Beaktats t.o.m. FörfS 827/2020.

20.12.2001/1345

Statsrådets förordning om lotterier

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av lotterilagen av den 23 november 2001 (1047/2001):

1 kap (29.12.2016/1414)

(29.12.2016/1414)

1 kap. har upphävts genom F 29.12.2016/1414.

2 kap

Varulotteri

9 §
Ansökan om varulotteritillstånd

I en ansökan om varulotteritillstånd skall anges

1) tillståndssökanden,

2) det ändamål för vilket de inflytande medlen skall användas,

3) lotternas försäljningstid och försäljningsområde,

4) det sätt på vilket lotteriet anordnas,

5) priset på en lott,

6) antalet lotter,

7) lotternas sammanlagda försäljningspris,

8) sättet för lottningen samt uppgift om lottningen förrättas innan lottförsäljningen inleds,

9) om lottningen förrättas bland de sålda lotterna eller bland alla lotter som varit till försäljning,

10) antalet vinster samt deras värde och slag,

11) var och när vinsterna kan tas ut,

12) hur och var slutresultatet av lottningen tillkännages i sådana fall då lottningen förrättas efter utgången av lotternas försäljningstid,

13) namn och personbeteckning för den fysiska person som föreslås vara den som i praktiken anordnar lotteriet samt när det gäller en juridisk person identifikationsuppgifterna för ifrågavarande sammanslutning eller stiftelse.

Till ansökningen om tillstånd skall fogas

1) en verksamhetsberättelse eller någon annan utredning varav framgår att sammanslutningen eller stiftelsen verkar för uppnående av sitt syfte,

2) ett utdrag ur sammanslutningens eller stiftelsens mötesprotokoll som gäller anordnandet av lotteriet,

3) en kopia av sammanslutningens eller stiftelsens senast godkända bokslut,

4) en kopia av sammanslutningens eller stiftelsens stadgar,

5) ett utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret eller ur register som förs av en offentligrättslig förening,

6) ett utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret gällande den juridiska person som föreslås vara den som i praktiken anordnar lotteriet, samt

7) en utredning enligt 28 § 2 mom. lotterilagen om den fysiska person som föreslås vara den som i praktiken anordnar lotteriet.

Tillståndsmyndigheten kan av särskilda skäl medge undantag från vad som bestäms i 2 mom. 1 och 3–6 punkten.

10 §
Varulotteritillstånd

I ett varulotteritillstånd skall anges

1) tillståndshavaren,

2) tillståndets giltighetstid,

3) den som i praktiken anordnar varulotteriet, om någon sådan har förordnats,

4) de uppgifter som avses i 9 § 1 mom. 2–12 punkten, samt

5) andra behövliga tillståndsvillkor som gäller anordnandet av lotteriet.

11 §
Uppgifter på lotterna i varulotterier

På varje lott eller på ett meddelande som ges gratis i samband med försäljningen av lotter i ett varulotteri skall antecknas

1) tillståndshavaren,

2) tillståndets giltighetstid,

3) den som i praktiken anordnar varulotteriet, om någon sådan har förordnats,

4) de uppgifter som avses i 9 § 1 mom. 2, 3, 5, 6, 8 och 10–12 punkten samt, om lottningen inte har förrättats innan lottförsäljningen inleds, den uppgift som avses i 9 punkten.

På varje lott skall finnas löpande nummer eller någon annan identifieringsuppgift. Om lottningen har förrättats innan lottförsäljningen inleds, skall en anteckning om vinst finnas på lotten.

12 §
Lottning vid varulotterier

Vid varulotterier skall lottningen förrättas på ett tillförlitligt sätt. Om lottningen inte har förrättats innan lottförsäljningen inleds, skall den förrättas inom två veckor från utgången av varulotteritillståndets giltighetstid.

13 §
Lottningsprotokoll, vinstförteckning och blandande av lotterna vid varulotterier

Över lottningen i ett varulotteri skall upprättas ett protokoll (lottningsprotokoll för varulotteri), som undertecknas av den övervakare som avses i 29 § 1 mom. lotterilagen. I ett lottningsprotokoll för varulotteri skall anges

1) tiden, platsen och sättet för lottningen,

2) den som förrättar lottningen,

3) om lottningen förrättas bland de sålda lotterna eller bland alla lotter som varit till försäljning,

4) hur och var förrättandet av lottning tillkännages, samt

5) andra behövliga uppgifter om lottningen.

Över vinstlotterna och vinsterna skall upprättas en förteckning (vinstförteckning), som undertecknas av övervakaren av lottningen. Vinstförteckningen skall fogas till lottningsprotokollet för varulotterier.

Om lottningen har förrättats innan lottförsäljningen inleds, skall lotterna innan försäljningen inleds blandas i närvaro av en övervakare som avses i 29 § 1 mom. lotterilagen. Blandandet av lotterna skall förrättas så att vinstlotterna fördelar sig jämnt bland de övriga lotterna. Det sätt på vilket lotterna blandats skall antecknas i lottningsprotokollet för varulotteriet.

14 §
Annons om lottningsresultat

Om lottningen har förrättats efter det att försäljningstiden för lotterna har löpt ut, skall resultaten av lottningen senast en vecka efter att den förrättats tillkännages i den tidning som har den största spridningen inom lotternas försäljningsområde. Annonsen skall innehålla en vinstförteckning eller en uppgift om var hela vinstförteckningen finns tillgänglig för allmänheten.

I annonsen skall dessutom anges

1) den som anordnar varulotteriet,

2) tillståndsmyndighet och tillståndets nummer,

3) tiden och platsen för lottningen,

4) den som förrättat lottningen,

5) övervakaren av lottningen, samt

6) var och när vinsterna kan tas ut.

Tillståndsmyndigheten kan medge undantag från annonseringsskyldigheten enligt 1 mom., om det med hänsyn till antalet personer som deltar i lotteriet, lotternas sammanlagda försäljningspris och andra omständigheter som inverkar på saken är ändamålsenligt. Om undantag medges, skall i beslutet anges på vilket sätt annonseringsskyldigheten skall fullgöras.

15 §
Redovisning för varulotterier

I redovisningen för varulotterier skall anges

1) tillståndets nummer och giltighetstid,

2) lotternas sammanlagda försäljningspris,

3) antalet sålda lotter,

4) den totala inkomsten av de sålda lotterna,

5) de specificerade kostnaderna för anordnande av lotteriet,

6) arvodet till den som i praktiken anordnat lotteriet,

7) beloppet av lotteriskatten,

8) avkastningen av lotteriet, samt

9) till vem och när avkastningen av lotteriet har överlåtits.

Till redovisningen skall fogas

1) en utredning om hur avkastningen används för det ändamål som anges i varulotteritillståndet,

2) lottningsprotokollet för varulotteriet jämte bilagor,

3) en utredning om de sålda lotterna och de vinster med vilka de utfallit, om lottningen förrättades innan försäljningen av lotterna inleddes,

4) en utredning om de osålda lotterna och de vinster med vilka de utfallit,

5) en utredning om de outtagna vinsterna, samt

6) ett intyg över betald lotteriskatt.

Tillståndsmyndigheten skall hålla redovisningen jämte bilagor tillgänglig för allmänheten i 30 dagar räknat från revisionen. Tillståndshavaren skall förvara redovisningen jämte bilagor på det sätt som bestäms i 2 kap. 10 § 2 mom. bokföringslagen (1336/1997).

16 §
Uppgifterna på lotterna i mindre lotterier

På varje lott i ett mindre lotteri som avses i 27 § 1 mom. lotterilagen eller på ett meddelande som ges gratis i samband med lottförsäljningen skall antecknas

1) den som anordnar lotteriet,

2) priset på en lott,

3) antalet lotter,

4) det ändamål för vilket de inflytande medlen skall användas,

5) det sätt på vilket lottningen förrättas,

6) om lottningen förrättas bland de sålda lotterna eller bland alla lotter som varit till försäljning,

7) antalet vinster samt deras värde och slag, samt

8) var och när redovisningen hålls framlagd till påseende.

På lotten skall finnas en anteckning, på grundval av vilken det kan konstateras om lotten vinner eller inte.

17 §
Lottning och lottningsprotokoll vid mindre lotterier

Lottningen vid mindre lotterier skall förrättas på ett tillförlitligt sätt. Över lottningen skall upprättas ett protokoll (lottningsprotokoll för mindre lotteri), som undertecknas av den person som förrättat lottningen eller, i fråga om lotterier enligt 27 § 2 mom. lotterilagen, av den myndiga person som ansvarar för uppgifterna i anslutning till anordnandet av lotteriet.

I lottningsprotokollet för ett mindre lotteri skall anges

1) tiden, platsen och sättet för anordnande av lotteriet,

2) antalet lotter,

3) det sätt på vilket lottningen förrättas,

4) den som förrättar lottningen, samt

5) andra behövliga uppgifter.

Över vinstlotterna och vinsterna skall upprättas en förteckning, som undertecknas av den som förrättar lottningen. Lottningsprotokollet skall fogas till vinstförteckningen.

18 §
Redovisning för mindre lotterier

I redovisningen för mindre lotterier skall anges

1) när och var lotteriet anordnas,

2) lotternas sammanlagda försäljningspris,

3) den totala inkomsten av de sålda lotterna,

4) de specificerade kostnaderna för anordnande av lotteriet,

5) avkastningen av lotteriet,

6) till vem och när avkastningen av lotteriet har överlåtits, samt

7) för vilket ändamål avkastningen av lotteriet används.

Till redovisningen skall fogas lottningsprotokollet för ett mindre lotteri jämte bilagor. Den som anordnar lotteriet eller den person som ansvarar för anordnandet av ett mindre lotteri som avses i 27 § 2 mom. lotterilagen skall hålla redovisningen tillgänglig för allmänheten i två veckor från det att redovisningen blivit färdig.

Den som anordnar ett mindre lotteri skall förvara redovisningen på det sätt som bestäms i 2 kap. 10 § 2 mom. bokföringslagen. Den person som ansvarar för anordnandet av ett mindre lotteri som avses i 27 § 2 mom. lotterilagen skall förvara redovisningen i ett år från det att lotteriet anordnades.

19 §
Anmälan om gissningstävling

I en sådan anmälan om gissningstävling som avses i 31 § 1 mom. lotterilagen skall anges

1) den som anordnar gissningstävlingen,

2) det ändamål för vilket de inflytande medlen skall användas,

3) gissningsobjektet,

4) lotternas försäljningstid och försäljningsområde,

5) priset på en lott,

6) antalet lotter,

7) lotternas sammanlagda försäljningspris,

8) på vilket sätt gissningen utförs,

9) när och hur vinnaren fastställs,

10) antalet vinster samt deras värde och slag,

11) var och när vinsterna kan tas ut, samt

12) hur och var vinnarna tillkännages.

Till anmälan skall fogas de utredningar och handlingar som nämns i 9 § 2 mom. 2, 4 och 5 punkten.

20 §
Uppgifter på lotterna i en gissningstävling

På varje lott eller motsvarande meddelande i en gissningstävling skall finnas de uppgifter som nämns i 19 § 1 mom. På lotten skall dessutom finnas ett löpande nummer eller någon annan identifieringsuppgift.

21 §
Fastställande av vinnaren i en gissningstävling samt fastställelseprotokollet

Vinnarna i en gissningstävling skall fastställas på ett tillförlitligt sätt. Över fastställandet av vinnarna i en gissningstävling skall upprättas ett protokoll (fastställelseprotokoll) som undertecknas av en sådan övervakare som avses i 29 § 1 mom. lotterilagen och, i fråga om gissningstävlingar som anordnas som mindre lotterier, av en sådan person som avses i 17 § 1 mom.

I fastställelseprotokollet skall anges

1) tiden, platsen och sättet för fastställande av vinnarna,

2) den som utfört förrättningen,

3) hur och var vinnarna i gissningstävlingen tillkännages, samt

4) andra behövliga uppgifter om anordnandet av gissningstävlingen.

Över vinstlotterna och vinsterna skall upprättas en förteckning, som undertecknas av den som övervakar fastställandet av vinnarna. Förteckningen skall fogas till fastställelseprotokollet.

22 §
Annons angående vinnarna i en gissningstävling

Den som anordnar en gissningstävling skall senast en vecka efter att vinnarna fastställts tillkännage dem i den tidning som har den största spridningen inom lotternas försäljningsområde. I samband med annonsen skall vinstförteckningen publiceras eller också skall i annonsen nämnas var hela vinstförteckningen hålls tillgänglig för allmänheten.

I annonsen skall dessutom anges

1) den som anordnar gissningstävlingen,

2) den myndighet till vilken anmälan om gissningstävlingen har gjorts,

3) hur, var och när vinnarna har fastställts,

4) den som fastställt vinnarna,

5) övervakaren av gissningstävlingen, samt

6) var och när vinsterna kan tas ut.

Den myndighet som tagit emot anmälan om gissningstävlingen kan medge undantag från annonseringsskyldigheten enligt 1 mom., om det med hänsyn till antalet personer som deltar i gissningstävlingen, lotternas sammanlagda försäljningspris och andra omständigheter som inverkar på saken är ändamålsenligt. Om undantag medges, skall i beslutet anges på vilket sätt annonseringsskyldigheten skall fullgöras.

23 §
Redovisning för gissningstävling

I redovisningen för en gissningstävling skall anges

1) den som anordnar gissningstävlingen,

2) lotternas sammanlagda försäljningspris,

3) den totala inkomsten av de sålda lotterna,

4) de specificerade kostnaderna för anordnande av gissningstävlingen,

5) beloppet av lotteriskatten,

6) avkastningen av gissningstävlingen, samt

7) till vem och när avkastningen av gissningstävlingen har överlåtits.

Till redovisningen skall fogas

1) en utredning om hur avkastningen används för det ändamål som nämns i 19 § 1 mom. 2 punkten,

2) fastställelseprotokollet jämte bilagor,

3) en utredning om de sålda lotterna och om de vinster med vilka de utfallit,

4) en utredning om de outtagna vinsterna, samt

5) ett intyg över betald lotteriskatt.

Den myndighet till vilken anmälan om gissningstävlingen har gjorts, skall hålla redovisningen tillgänglig för allmänheten i 30 dagar från revisionen av redovisningen. Den som anordnar gissningstävlingen skall förvara redovisningen jämte bilagor så som bestäms i 2 kap. 10 § 2 mom. bokföringslagen.

3 kap

Bingospel

24 §
Ansökan om bingotillstånd

I en ansökan om bingotillstånd skall anges

1) tillståndssökanden,

2) det ändamål för vilket de inflytande medlen skall användas,

3) när och var spelet anordnas,

4) deltagaravgiften, samt

5) värdet av den dyraste vinsten.

Till ansökningen om tillstånd skall fogas

1) en verksamhetsberättelse eller en annan utredning om att sammanslutningen eller stiftelsen verkar för uppnående av sitt syfte,

2) ett utdrag ur det mötesprotokoll som gäller anordnandet av bingospelet eller ur register som upprätthålls av en offentligrättslig förening,

3) en kopia av sammanslutningens eller stiftelsens senast godkända bokslut,

4) en kopia av sammanslutningens eller stiftelsens stadgar,

5) ett utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret eller ur ett register som förs av en offentligrättslig förening, samt

6) spelets regler.

När den som anordnar ett bingospel ansöker om förnyat tillstånd, skall till ansökan fogas de av de i 2 mom. nämnda handlingarna som tillståndsmyndigheten anser vara behövliga.

25 §
Bingotillstånd

I ett bingotillstånd skall anges

1) tillståndshavaren,

2) tillståndets giltighetstid,

3) de uppgifter som avses i 24 § 1 mom. 2–5 punkten,

4) redovisningsperioden, samt

5) andra behövliga tillståndsvillkor som gäller anordnandet av bingospelet.

26 §
Redovisning för bingospel

I redovisningen för bingospel skall anges

1) tillståndets giltighetstid,

2) totalinkomsten av deltagaravgifterna,

3) de specificerade kostnaderna för anordnande av bingospelet,

4) under räkenskapsperioden i vinst utdelade rättigheter till nya spel,

5) beloppet av lotteriskatten,

6) avkastningen av bingospelet, samt

7) till vem och när avkastningen har överlåtits.

Till redovisningen skall fogas

1) en utredning om hur avkastningen används för det ändamål som bestämts i bingotillståndet,

2) ett sådant utlåtande som avses i 37 § lotterilagen,

3) en utredning om de sålda bingobrickorna och de vinster med vilka de utfallit,

4) en utredning om de outtagna vinsterna,

5) en utredning om värdet av den dyraste vinsten, samt

6) ett intyg över betald lotteriskatt.

Tillståndshavaren skall förvara redovisningen så som bestäms i 2 kap. 10 § 2 mom. bokföringslagen.

4 kap

Varuvinstautomater

27 §
Ansökan om tillstånd till varuvinstautomat

I ansökan om tillstånd till varuvinstautomat skall anges

1) tillståndssökanden,

2) det ändamål för vilket de inflytande medlen skall användas,

3) var automaten är placerad,

4) identifieringsuppgifter för automaten,

5) automatens funktionsprincip,

6) värdet av en spelinsats,

7) värdet av den minsta och den största vinsten, samt

8) antalet vinster och deras slag.

Till ansökningen om tillstånd skall fogas

1) en verksamhetsberättelse eller en annan utredning om att sammanslutningen eller stiftelsen verkar för uppnående av sitt syfte,

2) ett utdrag ur det mötesprotokoll som gäller inledandet av varuvinstautomatverksamhet,

3) en kopia av det senast godkända bokslutet,

4) en kopia av sammanslutningens eller stiftelsens stadgar,

5) ett utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret eller ur register som upprätthålls av en offentligrättslig förening, samt

6) en kopia av beslutet om godkännande av det räkneverk för kontroll av penningrörelsen som finns i varuvinstautomaten eller en kopia av ett intyg som motsvarar ett sådant beslut.

Tillståndsmyndigheten kan av särskilda skäl medge undantag från skyldigheten att till ansökningar foga de utredningar och handlingar som avses i 2 mom.

I en ansökan om tillstånd för vissa sådana spelautomater och spelanordningar som avses i 56 § lotterilagen skall de uppgifter som nämns i 1 mom. 1 och 3–5 punkten anges.

28 §
Tillstånd till varuvinstautomat

I ett beslut om tillstånd till varuvinstautomat skall anges

1) tillståndshavaren,

2) de uppgifter som avses i 27 § 1 mom. 2–8 punkten, samt

3) andra behövliga tillståndsvillkor som gäller varuvinstautomatverksamheten.

I ett sådant beslut om tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar som avses i 56 § lotterilagen skall de uppgifter som nämns i 27 § 4 mom. anges.

29 §
Maximivärdet av vinst från en varuvinstautomat

Värdet av en vinst från en varuvinstautomat får inte överstiga 35 euro.

30 §
Redovisning för varuvinstautomatverksamhet

I redovisningen skall anges

1) tillståndets nummer och giltighetstid,

2) totalinkomsten av verksamheten,

3) de specificerade kostnaderna för verksamheten,

4) beloppet av lotteriskatten,

5) avkastningen av verksamheten, samt

6) till vem och när avkastningen av verksamheten har överlåtits.

Till redovisningen skall fogas

1) en utredning om hur avkastningen används för det ändamål som bestämts i tillståndet till varuvinstautomat,

2) de utredningar och verifikat som avses i 59 § lotterilagen, samt

3) ett intyg över betald lotteriskatt.

Tillståndsmyndigheten skall hålla redovisningen jämte bilagor tillgänglig för allmänheten i 30 dagar räknat från revisionen. Tillståndshavaren skall förvara redovisningen jämte bilagor på det sätt som bestäms i 2 kap. 10 § 2 mom. bokföringslagen.

5 kap

Särskilda bestämmelser och ikraftträdande

31 § (17.12.2009/1124)
Skyldighet att lämna uppgifter

Polisinrättningarna skall på begäran sända inrikesministeriet och Polisstyrelsen de uppgifter som behövs för statistikföring av lotteriverksamheten och social- och hälsovårdsministeriet de uppgifter som behövs för uppföljning av och forskning kring problem som deltagandet i lotterier orsakar.

32 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

17.12.2009/1124:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

29.12.2016/1414:

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017. På tippnings- och vadhållningsspel, med undantag av vadslagning under pågående evenemang, på penninglotterier samt på totospel som bolaget anordnar tillämpas 5 § 2 mom. dock först från och med den 1 juli 2018. Bolaget har rätt att avrunda vinstsummorna för tippnings- och vadhållningsspel, med undantag av vadslagning under pågående evenemang, vinstsummorna från penninglotterier samt vinstsummorna från totospel nedåt till närmaste 10 cent till och med den 30 juni 2018.

Genom denna förordning upphävs

1) statsrådets förordning om anordnande av Fintoto Oy:s penningspel (1286/2011),

2) statsrådets förordning om anordnande av Penningautomatföreningens penningspel (1287/2011),

3) statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel (1288/2011), samt

4) 1 kap. i statsrådets förordning om lotterier (1345/2001).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.