Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

18.6.1998/443

Lag om statens specialfinansieringsbolag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Syfte

Syftet med statens specialfinansieringsbolag, som har formen av ett aktiebolag, är att genom att bjuda ut finansiella tjänster främja och utveckla särskilt små och medelstora företags verksamhet samt företags internationalisering och exportverksamhet. Statens specialfinansieringsbolag skall i sin verksamhet främja statens regionalpolitiska mål. Bolagets verksamhet skall inriktas på att korrigera de brister som förekommer i utbudet på finansiella tjänster.

2 § (21.12.2004/1239)
Uppgifter

Bolaget bedriver finansieringsverksamhet genom att ge och administrera krediter, garantier, borgen och andra ansvarsförbindelser samt genom att skaffa medel för exportfinansiering och genom att göra kapitalplaceringar. Bolaget utför också undersökningar och utredningar som anknyter till finansieringen av företag samt bedriver verksamhet för utveckling av företag samt tillhandahåller tjänster och rådgivning. (30.12.2008/1141)

Om inte något annat följer av 3 § 1 mom. kärar och svarar bolaget på statens vägnar samt bevakar vid domstolar, hos myndigheter och vid förrättningar statens rätt och fördel samt svarar för statens förpliktelser i ärenden som gäller garantier och borgen enligt 4 § i lagen om statsgarantifonden (444/1998) samt borgen enligt 4 § i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998). (24.8.2018/763)

3 §
Förvaltning

Bolaget hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. (29.12.2011/1545)

Bolagets hela aktiestock skall vara i statens omedelbara ägo och besittning.

Bolaget har ett förvaltningsråd.

På bolaget tillämpas inte kreditinstitutslagen (121/2007). (29.12.2011/1545)

KreditinstitutsL 121/2007 har upphävts genom KreditinstitutsL 610/2014.

4 §
Ekonomiska verksamhetsprinciper

Bolaget skall sträva efter att utgifterna för dess verksamhet på lång sikt kan täckas med inkomsterna från verksamheten.

I statsbudgeten tas in anslag som behövs för att sådana funktioner inom bolaget skall kunna täckas som staten särskilt beslutar att stöda.

I fråga om statens ansvar för vissa av bolagets ansvarsförbindelser föreskrivs i lagen om statsgarantifonden och i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet. (24.8.2018/763)

Bolagets balansräkning omfattar en fond för exportgaranti- och specialborgensverksamhet och en fond för inhemsk verksamhet. Den årliga vinsten av exportgaranti- och specialborgensverksamheten samt av anskaffningen av medel för finansiering av export överförs till fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamhet och den årliga vinsten av den inhemska verksamheten och den därtill hörande anskaffningen av medel till fonden för inhemsk verksamhet. Fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamhet får endast användas till att täcka förlust av den exportgaranti- och specialborgensverksamhet som avses i 4 § i lagen om statsgarantifonden samt till att täcka förlust av anskaffningen av medel för finansiering av export och fonden för inhemsk verksamhet endast till att täcka förlust av inhemsk verksamhet och den därtill hörande anskaffningen av medel. I balansräkningen tas fonderna upp i det fria egna kapitalet. (30.12.2008/1141)

5 §
Tystnadsplikt

Den som i egenskap av medlem eller suppleant i ett organ i bolaget eller i en sammanslutning som hör till samma koncern som bolaget eller som anställd hos dessa eller vid utförande av någon uppgift på uppdrag av dem har fått kännedom om den ekonomiska situationen hos någon kund vid bolaget eller hos någon annan person med anknytning till bolagets verksamhet eller om någons personliga förhållanden eller om en företagshemlighet, är skyldig att hemlighålla saken, om inte den i vars intresse tystnadsplikten har föreskrivits ger sitt samtycke till att saken röjs. Uppgifter som ska hållas hemliga får inte heller lämnas till bolagets bolagsstämma. (10.8.2018/642)

Bolaget är dock skyldigt att lämna upplysningar som avses i 1 mom. till åklagar- och förundersökningsmyndigheterna för utredning av brott, till direktionen och generalsekreteraren för den fond som avses i lagen om statsgarantifonden för skötseln av fondens uppgifter samt till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få sådana upplysningar.

Bolaget har rätt att lämna upplysningar som avses i 1 mom. till en sammanslutning som hör till samma koncern, om den tystnadsplikt som avses i 1 mom. eller en motsvarande tystnadsplikt åligger medlemmarna i dess förvaltningsorgan eller dess anställda och om upplysningen behöver lämnas med hänsyn till den mottagande sammanslutningens riskkontroll.

6 § (22.12.2009/1519)
Bolagets upplysningsplikt och tillsynen över bolaget

Bolaget ska till arbets- och näringsministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen på dessas begäran lämna de upplysningar som behövs för behandlingen av ansökningar om understöd enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014). Bolaget och dess revisorer ska också på arbets- och näringsministeriets begäran lämna ministeriet andra upplysningar som hör till bolagets verksamhetsområde eller som behövs för tillsynen över bolaget. (24.5.2017/294)

En medlem och en suppleant i bolagets organ samt en anställd vid bolaget har, oberoende av vad som i 5 § föreskrivs om tystnadsplikt, rätt att lämna arbets- och näringsministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen, Innovationsfinansieringsverket Business Finland samt Business Finland Ab upplysningar som han eller hon har fått om en kunds eller en annan persons ekonomiska ställning eller privata förhållanden eller affärs- eller yrkeshemlighet, om det för sammanjämkningen av den offentliga finansieringen eller myndigheternas behandling av ärenden som gäller företagsstöd är behövligt att upplysningarna lämnas. (24.8.2018/763)

Bestämmelser om utlämnande av upplysningar för att företagstjänster ska kunna tillhandahållas finns i lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (293/2017). (24.5.2017/294)

Vid tillsynen över bolaget ska i tillämpliga delar beaktas de principer som Finansinspektionen följer vid tillsynen över kreditinstitut.

L om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 9/2014 har upphävts genom L om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028 758/2021.

7 § (24.8.2018/763)
Uppdrag till bolaget

Arbets- och näringsministeriet kan ge bolaget sådana undersöknings- och utredningsuppgifter och andra uppgifter som ministeriet anser behövliga och som lämpar sig för bolagets verksamhetsområde.

8 §
Återförsäkring

För att trygga statens intressen kan bolaget genom försäkringar, säkerheter eller andra arrangemang täcka den förlustrisk som bolagets verksamhet kan förorsakas till följd av de förbindelser som avses i 4 § lagen om statsgarantifonden och de förbindelser som avses i 11 § 1 mom. nämnda lag och som har avgetts av Statsgaranticentralen eller av exportgarantianstalten och Statsgarantianstalten vilka föregick centralen.

8 a § (29.12.2011/1545)
Borgen för bolagets lån

Statsrådet har rätt att utan krav på motsäkerheter men annars på de villkor det bestämmer ställa statlig proprieborgen som säkerhet för inhemska och utländska lån som bolaget upptar och andra skuldförbindelser för egna och Finlands Exportkredit Ab:s behov, för ränteväxlings- och valutaväxlingsavtal som anknyter till dessa, för andra motsvarande skyddsarrangemang samt för att de räntor och andra villkor som överenskommits i avtalen ska uppfyllas.

Statsrådet har rätt att utan krav på motsäkerheter ställa proprieborgen också för låneprogram. Med låneprogram avses ett ramavtal enligt vilket bolaget upptar flera lån upp till det maximibelopp som fastställs i programmet. Finansministeriet eller på dess förordnande statskontoret kan genom sitt beslut bestämma att borgen ska gälla ett enskilt lån som bolaget tagit upp i enlighet med ett låneprogram.

Bolaget får samtidigt för lån och låneprogram med statlig borgen ha utestående lånekapital till ett motvärde i euro av högst 20 miljarder euro. Dessutom får bolaget ha räntor som räknas på kapitalet av lån med statlig borgen som bolaget upptagit och, som skydd mot risker, ett behövligt antal ränteväxlings- och valutaväxlingsavtal som anknyter till lånen och andra motsvarande skyddsarrangemang. (30.12.2019/1591)

Motvärdet av lån enligt 1 mom. i andra valutor än euro och motvärdet av lån som ingår i låneprogram enligt 2 mom. i andra valutor än euro beräknas enligt den gällande kurs på euron som Europeiska centralbanken publicerat för den dag lånet i fråga emitterades.

8 b § (29.12.2016/1514)
Beviljande av lån till bolaget

Om det finns sådana situationer i verksamheten på finansmarknaden att bolaget inte kan skaffa sådana lån och låneprogram som avses i 8 a § på skäliga villkor, kan bolaget inom ramen för anslagen i statsbudgeten mot gängse ränta beviljas lån upp till ett belopp av högst tre miljarder euro. Lånet är i huvudsak kortfristigt och beviljas för högst 12 månader utan krav på säkerheter.

Närmare bestämmelser om förutsättningar för ansökan om lån, om beviljande av lån och om övriga behövliga villkor utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Begränsning av förluster

För att trygga statens intressen får bolaget köpa den egendom som utgör säkerhet, eller som har utmätts av denna säkerhet, för de förbindelser som avses i 4 § lagen om statsgarantifonden och de förbindelser som avses i 11 § 1 mom. nämnda lag och som har avgetts av Statsgaranticentralen eller av exportgarantianstalten och Statsgarantianstalten vilka föregick centralen.

Bolaget har rätt att godkänna ackord eller andra motsvarande arrangemang som sammanhänger med de förbindelser som avses i 1 mom., samt att avstå från en fordran. Bolaget kan också sälja, köpa eller byta fordringar samt godkänna andra åtgärder som begränsar förluster som fastställs utgående från de förbindelser som avses ovan i 1 mom. samt ersätta kostnaderna för dessa åtgärder, om risken för förlust är uppenbar och den fördel som bolaget sannolikt uppnår i och med åtgärderna för att begränsa förlusten är väsentligt mycket större än den förutsebara förlust eller skada som bolaget i annat fall skulle lida.

För godkännande av ackord eller någon annan åtgärd som är behövlig för att en förlust ska kunna begränsas eller för avstående från en fordran ska bolaget inhämta arbets- och näringsministeriets samtycke, om den fordran från vilken avstås eller den förlust som bolaget förorsakas är större än ett belopp om vilket föreskrivs genom förordning. (24.8.2018/763)

10 §
Indrivning av avgifter genom utsökning

De avgifter som grundar sig på krediter, garantier, borgen eller andra ansvarsförbindelser som bolaget har gett, jämte dröjsmålsräntor för dessa avgifter, får utsökas utan dom eller utslag med iakttagande av lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961), förutsatt att bolaget har meddelat om denna rätt i samband med förbindelsen.

Innan verkställighetsåtgärder vidtas skall bolaget meddela den avtalspart som bolaget har gett den förbindelse som avses i 1 mom. om den avgift som skall drivas in med stöd av 1 mom. och grunden för avgiften samt att verkställighetsåtgärder kommer att vidtas om inte avtalsparten inom 14 dagar från det meddelandet har sänts skriftligen bestrider sin betalningsskyldighet. Om betalningsskyldigheten bestrids, är ett domstolsavgörande en förutsättning för verkställigheten.

L om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg 367/1961 har upphävts genom L om verkställighet av skatter och avgifter 706/2007.

11 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

12 §
Grundandet av bolaget

Bolaget fortsätter den verksamhet som bolaget Kera Abp och Statsgaranticentralen samt exportgarantianstalten och Statsgarantianstalten, som föregick centralen, har bedrivit.

Om grundandet av bolaget bestäms i lagen om arrangemang i anknytning till grundandet av statens specialfinansieringsbolag (442/1998).

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen kräver får vidtas innan den träder i kraft.

Bolagets bolagsordning får fastställas och bolaget får antecknas i handelsregistret innan denna lag träder i kraft.

RP 35/1998, EkUB 12/1998, GrUU 11/1998, RSv 53/1998

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2004/1239:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 218/2004, EkUB 23/2004, RSv 180/2004

9.12.2005/992:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 177/2005, EkUB 19/2005, RSv 152/2005

10.11.2006/987:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

I det första tillämpliga bokslutet som upprättas för specialfinansieringsbolaget efter denna lags ikraftträdande skall den reservfond som tas upp i det bundna egna kapitalet nedsättas och de medel som finns i den i sin helhet överföras till det fria egna kapitalet på det sätt som bestäms i aktiebolagslagen (624/2006) och fördelas mellan de fonder som nämns i 4 § 4 mom. Fördelningsförhållandet mellan fonderna fastställs i samma förhållande som till reservfonden har överförts vinst från exportgaranti- och specialborgensverksamheten samt från den inhemska verksamheten under bolagets verksamhetstid.

RP 151/2006, EkUB 14/2006, RSv 137/2006

30.12.2008/1141:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 210/2008, EkUB 28/2008, RSv 212/2008

22.12.2009/1519:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

21.12.2010/1226:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 248/2010, EkUB 31/2010, RSv 252/2010

29.12.2011/1545:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 115/2011, EkUB 7/2011, RSv 93/2011

13.12.2013/964:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 125/2013, EkUB 25/2013, RSv 125/2013

27.6.2014/487:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

RP 58/2014, EkUB 5/2014, RSv 53/2014

8.4.2016/256:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2016.

RP 144/2015, EkUB 1/2016, RSv 4/2016

29.12.2016/1514:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 243/2016, EkUB 28/2016, RSv 226/2016

24.5.2017/294:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

RP 18/2017, EkUB 5/2017, RSv 39/2017

10.8.2018/642:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

24.8.2018/763:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

RP 66/2018, EkUB 10/2018, RSv 56/2018

30.12.2019/1591:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 79/2019, EkUB 4/2019, RSv 76/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.