Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

15.12.2000/1114

Lag om räntestödskrediter till utvecklingsländer

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Av anslagen för utvecklingssamarbete kan, enligt vad som bestäms i denna lag, betalas räntestöd för krediter som används för att finansiera projekt som främjar den ekonomiska eller sociala utvecklingen i utvecklingsländer och där den finländska andelen är betydande. Krediterna kan också vara förenade med annat statligt stöd. Nedan benämns dessa krediter räntestödskrediter.

2 §

I denna lag avses med kreditinstitut ett i kreditinstitutslagen (1607/1993) avsett finskt kreditinstitut eller ett kreditinstitut som har fått koncession inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är godtagbart med hänsyn till sina kreditrisker eller ett annat utländskt kreditinstitut som med hänsyn till sina kreditrisker kan jämställas med dessa.

3 §

Räntestödskrediter kan beviljas för sådana länder som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, nedan OECD, årligen angivit som länder som uppfyller kriterierna för blandad finansiering och som är kredit- och exportgarantivärdiga.

4 §

Anslagen för räntestöd och förbindelsefullmakterna godkänns årligen i samband med statsbudgeten.

5 §

Iakttagandet av de allmänna villkoren för räntestödskrediter övervakas av utrikesministeriet med beaktande av de principer för offentligt bistånd och offentligt stödda exportkrediter som godkänts inom OECD.

6 §

Utrikesministeriet godkänner en kredit som räntestödskredit.

För att en kredit skall godkännas som räntestödskredit förutsätts exportgaranti av Finnvera Abp.

7 §

Kreditinstituten finansierar räntestödskrediter och ingår kreditavtal med kredittagarna.

8 §

Utrikesministeriet beslutar om det räntestödsbelopp som skall betalas. Beloppet utgörs av skillnaden mellan räntekostnaderna enligt referensen för marknadsräntan och den årliga räntan på räntestödskrediten, förhöjd med förvaltningsarvodena.

9 §

Statskontoret betalar räntestöd till det kreditinstitut som beviljat krediten den dag då räntan enligt villkoren i kreditavtalet skall betalas.

I fråga om krediter i utländsk valuta betalas räntestödet enligt den medelkurs för valutan i fråga som Europeiska centralbanken har tillämpat två bankdagar i Finland innan räntan på krediten förfaller till betalning.

10 §

Utrikesministeriet skall övervaka att en räntestödskredit används för det ändamål som angetts i beslutet om godkännande av krediten som räntestödskredit.

I ett avtal om en räntestödskredit skall ett kreditinstitut ta in ett villkor enligt vilket kreditinstitutet har rätt att säga upp räntestödskrediten, om kredittagaren inte uppfyller sina förpliktelser enligt kreditavtalet. I kreditavtalet skall kreditinstitutet förplikta kredittagaren att lämna kreditinstitutet alla uppgifter som behövs för övervakningen.

Kreditinstituten skall på begäran lämna utrikesministeriet de uppgifter som behövs för att fastställa att räntestödskrediterna har använts för godkända ändamål och att de avtalade villkoren även annars har iakttagits.

11 §

Utrikesministeriet kan upphäva eller ändra ett i 6 § avsett beslut om godkännande av en räntestödskredit, om krediten inte används för det ändamål som anges i beslutet eller om det sker andra betydande förändringar i de omständigheter som har samband med räntestödskrediten.

12 §

Närmare bestämmelser om förvaltningen av, ansökningsförfarandet för och uppsägningen av räntestödskrediter utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Genom denna lag upphävs lagen den 31 december 1986 om räntestöd för krediter för den ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländer (1058/1986) och de författningar som utfärdats med stöd av den.

RP 169/2000, EkUB 33/2000, RSv 180/2000

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.