarnas särdrag. Denna utbildning ska omfatta (28.2.2019/271)

1) grundläggande utbildning som ges den personal som sköter trafiken, där hela den personal som sköter trafiken skall ges utbildning om betydelsen av innehållet i varningsetiketter och orangeskyltar; personalen skall dessutom känna till anmälningsförfarandet i exceptionella situationer,

2) uppgiftsbaserade utbildning för den personal som direkt deltar i transport av farliga ämnen vid vilken förutom den grundläggande utbildning som avses i 1 punkten, personalen i fråga också ges utbildning anpassad efter arbetsuppgifter,

För sådan utbildning som avses i 1 mom. 2 punkten indelas personalen i tre kategorier enligt utbildningsbehov enligt följande:

Beskrivning av kategorinPersonal
1transportpersonal som direkt deltar i transport av farliga ämnenförare, rangerare och personer med motsvarande funktion
2personal som utför teknisk kontroll av de vagnar som används för transport av farliga ämnenvagnsynare, lastningsrådgivare och personer med motsvarande funktion
3personal som sköter trafiken och som styr tåg- och rangertrafikentrafikledare, fjärrtrafikledare, personer som använder ställverk och växlar och personer med motsvarande funktion
(28.2.2019/271)
31 b § (19.12.2018/1222)
Undervisningsämnen inom specialutbildningen

Den uppgiftsbaserade utbildningen för de personalgrupper som avses i 31 a § 2 mom. ska omfatta åtminstone följande ämnesområden:

1) lokförare och personer med motsvarande funktion i kategori 1:

a) tågets sammansättning, farliga ämnen och placeringen av dem i tåget,

b) typer av exceptionella situationer,

c) handlande i kritiska exceptionella situationer, åtgärder för att skydda det egna tåget och trafiken på spåren bredvid;

2) rangerare samt personer med motsvarande funktion i kategori 1:

a) betydelsen av rangeretikett nr 13 och 15 vid rangerarbete,

b) skyddsavstånd i enlighet med en föreskrift som meddelats med stöd av 24 § 2 mom. i TFÄ-lagen, (28.2.2019/271)

c) typer av exceptionella situationer,

3) vagnsynare, lastningsrådgivare och personer med motsvarande funktion i kategori 2:

a) teknisk kontroll av vagnarna,

b) teknisk kontroll enligt GCU-avtalet för de personer som utför inspektioner med anknytning till internationell transport i enlighet med RID-bestämmelserna,

c) kontroll som avses i 9 § 3 mom. för de personer som utför sådana kontroller,

d) identifiering av exceptionella situationer,

4) trafikledningspersonal, tågklarerare, fjärrtrafikledare, ställverkkarl, växelkarl och personer med motsvarande funktion i kategori 3:

a) hantering av kritiska exceptionella situationer,

b) interna räddningsplaner för rangeringsbangårdar.

32 § (19.12.2018/1222)
Säkerhetsutredningar i fråga om bangårdar

Varje järnvägsföretag som verkar på en bangård ska sända en säkerhetsutredning som avses i 12 § 3 mom. i TFÄ-lagen till Trafikledsverket, som sammanställer och kompletterar en enhetlig säkerhetsutredning för hela bangården. I säkerhetsutredningen ska utöver järnvägsföretaget också beaktas de övriga aktörer som bedriver företagsverksamhet på bangården.

Trafikledsverket ska av det regionala räddningsverket och närings-, trafik och miljöcentralen samt av regionförvaltningsverket begära utlåtande om säkerhetsutredningen och om den interna räddningsplan som ingår i den. Efter remissbehandlingen gör Trafikledsverket behövliga ändringar i säkerhetsutredningen och lämnar den slutliga utredningen till Transport- och kommunikationsverket för godkännande. Transport- och kommunikationsverket ska inom en rimlig tidsfrist meddela Trafikledsverket vilka slutsatser det dragit av säkerhetsutredningen. Transport- och kommunikationsverket ska lämna den godkända säkerhetsutredningen till Trafikledsverket, det regionala räddningsverket, närings-, trafik och miljöcentralen samt regionförvaltningsverket. Trafikledsverket ska lämna den godkända säkerhetsutredningen till järnvägsföretagen för kännedom.

De som utarbetat säkerhetsutredningen ska gå igenom den och uppdatera den, om

1) det i verksamheten på bangården har skett en sådan förändring som ökar risken för en storolycka,

2) det vid utredningen av olycksfalls- och risksituationer har framgått något anmärkningsvärt,

3) det i planeringen av områden i omedelbar närhet till bangården sker en förändring som är av betydelse med tanke på säkerheten, eller

4) Transport- och kommunikationsverket begär det.

Trafikledsverket ska tillsammans med de järnvägsföretag och, vid behov, de övriga aktörer som är verksamma på bangården utvärdera riskerna samt se över och uppdatera säkerhetsutredningen minst vart femte år. Trafikledsverket ska av det regionala räddningsverket och närings-, trafik och miljöcentralen samt av regionförvaltningsverket begära utlåtande om den uppdaterade säkerhetsutredningen och om den interna räddningsplan som ingår i den. Vid uppdateringen av räddningsplanen iakttas i övrigt 2 och 3 mom.

Transport- och kommunikationsverket ska minst vart tredje år utföra en systematisk kontroll på de bangårdar för vilka det krävs en säkerhetsutredning. Till kontrollerna kallas Trafikledsverket, det regionala räddningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt regionförvaltningsverket.

32 a § (4.5.2005/275)
Skyddsplan

Den skyddsplan som avses i 11 d § 1 mom. i TFÄ-lagen skall innehålla åtminstone

1) en detaljerad fördelning av ansvaret för säkerhetsåtgärderna på yrkeskunniga och kompetenta personer som har tillbörliga befogenheter att fullgöra sina skyldigheter,

2) en förteckning över de farliga ämnen eller de typer av farliga ämnen som omfattas av verksamheten,

3) en kartläggning av transporterna och en bedömning av säkerhetsriskerna i anslutning till dem, inklusive eventuella uppehåll i transporterna, farliga ämnen i vagnar, tankar eller containrar såväl före som under och efter transporten liksom även tillfällig förvaring av farliga ämnen vid byte av transportslag eller transportmedel,

4) en tydlig beskrivning av de åtgärder som skall vidtas för att minska säkerhetsriskerna motsvarande aktörens ansvar och åligganden; dessa åtgärder omfattar åtminstone

a) utbildning,

b) förfaranden i situationer som påverkar säkerheten, såsom ett allvarligt hot samt kontroll vid anställning av personal eller då anställda övergår till nya arbetsuppgifter,

c) handlingssätt i olika transportsituationer såsom val och användning av transportrutter; verksamhet under tillfällig förvaring och på sådana platser där utomstående har möjlighet att påverka transportens säkerhet; verksamhet i närheten av utsatta infrastrukturer,

d) utrustning och resurser som skall användas för att minska säkerhetsriskerna,

5) effektiva och uppdaterade metoder för rapportering och för åtgärder vid säkerhetshot, säkerhetsförseelser eller säkerhetstillbud,

6) förfaranden för utvärdering och testning av skyddsplanen samt för återkommande kontroll och uppdatering av den,

7) åtgärder för att trygga datasäkerheten för den transportinformation som skyddsplanen innehåller,

8) åtgärder för att säkerställa att spridningen av information i skyddsplanen begränsas till endast de personer som behöver informationen; dessa förfaranden får inte begränsa tillgången till annan information som behövs vid transporten.

33 §
Undantag i fråga om räddningsuppgifter

Då det är fråga om brådskande räddningsuppgifter får undantag göras från bestämmelserna i denna förordning, om iakttagandet av bestämmelserna skulle försvåra räddningsverksamheten.

34 § (19.12.2018/1222)
Olyckshändelser och anmälan om dem

Om det vid transport av ett farligt ämne inträffar en olyckshändelse som till följd av läckage eller av andra orsaker medför risk för att människor, egendom eller miljön skadas, ska transportören eller den som ansvarar för lastningen eller lossningen omedelbart anmäla det inträffade till nödcentralen, meddela räddningsmyndigheten de uppgifter den behöver och vidta lämpliga skyddsåtgärder.

Om det vid lastning, transport eller lossning av ett farligt ämne eller vid fyllande av en tank, vagn för bulkgods eller bulkcontainer med ett farligt ämne inträffar en olyckshändelse eller uppstår omedelbar fara, ska lastaren, fyllaren, transportören och mottagaren samt bannätsförvaltaren i fråga om den egna verksamheten inom en månad lämna Transport- och kommunikationsverket och Olycksutredningscentralen en rapport om saken. Om det är fråga om transport av ett radioaktivt ämne, ska rapporten även lämnas till Strålsäkerhetscentralen. Bestämmelser om mallen för rapporten finns i föreskrifter som meddelats med stöd av 11 c § 4 mom. i TFÄ-lagen. I fråga om undersökningen av järnvägsolyckor i samband med transport av farliga ämnen gäller särskilda bestämmelser. (28.2.2019/271)

I samband med betydande olyckor avger Transport- och kommunikationsverket en i RID-bestämmelserna avsedd olycksrapport till sekretariatet vid internationella järnvägsorganisationen (OTIF).

35 § (6.4.2011/400)
Anmälan om godkännande av förpackningar och tankar

Besiktningsorganet ska underrätta Säkerhets- och kemikalieverket om typgodkännande av förpackningar eller tankar avsedda för transport av farliga ämnen eller om annat motsvarande påvisande av att de stämmer överens med kraven.

Strålsäkerhetscentralen för register över förpackningar och tankar som är avsedda för transport av radioaktiva ämnen och som har typgodkänts eller vilkas typ på annat sätt har visats stämma överens med kraven. Säkerhets- och kemikalieverket för register över andra förpackningar och tankar som är avsedda för transport av andra farliga ämnen.

36 § (19.12.2018/1222)
Anmälningar och andra åtgärder vid överskridande av strålningsgränsvärden

Om man i samband med transport av radioaktiva ämnen observerar en överskridning av de gränsvärden enligt Transport- och kommunikationsverkets föreskrift som gäller strålningens doshastighet eller radioaktivt avfall, ska mottagaren, transportören och avsändaren anmäla överskridningen till de andra som är delaktiga vid transporten och till Strålsäkerhetscentralen i enlighet med punkt 1.7.6 i bilagan till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift samt vidta övriga åtgärder enligt Transport- och kommunikationsverkets föreskrift i syfte att eliminera de faror som föranleds av överskridningen av gränsvärdena.

37 § (10.5.2007/538)

37 § har upphävts genom F 10.5.2007/538.

38 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002. Förordningens 7–16 § och 31 § träder dock i kraft den 1 januari 2003.

Förpackningar och tankar som överensstämmer med de bestämmelser som gäller vid förordningens ikraftträdande får alltjämt användas i Finland.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 11 juli 1997 om transport av farliga ämnen på järnväg (674/1997) jämte ändringar.

39 §
Övergångsbestämmelse

Förpackningar och tankar som överensstämmer med den förordning som upphävs genom denna förordning får alltjämt användas.

Klassificeringar som beviljats med stöd av den förordning som upphävs genom denna förordning förblir som sådana i kraft.

Säkerhetsutredningar i fråga om bangårdar som gäller vid förordningens ikrafträtande förblir som sådana i kraft. Säkerhetsutredningarna skall likväl kontrolleras och uppdateras i enlighet med 32 §.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Kommissionens direktiv 2001/6/EG (32001L0006); EGT nr L 30, 1.2.2001, s. 42

Ikraftträdelsestadganden:

10.4.2003/307:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

De bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft får tillämpas till och med den 30 juni 2003.

4.5.2005/275:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005. Förordningens 9 § 5 mom., 23 § 1 och 2 mom., 23 a §, 24 § 4 mom., 27 a § och 28 a §, 31 § 2 mom. 5 och 6 punkten samt 32 a § träder dock i kraft den 1 juli 2005.

Gastankar, tryckfat, batterier av flaskor och gasflaskpaket som har tillverkats i utlandet och som har importerats får tas i bruk i Finland fram till den 1 juli 2007 med tillämpning av 23 § 1 och 2 mom., sådana de lyder den 30 juni 2005.

De som bedriver transport eller tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen när denna förordning träder i kraft skall före den 1 juni 2006 tillställa strålskyddscentralen ett strålskyddsprogram enligt 26 a § 1 mom.

Kommissionens direktiv 2004/110/EG (32004L0110); EGT nr L 365, 10.12.2004, s. 24

10.5.2007/538:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

Säkerhetsutredningar i fråga om bangårdar som gäller vid förordningens ikraftträdande förblir som sådana i kraft. Säkerhetsutredningarna skall likväl kontrolleras och uppdateras i enlighet med 32 §.

Kommissionens direktiv 2006/90/EG (32006L0090); EGT nr L 305, 4.11.2006, s. 6

23.4.2009/267:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

De bestämmelser som gäller vid denna förordnings ikraftträdande får tillämpas till och med den 30 juni 2009.

De säkerhetsutredningar om bangårdar som gäller vid förordningens ikraftträdande förblir i kraft i oförändrad form. Säkerhetsutredningarna ska likväl kontrolleras och uppdateras i enlighet med 32 §.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG (32008L0068); EGT nr L 260, 30.9.2008, s. 13

6.4.2011/400:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Säkerhetsutredningar som har lämnats med stöd av bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande förblir i kraft som sådana. Säkerhetsutredningarna ska gås igenom och uppdateras i enlighet med 32 § 3–5 mom.

Kommissionens direktiv 2010/61/EU (32010L0061); EUT nr L 233, 3.9.2010, s. 27

27.6.2013/475:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

Fotnoten (475/2013) har tillfogats som rättelse.

Kommissionens direktiv 2012/45/EU (32012L0045); EUT nr L 332, 4.12.2012, s. 18

12.2.2015/126:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

17.6.2015/776:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

Kommissionens direktiv 2014/103/EU (32014L0103); EUT L 335, 22.11.2014, s. 15

9.11.2017/738:

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2017.

Kommissionens direktiv 2016/2309/EU (32016L2309); EUT L 345, 20.12.2016, s. 48

19.12.2018/1222:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

28.2.2019/271:

Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2019.

27.6.2019/795:

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2019.

Kommissionens direktiv (EU) 2018/1846 (32018L1846); EUT L 299, 26.11.2018, s. 58–59

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.