Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

22.12.1994/1299

Lag om europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpliga stadganden

Om europeiska ekonomiska intressegrupperingar gäller vad som bestäms i rådets förordning (EEG) nr 2137/85 om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG), nedan grupperingsförordningen, och stadgas i denna lag.

2 mom. har upphävts genom L 19.12.1997/1221. (19.12.1997/1221)

När i denna lag hänvisas till stadgandena i lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/88) skall på en medlem i en intressegruppering tillämpas vad som stadgas om bolagsmän i öppna bolag och på företagsledaren vad som stadgas om bolagets verkställande direktör.

2 §
Registrering av intressegruppering

Patent- och registerstyrelsen är behörig myndighet i registreringsärenden som gäller intressegrupperingar. Om anmälan av en intressegruppering för registrering och om dess firma gäller vad som bestäms i grupperingsförordningen samt stadgas i handelsregisterlagen (129/79) och firmalagen (128/79).

3 §
Rätt att bli medlem i intressegruppering

Den som är i konkurs kan inte bli medlem i en intressegruppering.

4 § (1.11.2002/892)
Företagsledare

Företagsledaren för en intressegruppering skall vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Patent- och registerstyrelsen ger intressegrupperingen tillstånd att frångå detta krav. En företagsledare för en intressegruppering får inte vara omyndig eller i konkurs.

5 §
Bokslut

Om en intressegrupperings bokslut gäller 9 § lagen om öppna bolag och kommanditbolag samt denna paragraf.

En intressegruppering skall ge sitt bokslut till revisorerna inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång.

En intressegruppering skall tillställa registermyndigheten en kopia av bokslutet och revisionsberättelsen inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.

Om en intressegruppering är skyldig att göra koncernbokslut och ta in ett sådant i sitt bokslut, skall 2 och 3 mom. på motsvarande sätt tillämpas på koncernbokslutet.

6 §
Revision

I fråga om revision av en intressegruppering gäller revisionslagen (1141/2015) och denna paragraf. (18.9.2015/1154)

En intressegruppering skall ha en eller flera revisorer enligt vad som föreskrivs i avtalet om att bilda intressegrupperingen. Om inte annat föreskrivs i avtalet, väljs revisorerna genom enhälligt beslut av medlemmarna. Medlemmarna har dessutom rätt att välja en eller flera revisorssuppleanter.

En revisor skall väljas särskilt för varje räkenskapsperiod, om inte annat har bestämts om revisorns mandattid i avtalet om att bilda intressegrupperingen. Revisorns uppdrag upphör när han har avgivit revisionsberättelse för den sista räkenskapsperiod som ingår i hans mandattid eller, om han har valts tills vidare, när en ny revisor har valts i hans ställe. Medlemmarna kan genom enhälligt beslut befria revisorn från hans uppdrag.

Revisorn skall för varje räkenskapsperiod till intressegrupperingen avge en revisionsberättelse inom fem månader efter räkenskapsperiodens utgång.

7 §
Upplösning av intressegruppering

Om grunderna för upplösning av en intressegruppering samt vem som har rätt att yrka upplösning bestäms i grupperingsförordningen och i denna paragraf.

En medlem har rätt att yrka att intressegrupperingen skall upplösas om någon annan medlem försätts i konkurs, meddelas näringsförbud eller hans andel av intressegrupperingen mäts ut. Samma rätt har konkursboet vid en medlems konkurs samt den som vid exekutiv auktion har köpt en utmätt medlemsandel.

Medlemmarna kan avtala om hur intressegrupperingen skall upplösas. Om upplösningen grundar sig på ett upplösningsyrkande som avses i 2 mom., får ett sådant avtal dock inte ingås utan samtycke av konkursboet, utmätningsborgenären samt den som har köpt andelen vid exekutiv auktion. Om medlemmarna inte kommer överens om hur intressegrupperingen skall upplösas eller ovan nämnt samtycke inte ges, skall intressegrupperingen likvideras enligt 8 §.

8 §
Likvidation av intressegruppering och skifte av egendomen

På likvidation av en intressegruppering tillämpas 5 kap. 8 § och 10-13 §§ lagen om öppna bolag och kommanditbolag, 14 § i samma kapitel, med undantag för den sista meningen i 1 mom., 15 §, med undantag för de två första meningarna i 2 mom., 16-18 §§ samt på skifte av intressegrupperingens egendom 6 kap. i nämnda lag, med undantag för 3 § 2 mom.

Om en intressegruppering inte har en behörig företagsledare, skall domstolen på ansökan förordna en likvidator att verkställa likvidationen. Ansökan får göras av var och en vars rätt kan vara beroende av att intressegrupperingen har en behörig företagsledare.

9 §
Skadeståndsskyldighet

Angående skadeståndsskyldighet för en medlem, företagsledare och revisor i en intressegruppering gäller 2 kap. 12-13 §§ samt 10 kap. 10 § lagen om öppna bolag och kommanditbolag.

Talan om ersättande av en skada som avses i 1 mom. skall väckas mot en medlem, företagsledare och revisor inom fem år från utgången av den räkenskapsperiod under vilken det beslut fattades eller den åtgärd vidtogs som ligger till grund för talan. Vad som stadgas i detta moment gäller inte skadeståndstalan som grundar sig på en straffbar gärning.

10 §
Intressegrupperingsbrott

Den som underlåter att följa vad som i artikel 25 i grupperingsförordningen bestäms om vad som skall anges på en intressegrupperings brev, beställningssedlar och liknande handlingar skall för intressegrupperingsförseelse dömas till böter, om inte gärningen är ringa eller strängare straff stadgas i någon annan lag.

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 229/94, EkUB 35/94, Rådets förordning (EEG) nr 2137/85; EGT nr L 199, 31.7.1985, s. 1

Ikraftträdelsestadganden:

19.12.1997/1221:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 198/1996, LaUB 15/1997, RSv 195/1997

1.11.2002/892:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

En tillståndsansökan som inte har avgjorts när denna lag träder i kraft skall överföras till Patent- och registerstyrelsen.

RP 58/2002, EkUB 16/2002, RSv 115/2002

18.9.2015/1154:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.