Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

16.12.1994/1206

Lag om interventionsfonden för jordbruket

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 § (12.12.2014/1094)
Fondens syfte

För betalning av utgifter som förorsakas av interventionslagring, interventionsköp och interventionsförsäljning enligt Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik finns i Finland en interventionsfond för jordbruket, som lyder under jord- och skogsbruksministeriet och står utanför statsbudgeten.

2 § (12.12.2014/1094)
Fondens medel

De ersättningar som betalas ur Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) för de kostnader som avses i 1 § ska intäktsföras till fonden. Till fonden ska intäktsföras också de intäkter som uppkommer av säkerhetsarrangemang i anslutning till interventionsverksamheten och av annan verksamhet som fonden bedriver samt det anslag som överförs till fonden från statsbudgeten.

3 § (9.11.2007/1019)
Fondens upplåning

Fonden kan med tillstånd av statsrådet och på de villkor som statsrådet godkänner ta upp lån för tillfällig finansiering av åtgärder som avses i 1 §. Lånens totala belopp får inte samtidigt överstiga 100 miljoner euro.

Staten ansvarar för fondens lån som avses i 1 mom.

Statskontoret har till uppgift att sköta den upplåning som avses i 1 mom. och att besluta om de närmare villkoren för upplåningen samt sköta andra uppgifter i anslutning till fondens upplåning.

4 § (20.8.2004/792)
Fondens förvaltning

Interventionsfonden för jordbruket finns i anslutning till jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket har rätt att få alla behövliga uppgifter och utredningar av fonden. (9.11.2007/1019)

Fonden sköts av en direktion. Direktionen ska (9.11.2007/1019)

1) leda och styra fondens verksamhet, (9.11.2007/1019)

2) svara för att fondens likviditet är tillräcklig,

3) besluta om fondens upplåning inom ramen för den fullmakt som avses i 3 § 1 mom., (9.11.2007/1019)

4) till jord- och skogsbruksministeriet avge förslag till eventuell statsbudget till den del det är fråga om fonden och verksamhet som stöds med dess medel,

5) besluta om fondens verksamhets- och ekonomiplan,

6) besluta om dispositionsplan för fondens medel,

7) vid behov avge utlåtanden och lämna initiativ till jord- och skogsbruksministeriet i ärenden som hör till fondens verksamhet och i ärenden som sammanhänger med dem,

8) fastställa fondens arbetsordning,

9) godkänna och underteckna fondens bokslut,

10) till jord- och skogsbruksministeriet framställa förslag om användning av fondens överskott eller om täckande av underskott med medel ur fonden,

11) besluta om anställande av personal för fonden och om befriande av en person från sina uppgifter,

12) sköta de övriga uppgifter i anslutning till fondens verksamhet som jord- och skogsbruksministeriet ålägger direktionen.

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter för tre år i sänder en direktion för fonden vilken består av en ordförande, en vice ordförande och högst tre andra medlemmar. För medlemmarna kan utses personliga suppleanter. Dessutom kan direktionen anställa en eller flera sekreterare för beredningen av ärenden.

Direktionen är beslutför när tre medlemmar, av vilka en skall vara ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, avgör mötesordförandens röst.

Om inte något annat bestäms genom lag sköts förvaltningen av interventionsfonden för jordbruket till andra delar än de som nämns i 2–4 mom. och 3 § av Landsbygdsverket. (9.11.2007/1019)

5 §
Fondens personal

Fonden får anställa personal i arbetsavtalsförhållande för att sköta fondens uppgifter.

6 § (20.8.2004/792)
Fondens utgifter

De utgifter enligt 1 § som förorsakas av Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik samt fondens övriga verksamhet ska betalas ur fonden. (12.12.2014/1094)

Bestämmelser om de utgifter som skall betalas ur fonden utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

7 § (9.11.2007/1019)
Betalningsrörelse-, bokförings- och statistikuppgifter

Fondens betalningsrörelse, bokföring och statistikuppgifter sköts av Landsbygdsverket.

8 §
Revision

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter varje år två revisorer, av vilka den ena ska vara en CGR-revisor och den andra en OFGR-revisor, för att granska fondens förvaltning, ekonomi och räkenskaper. (18.9.2015/1169)

Fonden är underställd statens revisionsverks granskning. (25.5.2007/602)

Europeiska unionens kommissions behöriga inspektörer har rätt att få alla handlingar som gäller fonden till påseende.

8 a § (20.8.2004/792)
Revisionsberättelse

Revisorerna skall granska fondens förvaltning, bokföring och bokslut. Revisorerna skall för varje räkenskapsperiod avge en revisionsberättelse, vilken skall innehålla ett utlåtande särskilt om

1) huruvida bokslutet är upprättat i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäller för upprättande av bokslut,

2) huruvida bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av fondens verksamhet och om dess ekonomiska ställning,

3) huruvida fondens förvaltning och verksamhet har skötts i enlighet med gällande bestämmelser och föreskrifter,

4) fastställande av bokslutet, samt

5) huruvida fondens resultat behandlas på det sätt som direktionen förslagit; när revisionen har förrättats skall revisorerna till bokslutet foga en anteckning om detta, vilken skall innehålla en hänvisning till revisionsberättelsen, samt avge ett utlåtande om huruvida bokslutet har upprättats i enlighet med bestämmelser och föreskrifter som skall tillämpas och enligt god bokföringssed.

Om en revisor under räkenskapsperioden märker att det finns skäl till betydande anmärkning om förvaltningen och ekonomin i fonden, skall fondens direktion samt jord- och skogsbruksministeriet omedelbart underrättas om saken.

9 §
Fastställande av bokslutet

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer fondens bokslut.

10 § (20.8.2004/792)
Arbetsordning

Närmare bestämmelser om behandlingen av ärenden i fonden, beslutsfattandet, tecknandet av fondens namn, uppgifterna för direktionens sekreterare och personalen vid fonden samt om den övriga interna administrationen meddelas i fondens arbetsordning.

11 § (20.8.2004/792)
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet kan bestämmas om fastställandet av fondens ekonomistadga samt arvoden som betalas ur fonden.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder ikraft.

RP 147/94, StaUB 43/94

Ikraftträdelsestadganden:

17.7.1995/989:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1995.

RP 37/95, StaUB 3/95

20.8.2004/792:

Denna lag träder i kraft den 15 september 2004.

RP 71/2004, JsUB 7/2004, RSv 71/2004

25.5.2007/602:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

RP 71/2006, TKF 2/2006, GrUB 10/2006, RSv 202/2006, VLF 2/2007, GrUB 1/2007, RSk 9/2007

9.11.2007/1019:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 71/2007, JsUB 3/2007, RSv 35/2007

11.6.2010/490:

Denna lag träder i kraft den 16 juni 2010 och gäller till och med den 31 december 2012.

RP 64/2010, JsUB 8/2010, RSv 87/2010

13.12.2013/896:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Ansökan om utbetalning av Europeiska unionens livsmedelsstöd till dem som har det sämst ställt ska lämnas till Landsbygdsverket senast den 3 januari 2014.

RP 141/2013, JsUB 10/2013, RSv 132/2013

12.12.2014/1094:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 118/2014, JsUB 16/2014, RSv 149/2014

18.9.2015/1169:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.