Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

10.7.1998/532

Lag om skatteredovisning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Till staten, kommunerna, församlingarna och Folkpensionsanstalten (skattetagarna) redovisas de skatter och avgifter som avses i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) och lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) samt fastighetsskatter och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (skatter) på det sätt som föreskrivs i denna lag. (28.12.2017/1129)

Om det i någon annan lag eller i en förordning som har givits med stöd av lag finns bestämmelser om redovisning som avviker från denna lag, tillämpas de i stället för denna lag.

Bestämmelserna i denna lag iakttas i tillämpliga delar vid redovisning av källskatt till kommunerna i landskapet Åland.

2 §
Redovisning enligt intag

Skattetagarnas andelar redovisas skatteårsvis av den skatt som influtit för varje skatteår, med avdrag för utbetalade återbäringar och till utlandet från Finland överförda skatter och med tillägg av till Finland från utlandet överförda skatter. Samtidigt betalas eller uppbärs skattetillägg, förseningsräntor och andra dröjsmålspåföljder samt räntor som hänför sig till skatten, vilka nedan i denna lag kallas skatter.

Från det belopp som ska redovisas till skattetagarna avdras före utbetalningen de av skattetagarna meddelade förskottsinnehållningarna, arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgifter och andra belopp som enligt bestämmelserna ska avdras, belopp som inte tidigare avdragits samt till samma eller någon annan skatt hänförbara belopp som ska återkrävas. (9.9.2016/793)

3 § (14.6.2013/440)
Intagsperiod och redovisningstidpunkt

Intagsperioden för skatter som ska redovisas börjar den 18 dagen i varje kalendermånad och upphör den 17 dagen i följande kalendermånad.

De betalningar och återbäringar som under intagsperioden för skatter som avses i 7 § i lagen om skatteuppbörd (11/2018) använts som betalning för skatter redovisas och redovisningarna betalas under den kalendermånad då intagsperioden upphör. De belopp som under intagsperioden för andra skatter som ska redovisas enligt denna lag har bokförts som betalda på Skatteförvaltningens bankkonto och de återbäringar som betalats till de skattskyldiga redovisas och redovisningarna betalas under den kalendermånad då intagsperioden upphör. (12.1.2018/41)

3 mom. har upphävts genom L 28.12.2017/1129. (28.12.2017/1129)

Bestämmelser om betalningstidpunkten för redovisningarna utfärdas genom förordning av finansministeriet.

3 a § (30.7.2004/724)
Kalkylerad skatt

Den kalkylerade kommunalskatten fås genom att den debiterade kommunalskatten multipliceras med förhållandet mellan den vägda genomsnittliga inkomstskatteprocenten och kommunens egen inkomstskatteprocent. Den vägda genomsnittliga inkomstskatteprocenten fås som ett förhållande mellan summan av den debiterade kommunalskatten i hela landet och summan av de beskattningsbara inkomster som motsvarar debiterad kommunalskatt. Den kalkylerade kyrkoskatten fås på motsvarande sätt.

4 §
Redovisningsgrund

De belopp som skall redovisas till varje skattetagare bygger på skattetagarnas utdelning för de respektive skatteåren, vilken bestäms på det sätt som föreskrivs i 2 och 3 kap.

Belopp som har influtit eller återbetalts innan utdelningen har fastställts behandlas i samband med motsvarande skatt för föregående skatteår. De redovisade beloppen rättas enligt utdelningen, när utdelningen har fastställts.

2 kap

Redovisning enligt skattetagarnas debiteringsförhållanden

5 § (7.8.2009/607)
Utdelning och minimibeloppet av arbetsgivarprestationer vid förskottsuppbörden

För att förskottsinnehållningar och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalats innan beskattningen har slutförts ska kunna uppdelas i stats-, kommunal- och kyrkoskatt samt i den försäkrades sjukförsäkringspremie föreskrivs det genom förordning av finansministeriet för varje skatteår om de relativa andelar (skattetagargruppernas utdelning) enligt vilka skattetagargruppernas motsvarande andelar beräknas utfalla vid beskattningen för skatteåret. Dessutom föreskrivs det genom förordning av finansministeriet om det månadsvisa minimibeloppet av förskottsinnehållningar och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som ska betalas på eget initiativ (minimibeloppet av arbetsgivarprestationer) så att deras sammanlagda belopp så bra som möjligt motsvarar det faktiska totala skatteårsvisa intaget av förskottsinnehållningar och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som ska betalas på eget initiativ. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs det också om grunderna för beräkning av de andelar enligt vilka den andel som har fastställts att utgöra kommunalskatt och kyrkoskatt beräknas fördela sig mellan kommunerna och församlingarna (kommunernas och församlingarnas utdelning). (28.12.2017/1129)

Utdelningen och minimibeloppet av arbetsgivarprestationerna ska justeras, om förändringar i de tillgängliga beskattningsuppgifterna eller i de andra grunderna beräknas leda till en ändring av utdelningen och minimibeloppet av arbetsgivarprestationerna så att förändringen väsentligt påverkar de belopp som ska redovisas eller har redovisats. Om utdelningen förändras, rättas de skatter som dittills har redovisats för skatteåret att motsvara den nya utdelningen.

Innan utdelningen och minimibeloppet av arbetsgivarprestationerna fastställs och justeras ska finansministeriet höra kommunernas centralorganisation, kyrkostyrelsen, det ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse och Folkpensionsanstalten.

5 a § (7.8.2009/607)
Garantiredovisning

Om beloppet av förskottsinnehållningar och arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter som ska betalas på eget initiativ under intagsperioden tillsammans är mindre än 90 procent av det minimibelopp av arbetsgivarprestationerna som fastställts för den månad som motsvarar intagsperioden, redovisas skillnaden till skattetagarna som garantiredovisning. Som garantiredovisning redovisas dock högst ett belopp som motsvarar det sammanlagda beloppet av betalningar som inte hänförts till skattekonton och oanvända krediteringar på skattekontona den dag då intagsperioden upphör. (9.9.2016/793)

Garantiredovisningen rättas i samband med följande månadsredovisning så att skattetagarnas andelar motsvarar det faktiska intaget enligt periodskattedeklarationerna för perioden.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av garantiredovisning utfärdas genom förordning av finansministeriet. Skatteförvaltningen utfärdar närmare föreskrifter om garantiredovisningsförfarandet och rättelse av redovisningarna efter garantiredovisningen.

6 § (28.12.2017/1129)
Redovisning efter slutförd beskattning

Skatterna redovisas till skattetagarna på basis av utdelningen enligt debiteringsförhållandena, senast när beskattningen för skatteåret är slutförd. Den första redovisningen enligt debiteringen görs i samband med den periodiska redovisning som följer på den månad då beskattningen har slutförts. I samband med denna redovisning rättas de redovisningar som har gjorts tidigare för skatteåret för att motsvara utdelningen på basis av debiteringen.

I april det andra år som följer efter att beskattningen har slutförts rättas de tidigare redovisningar som har gjorts för skatteåret så att de utgår från utdelningen enligt de skatter som har influtit till skattetagarens fördel.

Utdelningar enligt debitering och intag rättas månatligen i samband med den periodiska redovisningen.

7 § (28.12.2017/1129)
Redovisning per skatteår

Redovisningarna per skatteår görs under de fyra kalenderår som följer på skatteåret.

De belopp som inflyter och återbetalas efter de fyra kalenderår som följer på skatteåret behandlas i samband med redovisningarna för följande skatteår. Dessa belopp redovisas i enlighet med den utdelning som tillämpas i redovisningarna för skatteåret i fråga. De belopp som redovisas med utdelningar för följande skatteår rättas inte längre.

8 § (28.12.2017/1129)

8 § har upphävts genom L 28.12.2017/1129.

9 § (28.12.2017/1129)

9 § har upphävts genom L 28.12.2017/1129.

10 § (19.12.2008/948)

10 § har upphävts genom L 19.12.2008/948.

3 kap

Redovisning av samfundsskatt

11 § (30.7.2004/724)
Samfundsskatt som skall redovisas

Inkomstskatt, förskott och komplettering av förskott (samfundsskatt) som betalts av samfund som avses i 3 § i inkomstskattelagen (1535/1992) och av samfällda förmåner som avses i lagens 5 § redovisas till skattetagarna enligt den utdelning som anges i detta kapitel.

Vad som i denna lag föreskrivs om samfundsskatt gäller på motsvarande sätt den rundradioskatt för samfund som avses i lagen om rundradioskatt (484/2012).

12 § (22.12.2021/1262)
Skattetagargruppernas utdelning

Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 78,12 procent och kommunernas utdelning 21,88 procent.

12 § har ändrats genom L 1262/2021, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

12 § (22.12.2021/1261)

12 § har upphävts genom L 22.12.2021/1261, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

12 § (29.6.2021/621)
Skattetagargruppernas utdelning

Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 79,13 procent och kommunernas utdelning 20,87 procent.

12 § har ändrats genom L 621/2021, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

12 § (17.12.2020/1073)
Skattetagargruppernas utdelning

Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 66,70 procent och kommunernas utdelning 33,30 procent.

12 a § (29.12.2011/1525)

12 a § var giltig tillfälligt 1.1.2012–31.12.2012.

12 b § (28.12.2012/989)
Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 2013

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten för skatteåret 2013 så att statens utdelning är 68,16 procent, kommunernas utdelning 29,49 procent och församlingarnas utdelning 2,35 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,62 procent och församlingarnas andel 7,38 procent.

12 c § (30.12.2013/1253)

12 c § var giltig tillfälligt 1.1.2013–31.12.2014.

12 d § (30.12.2014/1407)
Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 2015

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten för skatteåret 2015 så att statens utdelning är 60,35 procent, kommunernas utdelning 36,87 procent och församlingarnas utdelning 2,78 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,99 procent och församlingarnas andel 7,01 procent.

12 e § (22.5.2015/655)
Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 2016

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten för skatteåret 2016 så att statens utdelning är 69,08 procent och kommunernas utdelning 30,92 procent.

12 f § (30.12.2019/1573)
Skattetagargruppernas utdelning skatteåren 2020–2027

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten så att

1) statens utdelning skatteåret 2020 är 57,87 procent och kommunernas utdelning 42,13 procent, (9.7.2020/559)

2) statens utdelning skatteåret 2021 är 55,66 procent och kommunernas utdelning 44,34 procent, (17.12.2020/1073)

3) statens utdelning skatteåret 2022 är 66,24 procent och kommunernas utdelning 33,76 procent, (22.12.2021/1262)

3 punkten har ändrats genom L 1262/2021 och trädde i kraft 1.1.2022. Den tidigare formen lyder:

3) statens utdelning skatteåret 2022 är 65,81 procent och kommunernas utdelning 34,19 procent, (17.12.2020/1073)

4) statens utdelning skatteåret 2023 är 77,55 procent och kommunernas utdelning 22,45 procent, (22.12.2021/1262)

4 punkten har ändrats genom L 1262/2021, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

4 punkten har upphävts genom L 22.12.2021/1261, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder: (22.12.2021/1261)

4) statens utdelning skatteåret 2023 är 78,63 procent och kommunernas utdelning 21,37 procent, (29.6.2021/621)

4 punkten har ändrats genom L 621/2021, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

4) statens utdelning skatteåret 2023 är 65,91 procent och kommunernas utdelning 34,09 procent, (17.12.2020/1073)

5) statens utdelning skatteåret 2024 är 78,53 procent och kommunernas utdelning 21,47 procent, (22.12.2021/1262)

5 punkten har ändrats genom L 1262/2021, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

5 punkten har upphävts genom L 22.12.2021/1261, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder: (22.12.2021/1261)

5) statens utdelning skatteåret 2024 är 79,65 procent och kommunernas utdelning 20,35 procent, (29.6.2021/621)

5 punkten har ändrats genom L 621/2021, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

5) statens utdelning skatteåret 2024 är 67,43 procent och kommunernas utdelning 32,57 procent, (17.12.2020/1073)

6) statens utdelning skatteåret 2025 är 78,39 procent och kommunernas utdelning 21,61 procent, (22.12.2021/1262)

6 punkten har ändrats genom L 1262/2021, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

6 punkten har upphävts genom L 22.12.2021/1261, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder: (22.12.2021/1261)

6) statens utdelning skatteåret 2025 är 79,52 procent och kommunernas utdelning 20,48 procent, (29.6.2021/621)

6 punkten har ändrats genom L 621/2021, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

6) statens utdelning skatteåret 2025 är 67,24 procent och kommunernas utdelning 32,76 procent, (17.12.2020/1073)

7) statens utdelning skatteåret 2026 är 78,30 procent och kommunernas utdelning 21,70 procent, (22.12.2021/1262)

7 punkten har ändrats genom L 1262/2021, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

7 punkten har upphävts genom L 22.12.2021/1261, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder: (22.12.2021/1261)

7) statens utdelning skatteåret 2026 är 79,43 procent och kommunernas utdelning 20,57 procent, (29.6.2021/621)

7 punkten har ändrats genom L 621/2021, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

7) statens utdelning skatteåret 2026 är 67,14 procent och kommunernas utdelning 32,86 procent, (17.12.2020/1073)

8) statens utdelning skatteåret 2027 är 78,23 procent och kommunernas utdelning 21,77 procent. (22.12.2021/1262)

8 punkten har ändrats genom L 1262/2021, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

8 punkten har upphävts genom L 22.12.2021/1261, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder: (22.12.2021/1261)

8) statens utdelning skatteåret 2027 är 79,35 procent och kommunernas utdelning 20,65 procent. (29.6.2021/621)

8 punkten har ändrats genom L 621/2021, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

8) statens utdelning skatteåret 2027 är 67,03 procent och kommunernas utdelning 32,97 procent. (17.12.2020/1073)

12 f § har tillfogats genom L 1573/2019, som gäller temporärt 1.1.2020–31.12.2027.

13 §
De enskilda kommunernas utdelning (22.5.2015/655)

Kommunens utdelning under skatteåret är medelvärdet av den utdelning som beräknats på basis av uppgifterna i de två senast verkställda beskattningarna. Kommunens utdelning beräknas som en relativ andel av summan av den för respektive kommun enligt 2 mom. fastställda företagsverksamhetsposten under skatteåret och den enligt 4 mom. fastställda skogsposten under skatteåret i förhållande till summan av motsvarande tal för alla kommuner. (22.5.2015/655)

Den samfundsskatt som varje samfund debiterats för skatteåret, med undantag för den andel som tillfaller kommunerna av den samfundsskatt som debiteras Forststyrelsen och dess dotterbolag som bedriver skogsbruk, delas upp i kalkyleringsposter för kommunernas företagsverksamhetsposter. Om ett samfund har driftställen endast i en kommun, läggs samfundets skatt till denna kommuns kalkyleringspost. Om samfundet har driftställen i flera kommuner, läggs samfundets skatt till dessa kommuners kalkyleringsposter i förhållande till antalet anställda vid samfundets driftställen per kommun. Skatterna för samfund som står i koncernförhållande enligt lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986) räknas dock samman och läggs till de berörda kommunernas kalkyleringsposter i förhållande till antalet anställda vid de till koncernen hörande samfundens driftställen per kommun. Kommunernas andel av samfundsskatten enligt detta moment minskad med den skogsskatteandel som avses i 3 mom. delas upp i de enskilda kommunernas företagsverksamhetsposter i förhållande till de på detta sätt uträknade kalkyleringsposterna för respektive kommun (företagsverksamhetspost). (21.12.2016/1317)

Kommunernas skogsskatteandel räknas årligen ut så att skogsskatteandelen för 2007 ändras så att den motsvarar förändringen i bruttorotprisinkomsterna. Förändringen räknas från utgången av år 2005 till utgången av det år som föregår skatteåret med två år. Av detta belopp används 66,67 procent (skogsskatteandel) som grund för beräkning av skogsposten. Skogsskatteandelen är minst 5 och högst 15 procent av kommunernas samfundsskatt. (29.6.2021/621)

3 mom. har ändrats genom L 621/2021, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Kommunernas skogsskatteandel räknas årligen ut så att skogsskatteandelen för 2007 ändras så att den motsvarar förändringen i bruttorotprisinkomsterna. Förändringen räknas från utgången av år 2005 till utgången av det år som föregår skatteåret med två år (skogsskatteandel). Skogsskatteandelen är minst 5 och högst 15 procent av kommunernas samfundsskatt. (23.11.2007/1062)

En kommuns skogspost beräknas utgående från de bruttorotprisinkomster som räknats ut per regionenhet vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster i enlighet med statsrådets förordning (1101/2011) som gällde till utgången av 2014, och som fördelas på de enskilda kommunerna i förhållande till skogsmarksarealen inom kommunernas områden, men i denna grund inräknas inte de naturskyddsområden som avses i detta moment och som är en del av kommunens skogsområde. I denna grund inräknas även de uppskattade uteblivna rotprisinkomsterna för skogsmark inom lagstadgade naturskyddsområden samt för skogsmark på statens mark som omfattas av skyddsprogrammet för gamla skogar och för skogsmark på privat mark som den 1 januari 1998 varit inom området av samfällda skogar i Kuusamo. De uppskattade uteblivna inkomsterna beaktas dock endast när arealen av skogsmarkerna i fråga är minst 1 000 hektar i Lapplands län, 500 hektar i Uleåborgs län och 300 hektar i övriga delar av landet. De uteblivna rotprisinkomsterna fastställs årligen så att antalet hektar skogsmark inom skyddsområden multipliceras med den genomsnittliga årliga avkastning av skog som fastställts i enlighet med 7 § 2 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005). Skogsskatteandelen ökad med den andel som tillfaller kommunerna av den samfundsskatt som debiteras Forststyrelsen och dess dotterbolag som bedriver skogsbruk, delas upp i skogsposter för de enskilda kommunerna i förhållande till kommunernas på detta sätt uträknade kalkyleringsposter. (21.12.2016/1317)

Trots sekretessbestämmelserna lämnar Skatteförvaltningen uppgifter till kommunerna om den samfundsskatt som ett samfund har debiterats, till den del den debiterade samfundsskatt som har använts vid beräkningen av utdelningen hänför sig till kommunen i fråga. Trots sekretessbestämmelserna lämnar Skatteförvaltningen för kontroll av uppgifternas riktighet dessutom i fråga om alla kommuner uppgifter till Finlands Kommunförbund rf och i fråga om kommunerna i landskapet Åland uppgifter till Ålands landskapsregering och Ålands kommunförbund om den samfundsskatt som samfunden har debiterats. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om det antal samfund för vilka uppgifter ska lämnas. (4.6.2021/477)

5 mom. har ändrats genom L 477/2021, som trädde i kraft 1.1.2022. Den tidigare formen lyder:

Trots sekretessbestämmelserna lämnar Skatteförvaltningen uppgifter till kommunerna om den samfundsskatt som ett samfund har debiterats, till den del den debiterade samfundsskatt som har använts vid beräkningen av utdelningen hänför sig till kommunen i fråga. Dessutom lämnar Skatteförvaltningen i fråga om alla kommuner trots sekretessbestämmelserna uppgifter till Finlands Kommunförbund rf om den samfundsskatt som samfunden har debiterats för att tillrättalägga uppgifterna. Genom förordning av statsrådet bestäms om det antal samfund för vilka uppgifter ska lämnas. (21.12.2016/1317)

14 § (21.12.2001/1458)
Fastställande av de enskilda kommunernas utdelning (22.5.2015/655)

Finansministeriet fastställer grunderna för beräkning av kommunens utdelning av samfundsskatterna till kommunerna under skatteåret efter att ha hört kommunernas centralorganisation. (22.5.2015/655)

Om utdelningen ändras, rättas de skatter som dittills redovisats för skatteåret så att de motsvarar den nya utdelningen.

15 §
Samfundsskatt till kommunerna i landskapet Åland

Samfundsskatter som tillkommer kommunerna i landskapet Åland skall redovisas separat från övriga samfundsskatter, varvid utöver de särskilt bestämda grunderna i tillämpliga delar skall iakttas bestämmelserna i detta kapitel. Vid redovisningen skall i övrigt förfaras enligt denna lag.

16 § (22.12.2005/1086)
Redovisning av samfundsskatt per skatteår (28.12.2017/1129)

Efter det femte kalenderåret efter skatteåret görs för skatteåret i fråga inga redovisningar skatteårsvis. De samfundsskatter som flyter in och återbetalas för skatteåret i fråga redovisas enligt utdelningen för det äldsta skatteår som redovisas skatteårsvis.

4 kap

Ränta

17 § (28.12.2017/1129)

17 § har upphävts genom L 28.12.2017/1129.

18 § (28.12.2017/1129)

18 § har upphävts genom L 28.12.2017/1129.

19 § (28.12.2017/1129)

19 § har upphävts genom L 28.12.2017/1129.

5 kap

Särskilda bestämmelser

20 § (28.12.2017/1129)
Skatter som ska återkrävas

Om de skatter som redovisas till skattetagaren inte förslår till betalning av de belopp som vid samma redovisning ska avdras och återkrävas, överförs skillnaden att indrivas i samband med följande periodiska redovisning.

21 §
Fel i redovisningen

Om ett för stort eller ett för litet belopp av misstag har redovisats till en skattetagare, rättas felet i samband med följande periodiska redovisning. (28.12.2017/1129)

Ett väsentligt fel ska rättas och de skatter som redovisats till för litet belopp betalas utan att följande redovisning inväntas. Det belopp som ska återkrävas ska delges skattetagaren. (28.12.2017/1129)

En rättelse som avses i 2 mom. kan gälla en eller flera enskilda skattetagare, om rättelsens inverkan på de andra skattetagarnas andelar inte är betydande.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om när ett fel är väsentligt och när en rättelse inte anses vara betydande. (18.4.2008/254)

22 § (28.12.2017/1129)

22 § har upphävts genom L 28.12.2017/1129.

23 § (13.12.2001/1262)

23 § har upphävts genom L 13.12.2001/1262.

24 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om redovisningsförfarandet. (18.4.2008/254)

6 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

25 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1998.

Genom denna lag upphävs

1) 2 a och 3 kap. och 30 § 2 och 3 mom. lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/1978), av dessa lagrum 2 a och 3 kap. sådana de lyder jämte ändringar och 30 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1034/1978, samt

2) 30 och 32 § lagen den 20 juli 1992 fastighetsskattelagen (654/1992), av dessa lagrum 32 § sådan den lyder i lag 1560/1995.

De upphävda bestämmelserna tillämpas dock alltjämt på de skatter som skall redovisas, på det sätt som bestäms i 26–31 §.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

26 §
Skatter som i det första skedet omfattas av lagen

De andra skatter än samfundsskatter som avses i lagen om beskattningsförfarande, samt de skatter som avses i lagen om förskottsuppbörd och lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift redovisas i enlighet med denna lag från och med skatteåret 1998. På skatterna för skatteåret 1997 tillämpas denna lag från den dag då lagen träder i kraft.

I fråga om redovisning av skogsvårdsavgift gäller på motsvarande sätt 1 mom.

Fastighetsskatt redovisas i enlighet med denna lag från och med den fastighetsskatt som debiteras för år 1998.

På källskatt som redovisas till kommunerna i landskapet Åland tillämpas denna lag från den dag då lagen träder i kraft.

På samfundsskatter tillämpas denna lag från och med skatteåret 1999, och skatterna redovisas första gången i enlighet med denna lag vid redovisningen i februari 1999.

27 §
Redovisning av skatter för tidigare år

De andra skatter än samfundsskatter som avses i lagen om beskattningsförfarande redovisas i enlighet med denna lag på följande sätt:

1) skatterna för skatteåret 1988 och tidigare skatteår från och med intag, återbäringar och andra redovisningstransaktioner som hänför sig till kalenderåret 1999,

2) skatterna för skatteåret 1989 från och med intag, återbäringar och andra redovisningstransaktioner som hänför sig till kalenderåret 2000,

3) skatterna för skatteåret 1990 från och med intag, återbäringar och andra redovisningstransaktioner som hänför sig till kalenderåret 2001,

4) skatterna för skatteåren 1991 och 1992 från och med den 1 januari 1999, och

5) skatterna för skatteåren 1993–1996 från och med den 1 januari 2000.

Skogsvårdsavgifterna för skatteåret 1996 och tidigare skatteår redovisas i enlighet med denna lag från den 1 januari 2000.

De fastighetsskatter som påförs för åren 1994–1997 redovisas i enlighet med denna lag från den 1 januari 2000 och de fastighetsskatter som hänför sig till år 1993 från den 1 januari 1999.

Samfundsskatterna för skatteåret 1998 och tidigare skatteår redovisas i enlighet med 16 § i denna lag från början av det åttonde kalenderåret efter respektive skatteår. Övriga bestämmelser i denna lag tillämpas på redovisningarna av samfundsskatt för skatteåret 1998 och tidigare skatteår från och med den redovisning som görs i februari 1999.

Samfundsskatter som influtit för skatteåret 2015 och tidigare skatteår redovisas till församlingarna för sista gången i samband med månadsredovisningen i oktober 2017, varefter de redovisas till staten. (22.5.2015/655)

28 §
Tillämpning av tidigare lag

Före de tidpunkter som avses i 26 och 27 § redovisas skatterna på det sätt som bestäms i lagen om skatteuppbörd och fastighetsskattelagen samt med stöd av dem.

29 § (31.12.1999/1342)
Avdrag för förskottsåterbäringar i redovisningarna för skatteåren 1997–2002

Förskottsåterbäringar för skatteåren 1997–2002 på andra skatter än samfundsskatter som avses i lagen om beskattningsförfarande avdras med avvikelse från 3 § i denna lag i redovisningen för den månad då beskattningen upphör.

30 §
Fastställande av de enskilda kommunernas och församlingarnas utdelning för skatteåren 1999–2001

Vid redovisningarna av samfundsskatterna för skatteåren 1999 och 2000 har utdelningen enligt 13 § en vikt på 50 procent och den enligt 12 d § lagen om skatteuppbörd senast fastställda utdelningen en vikt på 50 procent. Den så bestämda utdelningen rättas så att det belopp som varje enskild kommun enligt dem får i samfundsskatt avviker från motsvarande belopp beräknat enligt den utdelning som fastställts i enlighet med 12 d § lagen om skatteuppbörd med högst 1 500 mark per invånare. För församlingarnas del förfars på motsvarande sätt, så att skillnaden är högst 110 mark per invånare.

Den utdelning som skall tillämpas under skatteåret 2001 och som bestäms enligt 13 § rättas så att beloppet av den samfundsskatt som enligt utdelningen tillfaller de enskilda kommunerna är högst 4 000 mark mindre per invånare än motsvarande utdelningsbelopp som fastställts enligt 12 d § lagen om skatteuppbörd.

När grunderna för beräkning av den preliminära utdelningen för skatteåren 1999 och 2000 fastställs, kan man i stället för de uppgifter om koncerner som avses i 13 § 2 mom. använda koncernuppgifterna i Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister.

30 a § (21.12.2001/1458)
Fastställande av de enskilda kommunernas och församlingarnas utdelning för skatteåren 2002–2003

Den utdelning som skall tillämpas under skatteåren 2002 och 2003 och som bestäms enligt 13 § rättas så att beloppet av den samfundsskatt som enligt utdelningen tillfaller de enskilda kommunerna är högst 840 euro mindre per invånare än motsvarande utdelningsbelopp som fastställts enligt 12 d § lagen om skatteuppbörd. Utdelningen för skatteåren 2002 och 2003 rättas så att den motsvarar uppgifterna i den slutliga beskattningen sedan beskattningen färdigställts.

31 §
Räntor under övergångsperioden

De räntor och förhöjningar som betalas till respektive uppbärs hos skattetagarna och som hänför sig till de skatter som avses i 27 § beräknas på det sätt som bestäms i lagen om skatteuppbörd och fastighetsskattelagen samt med stöd av dem. Från den dag då denna lag träder i kraft fastställs den månatliga ränteprocenten dock utgående från den i 19 § nämnda årliga räntan.

RP 54/1998, StaUB 18/1998, RSv 75/1998

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1999/1342:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Lagens 29 § tillämpas första gången vid redovisningen för skatteåret 1999.

RP 71/1999, StaUB 26/1999, StoUB 1/1999, RSv 115/1999

20.4.2000/401:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

RP 6/2000, EkUB 4/2000, RSv 39/2000

13.12.2001/1262:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Lagens 13 § 5 mom. tillämpas första gången på de uppgifter som används vid beräkningen av utdelningen för skatteåret 2002.

RP 182/2001, FiUB 34/2001, RSv 184/2001

21.12.2001/1458:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Lagen tillämpas första gången på redovisningar av samfundsskatt för skatteåret 2002.

RP 130/2001, FiUB 33/2001, RSv 183/2001

3.5.2002/347:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

Lagen tillämpas första gången vid bestämmande av räntesatsen för kalenderåret 2003.

RP 232/2001, EkUB 3/2002, RSv 36/2002, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG (300L0035); EGT nr L 200, 8.8.2000, s. 35

20.12.2002/1163:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Lagen tillämpas första gången på redovisningar av samfundsskatt för skatteåret 2003.

RP 123/2002, FiUB 36/2002, RSv 223/2002

5.12.2003/1003:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagens 3 § tillämpas första gången på redovisningen för skatteåret 2003.

Lagens 12 § tillämpas första gången på redovisningar av samfundsskatt för skatteåret 2004.

RP 50/2003, FiUB 19/2003, RSv 54/2003

30.7.2004/724:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2004.

Lagen tillämpas första gången på redovisningar som gäller skatteåret 2005.

RP 92/2004, FiUB 12/2004, RSv 117/2004

30.12.2004/1276:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagen tillämpas första gången på redovisningar av samfundsskatt som gäller skatteåret 2005.

RP 257/2004, FiUB 40/2004, RSv 246/2004

9.12.2005/988:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 173/2005, FvUB 20/2005, RSv 157/2005

22.12.2005/1086:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas på slutredovisningar som görs den 1 januari 2006 och därefter.

RP 91/2005, FiUB 22/2005, RSv 141/2005

22.12.2005/1129:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2006.

RP 117/2005, FiUB 34/2005, RSv 174/2005

8.12.2006/1102:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Lagen tillämpas första gången vid beräkningen av utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2007.

RP 209/2006, FiUB 28/2006, RSv 177/2006

22.12.2006/1221:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Lagen tillämpas första gången på den redovisning av samfundsskatt som görs för skatteåret 2007.

RP 144/2006, FiUB 37/2006, RSv 209/2006

23.11.2007/1062:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 107/2007, FiUB 12/2007, RSv 59/2007

18.4.2008/254:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

Om det någon annanstans i lag föreskrivs att skatteverket eller Skattestyrelsen är behörig myndighet vid redovisning av skatter, är Skatteförvaltningen behörig myndighet efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 148/2007, FiUB 5/2008, RSv 25/2008

19.12.2008/948:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2009. Lagens 10 § tillämpas sista gången i redovisningarna för skatteåret 2008.

RP 112/2008, FiUB 22/2008, RSv 157/2008

29.5.2009/352:

Denna lag träder i kraft den 4 juni 2009 och gäller till och med den 31 december 2011.

Lagen tillämpas på redovisningen av samfundsskatten för skatteåren 2009–2011 och på rättelser av redovisningar för nämnda år. I samband med den första redovisningen efter att lagen trätt i kraft rättas de redovisningar som gäller skatteåret 2009 så att de motsvarar den utdelning som föreskrivs i denna lag.

RP 53/2009, FiUB 6/2009, RSv 56/2009

7.8.2009/607:

Denna lag träder i kraft den 14 augusti 2009.

I fråga om redovisningarna för skatteåret 2009 och i tillämpliga delar för skatteåren före det iakttas de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft. (16.10.2009/750)

RP 221/2008, FiUB 7/2009, RSv 66/2009

16.10.2009/750:

Denna lag träder i kraft den 21 oktober 2009.

Lagen tillämpas redan från och med den 14 augusti 2009.

RP 129/2009, FiUB 12/2009, RSv 115/2009

22.12.2009/1364:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Lagens 12 a § gäller till och med den 31 december 2011 och tillämpas på redovisningen av samfundsskatten för skatteåren 2010 och 2011 och på rättelser av redovisningar för nämnda år.

RP 245/2009, FiUB 44/2009, RSv 251/2009

29.12.2011/1525:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagen tillämpas första gången på redovisningen av samfundsskatten och på rättelser av redovisningarna för skatteåret 2012.

Lagens 12 a § gäller till och med den 31 december 2012 och den tillämpas på redovisningen av samfundsskatten och på rättelser av redovisningarna för skatteåret 2012.

Lagens 12 b § gäller till och med den 31 december 2013 och den tillämpas på redovisningen av samfundsskatten och på rättelser av redovisningarna för skatteåret 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 50/2011, RP 130/2011, FiUB 23/2011, RSv 104/2011

31.8.2012/487:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Lagens 12 b § gäller till och med den 31 december 2013 och den tillämpas på redovisningen av samfundsskatten och på rättelser av redovisningarna för skatteåret 2013.

RP 28/2012, FiUB 14/2012, RSv 66/2012

28.12.2012/989:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Lagens 12 c § är i kraft till och med den 31 december 2014 och 12 d § till och med den 31 december 2015.

Lagens 12 c § tillämpas på redovisningen av samfundsskatten och på rättelser av redovisningarna för skatteåret 2014 och 12 d § för skatteåret 2015.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 176/2012, FiUB 36/2012, RSv 169/2012

14.6.2013/440:

Denna lag träder i kraft den 31 augusti 2013.

RP 45/2013, FiUB 8/2013, RSv 73/2013

30.12.2013/1253:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Lagens 12 c § tillämpas på redovisningen av samfundskatten och på rättelser av redovisningar för skatteåret 2014 och 12 d § för skatteåret 2015.

RP 194/2013, FiUB 33/2013, RSv 222/2013

30.12.2014/1407:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Lagens 12 d § tillämpas på redovisningen av samfundsskatten och rättelser av redovisningarna för skatteåret 2015.

Lagens 12 e § gäller till och med den 31 december 2016 och tillämpas på redovisningen av samfundsskatten och rättelser av redovisningarna för skatteåret 2016.

RP 180/2014, FiUB 36/2014, RSv 221/2014

22.5.2015/655:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Lagen tillämpas första gången på redovisningen av samfundsskatten för skatteåret 2016.

RP 302/2014, FiUB 41/2014, RSv 285/2014

9.9.2016/793:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 29/2016, FiUB 9/2016, RSv 104/2016

21.12.2016/1317:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagen tillämpas första gången vid redovisningen av utdelningen av samfundsskatten för enskilda kommuner för skatteåret 2017.

RP 244/2016, VaVM 25/2016, RSv 201/2016

27.1.2017/58:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2017.

Lagen tillämpas första gången på redovisningar för den månad då beskattningen för skatteåret 2018 slutförs. På redovisningar för de månader då beskattningen för tidigare skatteår slutförs tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 237/2016, FiUB 34/2016, RSv 255/2016

19.12.2017/954:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 112/2017, FiUB 19/2017, RSv 161/2017

28.12.2017/1129:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Lagen tillämpas första gången på periodiska redovisningar som görs i november 2018. De bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande tillämpas sista gången på periodiska redovisningar som görs i oktober 2018.

Redovisningarna av fastighetsskatter ska rättas månatligen från och med november 2019. Förskottskompletteringar som fysiska personer och dödsbon har betalat efter lagens ikraftträdande redovisas som förskott som ska betalas.

RP 152/2017, FiUB 23/2017, RSv 178/2017

12.1.2018/41:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 97/2017, FiUB 26/2017, RSv 182/2017

19.12.2018/1240:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 150/2018, FiUB 21/2018, RSv 146/2018

30.12.2019/1573:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020 och gäller till och med den 31 december 2027.

Lagen tillämpas vid redovisningar av samfundsskatten för skatteåren 2020–2027.

RP 85/2019, FiUB 17/2019, RSv 72/2019

9.7.2020/559:

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2020.

Lagen tillämpas på redovisningen av samfundsskatten för skatteåret 2020 och på rättelser av redovisningar för året i fråga. I samband med den första redovisningen efter ikraftträdandet av lagen rättas de redovisningar som gäller skatteåret 2020 så att de motsvarar den utdelning som föreskrivs i denna lag.

RP 82/2020, FiUB 10/2020, RSv 85/2020

17.12.2020/1073:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Lagens 12 § tillämpas vid redovisningar av samfundsskatten för skatteåret 2028 och 12 f §  2–8 punkten vid redovisningar av samfundsskatten för skatteåren 2021–2027.

RP 194/2020, FiUB 32/2020, RSv 199/2020

4.6.2021/477:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 2/2021, FiUB 5/2021, RSv 59/2021

29.6.2021/621:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. De bestämmelser i 13 § 3 mom. som gällde vid ikraftträdandet tillämpas sista gången när uppgifterna för skatteåret 2022 används som grund för beräkning av utdelningen.

RP 241/2020, ShUB 16/2021, RSv 111/2021

22.12.2021/1261:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 213/2021, FiUB 31/2021, RSv 225/2021

22.12.2021/1262:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelserna i 12 f § 3 punkten i denna lag träder dock i kraft redan den 1 januari 2022.

Bestämmelserna i 12 § tillämpas från och med skatteåret 2028 och bestämmelserna i 12 f § 3–8 punkten vid redovisningar av samfundsskatt för skatteåren 2022–2027.

RP 213/2021, FiUB 31/2021, RSv 225/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.