Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

22.10.1993/886

Befolkningsdataförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.3.2010. Se L m befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster 661/2009 79 §.

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av befolkningsdatalagen av den 11 juni 1993 (507/93):

1 kap

Personuppgifter

1 §
Personbeteckning

Registerbyråerna skall ge var och en som upptas i befolkningsdatasystemet en personbeteckning i samband med den första registreringen.

2 §
Bestämmande av personbeteckningen

Personbeteckningen består av födelsetid, individuellt nummer och kontrollbeteckning, i nämnd ordning.

Födelsetiden betecknas med sex siffror, av vilka den första och den andra anger dagen, den tredje och den fjärde månaden, den femte årtiondet och den sjätte året. Efter födelsetiden finns bokstaven A för dem som är födda den 1 januari 2000 eller därefter, ett bindestreck (-) för dem som är födda på 1900-talet och ett plustecken (+) för dem som är födda på 1800-talet. (31.1.1997/84)

Personer som har samma födelsetid skiljs från varandra med individuellt nummer. Det individuella numret fastställs som ett tresiffrigt tal, som är udda för män och jämnt för kvinnor.

Kontrollbeteckningen utgörs av en siffra eller en bokstav. Den fås genom att det niosiffriga tal som bildas av födelsetiden och det individuella numret divideras med 31, varvid kontrollbeteckningen bestäms i enlighet med resten på följande sätt:

Rest Kontrollbeteckning
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 A
11 B
12 C
13 D
14 E
15 F
16 H
17 J
18 K
19 L
20 M
21 N
22 P
23 R
24 S
25 T
26 U
27 V
28 W
29 X
30 Y
3 §
Ändring av personbeteckningen

Är personbeteckningen oriktig, skall registerbyrån utan dröjsmål ge personen i fråga en ny personbeteckning. En personbeteckning som visat sig vara oriktig får inte ges någon annan.

3 a § (26.11.1999/1064)
Elektronisk kommunikationskod och ändring av den

Den elektroniska kommunikationskoden för en fysisk person består av åtta siffror och en kontrollbeteckning. Kontrollbeteckningen utgörs av en siffra eller en bokstav. Kontrollbeteckningen räknas fram genom att det åttasiffriga talet divideras med 31, varvid kontrollbeteckningen fastställs så som anges i 2 § 4 mom.

Om den elektroniska kommunikationskoden är felaktig, skall Befolkningsregistercentralen omedelbart ge personen i fråga en ny kommunikationskod. En kommunikationskod som har konstaterats vara felaktig får inte ges till någon annan.

4 §
Uppgifter om finska medborgare

Om finska medborgare registreras i befolkningsdatasystemet förutom personbeteckningen

1) namn,

2) hemkommun och de uppgifter som behövs för identifiering av den,

3) adress och övriga uppgifter som behövs för indentifiering av bostaden, postadress och motsvarande annan adress, om personen har meddelat en sådan, samt adressen utomlands för en person som flyttat från Finland och uppgift om huruvida vistelsen är stadigvarande eller tillfällig, (26.11.1999/1064)

4) födelsehemkommun eller, av särskilda skäl, födelseort,

5) föräldrarnas namn och personbeteckningar eller födelsetider,

6) civilstånd samt uppgifter om ingående och upplösning av äktenskap,

7) familjerättslig ställning,

8) makes namn och personbeteckning eller födelsetid,

9) barnens namn och personbeteckningar eller födelsetider,

10) uppgifter om vårdnad om minderårig,

11) medborgarskap,

12) tidpunkten för när intressebevakning inleds och upphör eller en begränsning av handlingsbehörighet eller en intressebevakningsfullmakt träder i kraft och upphör, uppgifter om huruvida en persons handlingsbehörighet är begränsad eller om ett intressebevakningsuppdrag eller ett uppdrag i en intressebevakningsfullmakt delas, namn på och personbeteckning eller födelsedatum för intressebevakaren eller fullmäktigen och tidpunkten för när intressebevakarens eller fullmäktigens uppdrag inleds och upphör, (27.12.2007/1492)

13) dödstid,

14) modersmål samt kontaktspråk enligt 4 § befolkningsdatalagen (507/1993), om personen har lämnat uppgift om detta, (26.11.1999/1064)

15) yrke, om personen har uppgett detta,

16) sådana begränsningar gällande utlämnande av uppgifter som getts med stöd av personuppgiftslagen (523/1999) och befolkningsdatalagen, (26.11.1999/1064)

17) uppgifter om avgöranden om omhändertagande av barn vilka träffats av det kollegiala organ som behandlar socialvårdsfrågor, (28.7.1999/831)

18) uppgifter som behövs för statliga val och kommunalval samt folkomröstningar, (28.7.1999/831)

19) uppgifter om medlemskap i den evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet eller ett registrerat religionssamfund, (28.7.1999/831)

20) uppgifter om en persons lokala registermyndighet; (26.11.1999/1064)

21) sådana inskrivningsanteckningar som är nödvändiga för upprätthållandet av befolkningsuppgifterna, samt (26.11.1999/1064)

22) den elektroniska kommunikationskod som ingår i medborgarcertifikatet och den tekniska identifieringsuppgift som används vid skapandet av den. (24.4.2003/327)

Om en sådan familjemedlem till en finsk medborgare som inte upptagits i befolkningsdatasystemet kan dessutom registreras adressen och dödstiden, om det är nödvändigt på grund av en internationell konvention som är bindande för Finland eller av något annat särskilt skäl och om det finns en tillförlitlig utredning om uppgifterna.

I befolkningsdatasystemet kan också göras sådana kundanteckningar som behövs i samband med datatjänster.

5 §
Uppgifter om utlänningar

Angående en utlänning med hemkommun i Finland registreras i befolkningsdatasystemet i tillämpliga delar de i 4 § stadgade uppgifter om vilka det finns tillförlitlig utredning. (16.5.1994/352)

Angående andra utlänningar som upptas i befolkningsdatasystemet kan registreras sådana i 4 § stadgade uppgifter som behövs på grund av boende eller arbete i Finland, för uppfyllande av förpliktelserna i någon internationell konvention som är bindande för Finland eller av något annat särskilt skäl, om det finns en tillförlitlig utredning om dessa uppgifter.

I befolkningsdatasystemet registreras dessutom med stöd av 31 § 1 mom. lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999) anmälda uppgifter om domstolsbeslut som gäller förordnande eller befriande av företrädare i fråga om barn som fått uppehållstillstånd. (28.7.1994/831)

1 a kap (6.2.1998/98)

Anmälning och registrering av uppgifter om födelser och dödsfall

5 a § (6.2.1998/98)
Anmälning av födelse

Den verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård vid vilken förlossningen har skett skall göra anmälan om barn som fötts levande till befolkningsdatasystemet.

En läkare, barnmorska, hälsovårdare eller sjukskötare som bistått modern vid förlossning som skett någon annanstans än vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård skall göra anmälan om barn som fötts levande till befolkningsdatasystemet.

Har barnet fötts under andra förhållanden än de som avses i 1 eller 2 mom., skall modern eller den i vars vård barnet är anmäla födelsen till en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller till en läkare, barnmorska, hälsovårdare eller sjukskötare, som skall anmäla födelsen vidare till befolkningsdatasystemet.

Verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård eller en ovan nämnd yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården skall göra i 1–3 mom. avsedd anmälan om barnets födelse till den magistrat inom vars verksamhetsområde modern har sin hemkommun senast dagen efter förlossningen eller senast dagen efter det att uppgiften om barnets födelse har anmälts till verksamhetsenheten eller den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården. Om modern inte har hemkommun i Finland eller om uppgiften om hemkommun saknas, skall anmälan göras till den magistrat inom vars verksamhetsområde barnet har fötts.

Anmälan till befolkningsdatasystemet kan även göras via datakommunikation eller i annan maskinläsbar form.

5 b § (6.2.1998/98)
Registrering av uppgifter om barnet

Efter att ha fått i 5 a § avsedd anmälan om ett barns födelse eller anmälan om ett barn som fötts utomlands skall magistraten utan dröjsmål registrera uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Barnets föräldrar eller vårdnadshavare skall inom två månader efter barnets födelse till befolkningsdatasystemet anmäla barnets namn och modersmål. Magistraten skall utan dröjsmål registrera uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

5 c § (6.2.1998/98)
Registrering av uppgifter om dödsfall

Efter att ha fått i 19 § eller 21 a § förordningen om utredande av dödsorsak (948/1973) avsedd anmälan om att en person har dött eller, om personen har dött och blivit begraven utomlands, dödsattesten i original eller annan tillförlitlig utredning av dödstiden skall magistraten utan dröjsmål registrera uppgiften om dödsfallet i befolkningsdatasystemet.

5 d § (10.3.2005/145)
Registrering av uppgifter om dödförklaring

När magistraten har fattat beslut om dödförklaring skall den utan dröjsmål registrera uppgiften om beslutet i befolkningsdatasystemet.

2 kap

Anmälning och upprätthållande av övriga personuppgifter (6.2.1998/98)

6 § (16.5.1994/352)

6 § har upphävts genom F 16.5.1994/352.

7 § (16.5.1994/352)

7 § har upphävts genom F 16.5.1994/352.

8 § (16.5.1994/352)

8 § har upphävts genom F 16.5.1994/352.

9 § (16.5.1994/352)

9 § har upphävts genom F 16.5.1994/352.

10 § (21.4.2005/258)
Registrering av utlänningar

När andra uppgifter än de uppgifter som anges i 10 a § 3 mom. i befolkningsdatalagen, registreras om en utlänning i befolkningsdatasystemet, skall utlänningen för magistraten i den kommun där han eller hon bor förete ett resedokument, en födelseattest, ett äktenskapsintyg eller någon annan tillförlitlig utredning om de uppgifter som skall registreras och som har utfärdats av behörig myndighet i utlänningens hemland eller vistelseland samt ett dokument som visar att vistelsen är laglig, om ett sådant dokument krävs enligt utlänningslagen (301/2004).

10 a § (21.4.2005/258)
Myndighetsuppgifter vid mottagande av utlänningars anmälan

Den myndighet som tar emot en utlännings anmälan skall kontrollera identiteten hos den utlänning som gjort anmälan med hjälp av ett gällande pass eller annat tillförlitligt identitetsbevis och att vistelsen är laglig med hjälp av ett dokument som visar att vistelsen är laglig, om ett sådant dokument krävs enligt utlänningslagen. Myndigheten skall dessutom kontrollera att uppgifterna om utlänningen inte tidigare har registrerats i befolkningsdatasystemet.

Den myndighet som avses i 1 mom. skall foga en av myndighet certifierad kopia av det pass eller identitetsbevis som utlänningen har företett och ett dokument som visar att vistelsen är laglig till utlänningens anmälan som skall skickas till magistraten i den kommun där utlänningen bor.

11 §
Socialnämndens anmälningar

Socialnämnden skall utan dröjsmål till befolkningsdatasystemet anmäla att ett barn omhändertagits av nämnden och att omhändertagandet upphör. Likaså skall nämnden anmäla de avtal angående vårdnad om barn som den har fastställt.

12 §
Kontroll av personuppgifter

Personuppgifters tillförlitlighet skall i första hand säkerställas genom metoder som inte förutsätter åtgärder från medborgarnas sida.

Uppgifter som inte regelbundet àjourförs eller som av grundad anledning kan antas vara felaktiga eller bristfälliga kan kontrolleras genom förfrågningar som sänds till personerna i fråga.

13 §
Avförande av uppgifter ur befolkningsdatasystemet

Upprätthållandet av uppgifter om en utlänning i befolkningsdatasystemet upphör när det inte längre finns någon grund för upprätthållandet.

Uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 17 punkten skall utan dröjsmål avföras ur befolkningsdatasystemet när det inte längre finns någon grund för registrering av dem.

3 kap

Fastighetsuppgifter

14 §
Fastighetsbeteckning

Varje i befolkningsdatasystemet antecknad fastighet och sådan enhet som avses i fastighetsregisterlagen (392/85) har en fastighetsbeteckning enligt fastighetsregisterlagen. Till beteckningen kan fogas en kontrollbeteckning. Kontrollbeteckningen beräknas med iakttagande i tillämpliga delar av stadgandena i 2 § 4 mom. Befolkningsregistercentralen ger ett kommunnummer.

15 §
Fastighetsuppgifter

I befolkningsdatasystemet registreras följande fastighetsuppgifter:

1) fastighetsbeteckning samt andra uppgifter som behövs för identifiering av fastigheten,

2) ägarens namn och personbeteckning eller affärs- och samfundssignum samt hans hemkommun och adress, samt (16.5.1994/352)

3) förvärvets art och tidpunkten för det samt dagen då lagfarten beviljats.

4 kap

Anmälning och upprätthållande av fastighetsuppgifter

16 §
Fastighetsmyndighetens anmälningar

Fastighetsregisterföraren skall utan dröjsmål till befolkningsdatasystemet anmäla nya fastigheter inom sitt ämbetsdistrikt och ändringar som gäller fastigheterna.

17 §
Anmälningar om lagfart

En domstol skall, om uppgifterna inte tillhandahålls ur det datasystem som justitieministeriet upprätthåller, inom en månad från utgången av varje kvartal till befolkningsdatasystemet anmäla de lagfarter som beviljats under kvartalet.

Av anmälan skall framgå de uppgifter som behövs för identifiering av varje fastighet för vilken lagfart beviljats, namn och personbeteckning eller affärs- och samfundssignum för fastighetens ägare och överlåtare, förvärvets art och tidpunkten för det samt dagen då lagfarten beviljats.

18 §
Kontroll av fastighetsuppgifter

Fastighetsuppgifters tillförlitlighet skall säkerställas genom metoder som inte förutsätter åtgärder från medborgarnas sida.

5 kap

Byggnads- och lägenhetsuppgifter

19 §
Byggnadsbeteckning

Varje byggnad har en byggnadsbeteckning, som består av fastighetsbeteckningen för den fastighet på vilken byggnaden finns och ett byggnadsnummer.

20 §
Byggnader och lägenheter som skall registreras

I befolkningsdatasystemet registreras uppgifter om byggnader för vilka krävs byggnadslov samt om bostadslägenheterna och lokalerna i dem, med undantag av följande byggnader:

1) byggnader som i sin helhet används av en främmande stats legation, handelsrepresentation eller konsulat som förestås av en utsänd konsul och separata lägenheter som i sin helhet är i deras besittning,

2) andra byggnader i försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets besittning än bostadsbyggnaderna för personalen,

3) underjordiska byggnader som huvudsakligen används som lagerutrymmen eller för något annat motsvarande ändamål,

4) byggnader avsedda enbart för förvaring av vätskor, samt

5) provisoriska byggnader och byggnader av lätt konstruktion.

21 §
Byggnadsuppgifter

Om byggnader registreras i befolkningsdatasystemet

1) uppgifter som behövs för identifiering av en byggnad,

2) adress samt det röstningsområde till vilket byggnaden hör,

3) ägarens namn, personbeteckning eller affärs- och samfundssignum samt adress,

4) ägartyp,

5) det år då byggnaden färdigställts, byggts om och tagits ur bruk,

6) huvudsakligt användningsändamål och användningssituationen,

7) våningsyta och antal våningar,

8) byggnadsmaterialet i de bärande konstruktionerna, huvudsaklig utrustning och skyddsrum,

9) huvudsakligt uppvärmningssätt och huvudsaklig energikälla, samt

10) anslutningar till områdets vattenlednings-, avlopps-, gas- och elnät.

Om en byggnad kan dessutom registreras namn och adress för företrädaren för dess ägare, offentlig finansiering, volym, total area och hur denna fördelar sig på olika användningsändamål samt anslutningar till områdets kabelnät, om tillförlitlig utredning kan fås om dessa. (26.11.1999/1064)

På basis av bygglov kan dessutom registreras (26.11.1999/1064)

1) byggnadsåtgärder,

2) arten av ett ändringsarbete,

3) dagen för beviljande av byggnadslov, inledande av byggnadsarbete och slutförande av byggnadsprojekt samt den dag då byggnadslovet förfaller,

4) det huvudsakliga byggnadssättet för byggnadsstommen,

5) huvudsaklig byggare, fasadmaterial och planberedskap, samt

6) undantagslov.

Om ekonomibyggnader, produktionsbyggnader inom lantbruket och andra med dem jämförbara byggnader registreras i befolkningsdatasystemet dock endast uppgifter som behövs för identifiering av byggnaden, byggnadens användningsändamål och året då den färdigställdes samt dess våningsyta, volym, byggnadsmaterial och byggnadssätt.

22 §
Bostadslägenhetsbeteckning

En bostadslägenhet som är belägen i en byggnad med flera lägenheter än en har en lägenhetsbeteckning. Den består av byggnadsbeteckningen samt lägenhetens identifieringsbeteckning. Lägenhetens identifieringsbeteckning består av en bokstavsdel och en sifferdel eller någondera. Dessutom kan i lägenhetens identifieringsbeteckning ingå en bokstav som anger delning av lägenheten.

23 §
Uppgifter om bostadslägenheter

Om bostadslägenheter registreras i befolkningsdatasystemet

1) lägenhetsbeteckning och andra uppgifter som behövs för identifiering av lägenheten,

2) antalet rum och typ av kök,

3) lägenhetsyta,

4) huvudsaklig utrustning, samt

5) grund för besittningen och användningssituationen.

24 §
Uppgifter om lokaler

Om en lokal kan i befolkningsdatasystemet registreras

1) uppgifter som behövs för identifiering av lokalen,

2) användningsändamål,

3) dess area och i vilken våning den är belägen, samt (26.11.1999/1064)

4) namn, affärs- och samfundssignum för lokalens innehavare samt inom vilken bransch innehavaren är verksam. (26.11.1999/1064)

25 §
Uppgifter om förvaltningsområden

I befolkningsdatasystemet skall finnas en kommunindelning, kameral indelning, indelning i röstningsområden, indelning i församlingar och annan med dessa jämförbar behövlig områdesindelning.

25 a § (21.11.1994/995)
Avtal om upprätthållande av byggnads- och lägenhetsuppgifter

Ett i 2 § 2 mom. befolkningsdatalagen avsett avtal mellan registerbyrån och kommunen om upprätthållande av byggnads- och lägenhetsuppgifter skall upprättas skriftligen. Befolkningsregistercentralen kan fastställa formuläret för avtalet.

Avtalet eller en ändring av det skall sändas till befolkningsregistercentralen för kännedom senast en månad innan avtalet eller ändringen träder i kraft.

3 mom. har upphävts genom F 24.4.2003/327. (24.4.2003/327)

6 kap

Anmälning och upprätthållande av byggnads- och lägenhetsuppgifter

26 §
Fastighetsmyndighetens anmälningar

Fastighetsregisterföraren eller en myndighet som kommunen har bestämt skall till befolkningsdatasystemet anmäla nya byggnadsbeteckningar och ändringar i byggnadsbeteckningar.

Registerbyrån skall tillhandahålla de uppgifter som behövs för att byggnadsbeteckningen skall kunna ges, om dessa inte kan fås direkt ur befolkningsdatasystemet.

27 §
Anmälningar som gäller byggnadslov och byggnadsverksamhet

Kommunen skall i fråga om beviljade byggnadslov utan dröjsmål till befolkningsdatasystemet anmäla de uppgifter som nämns i 21-23 §§ och som kommunen härvid har kännedom om.

Befolkningsregistercentralen skall utan dröjsmål till statistikcentralen lämna ut sådana uppgifter om byggnadslov och byggnadsverksamhet som den officiella statistiken förutsätter.

28 §
Kontroll av byggnads- och lägenhetsuppgifter

Tillförlitligheten hos uppgifterna skall i första hand säkerställas genom metoder som inte förutsätter åtgärder från medborgarnas sida.

Uppgifter som inte regelbundet àjourförs eller som av grundad anledning kan antas vara felaktiga eller bristfälliga kan kontrolleras hos byggnadens ägare eller genom förfrågningar som sänds till lägenheterna.

29 §
Anmälningar som görs av byggnaders ägare och lägenhetsinnehavare

Ägaren av en byggnad eller dennes företrädare skall för kontroll av byggnads- och lägenhetsuppgifter ge sådana uppgifter som nämns i 21 och 22 §§ och innehavaren eller ägaren av en lägenhet sådana uppgifter som nämns i 23 och 24 §§. Fås sådana uppgifter som nämns i 23 och 24 §§ inte av innehavaren eller ägaren av en lägenhet, är byggnadens ägare eller dennes företrädare skyldig att ge dem.

Fås uppgifter inte på det sätt som avses i 1 mom., skall kommunen ge uppgifterna, om de ingår i det informationsmaterial som finns i kommunens besittning, eller annars bistå vid anskaffningen av uppgifterna.

7 kap

Vissa stadganden om utlämnandet av uppgifter

30 §
Tillhandahållande av handlingar

I ett intyg antecknas dess användningsändamål och behövliga uppgifter, med de begränsningar som stadgas i 25-27 §§ befolkningsdatalagen.

2 mom. har upphävts genom F 26.11.1999/1064. (26.11.1999/1064)

I ett intyg antecknas en persons tidigare släkt- och förnamn endast på begäran av den som anhåller om intyget. Har en persons namn ändrats efter att han fyllt 15 år, skall tidigare namn dock alltid antecknas i intyg som utfärdas

1) för att företes vid domstol för rättegång eller behandling av ett ansökningsärende,

2) för social-, utsöknings-, åklagar-, polis- eller militärmyndighet, eller

3) för en enskild person för anskaffande av straffregisterutdrag.

Tidigare namn skall alltid antecknas i ett intyg som utfärdas för att fogas till en ansökan om ändring av namn.

En handling som ges ur befolkningsdatasystemet kan undertecknas maskinellt. Ett omnämnande om detta skall finnas i handlingen. I ett intyg får inte finnas rättelser eller förkortningar som kan föranleda oklarhet.

31 § (26.11.1999/1064)
Studerande av uppgifter

Statliga och kommunala myndigheter, samfund som sköter lagstadgade uppgifter och personer som bedriver historisk eller vetenskaplig forskning eller släktforskning eller avlägger lärdomsprov kan beviljas tillstånd att under registermyndigheternas övervakning studera uppgifter i befolkningsdatasystemet och handlingar i anslutning till dem. Härvid skall beaktas vad som bestäms i 24-27 § befolkningsdatalagen.

32 § (26.11.1999/1064)
Användning av byggnadsuppgifter som grund för stickprov

När uppgifter lämnas ut för direktreklam, distansförsäljning eller annan direkt marknadsföring, opinions- och marknadsföringsundersökningar eller annat därmed jämförbart ändamål får som grund för stickprov, vid sidan av de uppgifter som bestäms i 27 § 2 mom. befolkningsdatalagen, användas byggnadslov, byggnadens läge, användningsändamål, året då byggnaden färdigställdes, våningsyta och antal våningar, huvudsakligt uppvärmningssätt och huvudsaklig energikälla, anslutningar till områdets vattenlednings-, avlopps-, gas-, el- och kabelnät samt ytterligare en annan identifikationsuppgift som ansluter sig till byggnaden.

32 a § (26.11.1999/1064)
Intyg över ett barns födelse

Om uppgifter om ett barn inte har införts i befolkningsdatasystemet, kan den magistrat som har fått en i 5 a § avsedd anmälan på begäran utfärda ett intyg över barnets födelse till barnets mor eller den i vars vård barnet är på basis av anmälan.

8 kap

Särskilda stadganden

33 §
Anmälan om vårdnadshavares dödsfall

Registerbyrån skall utan dröjsmål till socialnämnden anmäla att ett barn på grund av vårdnadshavarens död har blivit utan vårdnadshavare.

34 § (24.4.2003/327)
Identifiering av den som ansöker om medborgarcertifikat

När befolkningsregistercentralen utfärdar för elektronisk kommunikation avsedda medborgarcertifikat för andra kort eller tekniska anordningar än vad som avses i 23 § 2 och 3 mom. befolkningsdatalagen skall den som tar emot ansökan identifiera sökanden med hjälp av ett av polisen utfärdat giltigt inhemskt pass eller identitetskort, körkort som utfärdats den 1 oktober 1990 eller därefter eller, om den identifiering som hänför sig till ansökan i de fall som avses i 5 mom. nämnda paragraf har utförts av polisen, med hjälp av det särskilda dokument om identifiering som polisen tillställt mottagaren.

35 § (28.7.1999/831)

35 § har upphävts genom F 28.7.1999/831.

36 §
Fastställande av blanketter

Befolkningsregistercentralen fastställer formuläret för de blanketter som denna förordning förutsätter, om inte något annat stadgas särskilt.

När formuläret för blanketterna fastställs skall de krav som datasekretessen och den officiella statistiken ställer beaktas.

37 §
Fastighetsregisterförare

Vad som i denna förordning stadgas om fastighetsregisterförare gäller också jordregisterförare och tomtbokförare.

9 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

38 §
Ikraftträdelsestadgande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 14 december 1946 angående språklagens tillämpning vid mantalsskrivningen (857/46).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

16.5.1994/352:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

21.11.1994/995:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

31.1.1997/84:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

6.2.1998/98:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1998.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

28.7.1999/831:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

26.11.1999/1064:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Uppgifter om de godmansuppdrag som baserar sig på lagen angående förmynderskap (34/1898) och som är i kraft den 1 december 1999 skall registreras i befolkningsdatasystemet inom ett halvt år efter att denna förordning har trätt i kraft.

24.4.2003/327:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

10.3.2005/145:

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2005.

21.4.2005/258:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

27.12.2007/1492:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.