Beaktats t.o.m. FörfS 708/2020.

31.1.1995/109

Lag om övervakning av förvaltningen av konkursbon

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 §

För övervakning av förvaltningen av konkursbon finns i samband med justitieministeriet en konkursombudsman.

Konkursombudsmannen skall

1) följa verksamheten i konkursbon samt genom initiativ, råd och anvisningar främja och utveckla god boförvaltningssed,

2) övervaka att ett konkursbo sköts enligt lag och god boförvaltningssed och att boförvaltarna sköter sitt uppdrag på behörigt sätt,

3) vid behov sörja för att gäldenärens räkenskaper och verksamhet granskas,

4) vidta nödvändiga åtgärder då konkursombudsmannen har fått kännedom om försummelser eller missbruk eller andra omständigheter som kräver rättelse,

5) ha hand om den offentliga utredningen av konkursbon,

6) utföra andra uppgifter som i lag eller med stöd av lag påförts konkursombudsmannen.

(20.2.2004/123)

Konkursombudsmannen skall på motsvarande sätt i tillräcklig utsträckning också följa genomförandet av företagssaneringar samt övervaka att utredarna sköter sitt uppdrag på behörigt sätt.

Konkursombudsmannen kan av särskilda skäl besluta att staten påtar sig ansvaret för ett aktiebolags, ett andelslags och en stiftelses likvidationskostnader. Konkursombudsmannen kan då bestämma att likvidatorn på det sätt som konkursombudsmannen närmare föreskriver skall göra en sådan utredning om bolagets, andelslagets eller stiftelsens verksamhet som motsvarar gäldenärsutredning enligt 9 kap. 2 § konkurslagen (120/2004). (20.2.2004/123)

2 § (17.5.2019/666)

Konkursombudsmannen har en byrå där det inom ramen för statsbudgeten finns ett behövligt antal tjänstemän som är föredragande samt annan personal.

Konkursombudsmannen fastställer byråns arbetsordning.

Konkursombudsmannen avgör ärendena på föredragning. I arbetsordningen kan det likväl bestämmas om ärenden som konkursombudsmannen avgör utan föredragning.

Konkursombudsmannen får i ärenden där praxis i fråga om lagens tillämpning är vedertagen överföra beslutanderätt på tjänstemän som är föredragande.

Övervakning av förvaltningen av konkursbon
3 § (20.2.2004/123)

En boförvaltare skall utan dröjsmål tillställa konkursombudsmannen de uppgifter och utredningar som konkursombudsmannen begärt och som behövs för övervakningen. Boförvaltaren skall även i övrigt medverka till att konkursombudsmannen kan sköta sitt uppdrag. En boförvaltare har dessa skyldigheter också efter att hans eller hennes mandat har upphört.

4 §

Konkursombudsmannen har rätt att granska konkursboets handlingar och andra upptagningar som gäller gäldenären eller konkursboet och som konkursombudsmannen anser vara behövliga för utförandet av uppdraget. Konkursombudsmannen kan ta handlingarna och upptagningarna i sin besittning för tiden för granskningen och ta kopior av dem. Konkursombudsmannen har rätt att få tillträde till kontors-, produktions- och förvaringsutrymmen och andra motsvarande utrymmen som är i konkursboets besittning samt att granska boets kassa och annan egendom som hör till boet.

Konkursombudsmannen har utan hinder av sekretesstadgandena samma rätt som gäldenären eller konkursboet att få uppgifter om gäldenärens eller konkursboets verksamhet och ekonomiska situation samt uppgifter om gäldenärens eller konkursboets bankkonton och betalningsrörelse samt om avtal och förbindelser som gäller finansieringen. Uppgifterna skall ges utan avgift.

5 §

Konkursombudsmannen kan förordna en eller flera inspektörer att utföra särskild granskning av gäldenärens eller konkursboets förvaltning, räkenskaper och verksamhet. De som utför granskningen har de rättigheter som nämns i 4 § 1 mom.

Kostnaderna för särskild granskning betalas av statens medel. Boförvaltaren skall tillställa konkursombudsmannen en utredning över de åtgärder som konkursboet har vidtagit på grund av granskningen och över de tillgångar som har influtit till konkursboet till följd av åtgärderna. Om granskningen har varit behövlig för konkursboet, är boet på yrkande av konkursombudsmannen skyldigt att till staten helt eller delvis betala kostnaderna för granskningen. Konkursboet kan påföras betalningsskyldighet först efter att det i konkursboet har samlats tillräckliga medel för betalningen av avgifterna. I fråga om avgifterna gäller i övrigt i tillämpliga delar lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). (20.2.2004/123)

Konkursboet kan på ansökan anhängiggöra ett ärende som gäller betalningsskyldighet vid den domstol som är behörig i konkursärendet inom 30 dagar efter att konkursboet har fått del av konkursombudsmannens beslut. Domstolen kan förbjuda att beslutet verkställs tills vidare.

6 § (20.2.2004/123)

Konkursombudsmannen har rätt att delta i borgenärssammanträdet och i borgenärsdelegationens sammanträden och att yttra sig vid dem samt att i protokollet få antecknat de anmärkningar som konkursombudsmannen finner anledning till.

Konkursombudsmannen kan förordna att boförvaltaren skall sammankalla borgenärssammanträdet. Också konkursombudsmannen kan sammankalla sammanträdet, om det finns särskilda skäl till detta.

Konkursombudsmannen kan bistå en konkursgäldenär, borgenär eller boförvaltare i ett konkursärende eller en rättegång som har anknytning till ett konkursärende, om ärendet är av allmän betydelse.

7 §

Om boförvaltaren försummar en uppgift eller skyldighet som ankommer på honom, kan domstolen på konkursombudsmannens ansökan vid vite förplikta honom att fullgöra den inom en utsatt tid.

Domstolen kan på konkursombudsmannens ansökan skilja boförvaltaren från uppdraget på den grund som föreskrivs i 8 kap. 6 § 1 mom. konkurslagen. En ny boförvaltare skall vid behov förordnas med iakttagande av vad som bestäms i konkurslagen. (20.2.2004/123)

Domstolen kan på yrkande av konkursombudsmannen nedsätta det av borgenärerna fastställda arvodet för boförvaltaren på de grunder som avses i 8 kap. 7 § 2 mom. i konkurslagen eller om arvodet klart överstiger vad som kan anses skäligt. Konkursombudsmannen ska framställa sitt yrkande inom 30 dagar från den dag då dokumentet med borgenärernas beslut har anlänt till konkursombudsmannens byrå. (17.5.2019/666)

I ett ärende som avses i 1-3 mom. skall domstolen höra boförvaltaren och enligt prövning andra parter.

8 §

Konkursombudsmannen har enligt 4 § 1 mom. rätt att granska handlingar och andra upptagningar som tillhört konkursboet samt rätt att få de uppgifter som avses i 4 § 2 mom. och rätt att förordna att särskild granskning skall förrättas också när konkursen har förfallit på grund av att medel saknas eller medlen är obetydliga. (20.2.2004/123)

Om gäldenären eller någon annan som har de handlingar och upptagningar som nämns i 1 mom. i sin besittning, inte på begäran överlämnar dem till konkursombudsmannen eller om det föreligger fara att de förstörs eller döljs, kan domstolen förordna att de tas i beslag för tiden för granskningen. Domstolen kan också förordna om andra åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa granskningen. Angående dessa säkringsåtgärder gäller i tillämpliga delar 7 kap. 4, 5, 8 och 11-14 §§ rättegångsbalken.

Övervakning i anslutning till saneringsförfarande
9 §

Konkursombudsmannen har enligt 4 § 1 mom. rätt att granska handlingar och andra upptagningar som hänför sig till saneringsförfarande och som tillhör utredaren.

En utredare skall utan dröjsmål på konkursombudsmannens begäran tillställa honom uppgifter och utredningar som behövs för övervakningen. Utredaren skall även i övrigt medverka till att konkursombudsmannen kan sköta sitt uppdrag på behörigt sätt. En utredare har dessa skyldigheter även efter att hans mandatperiod har upphört.

10 §

Konkursombudsmannen har rätt att delta i borgenärsdelegationens sammanträden och att yttra sig vid dem samt att i protokollet få antecknat de anmärkningar som han finner anledning till.

Konkursombudsmannen kan bistå en gäldenär, borgenär eller utredare i ett saneringsärende eller vid en rättegång som anknyter till ett saneringsärende, om ärendet är av allmän betydelse.

11 §

På konkursombudsmannens yrkande kan domstolen

1) enligt 85 § lagen om företagssanering (47/93) förplikta utredaren att fullgöra en uppgift eller skyldighet som ankommer på honom enligt denna eller någon annan lag,

2) enligt 86 § lagen om företagssanering skilja utredaren från hans uppdrag, samt

3) minska det arvode som borgenärsdelegationen fastställt för utredaren, om denne i väsentlig mån försummat sina uppgifter eller skyldigheter enligt denna eller någon annan lag eller om arvodet klart överstiger vad som enligt 87 § 1 mom. lagen om företagssanering skall anses skäligt.

Ett ärende som avses i 1 mom. 3 punkten skall anhängiggöras och handläggas med iakttagande i tillämpliga delar av 87 § 4 mom. lagen om företagssanering.

Särskilda stadganden
12 §

Domstolen kan i ett anhängigt ärende på eget initiativ eller på begäran av en part inhämta utlåtande av konkursombudsmannen i frågor som faller inom hans verksamhetsområde.

13 §

Konkursombudsmannen kan förordna en av sina tjänstemän att föra konkursombudsmannens talan vid domstol eller att bistå vid en rät-tegång. Konkursombudsmannen kan förordna en av sina tjänstemän eller någon annan person att utföra en bestämd uppgift som hänför sig till genomförandet av övervakningen. Konkursombudsmannen kan förordna någon av tjänstemännen vid sin byrå till offentlig utredare. (20.2.2004/123)

Konkursombudsmannen kan anlita sakkunniga.

14 §

Konkursombudsmannen samt den som på konkursombudsmannens uppdrag utför särskild granskning eller en uppgift som hänför sig till genomförandet av övervakningen har rätt att av polisen eller någon annan myndighet få den handräckning som behövs för utförande av uppdraget.

15 §

Om motparten till den som biståtts av konkursombudsmannen eller tjänsteman som lyder under honom förlorar målet vid en rättegång, skall han åläggas att ersätta staten för kostnaderna för bistånd enligt de grunder som stadgas för ersättande av rättegångskostnader i förhållandet mellan parter.

15 a § (20.2.2004/123)

Annan offentlig utredare än den som avses i 13 § 1 mom. har rätt att söka ändring i ett beslut av konkursombudsmannen som gäller ersättning för kostnaderna för en offentlig utredning. Besvären skall anföras hos domstolen inom 30 dagar efter att den offentliga utredaren har fått kännedom om konkursombudsmannens beslut. Bestämmelser om behörig domstol finns i konkurslagen.

16 § (10.8.2018/681)

Trots bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får konkursombudsmannen till domstolen och skatteförvaltningen samt till åklagar- och polismyndigheterna för utredning av brott lämna ut sådana uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning eller företagshemlighet eller om en enskilds personliga förhållanden som han eller hon tagit del av i sitt uppdrag. Konkursombudsmannen har rätt att lämna ut en sekretessbelagd uppgift också till den som behöver uppgiften för att bevaka sina intressen eller rättigheter eller för att fullgöra sina skyldigheter.

16 a § (17.5.2019/666)

I ett beslut som konkursombudsmannen har fattat med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär, om inte något annat föreskrivs i denna eller i någon annan lag.

17 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Genom förordning kan stadgas om vilka uppgifter boförvaltaren och utredaren utan särskild begäran skall tillställa konkursombudsmannen.

18 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 249/94, LaUB 16/94

Ikraftträdelsestadganden:

19.12.1997/1219:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 49/1997, LaUB 11/1997, RSv 139/1997

21.5.1999/650:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

28.12.2001/1496:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 176/2001, EkUB 21/2001, RSv 217/2001

1.11.2002/897:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 58/2002, EkUB 16/2002, RSv 115/2002

20.2.2004/123:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

Det 3 § 2 mom. som gäller när lagen träder i kraft skall tillämpas på en övervakare som har förordnats med stöd av 52 § 2 mom. konkursstadgan (31/1868).

På en särskild granskning som inte har slutförts när lagen träder i kraft tillämpas 5 § 2 mom. i denna lag.

Om borgenärerna har beslutat om boförvaltarens arvode innan denna lag träder i kraft, tillämpas på arvodet vad som bestäms i det 7 § 2 mom. som gäller när lagen träder i kraft.

RP 26/2003, LaUB 6/2003, RSv 113/2003

10.8.2018/681:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

17.5.2019/666:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

RP 221/2018, LaUB 23/2018, RSv 311/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.