Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

29.3.2001/288

Statsrådets förordning om företags- och organisationsdatasystemet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 20 § företags- och organisationsdatalagen den 16 mars 2001 (244/2001):

1 §
Mottagande av anmälningar

De etablerings-, ändrings- och nedläggningsanmälningar samt anmälan om att verksamheten har avbrutits vilka avses i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) kan ges in till vilken som helst av de myndigheter som nämns i 10 § 1 mom. lagen. En anmälan som sänds med posten kan också sändas till den postbox som har reserverats för gemensamt bruk för de myndigheter som upprätthåller företags- och organisationsdatasystemet.

Den myndighet som tar emot anmälningarna skall hålla blanketter som fastställts för ändamålet allmänt tillgängliga.

2 § (21.5.2015/618)
Givandet av ett företags- och organisationsnummer

Ett företags- och organisationsnummer ges utifrån en etableringsanmälan. Numret kan ges av en myndighet som nämns i 9 § i företags- och organisationsdatalagen. Numret ges av den myndighet som registrerar de uppgifter i grunddelen av blanketten för etableringsanmälan vilka ska anmälas till företags- och organisationsdatasystemet.

3 §
Företags- och organisationsnumrets tekniska form

Ett företags- och organisationsnummer består av ett ordningsnummer och ett kontrollnummer, i nämnd ordning. Ordningsnumret är högst sjusiffrigt.

För uträknande av ett kontrollnummer multipliceras från höger till vänster ordningsnumrets

första siffra med talet 2
andra " " 4
tredje " " 8
fjärde " " 5
femte " " 10
sjätte " " 9
sjunde " " 7 samt

adderas de sålunda erhållna produkterna varefter summan divideras med talet 11. Kontrollnumret bestäms på basis av den rest som erhållits vid divisionen på så sätt att kontrollnumret är noll, om resten är noll, om resten är större än ett, är kontrollnumret den skillnad som erhålls när resten subtraheras från talet 11 och om resten är ett, lämnas det ordningsnummer som motsvarar kontrollnumret oanvänt.

4 §
Förvaring av företags- och organisationsnummer

Företags- och organisationsnumren kvarhålls permanent i företags- och organisationsdatasystemet.

En avliden persons företags- och organisationsnummer och uppgifter som sammanhänger med det kan strykas ur registret över företags- och organisationsnummer när 10 år har förflutit från dödsåret. Ett nummer som har strukits ur registret får inte på nytt tas i bruk för ett annat företag eller en annan organisation. Om ett annat företag eller en annan organisation läggs ned eller dess verksamhet upphör på något annat sätt påverkar detta inte numren i registret.

5 §
Fastställandet av blanketter

Grunddelen i blanketten för etablerings-, ändrings-, och nedläggningsanmälan fastställs av Skattestyrelsen sedan den har hört Patent- och registerstyrelsen. Skattestyrelsen fastställer de sidor i de nämnda anmälningsblanketterna som gäller endast skattemyndigheterna. Patent- och registerstyrelsen fastställer de sidor som innehåller uppgifter som skall föras in i handels- eller stiftelseregistret samt bilagor enligt verksamhetsform.

6 § (21.5.2015/618)
Förvaring och arkivering av handlingar

Patent- och registerstyrelsen svarar för förvaringen och arkiveringen av de anmälningshandlingar som avses i företags- och organisationsdatalagen jämte bilagor. Om en anmälningshandling endast gäller information som ska sändas till skattemyndigheten, svarar det behöriga verksamhetsstället inom Skatteförvaltningen för förvaringen och arkiveringen av handlingarna.

7 §
Upprätthållandet av företags- och organisationsdatasystemet

Patent- och registerstyrelsen och Skattestyrelsen svarar båda till hälften för de utgifter som upprätthållandet av företags- och organisationsdatasystemet förorsakar. Dessutom svarar vardera av de ovan nämnda myndigheterna ensam för nödvändiga stamregisterförbindelser till de egna systemen.

Om rätten att använda företags- och organisationsdatasystemet breddas till att gälla andra myndigheter än Patent- och registerstyrelsen eller skatteförvaltningen, delas utgifterna för upprätthållandet av systemet så att den nämnda andra myndigheten deltar i täckandet av utgifterna med en relativ andel som bestäms enligt myndighetens uppskattade bruk av systemet.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

Ikraftträdelsestadganden:

13.2.2003/120:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003.

21.5.2015/618:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.