Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

22.12.1993/1407

Statsrådets beslut om val och användning av personlig skyddsutrustning i arbetet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet med stöd av 47 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58), sådant detta lagrum lyde i lagen av den 29 januari 1993 (144/93) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på val och användning av personlig skyddsutrustning i sådant arbete som avses i lagen om skydd i arbete (299/58).

Utöver vad som bestäms i detta beslut skall iakttas vad som särskilt stadgas eller bestäms om användningen av personlig skyddsutrustning.

L om skydd i arbete 299/1958 har upphävts genom L 738/2002.

2 §
Definition

Med personlig skyddsutrustning avses i detta beslut all utrustning och alla tillbehör som är avsedda att användas av arbetstagaren till skydd mot olyckor eller sjukdomar under arbetet.

Med personlig skyddsutrustning avses dock inte i detta beslut

a) vanliga arbetskläder som inte är särskilt utformade för att skydda arbetstagaren mot olyckor och sjukdomar,

b) sådana trafikförnödenheter som avses i vägtrafiklagstiftningen,

c) sportutrustning,

d) utrustning som används i självförsvarssyfte eller i avskräckande syfte,

e) bärbara anordningar för att upptäcka och signalera risker och skador.

3 §
Anskaffning och användning av skyddsutrustning

Om risken för olyckor eller sjukdomar inte kan undvikas eller i tillräcklig grad begränsas genom tekniska skyddsåtgärder eller arbetsorganisatoriska åtgärder gällande arbetsförhållandena, skall arbetsgivaren på basis av en bedömning enligt 4 § förse arbetstagaren med personlig skyddsutrustning. Skyddsutrustningen skall vara ändamålsenlig och lämpa sig för arbetsförhållandena i förhållande till riskerna i arbetet utan att dess användning i sig leder till ökade andra risker.

Arbetsgivaren skall sörja för att endast sådan skyddsutrustning anskaffas till arbetsplatsen som uppfyller kraven på skyddsutrustning enligt vad som särskilt stadgas eller bestäms.

Arbetstagaren skall använda sådan personlig skyddsutrustning som avses i 1 mom.

4 §
Bedömning och val av skyddsutrustning

Arbetsgivaren skall innan han väljer personlig skyddsutrustning bedöma i vilken utsträckning arbetet är förknippat med sådana risker att personlig skyddsutrustning enligt 3 § måste användas för undvikande eller begränsande av dem. Bedömningen skall omfatta ett fastslående av vilka skyddsegenskaper den personliga skyddsutrustningen skall ha samt en jämförelse av tillgänglig skyddsutrustning med de egenskaper som krävs. Vid bedömningen bör även beaktas de faror eller skador som utrustningen i sig kan orsaka.

Bedömningen av den personliga skyddsutrustningen skall revideras om någon förändring sker i omständigheterna eller andra faktorer som påverkar bedömningen.

Vid valet av skyddsutrustning skall ergonomiska krav och arbetstagarens hälsotillstånd beaktas. Skyddsutrustningen skall efter nödvändig justering passa bäraren. Om mer än en skyddsutrustning bärs samtidigt, skall dessa utrustningar kunna kombineras så, att de fortfarande är effektiva med tanke på de aktuella riskerna.

5 §
Användningen av personlig skyddsutrustning

Arbetsgivaren skall sörja för att användningen av personlig skyddsutrustning och i synnerhet under hur lång tid den skall användas slås fast. Härvid skall beaktas hur allvarlig risken är, den frekvens med vilken arbetstagaren utsätts för risken, särdragen hos den enskilda arbetstagarens arbetsplats samt den personliga skyddsutrustningens prestanda.

Anvisningar för anskaffning och användning av personlig skyddsutrustning ges i bilaga I–III till detta beslut.

6 §
Personligt bruk och vård av skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning är avsedd för personligt bruk, om inte omständigheterna föranleder något annat. Om en skyddsutrustning som är avsedd för personligt bruk i undantagsfall används av mer än en person, skall de åtgärder vidtas som behövs för att en sådan användning inte skall skapa hälso- eller hygienproblem för de olika användarna.

Arbetsgivaren skall med hjälp av underhåll och reparationer se till att skyddsutrustningen fungerar väl. Vid behov skall utrustningen bytas ut.

Arbetstagaren skall noggrant sköta den personliga skyddsutrustning som överlåtits till honom och utan dröjsmål underrätta arbetsgivaren eller dennes representant om eventuella fel och bristfälligheter.

7 §
Utbildning och anvisningar

Arbetstagaren skall få tillräcklig utbildning och handledning i fråga om den personliga skyddsutrustningen och dess användning.

8 §
Samarbete

Om samarbete och information mellan arbetsgivaren och arbetstagarna stadgas särskilt.

9 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om tillämpningen av detta beslut meddelas vid behov av arbetsministeriet.

Utöver detta beslut kan inrikesministeriet dock föreskriva om val och användning av personlig skyddsutrustning vid polisen, inom brand- och räddningsväsendet samt befolkningsskyddet.

10 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Bilaga XVIII till EES-avtalet: rådets direktiv (89/656/EEG)

Bilaga II

VÄGLEDANDE FÖRTECKNING ÖVER PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

HUVUDSKYDD

–skyddshjälm för användning inom industrin (gruvor, byggarbetsplatser, diverse industrier)

–lätt huvudbonad för att skydda hårbotten (mössa, –med eller utan skärm huva, hårnät)

–skyddande huvudbonad (huvor, mössor, sydvästar etc. av bearbetat eller obearbetat tyg eller annat liknande typ)

HÖRSELSKYDD

–hörselproppar

–hjälmar med hörselkåpor

–hörselkåpor

–hörselkåpor som kan sättas fast på skyddshjälmar

–hörlurar med mottagare av induktionsslinga på låg frekvens

–hörselskydd med kommunikationsutrustning.

ÖGON- OCH ANSIKTSSKYDD

–skyddsglasögon med skalmar

–korgglasögon

–ögonskydd mot röntgenstrålar, laserstrålar, ultravioletta, infraröda eller synliga strålar

–ansiktsskärm

–svetsskärm och svetshjälm (handburen skärm, huvudburen skärm, visir eller skärm att sätta fast på skyddshjälmen).

ANDNINGSSKYDD

–dammfilter, gasfilter och filter mot radioaktivt stoft

–andningsapparat

–andningsskydd med avtagbar svetsskärm

–dykeriapparater

–dykardräkter

HAND- OCH ARMSKYDD

–handskar

–mot mekanisk påverkan (perforering, snitt, vibrationer etc.)

–mot kemisk påverkan

–för elektriker och till skydd mot hetta

–tumvantar

–fingerhättor

–underarmsskydd

–handledsskydd för tungt arbete

–halvhandske

–skyddshandskar

FOT- OCH BENSKYDD

–lågskor, kängor, halvstövlar, säkerhetsstövlar

–sko som kan snöras eller häktas upp snabbt

–skor med skyddande tåhätta

–skor och överdragsskor med värmeisolerande sulor

–skor, stövlar och överdragsstövlar för att skydda mot värme

–skor, stövlar och överdragsstövlar för att skydda mot kyla

–skor, stövlar och överdragsstövlar för att skydda mot vibrationer

–skor, stövlar och överdragsstövlar för att skydda mot statisk elektricitet

–skor, stövlar och överdragsstövlar med isolerande material mot elektricitet

–stövlar för motorsågsarbete

–träskor

–knäskydd

–avtagbara vristskydd

–damasker

–löstagbara sulor (värmeisolerande, perforeringssäkra och sulor som motarbetar svettning)

–avtagbara dubbar för is, snö eller hala golv.

HUDSKYDD

–skyddskräm/salva

SKYDD FÖR BÅLEN OCH UNDERKROPPEN

–västar, jackor och förkläden för att skydda mot mekanisk påverkan (perforering, snitt, stänk av smält metall etc.)

–västar, jackor och förkläden för att skydda mot kemisk påverkan

–värmevästar

–livräddningsvästar

–förkläden för att skydda mot röntgenstrålar

–njurbälten.

SKYDD FÖR HELA KROPPEN

Fallskyddsutrustning

–fallskyddsutrustning (komplett utrustning med alla nödvändiga tillbehör)

–falldämpare för att absorbera den kinetiska energin (komplett utrustning med alla nödvändiga tillbehör)

–säkerhetssele.

Skyddskläder

–tvådelade eller overaller skyddskläder

–kläder för att skydda mot mekanisk påverkan (perforering, snitt etc.)

–kläder för att skydda mot kemisk påverkan

–kläder för att skydda mot stänk av smält metall och infraröda strålar

–kläder för att skydda mot värme

–kläder för att skydda mot kyla

–kläder för att skydda mot radioaktiv kontaminering

–kläder för att skydda mot damm

–kläder för att skydda mot gas

–fluorescerande och reflekterande kläder och tillbehör (armskydd, handskar etc.)

–skyddsfiltar.

Bilaga III

VÄGLEDANDE LISTA ÖVER ARBETEN OCH TYPER AV ARBETEN DÄR DET KAN VARA NÖDVÄNDIGT ATT ANVÄNDA PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

1. HUVUDSKYDD (SKYDD AV SKALLEN)

Skyddshjälmar

–Byggnadsarbete, speciellt arbete på, under eller i närheten av byggnadsställningar och högt belägna arbetsplatser, uppsättning och nedtagning av gjutformar, montering och installationsarbete, uppsättning av byggnadsställningar och rivningsarbete.

–Arbete på stålbroar, på stålbyggnadskonstruktioner, i master, torn, på vattenbyggnadskonstruktioner av stål, vid masugnar, stålverk och valsverk, ångpanneanläggningar och kraftstationer användning samt arbete med stora rörledning.

–arbete i gruvor, diken, schakt och tunnlar

–jord- och bergarbete

–arbete under jord, i stenbrott, i grustäkter

–användning av mekaniska mutter- och skruvvred

–sprängningsarbete

–arbete i närheten av hissar, lyftdon, kranar och transportörer

–arbete med masugnar, direktreduktionsanläggningar, stålverk, valsverk, metallsmältverk, fri- och sänkssmide, och gjuterier

–arbete industriugnar, behållare, anläggningar och rörledningar samt i silon

–skeppsbyggen

–tågrangering

–arbete i slakterier

–drivningsarbete

–användning av bultpistol

–brand- och räddningsarbete.

2. FOTSKYDD

Skyddsskor med spiktrampskydd

–arbete med byggnadsstommen, grundläggning och vägarbeten

–arbete på byggnadsställningar

–rivning av byggnadsstommen

–arbete med betong och prefabricerade element inklusive montering och nedtagning av formbyggnader

–arbete på byggarbetsplatser och lager

–takarbete

–brand- och räddningsarbete

Skyddsskor utan spiktrampskydd

–arbete på stålbroar, stålbyggnader, master, torn, hissar, vattenbyggnadskonstruktioner av stål, masugnar, stålverk och valsverk, kranar, ångpanneanläggningar och kraftstationer samt stora behållare och stora rörledningar

–konstruktion av ugnar, installation av värme- och ventilationsanläggningar och metallkonstruktioner

–ombyggnads- och underhållsarbete

–arbete vid masugnar, direktreduktionsanläggningar, stålverk, valsverk, metallsmältverk, smide, hammarsmide, anläggningar för varmpressning och kalldragning

–arbete i stenbrott, grustäkt

–bearbetning av sten

–tillverkning, hantering och bearbetning av planglas och glaskärl

–hantering av formar inom keramisk industri

–arbete med infodring av ugn inom keramisk industri

–formgjutning inom tung keramisk industri och byggmaterialindustri

–transport och lagerarbete

–hantering av fryst kött och förpackningar med konserverad mat

–skeppsbyggeri

–tågrangering

–drivningsarbete

–borrnings- och skrotningsarbete.

Skyddsskor med förstärkt klack och sula och spiktrampskydd

–takarbete

Skyddsskor med isolerande sulor

–arbete med och på mycket heta eller kalla material

Skyddsskor som är lätta att ta av

–när det är risk att smältande material tränger in

3. ÖGON- OCH ANSIKTSSKYDD

Skyddsglasögon,ansiktsvisir eller ansiktsskärm

–svetsning, slipning, skärningsarbete

–drivning och mejsling

–huggning och bearbetning av sten

–användning av mekaniska mutter- och skruvvred

–användning av svarv, fräs och borr

–sänksmide

–slipning och slaggning

–blästring

–arbete med syror och lut, desinfektionsmedel och frätande rengöringsmedel

–sprutlackering

–arbete med och i närheten av smält material

–arbete vid värmestrålning

–arbete med laser

–drivningsarbete

–användning av bultpisto

–sprängnings- och brytningsarbete

–brand- och räddningsarbete.

4. ANDNINGSSKYDD

Andningsapparater

–arbete i behållare, trånga utrymmen och vid gaseldade industriugnar där det kan vara risk för gasutsläpp eller syrebrist

–arbete i närheten av en masugns chargeringsutrustning

–arbete i närheten av gaskonvertrar och gasledningar på masugnar

–arbete i närheten av masugnstappning där det kan finnas metalldimma

–arbete i närheten av infodring av masugnar och skänkar, när damm kan yra omkring

–sprutlackering utan tillräcklig ventilation

–arbete i brunnar, kanaler och andra platser under jord i anslutning till avloppssystemet

–arbete i kylanläggningar där det finns risk för läckage av kylmedium

–arbete med asbest

–behandling av bly

–behandling av bensen

–behandling av cancerframkallande ämnen

–vissa vägarbeten

–behandling och spridning av bekämpningsmedel

–brand- och räddningsarbete.

5. HÖRSELSKYDD

Öronskydd

–arbete vid metallpressar

–arbete med tryckluftsborrar

–markpersonalens arbete på flygplatser

–pålningsarbete

–trä- och textilarbete

–drivningsarbete

–arbete med rörliga arbetsmaskiner

–användning av bultpistol

–bedövning

–sprängnings- och brytningsarbeten

–annat arbete, i vilket bullernivån överstiger 85 dB(A).

6. KROPPS, ARM- OCH HANDSKYDD

Skyddskläder

–arbete med syror och lut, desinfektionsmedel och avrostningsmedel

–arbete med eller i närheten av heta material och där man känner av hettan

–behandling av planglas

–sandblästring

–arbete i frysrum

–arbete med asbest

–behandling och spridning av bekämpningsmedel

–drivningsarbete.

Brandsäkra skyddskläder

–svetsning i trånga utrymmen

Förkläden mot skärskador

–urbenings- och styckningsarbete

–arbete med kniv inklusive moment där kniven förs mot kroppen

Läderförkläden

–svetsning

–smide

–gjutning

Underarmsskydd

–urbenings- och styckningsarbete

Handskar

–svetsning

–hantering av vassa föremål, dock inte vid

maskinarbete där det finns risk att handsken fastnar i maskinen

–arbete med syror och lut i öppna kärl

Brynjehandskar

–urbenings- och styckningsarbete

–normalt förekommande arbete med kniv inom tillverkning och styckning

–byte av vassa bett

7. KLÄDER MOT KLIMATFAKTORER

–arbete utomhus i regn och kyla

8. REFLEKTERANDE KLÄDER

–arbete där arbetstagarna måste synas klart och tydligt

9. FALLSKYDDSUTRUSTNING (SÄKERHETSSELAR)

–arbete på byggnadsställningar

–montering av prefabricerade element

–arbete i master

–arbete på tak

–arbete på hängställningar

–arbete i arbetskorgar

–skeppsarbete

–brand- och räddningsarbete.

10. SÄKERHETSLINOR

–arbete i högt belägna kranskötarhytter

–arbete i högt belägna kranförarhytter till gaffeltruckar

–arbete högt uppe i borrtorn

–arbete i schakt och avloppsbrunnar

11. HUDSKYDD

–arbete med ytbeläggningar

–garvning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.