Beaktats t.o.m. FörfS 1261/2020.

18.6.1998/445

Lag om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag bestäms om sådan kredit- och borgensverksamhet och annan finansiell verksamhet hos det bolag som avses i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) som har som mål att grunda, utveckla och förstora i synnerhet små och medelstora företag samt att förbättra deras verksamhetsbetingelser.

Bestämmelser om de förbindelser som bolaget ger finns dessutom i lagen om statliga exportgarantier (422/2001), lagen om statliga fartygsgarantier (573/1972), lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård (609/1973) och lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985). (9.12.2005/993)

Medel från Europeiska unionens strukturfonder kan inriktas på finansiell verksamhet enligt denna lag. Vad som i denna lag bestäms om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet tillämpas också på de medel från strukturfonderna som ska inriktas på verksamheten, om inte något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning eller av strukturfondslagen (1401/2006). (21.12.2010/1225)

2 §
Inriktning av verksamheten

Med iakttagande av de mål som avses i 1 § lagen om statens specialfinansieringsbolag kan bolagets krediter, borgen och andra finansiella tjänster inriktas på utövande av näringsverksamhet samt, för främjandet av detta syfte, också på en kommun. Vid inriktningen av bolagets finansiella tjänster skall de branschbegränsningar för statligt stöd som beror på Europeiska unionen beaktas. Bolaget kan dock inte inrikta dessa finansiella tjänster på

1) så kallad grynderentreprenad när det är fråga om byggnadsrörelse, eller

2) skogsbruk eller sådant åkerbruk eller sådan boskapsskötsel som hör till jordbruk.

(2.4.2004/235)

Bolaget skall inrikta sin kredit- och borgensverksamhet som avses i denna lag huvudsakligen på små och medelstora företag. Stora företag kan ges krediter och borgen endast av särskilda skäl. Bolaget kan bevilja kapitalgarantier för kapitalplaceringar i små och medelstora företag. Bolaget kan bedriva kapitalplaceringsverksamhet för kapitalisering av små och medelstora företag. (21.12.2004/1238)

I denna lag avses med litet och medelstort företag ett sådant företag som definieras i kommissionens rekommendation 2003/361/EG om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag och som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro och som uppfyller kriterierna på fristående företag och de övriga kriterier på ett litet och ett medelstort företag som avses i rekommendationen. (2.4.2004/235)

3 §
Bolagets kreditverksamhet

Bolaget kan ge krediter och arrangera annan finansiering. Bolaget kan också utöva sådan verksamhet där det i egenskap av den som erbjuder finansiering skaffar egendom eller rätt som finansieringstagaren anvisar, och hyr ut den till finansieringstagaren (finansieringsleasing). Finansieringen kan beviljas utan betryggande säkerhet eller helt utan säkerhet.

4 §
Bolagets borgensverksamhet

Bolaget kan ställa borgen som säkerhet för krediter eller ansvarsförbindelser. Borgen kan beviljas som proprieborgen, fyllnadsborgen eller någon annan ansvarsförbindelse. För att minska den förlustrisk som sammanhänger med borgen kan säkerheter eller säkerhetsarrangemang som inte behöver vara betryggande förutsättas.

2 mom. har upphävts genom L 29.5.2020/402. (29.5.2020/402)

Bolagets borgen kan ges som säkerhet för en borgenskredit, kapital, ränta och andra betalningsprestationer som stämmer överens med kreditvillkoren samt som motsäkerhet för borgen som skall ställas som säkerhet för en borgenskredit eller en ansvarsförbindelse. Borgen kan täcka hela eller en del av den förlustrisk som sammanhänger med en borgenskredit eller en ansvarsförbindelse.

Staten svarar för den borgen som bolaget beviljar och som avses i denna lag. (9.12.2005/993)

4 a § (14.6.2001/526)
Bolagets kapitalgarantiverksamhet

Bolaget kan bevilja garantier i händelse av sådan förlustrisk för kreditinstitut, kapitalplaceringsfonder eller andra sammanslutningar samt enskilda som uppkommer i samband med kapitalplaceringar.

Närmare bestämmelser om beviljandet och inriktningen av kapitalgarantierna och om utbetalning av ersättningar utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet. (21.12.2010/1225)

4 b § (21.12.2010/1225)
Bolagets kapitalplaceringsverksamhet

Bolaget kan i enlighet med de näringspolitiska mål som arbets- och näringsministeriet har godkänt göra kapitalplaceringar i fonder och direkt i målföretag. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid kapitaliseringsbehovet i fråga om företag som inleder sin verksamhet och företag som befinner sig i begynnelsefasen av sin verksamhet.

4 c § (21.12.2010/1225)
Beviljande av stöd för kapitalplaceringsverksamhet

Bolaget kan beviljas stöd för sådan kapitalplaceringsverksamhet som avses i 4 b §. Vid beviljande av stöd tillämpas vad som i Europeiska unionens lagstiftning föreskrivs om förutsättningar och begränsningar för beviljande av statligt stöd. Beslut om beviljande av stödet fattas av arbets- och näringsministeriet.

Stöd som medfinansieras med strukturfondsmedel anvisas till bolaget som är förmedlande organ på det sätt som anges i 10 § i strukturfondslagen.

4 d § (21.12.2010/1225)
Utbetalning av stöd som beviljats för kapitalplaceringsverksamhet

Stöd för kapitalplaceringsverksamhet betalas på ansökan av bolaget ut av arbets- och näringsministeriet inom ramen för anslagen i statsbudgeten.

Innan stödet betalas ut ska bolaget lämna arbets- och näringsministeriet en affärsplan eller någon annan motsvarande handling samt ett finansieringsavtal som ingåtts mellan bolaget och fonden.

Närmare bestämmelser om innehållet i finansieringsavtalet, ansökan om stöd, stödobjekten, utbetalningsförfarandet och de uppgifter som krävs för övervakningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 e § (21.12.2010/1225)
Bolagets uppgifter vid administreringen av stöd som beviljats för kapitalplaceringsverksamhet

Bolaget beviljar genom sitt beslut fonden sådant stöd som avses i 4 c § att användas för kapitalplaceringsverksamhet i enlighet med ett finansieringsavtal som avses i 4 d § 2 mom. genom att bolaget gör en placering i fonden. Bolaget betalar medlen till fonden, ansvarar för tillsyn och återkrav av medlen, övervakar användningen av medlen och sköter rapporteringen till arbets- och näringsministeriet och övervakningskommittén för det operativa programmet, som avses i 6 § 1 mom. i strukturfondslagen.

4 f § (21.12.2010/1225)
Fondens uppgifter vid administreringen av stöd som beviljats för kapitalplaceringsverksamhet

Fonden ansöker om finansiering hos bolaget och fattar i enlighet med det finansieringsavtal som avses i 4 d § 2 mom. beslut om att placera medel i de företag som den valt. Med placering avses en sådan penningprestation till ett företag i enlighet med villkoren i ett avtal om placering som betalas mot aktiekapital, optionslån eller något annat motsvarande finansieringsinstrument.

I det finansieringsavtal som avses i 1 mom. ska bolaget och fonden, förutom det som bestäms om avtalets innehåll i Europeiska unionens lagstiftning, också ta in villkoren och förutsättningarna för användningen av de placerade medlen, åtgärder för återkrav och återbetalning av placerade medel samt föreskrifter om hur uppgifter som gäller övervakningen av medlen samlas in, registreras och rapporteras.

5 §
Bolagets serviceverksamhet

Bolaget kan utföra undersökningar och utredningar som anknyter till finansieringen av företag och bedriva verksamhet för utveckling av företag samt tillhandahålla tjänster och rådgivning.

6 §
Omständigheter som skall beaktas i kredit- och borgensverksamheten

När krediter ges och borgen ställs skall det beaktas vilken betydelse den verksamhet som skall finansieras har för den allmänna ekonomiska utvecklingen och en ändamålsenlig regional placering samt för främjandet av sysselsättningen. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid vilka ekonomiska förutsättningar kredit- eller borgenstagarens verksamhet har och hur utvecklingsbar den är samt vid företagsledningens eller den enskilda näringsidkarens förmåga att sköta företaget med framgång.

När krediter ges och borgen ställs ska hänsyn tas till de mål som anges i lagen om utveckling av regionerna (1651/2009) och i tillämpliga delar de allmänna mål och förutsättningar som ställs för företagsstödsprogram och företagsstöd i lagen om allmänna villkor för företagsstöd (786/1997). Bolaget ska i sin verksamhet enligt denna lag ta hänsyn till utvecklingsskillnaderna i de olika delarna av landet när det tillämpar olika finansieringsåtgärder och villkoren för dem. (21.12.2010/1225)

När krediter ges och borgen ställs skall verksamheten inriktas på att korrigera de brister som förekommer i utbudet på finansiella tjänster. Dessutom skall det beaktas vilka möjligheter bolaget och andra parter som bjuder ut finansiella tjänster har att sinsemellan fördela den risk för förluster som sammanhänger med nämnda finansieringsverksamhet.

7 § (9.12.2005/993)

7 § har upphävts genom L 9.12.2005/993.

8 §
Statens förbindelser

Statsrådet kan på de villkor det bestämmer ge bolaget förbindelser om att

1) staten årligen, för vidareöverföring till kredittagarna, betalar bolaget ett räntestöd som till storleken beviljas regionalt graderat (regionalt räntestöd),

2) staten, för vidareöverföring till kredittagarna, betalar bolaget ett räntestöd för sådana krediter som skall ges av särskilt definierade näringspolitiska skäl (specialräntestöd),

3) staten ersätter bolaget för de kredit- och borgensförluster som eventuellt uppkommer i den verksamhet som avses i 3 och 4 § (stöd för kredit- och borgensförluster),

4) staten ersätter bolaget för de kostnader som förorsakas av tjänster som bestäms särskilt och som avses i 5 § (verksamhetsstöd), samt att

5) staten, för vidareöverföring till dem för vilka borgen ställts, betalar bolaget ett stöd som hänför sig till borgensprovisionen (borgensprovisionsstöd).

(21.12.2004/1238)

Grunden för det räntestöd som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten är de krediter som har beviljats inom gränserna för den bevillningsfullmakt som fastställs i statsbudgeten. I statsbudgeten bestäms årligen om det maximibelopp av sådan finansiering som bolaget beviljar under året i fråga och för vilken räntestöd beviljas under bevillningsåret och de följande åren. Statsrådets förbindelse om räntestöd kan gälla en viss tid. (16.11.2001/1010)

Kapitalet av de krediter som avses i 3 och 4 § och som omfattas av den förbindelse som avses ovan i 1 mom. 3 punkten får samtidigt vara utestående och kapitalet av borgen får samtidigt vara gällande till ett belopp av sammanlagt högst 12 miljarder euro. (29.5.2020/402)

8 a § (21.12.2010/1225)
Bestämmelser som tillämpas på den finansiella verksamheten

Vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter som anknyter till handläggningen av finansiella ärenden enligt 3, 4, 4 a och 4 b § ska bolaget iaktta förvaltningslagen (434/2003) och språklagen (423/2003).

På bolagets anställda och medlemmarna i bolagets organ tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppgifter som avses i 1 mom. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

8 b § (21.12.2010/1225)
Offentlighet och tystnadsplikt

På offentligheten för bolagets finansiella verksamhet enligt 3, 4, 4 a och 4 b § tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Bestämmelser om tystnadsplikt finns i 5 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag.

8 c § (21.12.2010/1225)
Bolagets granskningsrätt

Bolaget har rätt att granska hur fonden beviljar, betalar ut, använder och utövar tillsyn över sådant stöd som avses i 4 c §. Dessutom har bolaget rätt att granska hur de medel som fonden placerat i företag används, om det finns vägande skäl till det.

För utförandet av granskning är den som är föremål för granskningen skyldig att utan ogrundat dröjsmål och utan ersättning för granskaren lägga fram alla behövliga räkenskapshandlingar och övrigt material som har samband med användningen av stödet, samt att även i övrigt bistå vid granskningen. Granskaren har rätt att omhänderta räkenskapshandlingarna och det övriga material som avses ovan, om det krävs för granskningen. Materialet ska återlämnas när det inte längre behövs för granskningen. På begäran av granskaren ska den som är föremål för granskningen även lämna övriga upplysningar som behövs för att granskningen ska kunna utföras på ett lämpligt sätt.

Granskaren har rätt att i den omfattning som uppdraget kräver kontrollera alla de omständigheter som är en förutsättning för att finansiering ska beviljas och betalas ut samt att i detta syfte få tillträde till de lokaler som den som är föremål för granskningen besitter eller använder. Granskning får dock inte utföras på en plats som omfattas av hemfriden.

På en granskare som är anställd av bolaget tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skyldighet att ersätta skada som orsakats vid granskningar finns i skadeståndslagen. På granskaren tillämpas förvaltningslagen och språklagen. Beträffande offentligheten för granskningar tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Bestämmelser om tystnadsplikt finns i 5 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag.

8 d § (21.12.2010/1225)
Återkrav av stöd som beviljats för kapitalplaceringsverksamhet

Utbetalningen av stöd enligt 4 c § ska avbrytas och stödet återkrävas av fonden, om

1) det för genomförandet eller tillsynen av en placering som avses i 4 e § har lämnats felaktiga eller vilseledande uppgifter eller om uppgifter har hemlighållits och lämnandet av felaktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållandet av dem väsentligt har påverkat beviljandet av stöd,

2) någon har vägrat att lämna uppgifter, handlingar eller annat material som behövs för genomförandet och tillsynen av en placering eller i samband med granskning har vägrat uppfylla andra lagstadgade förpliktelser som en mottagare av finansiering innehållande stöd har när det utförs granskning eller inspektion,

3) fonden i väsentlig mån har underlåtit att följa villkoren i ett sådant finansieringsavtal som avses i 4 d §, eller

4) fonden har avslutat den verksamhet som stödet riktade sig till eller väsentligen inskränkt verksamheten innan fem år förflutit från den dag placeringen gjordes.

Utbetalningen av stöd enligt 4 c § kan avbrytas och stödet återkrävas av fonden, om

1) fonden inte har iakttagit villkoren i ett sådant finansieringsavtal som avses i 4 d §,

2) fonden har försatts i konkurs och dess företrädare medan de bedrivit fondens verksamhet har förfarit svikligt antingen omedelbart före konkursen eller efter konkursen, eller

3) en placering som avses i 4 e § har gjorts på felaktiga grunder.

8 e § (21.12.2010/1225)
Beslut om återkrav

Arbets- och näringsministeriet fattar beslut om avbrytande av utbetalningen av stöd enligt 4 c § som beviljats en fond samt beslut om återkrav av sådant stöd. Bolaget ska hos arbets- och näringsministeriet göra en framställning om avbrytande av utbetalningen av stödmedel och om återkrav, om bolaget får kännedom om en sådan grund som avses i 8 d § 1 eller 2 mom.

8 f § (21.12.2010/1225)
Sökande av ändring

Ett beslut som arbets- och näringsministeriet fattat med stöd av 8 e § får inte överklagas genom besvär. En part som är missnöjd med beslutet får begära omprövning av beslutet inom 30 dagar från delfåendet av det. Begäran om omprövning görs hos den myndighet som fattat beslutet. Det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

8 g § (21.12.2010/1225)
Skyldighet att återbetala stöd som beviljats för kapitalplaceringsverksamhet

Fonden är skyldig att till bolaget återbetala sådana ur Europeiska regionala utvecklingsfonden betalade och för kapitalplaceringsverksamhet beviljade medel som inte har betalats ur fonden till företag i form av kapitalplaceringar när det operativa programmet partiellt eller slutgiltigt avslutas.

8 h § (21.12.2010/1225)
Arbets- och näringsministeriets rätt att återkräva stödet

Arbets- och näringsministeriet kan besluta att strukturfondsmedel eller motsvarande statliga medel eller enbart statliga medel som har utbetalats till bolaget ska återkrävas helt eller delvis, om

1) bolaget för utbetalningen av stödet har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter eller om uppgifter har hemlighållits och lämnandet av felaktiga eller vilseledande uppgifter väsentligt har påverkat erhållandet av stödet,

2) bolaget har använt medlen för något annat ändamål än vad de har beviljats för eller väsentligen brutit mot bestämmelserna eller föreskrifterna om användningen av medlen eller mot villkoren i beslutet om anvisande av medlen.

Bestämmelser om arbets- och näringsministeriets rätt att verkställa beslut av Europeiska kommissionen om återkrav av statligt stöd finns i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (300/2001).

8 i § (21.12.2010/1225)
Ränta och dröjsmålsränta

På det belopp som återbetalas eller återkrävs ska stödtagaren från den dag stödet utbetalades betala en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter. Ränta ska dock inte betalas när medel återbetalas i enlighet med 8 g § i denna lag.

Om det belopp som återkrävs inte betalas senast den förfallodag som arbets- och näringsministeriet satt ut, ska på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen.

9 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 35/1998, EkUB 12/1998, GrUU 11/1998, RSv 53/1998

Ikraftträdelsestadganden:

23.12.1999/1245:

Denna lag träder i kraft den 30 december 1999.

Lagen gäller till utgången av 2004 så att den tillämpas på finansieringsbeslut som fattas under lagens giltighetstid och som gäller den låne- och borgensstock som har övergått från Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal–SSP Ab.

RP 160/1999, EkUB 16/1999, RSv 121/1999

20.4.2000/380:

Denna lag träder i kraft den 27 april 2000. Lagens 8 § 1 mom. 1 punkt tillämpas från den 1 januari 2000.

RP 12/2000, EkUB 6/2000, RSv 43/2000

14.6.2001/526:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

RP 36/2001, EkUB 7/2001, RSv 59/2001

16.11.2001/1010:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2001 och tillämpas från den 1 januari 2002.

RP 148/2001, EkUB 16/2001, RSv 122/2001

2.4.2004/235:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. (L 235/2004 trädde i kraft enligt F 626/2004 den 15.7.2004.) Lagens 2 § 3 mom. tillämpas dock från den 1 januari 2005.

RP 163/2003, EkUB 1/2004, RSv 2/2004

21.12.2004/1238:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 218/2004, EkUB 23/2004, RSv 180/2004

9.12.2005/993:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 177/2005, EkUB 19/2005, RSv 152/2005

30.12.2008/1140:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 211/2008, EkUB 29/2008, RSv 214/2008

12.6.2009/407:

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2009.

RP 16/2009, EkUB 3/2009, RSv 42/2009

21.12.2010/1225:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 253/2010, EkUB 32/2010, RSv 253/2010

29.5.2020/402:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

RP 57/2020, EkUB 10/2020, RSv 47/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.