Beaktats t.o.m. FörfS 708/2020.

17.5.2000/428

Statsrådets förordning om källskatt på ränteinkomst

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 10, 11 ja 19 § lagen den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/1990):

1 §

Räntebetalaren behöver inte bära upp källskatt på sådan ränteinkomst som avses i 3 § lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990), när räntan betalas till staten eller en statlig inrättning, en kommun, en samkommun eller en församling eller till ett sådant konto vars innehavare på ett tillförlitligt sätt visas vara ett sådant registrerat samfund, en sådan registrerat sammanslutning eller en sådan samfälld förmån som avses i inkomstskattelagen (1535/1992).

Innan ränta betalas ska en begränsat skattskyldig som en sådan utredning som avses i 10 § i lagen om källskatt på ränteinkomst för räntebetalaren visa upp ett källskattekort enligt 5 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) eller meddela räntebetalaren sitt namn, födelsedatum och eventuella andra officiella identifikationsuppgifter samt sin adress i hemstaten. (17.6.2010/567)

Utredning enligt 1 och 2 mom. behöver inte ges, när räntan betalas på ett obligationslån som avses i 2 § lagen om skattelättnader för depositioner och obligationer (726/1988).

2 § (14.1.2010/20)

2 § har upphävts genom F 14.1.2010/20.

3 § (21.12.2016/1359)

3 § har upphävts genom F 21.12.2016/1359.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000.

Denna förordning upphävs förordningen den 4 januari 1991 om källskatt på ränteinkomst (4/1991) jämte ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

14.1.2010/20:

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2010.

17.6.2010/567:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

21.12.2016/1359:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Bestämmelserna i 3 § som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas sista gången på uppgifter som ska lämnas för året 2016.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.