Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

29.11.1996/931

Lag om överlåtelseskatt

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Överlåtelseskatt

På överlåtelse av fastigheter och värdepapper skall till staten betalas överlåtelseskatt enligt vad denna lag stadgar.

2 §
Samfund som är befriade från skatt

Befriade från att betala överlåtelseskatt är staten och dess inrättningar, med undantag för statens affärsverk, samt folkpensionsanstalten, Kera Ab, Fonden för industriellt samarbete Ab, Finlands Bank, Jubileumsfonden för Finlands självständighet och statens säkerhetsfond.

3 §
Skattefrihet enligt internationella avtal

Utan hinder av denna lag skall iakttas vad som bestäms i internationella avtal som är bindande för Finland.

Skatt ska inte betalas, om förvärvaren är en institution inom Europeiska unionen som är placerad i Finland och egendomen förvärvas för institutionens officiella bruk. En förutsättning för skattefriheten är att en behörig institution inom Europeiska unionen har utfärdat ett intyg över att överlåtelsen sker för ovan nämnt ändamål. Ett intyg över överlåtelse av fastighet ska visas upp för inskrivningsmyndigheten då lagfart eller inskrivning söks och ett intyg över överlåtelse av aktier ska visas upp för Skatteförvaltningen. (11.6.2010/526)

3 a § (29.12.2009/1737)
Helsingfors universitets skattskyldighet

Vad som i 75 § 3 mom. i universitetslagen (558/2009) föreskrivs om skattefrihet för Helsingfors universitet tillämpas inte på överlåtelseskatt.

UniversitetsL 558/2009 75 § 3 mom. har upphävts genom L 1707/2015.

2 kap

Överlåtelse av fastighet

4 §
Skatteobjekt och skattskyldig

På överlåtelse av äganderätt till en fastighet skall förvärvaren betala skatt.

Om vederlaget utgörs av egendom som avses i denna lag, skall skatt betalas på vardera överlåtelsen.

Skatt betalas inte på förvärv av fastighet eller del därav som grundar sig på gåva, arv, testamente eller upplösning av samägandeförhållande. För förvärv av fastighet i samband med avvittring skall skatt betalas till den del annan egendom än den som avvittringen gäller har givits som vederlag, dock inte till den del vederlaget består av underhållsbidrag som engångsbelopp.

Skatt skall betalas för överlåtelse av fastighet till öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag eller annat samfund som sker mot aktier eller andelar eller i form av annan kapitalinvestering samt för förvärv som grundar sig på upplösning av ett samfund eller bolagsmans privatuttag eller annan utbetalning av medel.

Skatt ska inte betalas då en fysisk persons egendom överförs till ett aktiebolag enligt en sådan ändring av verksamhetsformen som avses i 24 § i inkomstskattelagen (1535/1992). (14.12.2017/878)

Skatt ska inte betalas för överlåtelse av fastighet till ett samfund som fortsätter den överförda verksamheten om överlåtelsen sker på grund av ändring av samfundsform eller på fusion eller på fission i enlighet med 52 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) och arrangemanget genomförs enligt lagstiftningen för ifrågavarande samfund. Vad som föreskrivs ovan i detta moment tillämpas också vid överlåtelse av en fastighet till ett kreditinstitut som bildas för att fortsätta verksamheten i sådana fall som avses i 90–92 § i sparbankslagen (1502/2001) eller i 17 och 18 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013). Skatt ska inte heller betalas för överlåtelse av fastighet till en kommun när kommuner sammanslås på det sätt som avses i 3 § 2 mom., i kommunstrukturlagen (1698/2009) eller för överlåtelse av fastighet till en samkommun när samkommuner sammanslås i enlighet med 62 § a i kommunallagen (410/2015), och inte heller för överlåtelse av en fastighet vid överföring av en del av en kommun till en annan kommun i enlighet med 3 § 4 mom. i kommunstrukturlagen eller när en samkommun delas i enlighet med 62 b § i kommunallagen. (21.5.2021/420)

6 mom. har ändrats genom L 420/2021, som trädde i kraft 26.5.2021. Den tidigare formen lyder:

Skatt skall inte betalas för överlåtelse av fastighet till ett samfund som fortsätter den överförda verksamheten då det grundar sig på ändring av samfundsform eller på fusion eller på fission i enlighet med 52 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968), om arrangemanget genomförs enligt lagstiftningen för ifrågavarande samfund. Vad som föreskrivs ovan i detta moment tillämpas också på överlåtelse av fastighet till ett i 90–92 § i sparbankslagen (1502/2001) eller ett i 31 och 32 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) avsett kreditinstitut som skall bildas för att fortsätta verksamheten. (29.12.2006/1426)

5 §
Fastighet

Vad denna lag stadgar om fastighet gäller också

1) kvotdelar eller outbrutna områden av fastigheter, flera fastigheters samfällda områden eller outbrutna områden av sådana samt andelar av samfällda områden,

2) arrende- eller nyttjanderätter vars innehavare enligt 14 kap. 2 § jordabalken (540/95) är skyldig att ansöka om inskrivning av sin rätt, samt

3) en byggnad eller konstruktion som på ett bestående sätt betjänar användningen av en fastighet.

Har fastigheten anskaffats för ett under bildning varande bolags räkning, tillämpas på överlåtelsen av rätten att bilda bolag, vad som stadgas om överlåtelse av fastighets äganderätt.

6 §
Skattesats och grund för beräkning av skatten

Vid överlåtelse av en fastighet utgör skatten 4 procent av köpeskillingen eller värdet av annat vederlag.

I de fall som avses i 4 § 4 mom. räknas skatten på den överlåtna egendomens gängse värde vid överlåtelsetidpunkten.

Överlåts i samband med en fastighetsöverlåtelse också annan egendom till samma mottagare eller om överlåtelsen av rätten att bilda bolag också gäller annan egendom än fastighet och om det inte har utretts hur vederlaget fördelar sig, räknas skatten på hela vederlaget.

7 §
Tidpunkten när skatten skall betalas

Skatten skall betalas senast när lagfart eller inskrivning söks eller, om lagfart eller inskrivning inte har sökts inom stadgad tid eller inte skall sökas, inom sex månader efter att överlåtelseavtalet ingicks.

8 §
Dröjsmålsförhöjning

Har lagfart eller inskrivning inte sökts inom stadgad tid, höjs skatten med 20 procent för varje påbörjad sexmånadersperiod från den dag då lagfart eller inskrivning senast borde ha sökts. Förhöjningen är dock högst 100 procent.

9 §
Ansvar för skatt på tidigare överlåtelser

Har en fastighet överlåtits flera gånger innan lagfart eller inskrivning söks, ska förvärvaren betala skatt och dröjsmålsförhöjning också för tidigare överlåtelser som har skett under den treårsperiod som närmast föregått ansökan. Har fastigheten sålts på exekutiv auktion, ska skatt dock inte betalas för de tidigare överlåtelserna. (9.9.2016/785)

Skatt på tidigare överlåtelser räknas på den köpeskilling eller värdet av annat vederlag som har antecknats i överlåtelsehandlingen.

10 §
Offentligt samfunds anskaffningar

Skatt betalas inte på överlåtelser där förvärvaren är landskapet Åland, en kommun, samkommun, församling eller ett registrerat religionssamfund.

11 §
Skattefrihet för första bostad

Skatt skall inte betalas, om förvärvaren

1) i sin ägo har skaffat en fastighet och minst hälften av ett bostadshus som finns eller uppförs på fastigheten,

2) använder eller börjar använda huset som sin egen stadigvarande bostad,

3) inte tidigare har ägt minst hälften av ett bostadshus eller av aktier eller andelar som ger rätt till besittning av en bostadslägenhet, och

4) har fyllt 18 men inte 40 år innan överlåtelsehandlingen undertecknades.

Överlåtelsen är skattefri endast till den del fastigheten eller bostadshuset på den används som egen stadigvarande bostad. Till ett bostadshus hänförs även andra lokaliteter som ansluter sig till boendet. Med byggnad jämställs en byggnadsplats till den del dess areal är högst 10 000 kvadratmeter eller, inom ett planlagt område, av högst den storlek som gäller för en tomt eller byggnadsplats enligt planen.

Om förvärvarna är flera, är endast den andel av överlåtelsepriset skattefri som motsvarar äganderätten för en förvärvare som uppfyller villkoren i 1 mom.

4 mom. har upphävts genom L 28.12.2018/1343. (28.12.2018/1343)

12 §
Vissa tillståndspliktiga överlåtelser

Skatt betalas inte på överlåtelser för vilka förvärvaren inte beviljas markförvärvstillstånd enligt lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark (391/78) eller tillstånd enligt lagen om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv (1613/92), inte heller för sådana i nämnda lagar avsedda överlåtelser genom vilka fastigheten återgår i den ursprungliga säljarens ägo.

Skatt betalas inte på överlåtelser för vilka kommunen har utnyttjat sin förköpsrätt enligt förköpslagen (608/77).

L om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark 391/1978 har upphävts genom L om upphävande av lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark 1394/1997. L om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv 1613/1992 har upphävts genom L om upphävande av lagen om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv 1299/1999.

13 § (22.12.2009/1436)
Vissa byten av fastighet

Skatt betalas inte till den del en fastighet har förvärvats genom byte mot annan fastighet och

1) bytet enligt ett av närings-, trafik- och miljöcentralen eller skogscentralen utfärdat intyg leder till en väsentligt lämpligare ägoplacering med hänsyn till idkande av jord- och skogsbruk, eller

2) bytet har skett i syfte att inrätta ett naturskyddsområde enligt naturvårdslagen (1096/1996).

14 § (26.8.2011/1000)
Vissa överlåtelser enligt landsbygdsnäringslagstiftningen

Skatt betalas inte, om

1) överlåtaren är staten och överlåtelsen sker med stöd av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966) eller skoltlagen (253/1995) för ändamål som avses i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) eller i skoltlagen,

2) förvärvaren för förvärv av en fastighet eller en del därav har beviljats statligt lån eller räntestödslån enligt någon av de lagar som avses i 1 punkten eller räntestödslån för motsvarande ändamål i samband med stöd enligt 6 § i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), eller om

3) på förvärvaren har överförts ansvaret för lån som avses i 2 punkten eller lån enligt den lagstiftning som föregick den lagstiftning som avses i 1 eller 2 punkten och motsvarar den, förutsatt att förvärvaren kunde ha beviljats lån enligt den lagstiftning som avses i 1 eller 2 punkten.

Skattefrihet förutsätter ett intyg av närings-, trafik- och miljöcentralen över att överlåtelsen sker eller har skett för ett ändamål som avses i 1 mom. 1 punkten eller att förvärvaren har beviljats ett lån som avses i 1 mom. 2 punkten eller att på honom har överförts ansvaret för lån som avses i 1 mom. 3 punkten.

3 kap

Överlåtelse av värdepapper

15 §
Skatteobjekt och skattskyldighet

På överlåtelse av äganderätt till värdepapper skall förvärvaren betala skatt.

Om vederlaget utgörs av egendom som avses i denna lag, skall skatt betalas på vardera överlåtelsen.

Vad som i 4 § 3–6 mom. föreskrivs om överlåtelse och annat förvärv av fastighet tillämpas också på överlåtelse och annat förvärv av värdepapper. (14.12.2017/878)

Aktieägaren ska inte betala skatt för nya aktier som han har förvärvat i det övertagande bolaget vid sådan fusion eller fission som avses i 4 § 6 mom. Det övertagande bolaget ska betala skatt till den del vederlaget för det fusionerande eller fissionerande bolagets aktier utgör annan egendom än det mottagande bolagets nya aktier. (14.12.2017/878)

5 mom. har upphävts genom L 2.11.2007/956. (2.11.2007/956)

6 mom. har upphävts genom L 2.11.2007/956. (2.11.2007/956)

15 a § (2.11.2007/956)
Överlåtelse av värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad och på en multilateral handelsplattform (14.12.2012/775)

Skatt ska inte betalas på överlåtelse mot ett fast penningvederlag av värdepapper som har tagits upp till regelbunden handel som är öppen för allmänheten

1) på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument (748/2012),

2) på en annan reglerad och myndighetsövervakad marknad i en sådan stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har godkänt konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden, eller

3) på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument, under förutsättning att de värdepapper som bolaget emitterat har tagits upp till handel på bolagets ansökan eller med dess samtycke och att värdepapperen har överförts till ett värdeandelssystem enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (749/2012) eller ett motsvarande utländskt registersystem.

(14.12.2012/775)

För skattefrihet krävs att förmedlare av eller part i överlåtelsen är ett värdepappersföretag, ett utländskt värdepappersföretag eller en annan tillhandahållare av investeringstjänster enligt lagen om investeringstjänster (747/2012) eller att förvärvaren är godkänd som handelspart på den marknad där överlåtelsen sker. (14.12.2012/775)

Om förvärvarens förmedlare eller part i överlåtelsen är någon annan än en sådan värdepappershandlare som avses i 22 § 3 mom. i denna lag krävs för skattefrihet att den skattskyldige förvärvaren gör en anmälan enligt 30 § om överlåtelsen inom två månader från överlåtelsen eller att förmedlaren lämnar årsdeklaration om överlåtelsen till Skatteförvaltningen enligt 15 § 4 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). (11.6.2010/526)

Skattefriheten gäller inte

1) en överlåtelse som grundar sig på ett sådant bud som har lagts efter det att den handel med värdepapper som avses i 1 mom. har avslutats eller innan handeln har börjat, om det inte är fråga om sådan försäljning av bolagets gamla aktier som direkt ansluter sig till en aktieemission i samband med noteringen och som grundar sig på ett kombinerat köp- och teckningserbjudande samt där föremålet för överlåtelsen specificeras först efter det att handeln har börjat och priset motsvarar priset på nya aktier,

2) en överlåtelse som sker för att fullgöra inlösningsskyldighet som föreskrivs i 18 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) i enlighet med 6 § i nämnda kapitel,

3) en överlåtelse där vederlaget delvis eller helt består av en arbetsinsats, och inte

4) en överlåtelse som sker i form av kapitalinvestering eller utdelning av medel.

Om det är uppenbart att det uteslutande eller huvudsakliga syftet med bolagets ansökan om att värdepapperen ska tas upp till handel i situationer som avses i 1 mom. 3 punkten har varit att undvika skatt, ska det bestämmas att förvärvaren ska betala den obetalda skatten. Också överlåtaren ansvarar för skatten. Detsamma gäller på motsvarande sätt om bolaget har gett sitt samtycke till att värdepapperen tas upp till handel.

L om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 749/2012 har upphävts genom L om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 348/2017. L om handel med finansiella instrument 748/2012 har upphävts genom L om handel med finansiella instrument 1070/2017.

16 §
Överlåtelser till utlänningar

Skatt ska inte betalas på överlåtelsen om varken överlåtaren eller förvärvaren är allmänt skattskyldig i Finland enligt inkomstskattelagen (1535/1992) och inte heller ett utländskt kreditinstituts, värdepappersföretags, fondbolags eller en EES-baserad AIF-förvaltares filial i Finland. Vad som i denna lag föreskrivs om allmänt skattskyldiga i Finland tillämpas också på finländska öppna bolag och kommanditbolag. (7.3.2014/182)

Om förvärvaren i andra situationer än de som avses i 1 mom. enligt inkomstskattelagen är en annan begränsat skattskyldig än ett utländskt kreditinstituts, värdepappersföretags, fondbolags eller en EES-baserad AIF-förvaltares filial i Finland, är överlåtaren skyldig att ta ut skatten av förvärvaren. (7.3.2014/182)

Skatt ska dock betalas på överlåtelse av aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag eller andelar i ett bostads- eller fastighetsandelslag enligt vad som föreskrivs på annat ställe i denna lag. Detsamma gäller överlåtelse av aktier i aktiebolag som avses i 20 § 3 mom. 3 punkten. (28.12.2012/991)

17 §
Definition av värdepapper

Med värdepapper avses i denna lag

1) aktier och interimsbevis för aktier,

2) andelsbevis i ekonomiska sammanslutningar, grundfondsbevis i sparbanker och placeringsandelsbevis i andelsbanker samt interimsbevis för dessa,

3) sådana av samfund utfärdade skuldebrev eller andra fordringsbevis för vilka räeban bestäms enligt resultatet eller divideebens storlek eller vilka berättigar till del i årsvinsten eller överskottet, samt

4) bevis över teckningsrätt till värdepapper som avses i 1–3 punkten och överlåtelsehandlingar som gäller en sådan rätt.

Såsom värdepapper anses också värdeandelar som motsvarar ovan nämnda värdepapper.

18 §
Utländska värdepapper

Denna lag tillämpas inte på överlåtelse av värdepapper som har emitterats av ett utländskt samfund.

Skatt ska emellertid betalas på överlåtelse av värdepapper som emitterats av ett utländskt samfund vars huvudsakliga verksamhet de facto är att direkt eller indirekt äga eller besitta fastigheter och vars sammanlagda tillgångar till mer än 50 procent består av fast egendom i Finland som samfundet äger direkt eller indirekt, om minst den ena av parterna i överlåtelsen är allmänt skattskyldig i Finland eller är en sådan filial som avses i 16 § 1 mom. (28.12.2012/991)

19 §
Värdepapper emitterade av ett oregistrerat samfund

Vad denna lag stadgar om överlåtelse av värdepapper tillämpas också när överlåtelsen sker innan det samfund som har emitterat värdepappret har registrerats.

20 § (28.12.2012/991)
Skattesats och skattegrund

Vid överlåtelse av värdepapper är skatten 1,6 procent av köpeskillingen eller av värdet av annat vederlag. Som vederlag betraktas också förvärvarens betalningar till någon annan än överlåtaren, vilka utgör villkor i överlåtelseavtalet, samt betalningsåtaganden som förvärvaren i enlighet med villkoren i överlåtelseavtalet ansvarar för gentemot överlåtaren eller någon annan, om betalningen eller betalningsåtagandet kommer överlåtaren till godo.

Skatt på överlåtelse och annat förvärv som skett i enlighet med 4 § 4 mom. beräknas utifrån den överlåtna egendomens gängse värde vid överlåtelsetidpunkten. Vid överlåtelser som avses nedan i 3 mom. inräknas i skattegrunden dessutom bolagslån enligt 4 mom.

Skatten är dock 2,0 procent om överlåtelsen gäller

1) aktier i ett bostadsaktiebolag eller ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller andelar i ett bostadsandelslag eller fastighetsandelslag,

2) aktier i ett annat aktiebolag än ett sådant som avses i 1 punkten, om bolagets huvudsakliga verksamhet de facto är att äga eller besitta fastigheter,

3) aktier i ett aktiebolag vars huvudsakliga verksamhet de facto är att äga eller besitta aktier eller andelar som avses i 1 eller 2 punkten eller att direkt eller indirekt äga eller besitta sådana eller fastigheter som är belägna i Finland, eller

4) värdepapper som avses i 18 § 2 mom.

Oberoende av vad parterna har avtalat enligt 1 mom. betraktas vid överlåtelser enligt 3 mom. såsom vederlag även bolagslåneandelar som belastar aktierna och som vid överlåtelsetidpunkten delägaren då har rätt eller skyldighet att betala till bolaget på grundval av bestämmelser i bolagsordningen, bolagsstämmobeslut, styrelsebeslut eller något annat avtal eller åtagande eller som delägaren har betalt i samband med överlåtelsen. Som vederlag betraktas även den andel av byggnadsfasens lån som belastar de överlåtna aktierna, även om beslut om delägarnas rätt eller skyldighet att betala bolagslåneandelen inte har fattats.

När en överlåtelse enligt 3 mom. sker under byggnadsfasen eller tidigare betraktas som vederlag i stället för den bolagslåneandel som avses i 4 mom. den andel av bolagets samtliga lån som belastar de överlåtna aktierna när byggnaden har blivit färdig och godkänts för användning eller vid den tidpunkt då äganderätten övergått, om äganderätten har övergått innan byggnaden har blivit färdig och tagits i bruk. Till vederlaget hänförs också den skuldandel som belastar aktierna och som förvärvaren har betalt till bolaget eller överlåtaren fram till den tidpunkten.

Som bostadsaktiebolag betraktas också ett sådant före den 1 mars 1926 registrerat aktiebolag som avses i 1 kap. 1 § 2 mom. i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009). Som ömsesidigt fastighetsaktiebolag betraktas också ett sådant i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag avsett fastighetsaktiebolag i vars bolagsordning bestäms att lagen om bostadsaktiebolag inte ska tillämpas på bolaget.

21 §
Tidpunkten när skatten skall betalas

Skatten skall betalas inom två månader från det att överlåtelseavtalet ingicks, om inte något annat stadgas i denna paragraf.

För överlåtelser som avses i 4 kap. 1 § i lagen om bostadsköp (843/1994) och ovan i 20 § 5 mom. ska skatten betalas inom två månader från äganderättens övergång. Om aktierna överlåts vidare innan äganderätten har övergått, ska skatten för den föregående överlåtelsen betalas inom två månader från vidareöverlåtelsen. (28.12.2012/991)

Skatten på andra överlåtelser än de som avses i 2 mom. skall betalas i samband med att överlåtelseavtalet ingås när

1) den ena parten i överlåtelsen är värdepappershandlare eller en värdepapperepandlare är förmedlare eller kommissionär för den ena parten,

2) värdepapper säljs på exekutiv auktion, eller

3) överlåtelse sker genom en fastighetsmäklares förmedling.

22 §
Värdepappershandlares skyldighet att bära upp skatt

I de fall som avses i 21 § 3 mom. är värdepappershandlaren eller auktionsförrättaren skyldig att bära upp skatten av förvärvaren, om inte denne har betalt skatten på eget initiativ.

Om flera värdepappershandlare i egenskap av förmedlare eller kommissionärer är delaktiga i en överlåtelse, uppbärs skatten av förvärvarens ombud.

Med värdepappershandlare avses i denna lag finländska värdepappersföretag och kreditinstitut samt utländska värdepappersföretags och kreditinstituts filialer och filialkontor i Finland. (29.10.1999/979)

23 §
Ansvar för betalning av skatten

Ansvariga för skatten är utom förvärvaren också den som är skyldig att bära upp skatten, en fastighetsmäklare som förmedlat överlåtelsen samt, i de fall som avses i 24 § 2 mom., ifrågavarande samfund.

24 §
Utredning som skall företes när överlåtelse av värdepapper registreras samt samfundets ansvar

När överlåtelser av andra aktier eller andelsbevis än de som hör till värdeandelssystemet anmäls för anteckning i samfundets aktiebok eller förteckning över andelsbevis, skall anmälaren samtidigt visa att stadgad skatt har betalts eller uppburits för överlåtelsen.

Har en överlåtelse av aktier eller andelsbevis antecknats i aktieboken eller förteckningen över andelsbevis fastän ingen utredning över betald eller uppburen skatt har visats upp, är också samfundet ansvarigt för den skatt som ska betalas på överlåtelsen, om inte uppgifterna i samfundets aktiebok före anteckningen i aktieboken har anmälts till bostadsdatasystemet på det sätt som avses i 5 § i lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem (1329/2018). (28.12.2018/1343)

25 §
Skattefrihet för första bostad

För överlåtelse av aktier eller andelar som medför rätt till besittning av en bostadslägenhet skall inte betalas skatt, om förvärvaren

1) som egen stadigvarande bostad använder eller börjar använda en lägenhet i fråga om vilken han förvärvat minst hälften av de aktier eller andelar som ger rätt till besittning av lägenheten,

2) inte tidigare har ägt minst hälften av ett bostadshus eller av aktier eller andelar som ger rätt till besittning av en bostadslägenhet och

3) har fyllt 18 men inte 40 år innan överlåtelsehandlingen undertecknades.

Om förvärvarna är flera, är endast den andel av överlåtelsepriset skattefri som motsvarar äganderätten för en förvärvare som uppfyller villkoren i 1 mom.

Överlåtelsen är skattefri endast till den del lägenheten används som egen stadigvarande bostad.

I fråga om förutsättningarna för skattefrihet ska förvärvaren inom den tid som anges i 21 § till Skatteförvaltningen lämna en utredning på en blankett som Skatteförvaltningen fastställer. I de fall som avses i 21 § 3 mom. ska utredningen ges värdepappershandlaren, auktionsförrättaren eller fastighetsmäklaren i samband med att överlåtelseavtalet ingås. (11.6.2010/526)

26 §
Skattefrihet till följd av kommunens inlösningsrätt

Skatt skall inte betalas när en kommun

1) förvärvar aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag genom att utöva sin inlöstingsrätt enligt lagen om kommunens inlöstingsrätt enligt bolagsordning och om maxstipriset på aktierna (235/91),

2) genom att utöva sin inlösningsrätt enligt aravabegränsningslagen (1190/1993) förvärvar aktier i bostadsaktiebolag som erhållit bostadslån, eller (14.12.2004/1095)

3) förvärvar aktier som berättigar till besittning av en bostadslägenhet i ett bostadesktiebolagshus och för anskaffning av aktieesa har beviljats bostadslån enligt lagen om bostadsproduktion (247/66) eller aravalagen (1189/93).

L om bostadsproduktion 247/1966 har upphävts genom AravaL 1189/1993.

4 kap

Betalning av skatt och utredning som skall lämnas till myndigheterna

27 §
Betalning av skatten

Skatten ska betalas på eget initiativ. (12.1.2018/18)

2 mom. har upphävts genom L 26.10.2001/911. (26.10.2001/911)

Om skattegrunden har uttryckts i utländskt mynt, skall den för uträkning av skatten omräknas i euro enligt Europeiska centralbankens valutakurs för betalningsdagen. (26.10.2001/911)

Om skattens belopp understiger 10 euro skall ingen skatt betalas. (26.10.2001/911)

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om betalningen, vilken kvitteringsanteckning som ska göras på handlingen, kvitton som ska bifogas handlingen samt om övriga detaljer i förfarandet. (11.6.2010/526)

28 § (12.1.2018/18)
Dröjsmålsränta

Bestämmelser om dröjsmålsränta som ska tas ut på obetald skatt finns i lagen om skatteuppbörd (11/2018) och i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).

29 §
Utredning som skall företes om överlåtelse av fastighet

När lagfart och inskrivning söks ska sökanden förete utredning om betalningen av skatten samt annan behövlig utredning om omständigheter som påverkar skattens belopp. Utredning om betalningen av skatten behöver inte företes om inskrivningsmyndigheten har fått uppgift om betalningen av Skatteförvaltningen. (25.10.2019/1026)

I situationer som avses i 4 § 5 mom. utgörs en för inskrivningsmyndigheten tillräcklig utredning om att skatt inte ska betalas av en överlåtelsehandling för apportegendom som har utarbetats i samband med att avtalet om bolagsbildningen av bolaget har gjorts upp, och som innehåller en specifikation över den egendom som avses i det momentet och den skattskyldiges försäkran om att det är frågan om en egendomsöverlåtelse som avses i det momentet. (14.12.2017/878)

Är vederlaget för den överlåtna egendomen annat än pengar eller en penningfordran, ska sökanden dessutom förete ett utlåtande av Skatteförvaltningen om vederlagets gängse värde vid överlåtelsetidpunkten. I de fall som avses i 4 § 4 mom. ska utlåtande ges om den överlåtna egendomens gängse värde. (11.6.2010/526)

Skatteförvaltningen ger också annars utlåtanden om omständigheter som påverkar skattens belopp. (11.6.2010/526)

5 mom. har upphävts genom L 12.1.2018/18. (12.1.2018/18)

30 § (12.1.2018/18)
Skattedeklaration

När det gäller överlåtelse av fastigheter och värdepapper ska skattskyldiga inom den föreskrivna tiden för betalning av skatt lämna Skatteförvaltningen uppgifter om överlåtelseobjektet, parterna, köpeskillingen och beloppet av den skatt som ska betalas på överlåtelsen samt övriga uppgifter som Skatteförvaltningen bestämmer.

I de fall som avses i 16 § 2 mom. och 22 § ska den som är skyldig att bära upp skatten lämna in anmälan i enlighet med 31 §.

I de fall som avses i 21 § 3 mom. 3 punkten ska anmälan lämnas in av fastighetsmäklaren.

Uppgifterna ska lämnas i en av Skatteförvaltningen fastställd skattedeklaration eller på något annat sätt som Skatteförvaltningen bestämmer. Samfund och samfällda förmåner, fastighetsmäklare och värdepappershandlare ska lämna uppgifterna elektroniskt. Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl godkänna att uppgifterna lämnas i pappersform.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om när och hur uppgifterna ska lämnas samt om deklarationsförfarandet i övrigt.

31 §
Redovisnings- och anmälningsplikt för den som är skyldig att bära upp skatten

En värdepappershandlare ska till Skatteförvaltningen betala den skatt som värdepappershandlaren har uppburit under en kalendermånad före den 15 dagen i följande kalendermånad samt lämna in anmälan enligt 30 §. (12.1.2018/18)

Den som enligt 16 § 2 mom. är skyldig att bära upp skatt ska inom två månader från överlåtelsen betala vad han uppburit och lämna in anmälan enligt 30 §. (9.9.2016/785)

Den som är skyldig att bära upp skatten ska ge förvärvaren ett intyg över den skatt som uppburits. Skatteförvaltningen utfärdar närmare bestämmelser om lämnande av intyget. (11.6.2010/526)

31 a § (12.1.2018/18)
Rättelse av fel i skattedeklarationen

Skattskyldiga och andra anmälningsskyldiga enligt 30 § ska rätta ett fel i skattedeklarationen genom att lämna en rättelsedeklaration om överlåtelsen i fråga, om inte något annat föreskrivs nedan. Skattskyldiga och andra anmälningsskyldiga enligt 30 § ska rätta ett fel i skattedeklarationen inom tre år från ingången av det år som följer på skatteårets utgång.

5 kap

Tillsyn samt påförande av skatt och rättelse av beslut (12.1.2018/18)

32 § (11.6.2010/526)
Tillsyn

Skatteförvaltningen utövar tillsyn över att bestämmelserna i denna lag om skyldighet att betala skatt iakttas. Handlingar som behövs för tillsynen samt övrig behövlig utredning ska på begäran företes för Skatteförvaltningen.

32 a § (9.9.2016/785)
Skatteår

Skatteåret är det kalenderår under vilket äganderätten till fastigheten eller värdepapperet har överlåtits eller skattskyldigheten annars inträtt.

Om förvärvaren i enlighet med villkoren för överlåtelsen ska betala tilläggsvederlag, är skatteåret för tilläggsvederlaget det kalenderår under vilket skyldigheten att betala tilläggsvederlaget har inträtt.

Med avvikelse från 1 mom. är skatteåret vid en överlåtelse enligt 21 § 2 mom. det kalenderår då skatten ska betalas.

33 § (9.9.2016/785)
Påförande av skatt och rättelse till nackdel för den som är ansvarig för skatten

Om skatt har deklarerats till för litet belopp eller om skatt av någon annan orsak har påförts till för litet belopp eller återburits till för högt belopp, påför Skatteförvaltningen skatt eller rättar beslutet om skatt till nackdel för den som är ansvarig för skatten. När skatten påförs eller beslutet rättas kan den som är ansvarig för skatten påföras skatteförhöjning. Skatteförhöjning kan påföras även om ingen skatt påförs samtidigt. (12.1.2018/18)

Vid påförande och rättelse av skatten iakttas vad som föreskrivs i 40 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016).

Skatt, dröjsmålsförhöjning, skatteförhöjning och förseningsavgift som påförts av Skatteförvaltningen ska betalas senast på den förfallodag som anges i beslutet. Närmare bestämmelser om hur förfallodagen ska bestämmas utfärdas genom förordning av finansministeriet. (12.1.2018/18)

33 a § (9.9.2016/785)
Påförande av skatt och rättelse till fördel för den som är ansvarig för skatten

Om skatt felaktigt har påförts till för högt belopp eller det i beskattningen finns andra fel som är till nackdel för den som är ansvarig för skatten, påför Skatteförvaltningen skatten eller rättar beslutet till fördel för den som är ansvarig för skatten.

Om Skatteförvaltningen i ett ärende som hänför sig till dess kontrollverksamhet med stöd av 33 c–33 e § upptäcker ett fel som är till nackdel för den som är ansvarig för skatten, ska Skatteförvaltningen påföra skatten eller rätta beslutet till fördel för den som är ansvarig för skatten.

Skatt påförs inte och ett beslut rättas inte, om ärendet har avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär.

33 b § (9.9.2016/785)
Tidsfristen för påförande och rättelse av skatt

Skatt ska påföras eller beslut rättas inom tre år efter skatteårets utgång.

33 c § (9.9.2016/785)
Fortsatt tidsfrist för påförande och rättelse av skatt

Skatteförvaltningen kan låta tidsfristen enligt 33 b § för påförande eller rättelse av skatt till nackdel för den som är ansvarig för skatten omfatta ytterligare ett år på det sätt som föreskrivs i 45 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

33 d § (9.9.2016/785)
Förlängd tidsfrist för påförande och rättelse av skatt

Skatt kan påföras eller rättas oberoende av tidsfristen enligt 33 b § inom sex år från ingången av det år som följer på skatteårets utgång på det sätt som föreskrivs i 46 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också till den del som påförandet eller rättelsen av skatten baserar sig på

1) bestämmande av vederlag enligt 20 § 1 mom. när det är fråga om ett finansieringsarrangemang som hänför sig till

a) ett företagsarrangemang mellan parterna i överlåtelsen, eller

b) överlåtelse av aktier i ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller i ett i 20 § 3 mom. 2 eller 3 punkten avsett aktiebolag,

2) skyldigheten enligt 16 § 2 mom. att ta ut skatt eller skyldigheten enligt 31 § att redovisa skatt,

3) överlåtelse av värdepapper enligt 18 § 2 mom. och förvärvaren är allmänt skattskyldig i Finland.

33 e § (9.9.2016/785)
Påförande och rättelse av skatt till följd av ett brott

Skatt kan, på det sätt som föreskrivs i 47 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ, påföras eller ett beslut rättas till nackdel för den som är ansvarig för skatten oberoende av tidsfristen enligt 33 b § inom ett år från utgången av det kalenderår under vilket åklagaren har väckt åtal i ett brottmål enligt 29 kap. 1–3 § i strafflagen (39/1889).

34 § (9.9.2016/785)
Tidsfristen för fattande av beslut

Skatten har påförts och rättelsen gjorts inom föreskriven tid om Skatteförvaltningens beslut har fattats innan de tidsfrister som föreskrivs i denna lag har löpt ut.

34 a § (9.9.2016/785)
Påförande och rättelse av skatt för dödsbon

Efter att den skattskyldige avlidit påförs dödsboet skatten eller avser en rättelse dödsboet. Skatt påförs inte om den tidsfrist som föreskrivs i 33 b § har löpt ut.

35 § (12.1.2018/18)
Påförande av skatt enligt uppskattning

Om den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten helt och hållet har försummat att deklarera skatt eller uppenbart har deklarerat för litet i skatt och trots uppmaning inte har lämnat de uppgifter som behövs för att påföra skatt, påför Skatteförvaltningen skatt enligt uppskattning.

Skatteförvaltningen sänder en uppmaning som innehåller en uppskattning av den skatt som avses i 1 mom. När skatten uppskattas ska tillgängliga uppgifter om överlåtelsen i fråga beaktas.

36 § (12.1.2018/18)
Skatteförhöjning

Skatteförvaltningen påför den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten skatteförhöjning, om en skattedeklaration, en annan anmälan eller en annan föreskriven uppgift, handling eller utredning är bristfällig eller felaktig eller över huvud taget inte har lämnats in.

Skatteförhöjning påförs dock inte på grund av att det i skattedeklarationen eller i en annan anmälan inte har lämnats en uppgift som är till fördel för den skattskyldige vid beskattningen, om det inte är fråga om ett fall som avses i 36 a § 2 mom.

Skatteförhöjning påförs inte om försummelsen är ringa, om det finns ett giltigt skäl till försummelsen eller om påförande av skatteförhöjning i de fall som avses i 36 a § 4 mom. skulle vara oskäligt med hänsyn till omständigheterna.

Skatteförhöjning kan påföras endast den som enligt denna lag ansvarar för skatten och vars försummelse det är fråga om med hänsyn till de förhållanden som framgår i fallet.

36 a § (12.1.2018/18)
Skatteförhöjningens storlek

Skatteförhöjningen är 10 procent av beloppet av den ökade skatten.

Skatteförhöjningen är dock minst 15 procent och högst 50 procent av beloppet av den ökade skatten, om

1) en försummelse som avses i 36 § är återkommande, eller

2) den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten agerar så att det tyder på uppenbar likgiltighet för de förpliktelser som gäller beskattningen.

Vid beskattning enligt uppskattning är skatteförhöjningen 25 procent av beloppet av den ökade skatten.

Om det är fråga om ett ärende som lämnar rum för tolkning eller är oklart på det sätt som avses i 6 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ eller om en skatteförhöjning enligt 1 mom. är oskälig av någon annan särskild orsak, är skatteförhöjningen 5 procent av beloppet av den ökade skatten.

Skatteförhöjningen är 2 procent av beloppet av den ökade skatten, om den skattskyldige eller den som är ansvarig för skatten senare än 60 dagar efter den föreskrivna sista inlämningsdagen för skattedeklarationen på eget initiativ yrkar att felet ska korrigeras och den skattskyldige eller den som är ansvarig för skatten har uppfyllt sin utredningsskyldighet.

Skatteförhöjning som påförs fysiska personer och dödsbon är dock minst 75 euro och andra skattskyldiga och andra som ansvarar för skatten minst 150 euro.

36 b § (12.1.2018/18)
Förseningsavgift

I stället för skatteförhöjning påför Skatteförvaltningen den skattskyldige eller den som ansvarar för skatt en förseningsavgift, om den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten lämnar in skattedeklarationen eller på eget initiativ rättar till en annan försummelse enligt 36 § inom 60 dagar efter den föreskrivna sista inlämningsdagen för skattedeklarationen.

Förseningsavgift påförs dock inte på grund av att det i skattedeklarationen eller i en annan anmälan inte har lämnats en uppgift som är till fördel för den skattskyldige vid beskattningen, om det inte är fråga om ett fall som avses i 36 a § 2 mom.

Förseningsavgift som påförs fysiska personer och dödsbon är 50 euro för varje skattedeklaration och andra skattskyldiga och andra som ansvarar för skatten 100 euro för varje skattedeklaration.

Den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten ska ges tillfälle att lämna en utredning innan förseningsavgiften påförs, om det behövs av särskilda skäl.

Förseningsavgift påförs inte, om inlämnandet av skattedeklarationen har försenats på grund av hinder som är oberoende av den skattskyldige, om försummelsen är ringa eller om det finns ett giltigt skäl eller något annat särskilt skäl till försummelsen.

37 § (12.1.2018/18)
Kringgående av skatt

Har ett förhållande eller en åtgärd givits sådant innehåll eller sådan form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syfte eller har en annan åtgärd vidtagits i uppenbar avsikt att uppnå befrielse från skatt, ska skatt påföras enligt sakens egentliga natur eller syfte.

Om det är uppenbart att ett förfarande enligt 1 mom. ska iakttas när skatt påförs, ska vid påförandet av skatten alla omständigheter som kan påverka sakens bedömning prövas omsorgsfullt samt den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten ges tillfälle att lämna en utredning om de konstaterade sakförhållandena. Om den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten då inte lämnar en utredning om att det innehåll eller den form som har getts förhållandet eller åtgärden motsvarar sakens egentliga natur eller syfte eller om att åtgärden inte har vidtagits i uppenbar avsikt att uppnå befrielse från skatt, ska det förfarande som avses i 1 mom. iakttas vid påförandet av skatten.

38 § (11.6.2010/526)
Beslut på begäran av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Anser Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt att en skattskyldig ska påföras skatt, skattetillägg eller skatteförhöjning, ska Skatteförvaltningen på enhetens begäran fatta beslut i saken.

6 kap

Förhandsavgörande och återbäring av skatt

39 §
Förhandsavgörande

Skatteförvaltningen får på skriftlig ansökan meddela förhandsavgörande om skyldigheten att betala överlåtelseskatt samt om skattens belopp. (11.6.2010/526)

2 mom. har upphävts genom L 11.6.2010/526. (11.6.2010/526)

I ansökan skall sökanden individualisera den fråga i vilken förhandsavgörande söks och lägga fram den utredning som behövs för avgörande av ärendet.

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande skall på yrkande av sökanden iakttas med bindande verkan så som bestäms i avgörandet.

Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt i Skatteförvaltningen. (9.9.2016/785)

40 §
Betalning av skatt utan grund

Har någon betalt skatt utan grund eller till ett för stort belopp, ska Skatteförvaltningen på ansökan av den som saken gäller återbära den överbetalda skatten. (11.6.2010/526)

Skatten återbärs på ansökan om en domstol har hävt överlåtelsen eller förordnat att den skall hävas eller överlåtelsen har hävts genom avtal i ett läge i vilket den enligt ett villkor i överlåtelsehandlingen eller till följd av avtalsbrott kunde ha blivit hävd genom dom. Detsamma gäller om köpeskillingen i ett motsvarande fall har nedsatts.

Ansökan ska göras inom tre år från ingången av det år som följer på skatteårets utgång. I de fall som avses i 2 mom. är tidsfristen dock tio år från ingången av det år som följer på skatteårets utgång. (9.9.2016/785)

41 § (11.6.2010/526)
Återbäring av skatt med anledning av att gåvoskatt har påförts

Har även gåvoskatt påförts för en överlåtelse för vilken har betalts överlåtelseskatt, ska Skatteförvaltningen på ansökan av den som saken gäller återbära den överbetalda överlåtelseskatten.

42 § (11.6.2010/526)

42 § har upphävts genom L 11.6.2010/526.

43 §
Överlåtelse av fastighet eller värdepapper i samband med verksamhetsöverlåtelse

Har i de fall som avses i 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet en fastighet eller värdepapper som hör till den överlåtna verksamheten överlåtits till ett samfund som har bildats för att fortsätta verksamheten, ska Skatteförvaltningen på ansökan återbära den skatt som har betalts på förvärvet. Har ansökan gjorts och utredning om att de villkor som nämns ovan är uppfyllda företetts redan innan skatten betalas, kan Skatteförvaltningen besluta att ingen skatt ska betalas. Ett lagakraftvunnet beslut om detta ska iakttas vid ansökan om lagfart och inskrivning om sökanden yrkar det. (11.6.2010/526)

Ansökan om återbäring av skatt ska göras inom tre år från ingången av det år som följer på skatteårets utgång. Skatt återbärs dock inte till högre belopp än vad skatten på överlåtelsen skulle ha uppgått till vid betalning inom den tid som föreskrivs i 7 och 21 §. (9.9.2016/785)

43 a § (28.12.2012/991)

43 a § gällde temporärt 1.1.2013–31.12.2016 genom L 991/2012.

43 b § (28.12.2012/991)

43 b § gällde temporärt 1.1.2013–31.12.2016 genom L 991/2012.

43 c § (14.12.2017/879)
Temporär skattefrihet vid vissa strukturarrangemang inom utbildningen

Skatteförvaltningen återbetalar på ansökan betalad skatt, om en kommun, en samkommun, ett privat samfund eller en privat stiftelse under 2018–2022 till ett privat aktiebolag mot aktier i bolaget överlåter en sådan fastighet i sin ägo som i huvudsak används i verksamhet som bedrivs av överlåtaren enligt ett tillstånd som avses i yrkeshögskolelagen (932/2014) eller enligt ett tillstånd att ordna utbildning som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017).

En förutsättning för att skatten ska återbetalas är att den överlåtna fastigheten i huvudsak används för verksamhet som det mottagande bolaget eller dess ägare bedriver enligt ett sådant tillstånd som avses i 1 mom. En ytterligare förutsättning är att kostnaderna för den verksamhet som ordnas i fastigheten finansieras i huvudsak med finansiering som beviljas i enlighet med 9 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) eller att yrkeshögskolan i huvudsak använder lokalerna för fullgörande av sina offentligt finansierade uppgifter enligt 4 § i yrkeshögskolelagen.

Skattefriheten gäller på motsvarande sätt överlåtelse till ett mottagande bolag av aktier i ett sådant bolag som ägs av en kommun, en samkommun, ett privat samfund eller en privat stiftelse och som äger och besitter fastigheter, om fastigheterna i huvudsak används för ett ändamål som avses i 1 mom. eller om aktierna medför rätt att besitta en lägenhet som används för ett ändamål som avses i 1 mom.

Ansökan om skatteåterbäring ska göras inom ett år från det att skatten betalades. Till ansökan ska fogas en utredning om användningen av fastigheten före och efter överlåtelsen. Till ansökan ska fogas ett utlåtande av undervisnings- och kulturministeriet om att förutsättningarna för skattefrihet är uppfyllda.

Om ansökan har gjorts och utredning har lämnats om att förutsättningarna för skattefri överlåtelse är uppfyllda redan innan skatten har betalats, kan Skatteförvaltningen besluta att skatt inte ska betalas.

Återburen skatt eller skatt som inte betalats ska betalas, om fastighetens eller lägenhetens användningsändamål ändras innan fem år har förflutit från överlåtelsen eller om fastigheten eller de aktier som medför rätt att besitta fastigheten eller lägenheten inom nämnda tid överlåts vidare till någon annan mottagare än en sådan som avses i 1 mom. för att användas för ett ändamål som avses i 2 mom. Skatten ska betalas inom sex månader från överlåtelsen eller från den tidpunkt då fastighetens eller lägenhetens användningsändamål har ändrats.

43 c § har tillfogats genom L 879/2017, som gäller temporärt 1.1.2018–31.12.2022.

44 § (11.6.2010/526)
Återbäring av skatt som har betalts på första bostad

Om förutsättningarna för skattefrihet enligt 11 eller 25 § uppfylls först efter att skatten redan har betalts, ska Skatteförvaltningen på ansökan återbetala skatten. Skatt återbärs dock inte till högre belopp än vad skatten på överlåtelsen skulle ha uppgått till vid betalning inom den tid som bestäms i 7 eller 21 §.

Ansökan ska göras inom ett år från det att förutsättningarna för skattefrihet har uppfyllts. (9.9.2016/785)

45 §
Utredning som skall läggas fram vid ansökan om återbäring av skatt

Sökanden skall lägga fram en utredning om förutsättningarna för återbäring av skatt.

7 kap

Ändringssökande

46 § (9.9.2016/785)
Ändringssökande

Den skattskyldige eller någon annan som är ansvarig för skatten enligt denna lag, den som ansöker om förhandsavgörande samt Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut som gäller skyldigheten att betala skatt eller det skattebelopp som ska betalas eller i förhandsavgörandet på det sätt som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Tidsfristen för begäran om omprövning för den skattskyldige eller någon annan som enligt denna lag är ansvarig för skatten räknas dock från ingången av det år som följer på utgången av det skatteår som avses i 32 a §.

Beslut med anledning av en begäran om omprövning och förhandsavgöranden får överklagas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den fastighet som avses i beslutet är belägen eller inom vars område det samfund vars emitterade värdepapper beslutet gäller har sin hemort. Gäller beslutet både en fastighet och värdepapper, söks ändring hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets fastigheten är belägen. Kan denna grund inte användas, ska besvären anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

47 § (9.9.2016/785)

47 § har upphävts genom L 9.9.2016/785.

48 § (9.9.2016/785)

48 § har upphävts genom L 9.9.2016/785.

49 § (9.9.2016/785)

49 § har upphävts genom L 9.9.2016/785.

50 § (9.9.2016/785)
Återbäring eller påförande av skatt med anledning av ändringssökande

Skatteförvaltningen ska på basis av ett beslut som har meddelats med anledning av besvär återbära skatten med ränta eller påföra skatt med dröjsmålspåföljder.

51 § (12.1.2018/18)
Ränta på återbäring

Återbärs skatt med anledning av ansökan, påförande av skatt, rättelse av ett beslut eller ändringssökande, betalas på återbäringen krediteringsränta enligt lagen om skatteuppbörd från dagen efter den dag då skatten betalades till den dag då återbäringen debiteras Skatteförvaltningens konto eller används till betalning av skatt.

8 kap

Särskilda stadganden

52 § (9.9.2016/785)
Följdändring

Om beloppet av den skatt som den som är ansvarig för skatten ska betala till följd av ett beslut av Skatteförvaltningen eller till följd av ändringssökande har ändrats på ett sätt som inverkar på beloppet av den skatt som någon annan som är ansvarig för skatten ska betala, påförs den sistnämnda skatten på ett sätt som motsvarar ändringen.

En följdändring kan göras också när någon annan beskattning än en sådan som avses i denna lag har ändrats på ett sätt som inverkar på det skattebelopp som ska betalas.

En följdändring kan göras fastän tidsfristen för påförande av skatt har löpt ut. En följdändring behöver inte göras, om ändringen vore oskälig av särskilda skäl.

52 a § (12.1.2018/18)
Genomförande av ändringar

Ett ärende som ska behandlas på nytt på grund av ett beslut av den myndighet hos vilken ändring sökts eller av Skatteförvaltningen, en följdändring och andra ändringar i beskattningen till följd av ändringssökande, ska genomföras med iakttagande av vad som föreskrivs om påförande av skatt och rättelse av beslut i 33 och 33 a § i denna lag och i 74 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

53 §
Värdepappershandlares bokföringsskyldighet

En värdepappershandlare skall ordna sin bokföring eller annars föra bok på ett sådant sätt att av bokföringen på ett tillförlitligt sätt framgår de omständigheter som är av betydelse för bestämmande av överlåtelseskatten.

54 §
Skattebedrägeri och skatteförseelse

Bestämmelser om straff för lagstridigt undandragande av skatt och för försök därtill finns i 29 kap. 1–3 § i strafflagen (39/1889). (8.11.2013/786)

Straff för skatteförseelse som gäller överlåtelseskatt stadgas i 29 kap. 4 § strafflagen.

Om ett brott som avses i 1 eller 2 mom. med beaktande av skattens belopp och övriga förhållanden är ringa, får skattemyndiigeten, också med hänsyn till eventuellt pigörd skatteförhöjning, avstå från att anmäla saken till åklagaren.

55 §
Försummelse av skyldighet att lämna uppgifter för beskattningen

Den som trots myndighetens uppmaning underlåter att på behörigt sätt fullgöra sin anmälningsskyldighet eller skyldighet att lämna uppgifter enligt 29–31 §§, skall för försummelse av skyldigheten att lämna uppgifter för beskattningen dömas till böter.

Bestämmelser om eftergift i fråga om anmälan, förundersökning, åtal eller straff vid förseelser som avses i 1 mom. finns i 29 kap. 11 § i strafflagen. (8.11.2013/786)

56 § (12.1.2018/18)
Tillämpning av lagen om skatteuppbörd

Vid återbäring av skatt samt vid uppbörd, indrivning och redovisning av skatt som ska betalas till Skatteförvaltningen iakttas bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller med stöd av den.

56 a § (12.1.2018/18)

56 a § har upphävts genom L 12.1.2018/18.

56 b § (22.12.2005/1085)
Elektronisk kommunikation och signering

På ärenden som behandlas enligt denna lag tillämpas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

Deklarationer och andra handlingar som får lämnas in till skattemyndigheten på elektronisk väg och som ska signeras, ska certifieras med en elektronisk underskrift eller på något annat godtagbart sätt. (29.6.2016/541)

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om på vilket sätt deklarationer och andra handlingar ska vara certifierade för att kunna lämnas in på elektronisk väg. (11.6.2010/526)

56 c § (16.12.2021/1170)
Tillämpning av annan lagstiftning

Om inget annat föreskrivs i denna lag, tillämpas vid överlåtelsebeskattning dessutom bestämmelserna i 5–9, 19–21, 24, 30, 31, 52 och 55 §, 56 § 1–3 och 5 mom. samt 57, 77 och 79–81 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Vad som i de bestämmelserna föreskrivs om skattskyldiga tillämpas också på dem som enligt denna lag ansvarar för skatt.

56 c § har ändrats genom L 1170/2021, som trädde i kraft 1.1.2022. Den tidigare formen lyder:

56 c § (12.1.2018/18)
Tillämpning av annan lagstiftning

Om inget annat föreskrivs i denna lag, tillämpas bestämmelserna i 5–9, 19–21, 24, 30, 31, 52 och 55 §, 56 § 1–3 mom. samt 57, 77 och 79–81 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Vad som i de bestämmelserna föreskrivs om skattskyldiga tillämpas också på dem som enligt denna lag ansvarar för skatt.

57 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

9 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

58 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Lagen tillämpas på överlåtelser som sker efter att lagen har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

59 §
Tillämplig skattesats

På överlåtelser som har skett den 1 juli 1996 eller därefter, men innan denna lag träder i kraft, skall tillämpas vad denna lag stadgar om skattesatsen. Beträffande överldgelser som avses i 17 § lagen angående stämpelskatt (662/43) och som skett under nämnda tidsperiod tillämpas dock de stadganden som gällde när denna lag träder i kraft. Skatt som innan denna lag träder i kraft har betalts till för högt belopp återbärs på ansökan som görs till länsskatteverket. På återbäring betalas ingen ränta.

60 §
Ansvar för skatt på tidigare överlåtelser

Stadgandet i 9 § om skyldighet att betala överlåtelseskatt för tidigare överlåtelser gäller även stämpelskatt som enligt lagen angående stämpelskatt borde ha betalts för dessa.

61 §
Outbrutet område och avskiljningsrätt

På en överlåtelse av ett outbrutet område som sker innan lagen träder i kraft skall skatten betalas när lagfart söks.

Om lagfart inte behöver sökas enligt 6 § 3 mom. lagen om införande av jordabalken (541/95), skall skatten betalas inom två år från det att denna lag träder i kraft. Förvärvaren skall förete utredning om betalningen av skatten och lämna upplysningar enligt 29 §, såsom stadgas i nämnda lagrum.

62 §
Överlåtelse av arrendetomt med därtill hörande byggnader

Har arrenderätt som avses i 26 § lagen angående stämpelskatt överlåtits innan denna lag träder i kraft, skall stämpelskatten betalas inom den tid som stadgas i nämnda lagrum. Utredning om betalningen av skatten skall företes när inskrivning söks.

Om överlåtelsen av en arrenderätt som avses i 1 mom. har anmälts hos den kommunala myndigheten innan denna lag träder i kraft, kan såsom utredning över att skatten har betalts också användas myndighetens intyg över att anmälan har gjorts.

63 §
Skattefrihet för första bostad

De villkor som enligt 11 § 1 mom. 3 punkten och 25 § 1 mom. 2 punkten ställs i fråga om tidigare ägande anses uppfyllda om förvärvaren inte efter utgången av 1989 i sin ägo har haft minst hälften av ett bostadshus eller av aktier eller andelar som ger rätt till besittning av en bostadslägenhet.

64 §
Betalning av skatt och beskattningsförfarandet

Stadgandena i 4-7 kap. denna lag om betalning av skatt och beskattningsförfarandet tillämpas också på överlåtelser som har skett innan lagen träder i kraft.

På överlåtelser som har skett innan denna lag träder i kraft tillämpas dock stadgandena om debitering, restitution av stämpelskatt och ändringssökande i lagen angående stämpelskatt om skatt har betalts eller borde ha betalts för överlåtelsen eller myndighetens beslut om skyldighet att betala skatt eller om skattens belopp eller ett förhandsavgörande har meddelats innan denna lag träder i kraft.

Lagens stadganden om skatteförhöjning tillämpas inte på överlåtelser som har skett innan lagen träder i kraft.

4 mom. har upphävts genom L 30.12.1999/1346. (30.12.1999/1346)

65 §
Tillämpning av stadganden i någon annan lag

Vad någon annan lag stadgar om betalning av stämpelskatt vid sökande av lagfart eller om stämpelskatt som skall betalas för överlåtelse av arrenderätt eller vid försäljning eller byte av värdepapper skall efter att denna lag har trätt i kraft gälla överlåtelseskatten.

RP 121/1996, StaUB 34/1996, RSv 167/1996

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1996/1262:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 239/1996, StaUB 47/1996, RSv 252/1996

5.12.1997/1107:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 163/1997, StaUB 27/1997, RSv 162/1997

29.5.1998/356:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

Lagens 15 § 5 mom. 3 punkten tillämpas på överlåtelser som grundar sig på avtal som ingåtts den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 31/1998, StaUB 6/1998, RSv 36/1998

12.3.1999/343:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Denna lag tillämpas på överlåtelser som skett efter att lagen har trätt i kraft.

RP 60/1998, JsUB 15/1998, RSv 252/1998

29.10.1999/979:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.

RP 46/1999, StaUB 7/1999, RSv 35/1999

21.1.2000/52:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

L 52/2000 trädde i kraft 17.1.2002 enligt F 11/2002.

Denna lag tillämpas på överlåtelser enligt 14 § 1 mom. 1 punkten som skett efter ikraftträdandet samt på överlåtelser med stöd av vilka lån enligt 2 punkten har beviljats eller lån enligt 3 punkten har överförts efter att denna lag har trätt i kraft.

Denna lag tillämpas på överlåtelser med stöd av vilka i 14 § 1 mom. 2 punkten avsett lån enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar eller lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar har beviljats eller överförts efter den 3 april 2000 men innan denna lag har trätt i kraft.

På överlåtelser som behandlas enligt 69 § lagen om finansiering av landsbygdsnäringar eller 71 § 1 mom. lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar och på överlåtelser med stöd av vilka lån enligt nämnda lagrum beviljas eller överförs tillämpas de bestämmelser som gäller vid denna lags ikraftträdande.

Överlåtelseskatt som före denna lags ikraftträdande har betalts till för högt belopp återbetalas på ansökan, som riktas till skatteverket.

(21.12.2000/1184)

RP 104/1999, JsUB 16/1999, RSv 128/1999

30.12.1999/1346:

RP 149/1999, StaUB 30/1999, FvUU 10/1999, RSv 131/1999

21.12.2000/1184:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

L 1184/2000 trädde i kraft 17.1.2002 enligt F 11/2002.

RP 91/2000, FiUB 28/2000, RSv 147/2000

26.10.2001/911:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001, FiUB 12/2001, RSv 101/2001

28.12.2001/1516:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 180/2001, EkUB 20/2001, RSv 203/2001

15.12.2003/1071:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 117/2003, FiUB 27/2003, RSv 67/2003

2.4.2004/232:

Denna lag träder i kraft den 8 april 2004.

RP 110/2003, GrUU 16/2003, EkUB 2/2004, RSv 12/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG (32001L01107); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 20-34, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG (32001L01108); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 35-42

24.6.2004/574:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

Lagen tillämpas på ansökningar som blir anhängiga den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 57/2004, FiUB 4/2004, RSv 63/2004

14.12.2004/1095:

Denna lag träder i kraft den 15 december 2004. Lagens 43 a § tillämpas på överlåtelser från och med den 1 januari 2004 och den gäller till och med den 31 december 2007.

RP 117/2004, FiUB 25/2004, RSv 173/2004

22.12.2005/1085:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 91/2005, FiUB 22/2005, RSv 141/2005

22.12.2006/1220:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 144/2006, FiUB 37/2006, RSv 209/2006

29.12.2006/1426:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2007 på de fusioner och fissioner som genomförs den 1 januari 2007 eller därefter.

RP 247/2006, FiUB 42/2006, RSv 250/2006, Rådets direktiv 2005/19/EG, (32005L0019); EUT nr L 58, 4.3.2005, s. 19

9.2.2007/171:

Denna lag träder i kraft den 23 februari 2007.

Lagens 43 b och 43 c § tillämpas på överlåtelser som äger rum mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2012.

RP 155/2006, FvUB 31/2006, RSv 259/2006

2.11.2007/956:

Denna lag träder i kraft den 9 november 2007.

RP 59/2007, FiUB 9/2007, RSv 40/2007

23.11.2007/1064:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och den gäller till och med den 31 december 2012. Lagen tillämpas på överlåtelser som sker den 1 januari 2008 eller därefter.

RP 108/2007, FiUB 13/2007, RSv 60/2007

28.12.2007/1482:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

På förvärv av en fastighet eller en del därav som har genomförts innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan.

Denna lag tillämpas på förvärv av en fastighet eller en del därav som genomförts före ikraftträdandet och tidigast den 1 januari 2008 och för vilket har beviljats räntestödslån enligt lagen om strukturstöd till jordbruket.

På skattefrihet som gäller sådant förvärv av en fastighet eller en del därav för vilket har beviljats lån enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Om på förvärvaren senast den 31 december 2007 har överförts ansvaret för ett lån för förvärv av fastigheten eller en del därav enligt den nämnda lagen, den lagstiftning som avses i 14 § 1 mom. 1 eller 2 punkten i lagen om överlåtelseskatt eller den lagstiftning som föregick den och motsvarade den, är överlåtelsen skattefri så som avses i 14 § 1 mom. 3 punkten, även om övertagaren i stället för överföringen hade kunnat beviljas lån enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar. Om på förvärvaren den 1 januari 2008 eller därefter, dock innan denna lag har trätt i kraft, har överförts lån enligt den lagstiftning som avses i 14 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller lån enligt den lagstiftning som föregick den och motsvarade den, är överlåtelsen skattefri så som avses i 14 § 1 mom. 3 punkten, även om övertagaren uppfyller villkoren för lån som enligt lagen om strukturstöd till jordbruket beviljas för motsvarande ändamål.

L 1482/2007 trädde i kraft 1.2.2009 enligt F 30/2009.

RP 113/2007, JsUB 6/2007, RSv 121/2007

18.4.2008/244:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 148/2007, FiUB 5/2008, RSv 25/2008

7.8.2009/622:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

RP 36/2009, KoUB 12/2009, RSv 90/2009

22.12.2009/1436:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

29.12.2009/1737:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 244/2009, FiUB 43/2009, RSv 252/2009

11.6.2010/526:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009, FiUB 12/2010, RSv 37/2010

24.6.2010/611:

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2010.

På överlåtelseskatt på överlåtelse av en fastighet eller en del därav som förvärvats före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan.

Om förvärvaren för förvärv av en fastighet eller en del därav senast den 31 december 2009 har beviljats räntestödslån enligt lagen om strukturstöd till jordbruket, ska de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet tillämpas på överlåtelseskatten på överlåtelsen.

RP 47/2010, FiUB 18/2010, RSv 78/2010

26.8.2011/1000:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

På förvärv av en fastighet eller en del därav som har genomförts innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan.

Skatt ska dock inte betalas när överlåtelsen har skett efter det att lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) har trätt i kraft men innan denna lag träder i kraft, om förvärvaren för förvärv av en fastighet eller en del därav har beviljats ett lån enligt nämnda lag och lånet också hade kunnat beviljas med stöd av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000).

En överlåtelse av en fastighet eller en del därav som sker den dag denna lag träder i kraft eller därefter är skattefri också om förvärvaren före ikraftträdandet har beviljats ett lån för förvärv av en fastighet eller en del därav enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar.

L 1000/2011 trädde i kraft 15.11.2017 enligt F 736/2017.

RP 247/2010, JsUB 34/2010, RSv 353/2010

14.12.2012/775:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 32/2012, EkUB 11/2012, RSv 117/2012

21.12.2012/876:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På sådana besvär som riktats till förvaltningsdomstolen och på sådana ärenden som gäller befrielse från skatt eller uppskov med betalning av skatt vilka är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. På upplupen ränta till följd av uppskov med betalning av skatt som har beviljats innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 76/2012, FiUB 29/2012, RSv 136/2012

28.12.2012/991:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. Lagens 43 a–43 c § gäller till och med den 31 december 2016.

Lagens 43 a–43 c § ska tillämpas på överlåtelser enligt avtal som ingåtts den dag lagen träder i kraft eller därefter. I övrigt tillämpas lagen på överlåtelser som sker på grundval av avtal som ingåtts den 1 mars 2013 eller därefter. På sådana överlåtelser som sker på grundval av avtal som ingåtts den dag lagen träder i kraft eller därefter, men före den 1 mars 2013, och som inte avses i 43 a–43 c §, tillämpas de bestämmelser som gällde när lagen trädde i kraft.

RP 125/2012, FiU B 33/2012, RSv 164/2012

8.11.2013/786:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2013.

RP 191/2012, FiUB 15/2013, GrUU 17/2013, LaUU 8/2013, RSv 114/2013

7.3.2014/182:

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

RP 94/2013, EkUB 38/2013, GrUU 43/2013, RSv 4/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

29.6.2016/541:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

RP 74/2016, KoUB 18/2016, RSv 103/2016

9.9.2016/785:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagen tillämpas första gången på beskattningsförfarandet och ändringssökandet för skatteåret 2017.

På beskattningsförfarandet och ändringssökandet för ett skatteår som gått ut före lagens ikraftträdande samt vid sökande av ändring i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Vid sökande av ändring i beslut av Skatteförvaltningen som meddelats efter ikraftträdandet och som gäller ett skatteår som gått ut före ikraftträdandet samt i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat efter ikraftträdandet av denna lag tillämpas bestämmelserna i denna lag. Vid sökande av ändring i beslut av Skatteförvaltningen som gäller den ordinarie beskattningen för skatteåret 2016 eller tidigare år tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 29/2016, FiUB 9/2016, RSv 104/2016

14.12.2017/878:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 109/2017, FiUB 13/2017, RSv 134/2017

14.12.2017/879:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller till och med den 31 december 2022.

Lagen tillämpas på överlåtelser som grundar sig på ett avtal som ingåtts på lagens ikraftträdandedag eller därefter.

RP 153/2017, FiUB 15/2017, RSv 135/2017

12.1.2018/18:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

Lagen tillämpas första gången på överlåtelser som sker den dag då lagen träder i kraft eller därefter och på ändringssökande som gäller beskattningen av sådana överlåtelser. På överlåtelser som sker före den dag då lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Dröjsmålsränta som ska tas ut på obetald skatt för tiden före lagens ikraftträdande beräknas i enlighet med de bestämmelser om skattetillägg som ska betalas på eget initiativ som gällde vid ikraftträdandet.

På krediteringsränta som betalas på återbäring för tiden före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser om återbäringsränta som gällde vid ikraftträdandet.

RP 97/2017, FiUB 26/2017, RSv 182/2017

28.12.2018/1343:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 1343/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 1329/2018.

RP 127/2018, JsUB 18/2018, RSv 168/2018

25.10.2019/1026:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 8/2019, FiUB 3/2019, RSv 7/2019

21.5.2021/420:

Denna lag träder i kraft den 26 maj 2021.

RP 242/2020, FvUB 5/2021, RSv 44/2021

16.12.2021/1170:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 186/2021, FiUB 27/2021, RSv 210/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.