Beaktats t.o.m. FörfS 272/2021.

27.11.1998/868

Lönegarantiförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom SRf om lönegaranti 22.12.2009/1276.

På föredragning av arbetsministern föreskrivs med stöd av lönegarantilagen av den 27 november 1998 (866/1998):

1 §
Ansökan om lönegaranti

Lönegarantiansökan skall göras på en blankett vars formulär fastställs av arbetsministeriet. (4.11.2004/948)

Blanketterna skall avgiftsfritt stå till buds i arbetskraftsbyråerna.

2 §
Rådgivningsskyldighet

Arbetskrafts- och näringscentralen och arbetskraftsbyrån skall vid behov ge sökanden råd vid ansökan om lönegaranti.

3 § (4.11.2004/948)

3 § har upphävts genom F 4.11.2004/948.

4 §
Utmätning och lönebetalningsförbud

Arbetskrafts- och näringscentralen skall utreda om arbetstagarens fordran är underkastad utmätning eller lönebetalningsförbud.

5 § (31.5.2000/522)

5 § har upphävts genom F 522/2000.

6 § (4.11.2004/948)
Betalning enligt lönegarantin

Betalningen enligt lönegarantin sker på arbetstagarens bankkonto eller under en adress som uppgivits av denne genom förmedling av banken. I det fall som avses i 10 § 3 mom. i lönegarantilagen (866/1998) betalas lönegaranti på förvärvarens bankkonto.

7 §
Ansökan av konkursboet

Med arbetskrafts- och näringscentralens samtycke kan konkursboet för arbetstagarnas räkning ansöka om att enligt lönegarantin skall betalas sådana fordringar som enligt boförvaltarens och lönegarantimyndighetens utredningar kan betalas enligt lönegarantin. Samtycke kan förvägras av grundad anledning. Konkursboet skall underrätta arbetstagaren om för vilka fordringar betalning enligt lönegarantin sökts.

Lönegarantin betalas på konkursboets konto till det belopp som förordnas i 4 § 2 mom. lönegarantilagen. Konkursboet skall då lönegarantin överförs till arbetstagarnas konton verkställa i 15 § 1 mom. I lönegarantilagen föreskrivna innehållningar samt genast redovisa dessa till betalningsmottagarna. (4.11.2004/948)

8 § (4.11.2004/948)
Företrädare för staten

Arbetskrafts- och näringscentralen företräder staten vid rättegångar som gäller lönegarantiärenden och sköter indrivningen av statens fordringar som grundar sig på betalning enligt lönegarantin. Arbetsministeriet kan åta sig att sköta dessa uppdrag i fråga om ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

9 § (1.11.2001/941)
Betalningslättnader

Arbetskrafts- och näringscentralen kan bevilja i 19 § 1 mom. lönegarantilagen nämnt anstånd med betalningen eller befrielse från betalningsskyldigheten, om kapitalbeloppet av statens fordran är högst 84 094 euro.

10 §
Handräckning från skattemyndigheten

Arbetskrafts- och näringscentralen har rätt att av skattemyndigheten få handräckning för kontroll av de uppgifter i arbetsgivarens bokföring som avses i 28 § 1 mom. lönegarantilagen samt för förande av statens talan i konkurser och av dem föranledda rättegångar samt i andra ärenden som har samband med indrivning.

11 §
Delegationen för lönegarantiärenden

För lönegarantifrågor finns en delegation för lönegarantiärenden som tillsätts av statsrådet som ett rådgivande organ för tre år i sänder. Delegationen består av en ordförande, en vice ordförande och sex andra medlemmar. Till ordförande och vice ordförande kallas tjänstemän som företräder arbetsministeriet. De andra medlemmarna väljs så att tre företräder arbetsgivarnas och tre arbetstagarnas centralorganisationer. (4.11.2004/948)

Om en medlem av delegation avgår eller avlider under mandattiden, förordnar arbetsministeriet på förslag av samma myndighet eller organisation som förordnat medlemmen i dennes ställe för den återstående mandattiden en ny medlem. (4.11.2004/948)

Delegationen för lönegarantiärenden har till uppgift att

1) följa verksamheten inom lönegarantisystemet,

2) ta initiativ och göra framställningar i frågor som gäller lönegarantin,

3) avge utlåtanden i frågor som är av principiell vikt för skötseln av lönegarantiärenden.

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden. Angående delegationen gäller i övrigt vad som bestäms om kommittéer.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Ikraftträdelsestadganden:

31.5.2000/522:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

1.11.2001/941:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

4.11.2004/948:

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2004.

Förordningens 7 § 2 mom. tillämpas emellertid först fr.o.m. den 1 januari 2005.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.