Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

29.12.1994/1470

Lag om tobaksaccis

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 §

För tobaksprodukter skall till staten betalas tobaksaccis enligt denna lag.

Syftet med tobaksaccisen är att bland annat främja de mål om vilka det föreskrivs i tobakslagen (549/2016). (29.6.2016/555)

2 §

Med tobaksprodukter avses i denna lag cigarretter, cigarrer och cigariller, pip- och cigarrettobak samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter.

Som tobaksprodukt betraktas i denna lag även cigarettpapper, andra produkter som innehåller tobak än de som nämns i 1 mom., vätska för elektroniska cigaretter och tobaksprodukter avsedda för upphettning. (3.12.2021/1063)

2 mom. har ändrats genom L 1063/2021, som trädde i kraft 1.1.2022. Den tidigare formen lyder:

Som tobaksprodukt betraktas i denna lag även cigarrettpapper, andra produkter som innehåller tobak än de som nämns i 1 mom. samt vätska för elektroniska cigaretter. (9.12.2016/1071)

3 § (17.12.2010/1125)

Följande produkter ska anses vara cigarrer eller cigariller, om de kan vara och, med tanke på sina egenskaper och konsumenternas normala förväntningar, uteslutande är avsedda att rökas som om de vore cigarrer eller cigariller:

1) tobaksrullar med yttre täckblad av naturtobak,

2) tobaksrullar fyllda med en riven blandning och med yttre täckblad av cigarrers normala färg, av rekonstituerad tobak, vilka täcker produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket, om styckevikten utan filter eller munstycke är minst 2,3 gram och högst 10 gram och omkretsen är minst 34 millimeter på minst en tredjedel av längden.

Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller de kriterier som fastställs i 1 mom. ska också behandlas som cigarrer och cigariller.

Som cigarr betraktas en i 1 och 2 mom. avsedd produkt som väger mer än 3 gram, och som cigarill betraktas en motsvarande produkt som väger högst 3 gram. (1.12.2017/838)

4 §

Med cigarretter avses tobaksrullar, som

1) röks som sådana och som inte är cigarrer eller cigariller,

2) genom en enkel, icke-industriell behandling placeras i hylsor som tillverkats av cigarrettpapper,

3) genom en enkel, icke-industriell behandling lindas i cigarrettpapper.

Vid tillämpningen av denna lag ska en tobaksrulle som avses i 1 mom. betraktas som två cigarretter, om den förutom filter eller munstycke är längre än 8 men högst 11 centimeter, som tre cigarretter, om den förutom filter eller munstycke är längre än 11 men högst 14 centimeter, och som fyra cigarretter, om den förutom filter eller munstycke är längre än 14 men högst 17 centimeter. På motsvarande sätt och enligt samma princip ska tobaksrullar som är längre än de ovan nämnda betraktas som flera cigarretter. (17.12.2010/1125)

5 § (17.12.2010/1125)

Med pip- och cigarrettobak avses

1) tobak som är skuren eller annars styckad i bitar, riven eller pressad till plattor och som kan rökas utan ytterligare industriell bearbetning,

2) tobaksavfall som bjuds ut till detaljhandelsförsäljning, som inte är cigarrer, cigariller eller cigarretter och som går att röka. Med tobaksavfall avses rester av tobaksblad och biprodukter från bearbetning av tobak eller framställning av tobaksprodukter.

Med finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter avses i 1 mom. definierad tobak vars beståndsdelar till mer än 25 viktprocent har en skärningsbredd av mindre än 1,5 millimeter.

6 §

Med ovan i 4 och 5 §§ avsedda produkter jämställs produkter som helt eller delvis är tillverkade av annat än tobak, men som uppfyller andra i lagrummen stadgade förutsättningar. Om produkter som inte innehåller tobak används endast för medicinskt ändamål, skall de inte anses som tobaksprodukter.

7 §

Med cigarrettpapper avses cigarrettpapper i detaljhandelsform hänförligt till position 4813 i tulltariffen.

Med andra produkter som innehåller tobak avses produkter som helt eller delvis är tillverkade av tobak och är avsedda att rökas, sniffas, sugas på eller tuggas och som inte är cigarrer eller cigariller, cigarretter, piptobak eller cigarrettobak eller finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter. Med andra produkter som innehåller tobak avses även sådan obearbetad tobak i detaljhandeln som hänför sig till position 2401 i tulltariffen. (27.10.1995/1203)

Med vätska för elektroniska cigaretter avses sådan nikotinvätska och nikotinfri vätska för förångning som avses i 2 § i tobakslagen eller motsvarande lagstiftning för landskapet Åland. (9.12.2016/1071)

Med tobaksprodukter avsedda för upphettning avses produkter som helt eller delvis är framställda av tobak och som är avsedda för förångning genom upphettning och inte för rökning och som inte är produkter som avses i 5 § eller i 2 eller 3 mom. i denna paragraf. (3.12.2021/1063)

4 mom. har tillfogats genom L 1063/2021, som trädde i kraft 1.1.2022.

Grunder för påförande av accis
8 § (13.11.2020/772)

Tobaksaccis ska betalas enligt accistabellen i bilagan.

Tobaksaccis betalas på basis av produktens detaljhandelspris. För cigarretter, cigarrer och cigariller, pip- och cigarrettobak samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter betalas accisen dessutom som en accis per enhet. För cigarretter, cigarrer och cigariller samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter ska det dock betalas ett accisbelopp som alltid är minst minimiaccisen enligt accistabellen.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. betalas accisen för vätska för elektroniska cigaretter och tobaksprodukter avsedda för upphettning endast som en accis per enhet. (3.12.2021/1063)

3 mom. har ändrats genom L 1063/2021, som trädde i kraft 1.1.2022. Den tidigare formen lyder:

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. betalas accisen för vätska för elektroniska cigaretter endast som en accis per enhet.

9 § (13.11.2020/772)

Vid betalning av tobaksaccis avses med detaljhandelspris det detaljhandelspris som den skattskyldige har uppgett.

Som detaljhandelspris för tobaksprodukter som i strid med gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet betraktas detaljhandelspriset för motsvarande produkter i Finland. Om det inte finns motsvarande produkter, betraktas som tobaksprodukternas beskattningsvärde produktgruppens vägda genomsnittliga detaljhandelspris, vilket fastställs av Skatteförvaltningen. Produktgruppens vägda genomsnittliga detaljhandelspris beräknas på det sätt som föreskrivs i 13 § 2 mom. Som beskattningsvärde för andra produkter som innehåller tobak betraktas dock produktgruppens genomsnittliga detaljhandelspris, vilket fastställs av Skatteförvaltningen.

Accisfrihet
10 §

Förutom vad punktskattelagen (182/2010) föreskriver är följande produkter accisfria: (17.12.2010/1125)

1) tobaksprodukter som används vid tillverkning av produkter som avses i denna lag;

2) tobaksprodukter som överlåtits till myndigheterna som prov, (17.12.2010/1125)

3) i 7 § nämnda tobaksprodukter som en godkänd upplagshavare levererar för konsumtion någon annanstans inom Europeiska unionen än i Finland. (17.12.2010/1125)

Prisetiketter (1.12.2017/838)
11 § (17.12.2010/1125)

En skattskyldig ska innan tobaksprodukterna frisläpps för konsumtion i Finland förse produkterna med prisetiketter som fästs på detaljhandelsförpackningen under ett skyddshölje eller med sådan text som trycks på detaljhandelsförpackningen och som det detaljhandelspris som avses i 8 § framgår av.

Om den skattskyldige som avses i 1 mom. är godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare ska den skattskyldige själv skaffa och bekosta prisetiketterna. I annat fall levererar Skatteförvaltningen prisetiketterna till den skattskyldige och tar ut en avgift enligt självkostnadspris för etiketterna. (16.12.2016/1185)

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska framgå av prisetiketterna och av detaljhandelsförpackningarnas text samt om etiketternas och textens storlek och placering på förpackningen får utfärdas genom förordning av finansministeriet. (1.12.2017/838)

Bestämmelser om påföljden för försummelse av den i denna paragraf föreskrivna skyldigheten i fråga om prisetiketter och tryckta detaljhandelspris finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016). (13.11.2020/772)

12 § (9.12.2016/1071)

12 § har upphävts genom L 9.12.2016/1071.

Särskilda stadganden
13 § (16.12.2016/1185)

Trots sekretessbestämmelserna ska den skattskyldige lämna behövliga uppgifter till Skatteförvaltningen om kvantiteter och prisklasser på de tobaksprodukter som frisläppts för konsumtion så att det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset enligt 2 mom. kan fastställas. Dessutom ska den skattskyldige trots sekretessbestämmelserna lämna behövliga uppgifter till Skatteförvaltningen till grund för de statistiska uppgifter om tobaksprodukter som ska sändas till Europeiska kommissionen. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om uppgifternas innehåll samt om hur och när de ska lämnas.

Skatteförvaltningen fastställer det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för cigaretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter. Det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för cigaretter ska beräknas genom att det totala värdet av alla cigaretter som frisläppts för konsumtion, som grundar sig på detaljhandelspriset inklusive alla skatter, divideras med den totala kvantiteten cigaretter som frisläppts för konsumtion. Det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter ska beräknas på motsvarande sätt. Det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset ska fastställas senast den 1 mars varje år, på basis av uppgifterna om de kvantiteter som frisläppts för konsumtion under det föregående kalenderåret. (1.12.2017/838)

Skatteförvaltningen ska meddela den skattskyldige ett beslut som gäller skyldigheten att lämna uppgifter, om den skattskyldige vägrar att lämna de i 1 mom. avsedda uppgifter som Skatteförvaltningen uppmanat den skattskyldige att lämna. På delgivning av beslutet tillämpas vad som föreskrivs i 56 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Bestämmelser om påföljden för försummelse av skyldigheten att lämna uppgifter finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (13.11.2020/772)

14 § (13.11.2020/772)

14 § har upphävts genom L 13.11.2020/772.

15 § (1.12.2017/838)

15 § har upphävts genom L 1.12.2017/838.

16 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. Stadgandet i 5 § 2 mom. träder dock i kraft den 1 januari 1998. Före den 1 januari 1998 tillämpas på finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter vad denna lag stadgar om pip- och cigarret-tobak.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder ikraft.

17 §

Genom denna lag upphävs lagen den 7 december 1979 om tobaksaccis (875/79) jämte ändringar.

För snus och tuggtobak som avses i den i 1 mom. nämnda lagen skall till den 28 februari 1995 i tobaksaccis betalas grundaccis till 20 procent av produktens detaljhandelspris. Ytterligare skall under nämnda tid för produkterna betalas i tobaksaccis tilläggsaccis till 24 procent av detaljhandelspriset, dock högst 95 mark per kilo. Om skyldighet att betala tobaksaccis för snus och tuggtobak, om grunderna för fastställande av accis och även i övrigt tillämpas vad denna lag stadgar om cigarrettpapper.

RP 237/94, StaUB 90/94, Rådets direktiv 72/464/EEG; EGT Nr L 303, 31.12.1972, s. 1, 77/805/EEG; EGT Nr L 338, 28.12.1977, s. 22, 79/32/EEG; EGT Nr L 10, 16.1.1979, s. 8, 92/78/EEG; EGT Nr L 316, 31.10.1992, s. 5, 92/79/EEG; EGT Nr L 316, 31.10.1992, s. 8, 92/80/EEG; EGT Nr L 316, 31.10.1992, s. 10, 92/83/EEG; EGT Nr L 316, 31.10. 1992, s. 21, 92/84/EEG; EGT Nr L 316, 31.10.1992, s. 29

ACCISTABELL A Tillämpas 1.1–30.6.2022
ProduktProduktgruppCent/enhetProcent av detaljhandelspriset
Cigaretter1.8,32/st.52,0
-- Minimiaccis på cigaretter1A.32,24/st.
Cigarrer och cigariller
-- Cigarrer2.6,52/st.34,0
-- Minimiaccis på cigarrer2A.32,24/st.
-- Cigariller2B.6,52/st.34,0
-- Minimiaccis på cigariller2C.32,24/st.
Pip- och cigarettobak3.8,35/g48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter4.5,95/g52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter4A.21,43/g
Cigarettpapper5.60,0
Andra produkter som innehåller tobak6.60,0
Vätska för elektroniska cigaretter
-- nikotinhaltig7.30,00/ml
-- nikotinfri7A.30,00/ml
Tobaksprodukter avsedda för upphettning8.30,00/g
ACCISTABELL B Tillämpas 1.7–31.12.2022
ProduktProduktgruppCent/enhetProcent av detaljhandelspriset
Cigaretter1.8,69/st.52,0
-- Minimiaccis på cigaretter1A.33,28/st.
Cigarrer och cigariller
-- Cigarrer2.8,54/st.34,0
-- Minimiaccis på cigarrer2A.33,28/st.
-- Cigariller2B.8,54/st.34,0
-- Minimiaccis på cigariller2C.33,28/st.
Pip- och cigarettobak3.9,15/g48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter4.6,65/g52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter4A.23,41/g
Cigarettpapper5.60,0
Andra produkter som innehåller tobak6.60,0
Vätska för elektroniska cigaretter
-- nikotinhaltig7.30,00/ml
-- nikotinfri7A.30,00/ml
Tobaksprodukter avsedda för upphettning8.30,00/g
ACCISTABELL C Tillämpas 1.1–30.6.2023
ProduktProduktgruppCent/enhetProcent av detaljhandelspriset
Cigaretter1.9,06/st.52,0
-- Minimiaccis på cigaretter1A.34,32/st.
Cigarrer och cigariller
-- Cigarrer2.10,56/st.34,0
-- Minimiaccis på cigarrer2A.34,32/st.
-- Cigariller2B.10,56/st.34,0
-- Minimiaccis på cigariller2C.34,32/st.
Pip- och cigarettobak3.9,95/g48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter4.7,35/g52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter4A.25,39/g
Cigarettpapper5.60,0
Andra produkter som innehåller tobak6.60,0
Vätska för elektroniska cigaretter
-- nikotinhaltig7.30,00/ml
-- nikotinfri7A.30,00/ml
Tobaksprodukter avsedda för upphettning8.30,00/g
ACCISTABELL D Tillämpas från och med 1.7.2023
ProduktProduktgruppCent/enhetProcent av detaljhandelspriset
Cigaretter1.9,43/st.52,0
-- Minimiaccis på cigaretter1A.35,36/st.
Cigarrer och cigariller
-- Cigarrer2.12,58/st.34,0
-- Minimiaccis på cigarrer2A.35,36/st.
-- Cigariller2B.12,58/st.34,0
-- Minimiaccis på cigariller2C.35,36/st.
Pip- och cigarettobak3.10,75/g48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter4.8,05/g52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter4A.27,37/g
Cigarettpapper5.60,0
Andra produkter som innehåller tobak6.60,0
Vätska för elektroniska cigaretter
-- nikotinhaltig7.30,00/ml
-- nikotinfri7A.30,00/ml
Tobaksprodukter avsedda för upphettning8.30,00/g

Bilagan har ändrats genom L 1063/2021, som trädde i kraft 1.1.2022. Den tidigare formen lyder:

ACCISTABELL C Tillämpas 1.1.–30.6.2021
ProduktProduktgruppCent/enhetProcent av detaljhandelspriset
Cigaretter1.7,625/st.52,0
-- Minimiaccis på cigaretter1A.30,225/st.
Cigarrer och cigariller
-- Cigarrer2.4,00/st.34,0
-- Minimiaccis på cigarrer2A.30,00/st.
-- Cigariller2B.4,00/st.34,0
-- Minimiaccis på cigariller2C.30,00/st.
Pip- och cigarettobak3.7,20/g48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter4.5,05/g52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter4A.18,75/g
Cigarettpapper5.60,0
Andra produkter som innehåller tobak6.60,0
Vätska för elektroniska cigaretter
-- nikotinhaltig7.30,00/ml
-- nikotinfri7A.30,00/ml
ACCISTABELL D Tillämpas från och med 1.7.2021
ProduktProduktgruppCent/enhetProcent av detaljhandelspriset
Cigaretter1.7,95/st.52,0
-- Minimiaccis på cigaretter1A.31,20/st.
Cigarrer och cigariller
-- Cigarrer2.4,50/st.34,0
-- Minimiaccis på cigarrer2A.31,00/st.
-- Cigariller2B.4,50/st.34,0
-- Minimiaccis på cigariller2C.31,00/st.
Pip- och cigarettobak3.7,55/g48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter4.5,25/g52,0
-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter4A.19,45/g
Cigarettpapper5.60,0
Andra produkter som innehåller tobak6.60,0
Vätska för elektroniska cigaretter
-- nikotinhaltig7.30,00/ml
-- nikotinfri7A.30,00/ml

Ikraftträdelsestadganden:

27.10.1995/1203:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 66/95, StaUB 10/95, RS 51/95

26.10.2001/922:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001, FiUB 12/2001, RSv 101/2001

14.6.2002/497:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

RP 31/2002, FiUB 5/2002, RSv 68/2002, Rådets direktiv 2002/10/EG, EGT nr L 46, 12.2.2002, s. 26

21.11.2008/748:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 115/2008, FiUB 14/2008, RSv 108/2008

4.12.2009/1021:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 134/2009, FiUB 31/2009, RSv 181/2009

17.12.2010/1125:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 188/2010, FiUB 40/2010, RSv 202/2010, Rådets direktiv 2010/12/EU; EUT nr L50, 27.2.2010, s.1

16.12.2011/1314:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 94/2011, FiUB 18/2011, RSv 81/2011

21.12.2012/969:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 145/2012, FvUB 21/2012, RSv 150/2012

13.12.2013/886:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 111/2013, FiUB 21/2013, ShUU 15/2013, RSv 141/2013

28.11.2014/977:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 127/2014, FiUB 15/2014, RSv 128/2014

17.12.2015/1497:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 36/2015, FiUB 10/2015, RSv 51/2015

29.6.2016/555:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2016.

RP 15/2016, ShUB 7/2016, RSv 83/2016

9.12.2016/1071:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Den som vid ikraftträdandet av denna lag tillverkar vätskor för elektroniska cigaretter ska inom en månad från ikraftträdandet ansöka om tillstånd för skatteupplag och tillstånd att verka som godkänd upplagshavare enligt punktskattelagen (182/2010).

En skattskyldig som till Tullen inom en månad från lagens ikraftträdande har lämnat in en ansökan enligt 2 mom. är berättigad att i enlighet med ansökan verka som godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare från och med den dag då ansökan lämnades in till dess att Tullen meddelat beslut om ansökan. Om de förutsättningar för beviljande av tillstånd som föreskrivs i punktskattelagen uppfylls beviljas tillståndet retroaktivt från och med lagens ikraftträdande.

RP 138/2016, FiUB 16/2016, RSv 172/2016

16.12.2016/1185:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 159/2016, FiUB 17/2016, RSv 178/2016

1.12.2017/838:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 110/2017, FiUB 10/2017, RSv 115/2017

29.11.2019/1118:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 25/2019, FiUB 6/2019, RSv 25/2019

13.11.2020/772:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 54/2020, GrUU 21/2020, FiUB 16/2020, RSv 112/2020

3.12.2021/1063:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 143/2021, FiUB 15/2021, RSv 166/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.