Beaktats t.o.m. FörfS 939/2023.

14.7.2000/676

Lag om statens revisionsverk

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Ställning, uppgifter och granskningsrätt

1 §
Ställning och uppgifter

I anknytning till riksdagen finns statens revisionsverk (revisionsverket), som är oavhängigt.

Revisionsverket har till uppgift att granska lagligheten av och ändamålsenligheten i statsfinanserna samt iakttagandet av statsbudgeten. Till revisionsverkets uppgifter hör inte granskning av riksdagens ekonomi, de fonder som står under riksdagens garanti, Finlands Bank eller folkpensionsanstalten.

Om revisionsverkets rätt att granska överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskaperna bestäms särskilt.

Revisionsverket fullgör de uppgifter som anges i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna (869/2012). (21.12.2012/870)

2 §
Granskningsrätt

Revisionsverket har rätt att granska

1) statliga myndigheter, inrättningar, affärsverk, affärsverkskoncerner och fonder,

2) bolag i vilka staten har bestämmande inflytande och andra i 19 § avsedda bolag i synnerhet för att utreda hur staten har utövat ägarstyrning och delägarrätt,

2 a) lagligheten av och ändamålsenligheten i ekonomin, till den del det gäller statlig finansiering, i välfärdsområden samt i sammanslutningar och stiftelser som hör till en i 4 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) avsedd välfärdsområdeskoncern och i andra i den paragrafen avsedda sammanslutningar, stiftelser och inrättningar i vilka ett välfärdsområde tillsammans med ett eller flera välfärdsområden, en eller flera kommuner eller staten utövar bestämmande inflytande, (29.6.2021/660)

2 b) lagligheten, ändamålsenligheten och effektiviteten i verksamheten och ekonomín, till den del det gäller statlig finansiering, inom Helsingfors stads social- och hälsovård och räddningsväsende och i sammanslutningar som inrättats för dessa uppgifter och som staden har bestämmande inflytande över, (29.6.2021/660)

3) kommuner, samkommuner, stiftelser samt andra samfund och juridiska personer samt privatpersoner, som fått medel eller andra ekonomiska understöd eller förmåner av staten, för att utreda om de uppgifter som utgör grund för erhållandet av medel eller andra ekonomiska understöd eller förmåner är riktiga, om de villkor som ställs i beslutet om beviljande har iakttagits och om medlen eller de andra ekonomiska understöden eller förmånerna har använts till det ändamål för vilket de beviljats,

4) samfund och andra juridiska personer som av staten fått tillstånd att för ett visst ändamål skaffa medel som skall användas eller fördelas vidare av statliga myndigheter,

5) kreditinstitut och andra samfund, som sköter statens betalningsrörelse, för att utreda hur statens betalningsrörelse sköts liksom sådana andra samfund och juridiska personer som anförtrotts andra uppgifter som gäller användning av statens medel, skötsel av egendom eller statens bokföring för att utreda hur de sköts, samt

6) till andra hörande medel som disponeras av statliga myndigheter och för vilka staten ansvarar.

Vad som i 1 mom. 3 punkten bestäms om mottagare av statligt understöd och annan finansiering gäller i tillämpliga delar även den som förmedlar medel och den i vars bruk mottagaren överfört dessa medel.

Granskningsrätt föreligger dock inte till den del en privatperson har fått medel eller andra ekonomiska understöd eller förmåner för sina egna personliga behov eller sin familjs behov eller direkt stöd för sitt hushåll.

3 §
Granskning

Granskning utförs utgående från en granskningsplan som fastställs av revisionsverket.

Revisionsverket har rätt att utföra granskningar i de i 2 § nämnda revisionsobjektens lokaler och revisionsobjekten är skyldiga att vid behov bistå den som utför granskningen. Granskning i en bostad kan utföras endast om granskningen är nödvändig för att de omständigheter som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten skall kunna klarläggas och om det finns motiverad anledning att misstänka att brott mot bestämmelserna om användning av medel har förekommit eller kommer att förekomma.

För granskningarna kan revisionsverket anlita sakkunniga.

4 mom. har upphävts genom L 25.5.2007/597. (25.5.2007/597)

4 §
Rätt att få uppgifter

Revisionsverket har rätt att av myndigheter och andra i 2 § avsedda objekt utan dröjsmål få de handlingar, utredningar och andra uppgifter som det behöver för att kunna sköta sitt uppdrag.

Revisionsobjektet har inte rätt att kräva betalning av revisionsverket för kopior av handlingar eller utlämnande av handlingar i form av utskrifter eller med hjälp av teknisk anslutning eller annars i elektronisk form eller på något därmed jämförbart sätt.

Revisionsverket har rätt att av revisionsobjektets revisor utan dröjsmål få alla de för granskningen nödvändiga avskrifter och upptagningar samt andra handlingar och uppgifter som avser revisionsobjektet och som revisorn förfogar över liksom avskrifter av revisorns promemorior, protokoll och andra handlingar som upprättats i samband med revision och som gäller revisionsobjektets verksamhet.

Dessutom har revisionsverket rätt att av Finlands Bank och folkpensionsanstalten få de utredningar och andra uppgifter som det behöver för sin verksamhet.

5 §
Granskningsberättelse

Revisionsverket sänder granskningsberättelsen för kännedom och behövliga åtgärder till revisionsobjektet och det ministerium till vars ansvarsområde revisionsobjektet hör samt för kännedom till riksdagens revisionsutskott och finansministeriet. Revisionsobjektet och det ministerium till vars ansvarsområde revisionsobjektet hör skall meddela revisionsverket vilka åtgärder som vidtagits med anledning av anmärkningarna i granskningsberättelsen. (25.5.2007/597)

Sekretessbestämmelserna hindrar inte att granskningsberättelsen lämnas ut till den granskade myndigheten och de andra i 1 mom. avsedda myndigheterna. Till andra revisionsobjekt än myndigheter kan sekretessbelagda uppgifter lämnas ut till den del dessa med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) eller någon annan lag har rätt till de uppgifter som ingår i berättelsen. Revisionsverket kan också lämna ut sekretessbelagda handlingar och andra uppgifter som fåtts vid granskningen till dessa myndigheter och behörigt riksdagsutskott, om det är nödvändigt för att de åtgärder som iakttagelserna förutsätter skall kunna vidtas eller i övrigt motiverat med tanke på skötseln av deras uppgifter.

6 §
Berättelser till riksdagen

Revisionsverket lämnar årligen före utgången av september en berättelse om sin verksamhet till riksdagen och vid behov särskilda berättelser.

Behörigt riksdagsutskott har rätt att av revisionsverket få de uppgifter om granskningsverksamheten som behövs för behandlingen av berättelserna.

2 kap

Förvaltning

7 §
Revisionsverkets generaldirektör

Revisionsverkets verksamhet leds av generaldirektören, som avgör de ärenden vid revisionsverket som inte enligt 15 § avgörs av vitesnämnden eller om vilka inte något annat bestäms i verkets arbetsordning. Avgörandet av ett ärende som enligt lagen om riksdagens tjänstemän (1197/2003) skall avgöras av generaldirektören, ett ärende som gäller berättelsen till riksdagen eller revisionsverkets budgetförslag eller något annat för revisionsverkets verksamhet betydande ärende får inte överföras på någon annan tjänsteman. (19.12.2003/1198)

Generaldirektören kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som enligt arbetsordningen får avgöras av en tjänsteman.

Generaldirektören avgör på föredragning de ärenden som hör till hans eller hennes behörighet.

8 §
Delegation

Vid revisionsverket finns en delegation vars uppgift är att upprätthålla och utveckla revisionsverkets kontakter till olika samarbetsparter, ta initiativ i syfte att utveckla revisionsverksamheten samt följa revisionsverksamhetens inriktning, resultat och funktionsduglighet med hänsyn till olika samarbetsparter. Delegationen väljer inom sig en ordförande.

Till medlemmar av delegationen kallar revisionsverket för högst tre år i sänder representanter för de centrala samarbetsparterna inom statsekonomin samt sakkunniga i finansförvaltning och offentlig ekonomi. Revisionsverkets personal väljer inom sig en delegationsmedlem för högst tre år.

3 kap

Tjänstemän och tjänster

9 §
Tjänstemännens ställning

Bestämmelserna i lagen om riksdagens tjänstemän gäller tjänstemännen, tjänsterna och tjänsteförhållandena vid revisionsverket samt fastställande av tjänstemännens anställningsvillkor och tryggande av arbetsfreden. (19.12.2003/1198)

2 mom. har upphävts genom L 19.12.2003/1198. (19.12.2003/1198)

10 § (19.12.2003/1198)

10 § har upphävts genom L 19.12.2003/1198.

11 § (19.12.2003/1198)

11 § har upphävts genom L 19.12.2003/1198.

12 § (19.12.2003/1198)

12 § har upphävts genom L 19.12.2003/1198.

4 kap

Förfarande

13 § (10.6.2022/434)

13 § har upphävts genom L 10.6.2022/434.

14 §
Handräckning

Vid utförande av sitt uppdrag har revisionsverket rätt att avgiftsfritt få handräckning av andra myndigheter.

15 § (7.8.2015/954)
Vite

Revisionsverket kan förelägga vite för fullgörande av de skyldigheter som anges i 4 § samt för att bokföringen ska försättas i reviderbart skick. Vitet döms ut av vitesnämnden.

Verkets generaldirektör är ordförande för vitesnämnden och medlemmarna är tre vid revisionsverket anställda tjänstemän som avlagt juris magisterexamen eller annan motsvarande tidigare examen och som utses av generaldirektören för tre år.

16 §
Anmälan om missbruk

Statliga myndigheter, inrättningar, affärsverk och fonder skall utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan dröjsmål underrätta revisionsverket om sådant missbruk i verksamheten som riktar sig mot medel eller egendom som de förvaltar eller svarar för.

17 § (29.3.2019/369)
Anmälan om brott och lämnande av sekretessbelagda uppgifter

Statliga myndigheter, inrättningar, affärsverk och fonder ska göra anmälan om brott när det gäller sådana brott i verksamheten som riktar sig mot medel eller egendom som de förvaltar eller svarar för. Anmälan om brott behöver inte göras, om gärningen med beaktande av omständigheterna ska anses vara ringa.

Revisionsverket ska göra anmälan om brott när det gäller sådana brott som det i sin revisionsverksamhet konstaterar i statliga myndigheters, inrättningars, affärsverks och fonders verksamhet och som riktar sig mot medel eller egendom som dessa förvaltar eller svarar för, om revisionsobjektet inte själv har gjort anmälan om brott. Revisionsverket behöver inte göra någon anmälan, om gärningen med beaktande av omständigheterna ska anses vara ringa.

Revisionsverket ska underrätta Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och Europeiska unionens övriga behöriga myndigheter om alla de omständigheter som det upptäcker när det sköter sitt uppdrag och som skulle kunna innebära ett brott som avses i artikel 3, 4 eller 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen.

Vid utredning av sådana brott i statliga myndigheters, inrättningars, affärsverks och fonders verksamhet som riktar sig mot medel eller egendom som dessa förvaltar eller svarar för får uppgifter som den statliga myndighet och inrättning, det statliga affärsverk och den statliga fond som saken gäller samt revisionsverket fått i samband med skötseln av sitt uppdrag, trots sekretessbestämmelserna lämnas ut till förundersökningsmyndigheterna, polismyndigheterna och andra undersökningsmyndigheter samt åklagarmyndigheterna.

5 kap

Särskilda bestämmelser

18 § (7.8.2015/954)
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). (10.6.2022/434)

Vid sökande av ändring i beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite tillämpas dock viteslagen (1113/1990). (10.6.2022/434)

Bestämmelser om ändringssökande i ärenden som gäller tjänsteförhållanden finns i lagen om riksdagens tjänstemän.

19 §
Bolag där staten har bestämmande inflytande

Med bolag där staten har bestämmande inflytande avses i denna lag aktiebolag i vilka staten har

1) mer än hälften av det röstetal som samtliga aktier medför och röstmajoriteten grundar sig på ägande, bolagsordningen eller annat avtal, eller

2) rätt att utse flertalet av medlemmarna i aktiebolagets styrelse eller förvaltningsråd och utnämningsrätten grundar sig på samma omständigheter som den röstmajoritet som avses i 1 punkten.

När statens röstandel, som avses i 1 mom., räknas ut, beaktas inte de aktier som ägs av Finlands Bank eller folkpensionsanstalten. När statens röstandel räknas ut, beaktas inte heller röstningsbegränsning enligt lag eller bolagsordningen. När ett aktiebolags sammanlagda röstetal räknas ut, beaktas inte röster som hänför sig till sådana aktier som tillhör aktiebolaget eller dess dottersamfund eller en inhemsk eller utländsk stiftelse där aktiebolaget eller dess dottersamfund har bestämmande inflytande så som anges i denna paragraf.

De bestämmelser i denna lag som gäller bolag i vilka staten har bestämmande inflytande tillämpas också på

1) dottersamfund enligt 1 kap. 3 § lagen om aktiebolag (734/1978) till ett aktiebolag i vilket staten har bestämmande inflytande, och på

2) aktiebolag i vilka ett sådant bestämmande inflytande som avses ovan innehas av aktiebolag i vilka staten har bestämmande inflytande eller av sådana bolag och staten tillsammans.

L om aktiebolag 734/1978 har upphävts genom AktiebolagsL 624/2006. Om dottersammanslutning se AktiebolagsL 624/2006 8 kap. 12 §. Om bestämmande inflytande se BokföringsL 1336/1997 1 kap. 5 §.

20 §
Arbetsordning och andra föreskrifter

Närmare bestämmelser om beslutsfattandet vid revisionsverket, om handläggningen av förvaltningsärenden, om andra ärenden inom den interna förvaltningen och vid behov om tjänstemännens uppgifter utfärdas i arbetsordningen som fastställs av revisionsverket. Arbetsordningen kan också innehålla närmare bestämmelser om de examina och andra motsvarande särskilda behörighetsvillkor som krävs för andra tjänster än tjänsten som generaldirektör, om det med tanke på skötseln av de uppgifter som hör till tjänsten är motiverat.

Revisionsverket ansvarar som ett räkenskapsverk för sin betalningsrörelse och sin bokföring samt fastställer en egen ekonomistadga.

Revisionsverket utfärdar närmare bestämmelser om sin granskningsverksamhet och planeringen av den samt om god revisionssed som skall iakttas vid granskningarna.

21 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Genom denna lag upphävs lagen den 23 december 1947 om revision av statshushållningen (967/1947), lagen den 23 december 1947 om granskning av sådana aktiebolags verksamhet, i vilka staten innehar aktiemajoriteten (968/1947) och förordningen den 19 mars 1993 om revision av statshushållningen (267/1993) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

22 §
Övergångsbestämmelser

När denna lag träder i kraft förflyttas tjänsterna, förutom tjänsten som generaldirektör, och tjänstemännen vid statens revisionsverk enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet till revisionsverket som finns i anknytning till riksdagen. För överföring av en tjänst behövs inte tjänstemannens samtycke. Anställningsvillkoren för en tjänsteman får inte försämras på grund av förflyttningen.

Med avvikelse från bestämmelserna i 4 § 2 mom. statstjänstemannalagen dras den nuvarande generaldirektörstjänsten in när denna lag träder i kraft.

Dessutom inrättas vid revisionsverket som finns i anknytning till riksdagen andra tjänster i den omfattning som behövs för att arrangemangen enligt 1 mom. skall kunna genomföras. Dessa tjänster kan, när de besätts första gången, besättas med anställda vid det nuvarande statens revisionsverk utan att tjänsterna ledigförklaras.

Revisionsverket som finns i anknytning till riksdagen sköter de bokföringsuppgifter som gäller verksamheten år 2000 och som ankommit på statens revisionsverk i egenskap av räkenskapsverk samt svarar för skötseln av de ärenden som är under behandling vid revisionsverket när lagen träder i kraft. De anslag i statsbudgeten som beviljats för verksamheten vid statens revisionsverk och som skall överföras till 2001 liksom även de på avtal baserade rättigheter och skyldigheter som hör till revisionsverket övergår, när denna lag träder i kraft, till revisionsverket som finns i anknytning till riksdagen.

Revisionsverket lämnar sin första årliga berättelse till riksdagen före utgången av september 2002.

Vad som någon annanstans i lag bestäms om statens revisionsverk enligt de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft tillämpas efter ikraftträdandet på revisionsverket som finns i anknytning till riksdagen.

RP 39/2000, FiUB 10/2000, RSv 93/2000

Ikraftträdelsestadganden:

19.12.2003/1198:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

LM 92/2003, FvUB 11/2003, RSk 42/2003

25.5.2007/597:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

RP 71/2006, TKF 2/2006, GrUB 10/2006, RSv 202/2006, VLF 2/2007, GrUB 1/2007, RSk 9/2007

21.12.2012/870:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 155/2012, RSv 174/2012, FiUB 38/2012, GrUU 37/2012, ReUU 8/2012

28.12.2012/1031:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

7.8.2015/954:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

29.3.2019/369:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 231/2018, LaUB 21/2018, RSv 292/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 (32017L1371); EUT L 198, 28.7.2017, s. 29

29.6.2021/660:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 241/2020, ShUB 16/2021, RSv 111/2021

10.6.2022/434:

Denna lag träder i kraft den 16 juni 2022.

RP 90/2021, LaUB 7/2022, RSv 55/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.