Beaktats t.o.m. FörfS 482/2020.

10.2.1995/164

Lag om förströelseanordningar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Förströelseanordning

I denna lag avses med förströelseanordning en automat eller anordning som tillverkas för att för nöjesändamål hållas tillgänglig för allmänheten mot avgift och som inte kan ge användaren andra vinster än nya spel eller ny speltid.

Stadgandena i 2, 4, 5, 10 och 12-16 §§ tillämpas även på sådana i 1 mom. avsedda automater och anordningar som allmänheten kan använda avgiftsfritt.

2 §
Begränsningar för videospel och andra programspel

Videospel och andra programspel som används med hjälp av en förströelseanordning får inte vara osedliga eller förråande till innehållet eller locka till narkotikabruk.

3 §
Utövare av verksamhet med förströelseanordningar

Den som med stöd av lagen angående rättighet att idka näring (122/19) har rätt att idka näring får placera ut förströelseanordningar för allmänheten.

3 a § (23.11.2001/1050)
Uppgifter på förströelseanordningar

På en förströelseanordning skall på synlig plats anges namnet på den som bedriver verksamhet med förströelseanordningen samt kontaktuppgifter och utövarens företags- och organisationsnummer.

4 §
Bestämmelser om placeringen av förströelseanordningar

En förströelseanordning får inte placeras i obevakade utrymmen eller i sådana utrymmen där den kan äventyra säkerheten eller där användningen av den kan störa ordningen.

5 §
Förströelseanordningarnas tekniska egenskaper

En förströelseanordning skall vara säker i fråga om konstruktion, tillbehör och övriga egenskaper.

Närmare bestämmelser om de omständigheter som nämns i 1 mom. kan utfärdas genom förordning av statsrådet. (23.11.2001/1050)

6 §
Kontroll av penningrörelsen

Om avgiften för användning av en förströelseanordning uppbärs med hjälp av ett myntlås, skall förströelseanordningen eller någon annan anordning som används för att uppbära avgiften vara försedd med ett räkneverk för kontroll av penningrörelsen. Räkneverket skall på ett tillförlitligt sätt registrera uppgifter om de avgifter som influtit för användning av anordningen.

Över de uppgifter som avses i 1 mom. skall uppgöras verifikat, som skall förvaras så som stadgas om förvaring av bokföringsmaterial.

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om räkneverken för kontroll av penningrörelsen. (23.11.2001/1050)

7 § (26.6.2009/507)
Förordnande av kontrollorgan

Polisstyrelsen förordnar kontrollorgan som ska företa sådana besiktningar och ge sådana godkännanden som avses i denna lag och i författningar som utfärdats med stöd av den. Ett förordnande gäller högst fem år.

Polisstyrelsen kan återkalla ett förordnande, om

1) kontrollorganet begär det,

2) kontrollorganet utan godtagbar orsak underlåter att fullgöra sin besiktningsskyldighet, eller

3) det i kontrollorganets verksamhet förekommer oegentligheter som äventyrar tillförlitligheten i besiktningarna och godkännandena.

8 § (23.11.2001/1050)
Besiktning och godkännande av räkneverk för kontroll av penningrörelsen

Ett kontrollorgan som Polisstyrelsen förordnat ska så som bestäms genom förordning av statsrådet besiktiga och godkänna räkneverk för kontroll av penningrörelsen. (26.6.2009/507)

Kontrollorganet ska tillställa Polisstyrelsen uppgifter om typbesiktigade räkneverk för kontroll av penningrörelsen. (26.6.2009/507)

Vid besiktningen och godkännandet av räkneverk för kontroll av penningrörelsen skall lagen om förvaltningsförfarande (598/ 1982), språklagen (148/1922), lagen om användning av samiska hos myndigheter (516/1991), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), personuppgiftslagen (523/1999) och arkivlagen (831/1994) iakttas.

8 a § (23.11.2001/1050)
Utredningar och verifikat

Över användningen av en förströelseanordning skall uppgöras utredningar och verifikat som anger

1) var förströelseanordningen finns och när den har placerats där,

2) det tal som räkneverket för kontroll av penningrörelsen visar när förströelseanordningen tas i bruk, när räkneverket byts ut, när förströelseanordningens kassa töms samt när förströelseanordningen överlåts,

3) tidpunkten för tömning av kassan,

4) den tid som räkneverket för kontroll av penningrörelsen varit ur funktion på grund av att det varit i olag eller av någon annan orsak,

5) det antal gånger som förströelseanordningen använts för granskning av att anordningen eller räkneverket för kontroll av penningrörelsen fungerar, och

6) antalet i förströelseanordningen använda mynt som strider mot anvisningarna för anordningen.

9 § (26.6.2009/507)
Följande av utvecklingen inom branschen samt utlåtanden och anvisningar

Polisstyrelsen har till uppgift att följa utvecklingen inom branschen för förströelseanordningar samt att ge utlåtanden och meddela anvisningar om

1) video- och programspel som används med hjälp av förströelseanordningar,

2) placeringen av förströelseanordningar,

3) säkerheten vid användningen av förströelseanordningar och om anordningarnas tekniska egenskaper, och

4) andra frågor som gäller verksamhet med förströelseanordningar.

10 §
Tillsyn

Polisen har rätt att kontrollera att

1) videospel och andra programspel som används med hjälp av en förströelseanordning inte strider mot 2 §, och att

2) en förströelseanordning inte har placerats i strid med stadgandena.

Den lokala räddningsmyndigheten har rätt att förrätta en besiktning som avses i 1 mom. 2 punkten. (13.6.2003/470)

Polisen och ett kontrollorgan som förordnats av Polisstyrelsen har rätt att kontrollera att en förströelseanordning är försedd med ett godkänt räkneverk för kontroll av penningrörelsen. (26.6.2009/507)

Skattemyndigheterna har rätt att granska de uppgifter som registrerats av räkneverket för penningrörelsen.

För förrättande av kontroll har myndigheter och kontrollorgan rätt till obehindrat tillträde till ett utrymme där en förströelseanordning hålls tillgänglig för allmänheten.

11 § (21.5.1999/623)

11 § har upphävts genom L 21.5.1999/623.

12 §
Förseelse som gäller förströelseanordning

Den som bryter mot denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser skall, om inte strängare straff stadgas i någon annan lag, för förseelse som gäller förströelseanordning dömas till böter.

13 § (26.10.2001/893)

13 § har upphävts genom L 26.10.2001/893.

14 §
Förbud mot att hålla en förströelseanordning tillgänglig

Polisen har rätt att förbjuda att en förströelseanordning hålls tillgänglig, om

1) ett video- eller programspel som används med hjälp av förströelseanordningen strider mot 2 §,

2) förströelseanordningen inte är försedd med ett godkänt räkneverk för kontroll av penningrörelsen,

3) förströelseanordningen inte är i sådant skick eller har sådana egenskaper att den kan användas på ett säkert sätt, eller

4) förströelseanordningen har placerats i strid med stadgandena.

I fråga om obetydliga brister eller fel kan polisen i stället för att meddela förbud bestämma att bristen eller felet skall avhjälpas.

15 §
Vite

För att förstärka ett förbud enligt 14 § kan polisen förelägga utövare av verksamhet med förströelseanordningen vite.

Vite föreläggs av polisen på den ort där förströelseanordningen finns. Om verksamheten med en förströelseanordning sker i ett fordon som förflyttar sig från ort till ort eller som en del av kringresande nöjespark, cirkus eller tivoli, föreläggs vitet av polisen på den ort där det inträffat som är orsak till föreläggandet av vitet.

Den polis som förelagt vite kan döma ut det, om förpliktelsen har försummats och det inte finns något giltigt skäl till försummelsen.

16 § (19.12.2019/1360)
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Ett beslut om förbud som har fattats med stöd av denna lag ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

17 § (23.11.2001/1050)
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

18 §
Ikraftträdelsestadgande

Denna lag träder i kraft den 17 februari 1995.

Genom denna lag upphävs lagen den 27 maj 1976 om förströelseautomater (426/76).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

19 §
Övergångsstadgande

Förströelseanordningar skall senast den 30 september 1995 förses med ett räkneverk för kontroll av penningrörelsen så som stadgas i denna lag.

RP 275/94, FvUB 17/94, StoUB 9/94

Ikraftträdelsestadganden:

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

26.10.2001/893:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 80/2000, LaUB 14/2001, RSv 94/2001

23.11.2001/1050:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 197/1999, FvUB 10/2001, RSv 91/2001, ISL 5/2001, FvUB 15/2001, RSk 23/2001

13.6.2003/470:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 192/2002, FvUB 30/2002, RSv 296/2002

26.6.2009/507:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 58/2009, FvUB 7/2009, RSv 86/2009

7.8.2015/926:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

19.12.2019/1360:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 75/2019, FvUB 10/2019, RSv 46/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.