Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

21.5.1999/609

Förordning om dagsbotens belopp

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 2 a kap. 2 § 2 och 5 mom. samt 3 § 2 mom. strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889), sådana dessa lagrum lyder i lag (550/1999):

1 §
Genomsnittlig månadsinkomst

Den bötfälldes genomsnittliga månadsinkomst beräknas på nettoförvärvsinkomsten och nettokapitalinkomsten. Till den genomsnittliga månadsinkomsten hänförs dessutom dividendinkomster som är skattefria enligt 33 a–33 c § i inkomstskattelagen (1535/1992), annan skattefri inkomst som avses i 33 d § i den lagen samt överskott och annan utbetalning av medel som är skattefria enligt 33 e–33 g § i samma lag. (27.10.2016/885)

Från inkomsten avdras följande skatter och avgifter:

1) inkomstskatt till staten på förvärvs- och kapitalinkomst,

2) kommunalskatt,

3) kyrkoskatt,

4) rundradioskatt och medieavgift på Åland,

5) den försäkrades sjukförsäkringspremie,

6) arbetstagares arbetspensionsförsäkringsavgift,

7) löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.

(7.10.2021/865)
1 a § (29.5.2019/713)
Beskattning som läggs till grund för beräkning av månadsinkomsten

Till grund för beräkning av månadsinkomsten ska i första hand läggas den senaste beskattning som har slutförts före utgången av föregående november månad, med de ändringar som har gjorts i beskattningen före utgången av den oktober månad som föregår nämnda november månad.

2 § (22.11.2001/1037)
Baskonsumtionsavdrag

Baskonsumtionsavdraget är 255 euro.

3 § (22.11.2001/1037)
Underhållsskyldighet

Från dagsbotens belopp avdras för den bötfälldes make och minderåriga barn samt makens minderåriga barn, som han eller hon försörjer, 3 euro per person. Med make jämställs en person som utan att ha ingått äktenskap fortgående lever med den bötfällde i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden.

4 § (23.8.2007/809)

4 § har upphävts genom F 23.8.2007/809.

5 § (22.11.2001/1037)
Dagsbotens minsta belopp

Dagsboten får inte fastställas till lägre belopp än 6 euro.

6 § (22.11.2001/1037)
Avrundning av centbelopp

Dagsbotsbeloppet fastställs i hela euro, så att överskjutande cent inte beaktas.

7 § (20.8.2015/1082)
Minsta totalbeloppet av böter

Det minsta totalbeloppet av böter som döms ut för överskridande av högsta tillåtna hastighet enligt vägtrafiklagen (267/1981) eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av vägtrafiklagen är för mopedister 100 euro och för förare av andra motordrivna fordon 200 euro.

Det minsta totalbeloppet av böter som döms ut för överskridande av högsta tillåtna hastighet enligt sjötrafiklagen (463/1996) eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av sjötrafiklagen är för den som framför en farkost 120 euro.

VägtrafikL 267/1981 har upphävts genom VägtrafikL 729/2018. SjötrafikL 463/1996 har upphävts genom SjötrafikL 782/2019.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.

Ikraftträdelsestadganden:

22.11.2001/1037:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

29.7.2005/613:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

23.8.2007/809:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

28.5.2014/402:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.

20.8.2015/1082:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2015.

27.10.2016/885:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2016.

29.5.2019/713:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

7.10.2021/865:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.