Beaktats t.o.m. FörfS 300/2021.

26.7.1993/711

Flytgasförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 20.12.2012/858, som gäller fr.o.m. 1.1.2013.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/53):

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller

1) teknisk användning, hantering, upplagring och förvaring av flytgas,

2) tillsättning av luktämne i flytgas,

3) tillstånds- och anmälningsförfarandet för samt inspektioner av anläggningar där flytgas lagras, hanteras och används tekniskt,

4) driftsövervakare av teknisk användning, upplagring och hantering av flytgas samt konstaterande av driftsövervakares behörighet,

5) installation och underhåll av förbruknings- och hanteringsaggregat för flytgas,

6) förbrukningsapparater och förbrukningsaggregat för flytgas,

7) åtgärder i samband med olyckor som sker vid anläggningar där flytgas lagras, hanteras och används tekniskt. (5.2.1999/129)

8 punkten har upphävts genom F 5.2.1999/129. (5.2.1999/129)

1 a § (5.2.1999/129)
Precisering av tillämpningsområdet

Utöver vad som bestäms i denna förordning tillämpas på teknisk användning, hantering, upplagring och förvaring av flytgas bestämmelserna om förebyggande av storolyckor i 14–16, 21–30, 34–39, 61–63 och 73–76 § förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999).

2 §
Tillämpning inom försvarsmakten

Denna förordning tillämpas inte inom försvarsmakten till den del därom stadgas särskilt.

3 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på tillverkning av flytgas och inte på användning av flytgas som råmaterial vid kemiska processer med undantag av rörsystem som är avsedda för transport av flytgas. Förordningen tillämpas inte heller på platser där flytgas används som stöd- och tilläggsbränsle i processanläggningars förbränningssystem tillsammans med andra motsvarande kolväten i gasform och inte heller på hantering och upplagring av flytgas i samband med påfyllning av aerosoler.

Denna förordning och med stöd av den meddelade föreskrifter om placering av behållare för upplagring kan också tillämpas på platser som avses i 1 mom. enligt vad handels- och industriministeriet särskilt bestämmer.

Denna förordning skall inte heller tillämpas på fordon i vilka flytgas används i en fast behållare som är ansluten till motorn.

Stadgandena om tillstånds- och anmälningsförfarandet samt inspektioner i 3-5 kap. samt om drifstövervakare i 6 kap. tillämpas inte på upplagring av flytgas vid en sådan distributionsstation för brännbar vätska som avses i 18 § förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier, då flytgasen vid stationen lagras eller förvaras i flytgasflaskor för försäljning.

4 § (13.10.1995/1170)
Tillsynsmyndigheter

Tillsynsmyndigheter i fråga om denna förordning är säkerhetsteknikcentralen, sjöfartsstyrelsen och kommunens brandchef.

5 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) flytgas sådan kolväteblandning av teknisk beskaffenhet som huvudsakligen innehåller C3- och C4-kolväten; huvudkomponenterna i C3-kolväten är propan och propen och i C4-kolväten butan och buten; flytgasens ångtryck får vara högst 31 bar (3,1 MPa, absolut tryck) vid en temperatur av 70 øC,

2) teknisk användning av flytgas verksamhet där flytgas används för värmealstring, nedkylning, belysning eller något annat motsvarande ändamål,

3) hantering av flytgas verksamhet där flytgas leds i rörsystem, flytgasbehållare fylls på eller töms och flytgas-luftblandningar framtälls samt motsvarande verksamhet,

4) användningsanläggning ett sammanhängande område eller en byggnad eller byggnadsdel, inklusive upplag, som används vid teknisk användning av flytgas; till en användningsanläggning hör också förbrukningsaggregatens styrnings-, reglerings-, kontroll- och säkerhetsanordningar samt anläggningens skyddssystem,

5) upplag för lagring av flytgas avsett område som är eller bör anses vara sammanhängande eller en för lagring av flytgas avsedd byggnad eller byggnadsdel; till ett upplag hör också de lagerbyggnader, behållare, påfyllnings-, tömnings- och transportaggregat, rörsystem och andra anordningar på området som hör till dessa,

6) förbrukningsaggregat den helhet som en eller flera förbrukningsapparater och ett rörsystem samt till dessa anslutna behållare bildar, samt

7) fast installation en sådan installation i anslutning till ett förbrukningsaggregat, i vilken flytgas leds till förbrukningsapparaten på något annat sätt än genom slang; som fast installation betraktas inte en installation i vilken flytgas leds genom slang till en förbrukningsapparat via sådana genomförings- och fördelningsstycken av metall som hör till installationen.

8) besiktningsorgan ett besiktningsorgan som säkerhetsteknikcentralen har godkänt i enlighet med 5 a §. (5.12.1997/1093)

5 a § (5.12.1997/1093)
Godkännande av ett besiktningsorgan

Vid godkännandet av ett besiktningsorgan iakttas i tillämpliga delar vad som i 3 a–3e § naturgasförordningen (1058/1993) bestäms om godkännande av besiktningsorgan.

2 kap

Allmänna säkerhetsföreskrifter

6 §
Tillsättning av luktämne i flytgas

I flytgas skall tillsättas ett luktämne för att effektivera upptäckten av eventuella läckor. Kravet på tillsättning av luktämne gäller likväl inte sådan flytgas som transporteras via Finland och som inte används i Finland.

I flytgasen skall blandas in ett tydligt urskiljbart luktämne i sådan omfattning att gasen kan förnimmas när dess halt i luften är minst en femtedel av den nedre antändningsgränsen. Den som tillverkar eller importerar flytgas skall se till att luktämnet tillsätts.

Säkerhetsteknikcentralen kan i enskilda fall, om särskilda skäl så kräver, på villkor den bestämmer utfärda tillstånd att använda och lagra sådan flytgas i vilken luktämne inte har tillsatts. (13.10.1995/1170)

7 §
Allmänt krav

Teknisk användning, hantering, upplagring och förvaring skall ske med iakttagande av varsamhet och omsorg.

En anläggning där flytgas lagras, hanteras eller används tekniskt skall på ett med hänsyn till verksamheten och dess omfattning effektivt sätt se till att flytgasen används, hanteras och lagras så vid anläggningen att verksamheten inte medför person- eller egendomsskador.

Användningsanläggningar och upplag för flytgas skall planeras, dimensioneras och byggas samt användas och underhållas så att risken för olyckor förebyggs tillräckligt effektivt.

8 §
Förläggningsplats

Ett flytgasupplag skall placeras på ett sådant avstånd från bosättning, skolor, vårdinrättningar, lokaler avsedda för vistelse och möten, trafikleder och annan verksamhet utanför anläggningen att upplagringen inte medför risk för person- eller egendomsskador vid olyckor eller störningar.

När platsen för upplaget väljs, skall dessutom beaktas att verksamheten utanför anläggningen inte medför ökad risk för olyckor vid denna.

Anläggningen skall genom konstruktiva åtgärder eller på annat med hänsyn till verksamhetens natur effektivt sätt se till att obehöriga inte får tillträde till anläggningsområdet.

3 kap

Bestämmande av tillstånds- och anmälningsskyldigheten

9 §
Avgränsning av objekten

Tillstånds- och anmälningsskyldigheten i fråga om teknisk användning, upplagring och hantering av flytgas bestäms på grundval av den mängd flytgas som lagras på ett verksamhetsställe som är i en och samma verksamhetsidkares besittning. Detsamma gäller sådana anläggningar som bildar en funktionell helhet, även om de består av flera delar för vilka olika verksamhetsidkare ansvarar.

Som upplagring anses även fortlöpande eller upprepat innehav av flytgas på en bestämd plats i behållare, flaskor eller förpackningar eller i ett transportmedel, då mängden flytgas överstiger de gränser för bestämmande av tillstånds- och anmälningsskyldigheten som anges nedan.

Om den tekniska användningen, upplagringen och hanteringen av flytgas sker i en sådan i 4 § 5 punkten förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier avsedd produktionsanläggning där industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier enligt nämnda förordning kräver tillstånd eller anmälan, beaktas den flytgas som finns i produktionsanläggningen tillsammans med övriga brand- och explosionsfarliga kemikalier när det fastställs om tillstånd eller anmälan krävs för objektet. Tillstånd ges och anmälan behandlas av den myndighet på vilken denna uppgift ankommer enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier. Till övriga delar tillämpas förpliktelserna enligt denna förordning på teknisk användning, upplagring och hantering av flytgas. (5.2.1999/129)

10 §
Verksamhetens omfattning

Den tekniska användningen, hanteringen eller upplagringen av flytgas är omfattande, om den mängd flytgas som lagras vid anläggningen överstiger 50 ton.

Den tekniska användningen, hanteringen eller upplagringen av flytgas är medelstor, om den mängd flytgas som lagras på anläggningen överstiger 5 ton, men inte 50 ton.

Den tekniska användningen, hanteringen eller upplagringen av flytgas sker i liten skala, om den mängd flytgas som lagras vid anläggningen inte överstiger 5 ton.

11 §
Särskilda påfyllnings- och tömningsplatser

Med medelstor upplagring jämställs verksamhet där tankfartyg, järnvägstankvagnar, tankfordon eller andra motsvarande transportbehållare upprepade gånger på samma ställe töms på flytgas samt verksamhet där tankfartyg, järnvägstankvagnar eller andra motsvarande transportbehållare fylls med flytgas, om verksamheten i fråga sker någon annanstans än på ett sådant verksamhetsställe som avses i 10 §.

4 kap

Tillstånds- och anmälningsförfarande

12 §
Tillståndsansökan för omfattande verksamhet

Tillstånd till omfattande teknisk användning och hantering eller omfattande upplagring av flytgas skall innan byggandet av anläggningen inleds sökas skriftligen hos säkerhetsteknikcentralen. (13.10.1995/1170)

I ansökan skall anges

1) verksamhetsidkarens namn och hemort samt hur han kan kontaktas,

2) anläggningens förläggningsplats,

3) den maximala mängd flytgas som skall upplagras.

Till ansökan skall fogas

1) en utredning om planläggningen beträffande tomten och dess närområde samt om att verksamhetsidkaren besitter det område inom vilket anläggningen skall förläggas,

2) en kartritning i skalan 1:1 000-1:20 000 över anläggningens läge; ritningen skall utvisa en minst 500 meter bred zon kring anläggningen jämte byggnader och konstruktioner,

3) ritningar vilka klart utvisar placeringen av anläggningens byggnader, behållare, påfyllnings- och tömningsplatser samt påfyllnings- och tömningsaggregat på dess område,

4) en utredning om hur de aggregat som hänför sig till användning, hantering och upplagring av flytgas fungerar samt hur styrnings-, kontroll- och säkerhetsanordningarna samt skyddssystemen för de nämnda aggregaten fungerar (preliminärt rörsystems- och instrumenteringsschema),

5) en utredning om dimensioneringsprinciperna i fråga om behållare, rörsystem och utrustning samt urvalskriterierna i fråga om konstruktionsmaterial,

6) en utredning om hur man planerat beredskapen med tanke på eventuella risksituationer så som läckor samt begränsningen av deras följder,

7) en utredning om brandskyddsarrangemangen och andra åtgärder som planerats med tanke på eventuella olyckor,

8) en utredning om anläggningens drifts- och säkerhetsorganisation, samt

9) en utredning om vem som har utfört installationen och om installationssättet, ifall användningsanläggningen eller en väsentlig del av den installeras av en utländsk leverantör.

Om samtliga uppgifter i 3 mom. inte finns tillgängliga i fråga om anläggningen, kan tillståndsansökan likväl behandlas. I så fall krävs att de uppgifter som finns är tillräckliga med hänsyn till anläggningens verksamhet och dess omfattning.

Ansökan jämte bilagor skall lämnas in i tre exemplar. Ansökan kan kompletteras under den tid som den behandlas.

Till ansökan skall också fogas en utredning om

1) de riskkällor, omständigheter och situationer i anslutning till teknisk användning av flytgas vid vilka en olycka är möjlig,

2) en beskrivning av de risksituationer som är typiska eller medför den största faran, av följderna av dessa inne i anläggningen och verkningarna utanför den samt av de felfunktioner och de fel och skador på anordningarna som ger upphov till risksituationer, samt

3) hur man har berett sig på att förhindra risksituationer vid normaldrift och i samband med reparations- och underhållsarbeten samt olika störningssituationer i anläggningen.

13 §
Tillståndsansökan för medelstor användning och hantering

Tillstånd till medelstor teknisk användning och hantering av flytgas skall innan byggandet av anläggningen inleds sökas skriftligen hos säkerhetsteknikcentralen. (13.10.1995/1170)

I ansökan skall anges

1) verksamhetsidkarens namn och hemort samt hur han kan kontaktas,

2) anläggningens förläggningsplats,

3) den maximala mängd flytgas som skall upplagras.

Till ansökan skall fogas

1) en utredning om att verksamhetsidkaren besitter det område inom vilket anläggningen skall förläggas,

2) en kartritning i skalan 1:1 000-1:20 000 över anläggningens läge; ritningen skall utvisa en minst 500 meter bred zon kring anläggningen jämte byggnader och konstruktioner,

3) ritningar vilka klart utvisar placeringen av anläggningens byggnader, behållare, påfyllnings- och tömningsplatser samt påfyllnings- och tömningsaggregat på dess område,

4) en utredning om hur de aggregat som hänför sig till användning, hantering och upplagring av flytgas fungerar samt hur styrnings-, kontroll- och säkerhetsanordningarna samt skyddssystemen för de nämnda aggregaten fungerar (preliminärt rörsystems- och instrumenteringsschema),

5) en utredning om dimensioneringsprinciperna i fråga om behållare, rörsystem och utrustning samt urvalskriterierna i fråga om konstruktionsmaterial,

6) en utredning om brandskyddsarrangemangen och andra åtgärder som planerats med tanke på eventuella olyckor, samt

7) uppgifter om de ansvariga och dem som sköter driften vid anläggningen.

Om samtliga uppgifter i 3 mom. inte finns tillgängliga i fråga om anläggningen, kan tillståndsansökan likväl behandlas. I så fall krävs att de uppgifter som finns är tillräckliga med hänsyn till anläggningens verksamhet och dess omfattning.

Ansökan jämte bilagor skall lämnas in i tre exemplar. Ansökan kan kompletteras under den tid som den behandlas.

14 § (13.10.1995/1170)
Behandling av ansökan

Säkerhetsteknikcentralen skall med anledning av ansökan utöver andra utredningar den anser nödvändiga vid behov inhämta utlåtanden av arbetarskyddsdistriktet och kommunens brandchef.

15 §
Tillståndsbeslut

Tillstånd till omfattande teknisk användning, hantering och upplagring eller medelstor användning och hantering av flytgas skall ges, om verksamheten fyller de krav som stadgas i denna förordning och föreskrivs med stöd av den. I tillståndsbeslutet skall anges

1) vilket slags anläggning tillståndet gäller,

2) anläggningens förläggningsplats,

3) den mängd flytgas som skall lagras, samt

4) eventuella tillståndsvillkor och anvisningar.

Till tillståndsbeslutet skall fogas den situationsplan som bifogats ansökningen och ett behövligt antal ritningar, försedda med anteckning om godkännande.

Säkerhetsteknikcentralen skall underrätta arbetarskyddsdistriktet och kommunens brandchef om tillståndsbeslutet. (13.10.1995/1170)

16 §
Anmälan om medelstor upplagring av flytgas

Anmälan om medelstor upplagring av flytgas skall göras till säkerhetsteknikcentralen i god tid innan verksamheten vid upplaget inleds. I anmälan skall anges (13.10.1995/1170)

1) verksamhetsidkarens namn och hemort samt hur han kan kontaktas,

2) upplagets förläggningsplats,

3) den maximala mängd flytgas som skall upplagras, samt

4) när verksamheten skall inledas.

Till anmälan skall fogas

1) en kartritning i skalan 1:1 000-1:20 000 över anläggningens läge,

2) ritningar som klart utvisar behållarnas och flaskornas placering,

3) en utredning om att verksamhetsidkaren besitter området,

4) en utredning om upplagets användningsändamål och verksamhet,

5) en utredning om brandskyddsarrangemangen och andra åtgärder som planerats med tanke på eventuella olyckor, samt

6) uppgifter om de ansvariga och dem som sköter driften vid upplaget.

17 §
Anmälan om teknisk användning, hantering och upplagring av flytgas i liten skala

Om teknisk användning, hantering och upplagring av flytgas i liten skala skall göras en anmälan till brandchefen, ifall mängden upplagrad flytgas överstiger 200 kg. I anmälan skall anges

1) verksamhetsidkarens namn och hemort samt hur han kan kontaktas,

2) anläggningens förläggningsplats,

3) den mängd flytgas som skall lagras, samt

4) när verksamheten skall inledas.

Till anmälan skall fogas

1) en redogörelse i stora drag för hur den tekniska användningen, hanteringen eller upplagringen är planerad att ske,

2) ritningar som klart utvisar behållarnas och flaskornas placering, samt

3) en utredning om brandskyddsarrangemangen och andra åtgärder som planerats med tanke på eventuella olyckor.

Anmälan skall göras i god tid innan verksamheten inleds.

18 §
Behandling av anmälan

Säkerhetsteknikcentralen skall med anledning av en anmälan om medelstor upplagring av flytgas vid behov först inhämta utlåtande av kommunens brandchef och därefter underrätta verksamhetsidkaren om dennes skyldighet att anhålla om inspektion av upplaget enligt 24 §. (13.10.1995/1170)

Kommunens brandchef skall med anledning av en anmälan om teknisk användning, hantering eller upplagring av flytgas i liten skala underrätta verksamhetsidkaren om att anläggningen på basis av anmälan kommer att inspekteras enligt vad som stadgas i 25 §.

De meddelanden som avses i 1 och 2 mom. skall innehålla eventuella villkor och anmärkningar gällande de brister som upptäckts utgående från handlingarna.

19 §
Teknisk användning av flytgas på fartyg

Med avvikelse från vad detta kapitel stadgar om tillstånds- och anmälningsförfarandet skall tillstånd för hållande av förbrukningsaggregat för flytgas ombord på fartyg sökas hos sjöfartsstyrelsen, om mängden upplagrad flytgas är sammanlagt 240 kg eller mer.

5 kap

Inspektioner

Omfattande och medelstor teknisk användning och hantering samt omfattande upplagring
20 §
Ibruktagningsinspektion

En anläggning eller en del av den där omfattande eller medelstor teknisk användning eller hantering av flytgas eller omfattande upplagring av flytgas skall bedrivas får inte tas i bruk förrän den har inspekterats som funktionsberedd och vid inspektionen (ibruktagningsinspektion) har konstaterats att anläggningen eller delen av den uppfyller kraven enligt denna förordning och de föreskrifter som har meddelats med stöd av den samt de villkor som nämns i tillståndsbeslutet.

Begäran om ibruktagningsinspektion skall göras skriftligen hos säkerhetsteknikcentralen. Anläggningen eller delen av den skall inspekteras före den angivna dagen då verksamheten skall inledas. Säkerhetsteknikcentralen skall underrätta arbetarskyddsdistriktet och kommunens brandchef om inspektionen. (13.10.1995/1170)

Ibruktagningsinspektionen eller en del av den kan i de fall som säkerhetsteknikcentralen bestämmer ersättas med besiktning utförd av besiktningsorganet. (13.10.1995/1170)

21 §
Inspektionsprotokoll

Över en ibruktagningsinspektion skall uppsättas ett inspektionsprotokoll, i vilket antecknas om anläggningen uppfyller kraven enligt denna förordning och de föreskrifter som har meddelats med stöd av den samt villkoren i tillståndsbeslutet.

Om det vid inspektionen observeras att anläggningen inte till alla delar uppfyller de krav och villkor som nämns i 1 mom., skall de brister som observerats antecknas i protokollet. Inspektören kan trots bristerna godkänna att anläggningen på de villkor som han bestämmer tas i bruk för högst sex månader, ifall detta är möjligt utan att säkerheten äventyras. Även om detta och om den tid som har satts ut för avhjälpande av bristerna skall göras en anteckning i protokollet.

Om det vid inspektionen observeras omständigheter som väsentligt påverkar anläggningens säkerhet och som uppenbart inte var kända när tillståndsansökan behandlades, skall även detta nämnas i protokollet.

Inspektionsprotokollet skall ges till verksamhetsidkaren och tillställas arbetarskyddsdistriktet och kommunens brandchef för kännedom.

22 § (13.10.1995/1170)
Beslut om ibruktagande

Om det vid inspektionen kommer fram omständigheter som väsentligt påverkar anläggningens säkerhet och som inte var kända när tillståndet gavs, eller om det vid inspektionen framgår att anläggningen inte uppfyller kraven enligt denna förordning eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av den eller villkoren i tillståndsbeslutet, beslutar säkerhetsteknikcentralen om huruvida anläggningen kan tas i bruk och om de villkor som verksamheten vid anläggningen skall uppfylla i ett sådant fall.

23 §
Provdrift

En anläggning eller del av anläggning för omfattande eller medelstor teknisk användning och hantering av flytgas skall användas på prov och regleras i installeringsskedet före inspektionen så att den fungerar på avsett sätt. Provdriften skall ske utan att säkerheten äventyras och så att anläggningen kan inspekteras till alla delar.

Medelstor upplagring
24 § (13.10.1995/1170)
Ibruktagningsinspektion av medelstora upplag

En verksamhetsidkare skall skriftligen anhålla om inspektion av ett medelstort upplag för flytgas eller en del av det hos säkerhetsteknikcentralen. Upplaget eller delen av det skall inspekteras före den angivna dagen då verksamheten skall inledas. Säkerhetsteknikcentralen skall underrätta kommunens brandchef om inspektionen.

Ibruktagningsinspektionen eller en del av den kan i de fall som säkerhetsteknikcentralen bestämmer ersättas med besiktning utförd av besiktningsorganet.

Över inspektionen skall sättas upp ett protokoll av vilket framgår de brister som eventuellt har observerats vid anläggningen. Protokollet skall ges till verksamhetsidkaren och tillställas kommunens brandchef för kännedom.

Teknisk användning, hantering och upplagring av flytgas i liten skala
25 §
Inspektion

Kommunens brandchef eller en av honom förordnad tjänsteinnehavare inom brandväsendet skall inom tre månader från det verksamheten inleddes inspektera en anläggning som bedriver teknisk användning, hantering eller upplagring av flytgas i liten skala.

Över inspektionen skall sättas upp ett protokoll av vilket framgår de brister som eventuellt har observerats vid anläggningen och de åtgärder och tidsfrister som har bestämts för avhjälpande av dessa. Inspektionsprotokollet skall ges till verksamhetsidkaren.

6 kap

Driftsövervakare

26 §
Förordnande av övervakare

Den som bedriver omfattande teknisk användning, hantering eller upplagring eller medelstor teknisk användning eller hantering skall förordna en övervakare av användningen av flytgas samt vid behov en eller flera ersättare för honom.

Övervakaren skall vara anställd hos det företag som bedriver verksamheten och ha anläggningen i fråga som sitt verksamhetsställe, om inte säkerhetsteknikcentralen av särskilda skäl har godkänt något annat arrangemang. (13.10.1995/1170)

Övervakaren och hans ersättare skall känna till anläggningens verksamhet samt de stadganden, föreskrifter och tillståndsvillkor som gäller flytgas, flytgasens egenskaper samt, i tillräcklig utsträckning med hänsyn till anläggningens verksamhet och dess omfattning, anläggningens styrnings-, reglerings-, kontroll- och säkerhetsaggregat samt skyddssystem.

27 § (13.10.1995/1170)
Konstaterande av behörighet

Säkerhetsteknikcentralen skall genom ett prov konstatera om driftsövervakaren och hans ersättare har kompetens för uppgiften. Över godkänt prov skall ges intyg, i vilket skall antecknas för hurudan anläggning den som har godkänts i provet får vara övervakare.

28 §
Driftsövervakarens uppgifter

En driftövervakare skall se till att anläggningen tekniskt sköts på rätt sätt i överensstämmelse med gällande stadganden och föreskrifter samt de tillståndsbeslut som gäller anläggningen.

Verksamhetsidkaren skall se till att driftsövervakaren har möjlighet att sköta sina uppgifter.

29 §
Anmälan om driftsövervakare

När en driftsövervakare och hans ersättare har förordnats, skall detta anmälas skriftligen till säkerhetsteknikcentralen. Till anmigan skall fogas (13.10.1995/1170)

1) det intyg som avses i 27 §,

2) uppgifter om den utbildning som personen i fråga fått i driften av anläggningen,

3) upplysningar om övervakarens ansvarsområde, samt

4) samtycke av personen i fråga.

30 § (13.10.1995/1170)
Förordnande av ny driftsövervakare

Om en driftsövervakare lämnar sin befattning, skall en ny övervakare förordnas, och detta skall anmälas till säkerhetsteknikcentralen inom tre månader.

Säkerhetsteknikcentralen kan kräva att en ny driftsövervakare eller en ny ersättare för honom förordnas, om den som verksamhetsidkaren har utsett inte har tillräckliga förutsättningar att sköta uppgiften.

7 kap

Installation och underhåll

31 § (13.10.1995/1170)
Installations- och underhållsverksamhet

Installation och underhåll av förbruknings- och hanteringsaggregat för flytgas får, då det är fråga om en fast installation, utföras endast av ett godkänt gasinstallationsföretag. Handels- och industriministeriet kan dock bestämma att ett godkänt gasinstallationsfndetag inte behöver anlitas vid sådan instandation på mindre objekt, vid vilken endast prefabricerade delar av rörsystem används.

Rörsystem för flytgas, med undantag av förbrukningsapparater som hör till dessa, får även installeras och underhållas av en verksamhetsidkare vars tekniska verksamhetsförutsättningar i fråga om rörsystem har bedömts vara tillräckliga enligt de stadganden och föreskrifter som gäller tryckkärl.

Sådana tändanordningar i oljeeldningsaggregat som fungerar med flytgas samt flaskor anslutna till dessa får installeras och underhållas även av en verksamhetsidkare som har konstaterats uppfylla de krav som har ställts för installation och underhåll av oljeeldningsaggregat.

32 § (13.10.1995/1170)
Förutsättningar för installations- och underhållsverksamhet

En förutsättning för att ett godkänt gasinstallationsföretag skall få utföra installation och underhåll är att verksamhetsidkaren i förhållande till verksamhetens omfattning har tillräckligt många anställda som ansvarar för installation och underhåll av gasaggregat (ansvarig).

Den ansvarige skall ha tillräcklig arbetserfarenhet och utbildning samt kännedom om de stadganden och föreskrifter som gäller gaser.

Säkerhetsteknikcentralen eller en examensnämnd som den har tillsatt ordnar ett prov för de ansvariga samt utfärdar intyg till dem som godkänts i provet.

Närmare föreskrifter om förutsättningarna för installation och underhåll inom gasbranschen samt om behörighetsvillkoren för den ansvarige meddelas av handels- och industriministeriet.

33 § (13.10.1995/1170)
Anmälan om installation och underhåll

En verksamhetsidkare som har för avsikt att bli godkänt gasinstallationsföretag skall göra en skriftlig anmälan till säkerhetsteknikcentralen.

Till anmälan skall fogas

1) ett utdrag ur handelsregistret eller ur något annat motsvarande register,

2) en kopia av den ansvariges intyg samt

3) en utredning om den ansvariges arbetserfarenhet och utbildning.

Säkerhetsteknikcentralen skall bedöma om verksamhetsidkaren uppfyller stadgade krav samt ge verksamhetsidkaren ett skriftligt intyg över att kraven har uppfyllts.

Om verksamhetsidkarens ansvarige byts ut eller om det sker andra väsentliga ändringar, skall verksamhetsidkaren göra en skriftlig anmälan om detta till säkerhetsteknikcentralen.

34 § (13.10.1995/1170)
Arbetstagarens yrkesbehörighet

Ett godkänt gasinstallationsföretag skall se till att det för sitt arbete anlitar yrkeskunnig arbetskraft.

De som arbetar med installation och underhåll skall ges nödvändig utbildning och handledning som utvecklar yrkeskunskapen.

35 § (13.10.1995/1170)
Ett godkänt gasinstallationsföretags och en annan verksamhetsidkares ansvar

Ett godkänt gasinstallationsföretag eller en annan verksamhetsidkare ansvarar för att förbruknings- och hanteringsaggregat som de har installerat eller konstruktionsändringar som gjorts i dessa aggregat uppfyller kraven enligt denna förordning och de föreskrifter som meddelats med stöd av den.

Ett godkänt gasinstallationsföretag eller en annan verksamhetsidkare skall över utförd installation lämna uppdragsgivaren ett av den ansvarige undertecknat skriftligt intyg om att förbrukningsaggregatet och de ändringsarbeten som har gjorts på det stämmer överens med gällande bestämmelser. Av intyget skall klart framgå vad det gäller.

8 kap

Begränsningar gällande förvaring

36 §
Allmänna begränsningar

Det är förbjudet att förvara flytgas i byggnaders källar- och vindsutrymmen. Förvaring är även förbjuden i sådana utrymmen där någon övernattar inuti fordon, båtar, vagnar med personalutrymme och motsvarande utrymmen.

37 §
Diverse lokaler

I bostadslägenheter samt i inkvarterings-, dagvårds-, kontors- och samlingslokaler och motsvarande utrymmen får högst 25 kg flytgas förvaras.

38 §
Fordon

I fordon, båtar, vagnar med personalutrymmen och motsvarande utrymmen får högst 25 kg flytgas förvaras. Förvaringsutrymmet för flytgas skall kunna vädras direkt ut och vara gastätt mot de utrymmen i vilka någon övernattar. Dessutom får det i ett gasdrivet fordon finnas den mängd flytgas som ryms i dess fasta bränsletank.

39 §
Garage för motorfordon

I ett garage för motorfordon får flytgas förvaras i en fast flytgasbehållare som hör till ett fordon, en arbetsmaskin eller en med dem jämförbar anordning och som är ansluten till motorn, i så stor mängd som behållarens kapacitet medger. Utöver detta får högst 25 kg flytgas förvaras.

40 §
Butikslokaler

I en brandteknisk sektion som används som butiksrum får förvaras högst 25 kg flytgas. I en butikslokal får dessutom finnas sådana lager av flytgas som är avskilda från butiksrummet och som har anmälts i överensstämmelse med 17 §.

41 §
Distributionsstationer

I en butik på en distributionsstation får förvaras högst 25 kg flytgas. Utöver detta får på en distributionsstation förvaras högst 300 kg flytgas utomhus.

42 §
Kompletterande föreskrifter

Handels- och industriministeriet kan meddela närmare föreskrifter om förvaringen av flytgas i laboratorier, i butikslokaler, på byggarbetsplatser, i industrihallar och arbetslokaler samt i maskiner för vägbyggen.

Kommunens brandchef kan efter en inspektion tillåta att flytgas förvaras i sådana utrymmen som avses i 37-41 §§ i större mängder än vad som stadgas i 37-41 §§, om detta är möjligt utan att brandsäkerheten äventyras.

Brandchefen kan i enskilda fall begränsa de mängder flytgas som får förvaras i sådana utrymmen som avses i 37-41 §§ eller i fråga om förvaringen uppställa andra begränsningar eller villkor som befunnits vara nödvändiga med tanke på brandsäkerheten.

9 kap

Förbrukningsapparater och förbrukningsaggregat

43 §
Tillverkning och import

I fråga om sådana förbrukningsapparater för flytgas som tillverkas i eller importeras till Finland gäller vad som särskilt stadgas och föreskrivs om dem.

10 kap

Olyckor vid teknisk användning, hantering och upplagring av flytgas

44 §
Anmälan om olyckor

Har en allvarlig olycka i vilken flytgas haft sin andel inträffat vid en anläggning där omfattande eller medelstor teknisk användning, hantering och upplagring av flytgas bedrivs, skall verksamhetsidkaren göra anmälan om detta till säkerhetsteknikcentralen. (13.10.1995/1170)

Har en allvarlig olycka i vilken flytgas haft sin andel inträffat i samband med annan teknisk användning, hantering och upplagring, skall detta anmälas till kommunens brandchef, som i sin tur skall anmäla olyckan till säkerhetsteknikcentralen. (13.10.1995/1170)

Tillsynsmyndigheten skall när en olycka har inträffat tillställas en utredning, i vilken

1) olyckssituationen och förhållandena då olyckan inträffade beskrivs,

2) uppgifter om de kemikalier som medverkat till olyckan och om mängden eventuella utsläpp lämnas,

3) de effekter olyckan har eller förväntas ha på människor, miljö och egendom utreds,

4) de räddnings- och bekämpningsåtgärder som har vidtagits till följd av olyckan beskrivs,

5) de åtgärder verksamhetsidkaren har för avsikt att vidta för att förebygga långtidsverkningar av olyckan och för att förebygga motsvarande olyckor i framtiden utreds.

(5.2.1999/129)

Om det i en undersökning som görs senare kommer fram nya omständigheter i fråga om de sakförhållanden som uppges i den utredning som avses i 3 mom. eller de slutsatser som har dragits i fråga om dem, skall utredningen uppdateras. (5.2.1999/129)

Tillsynsmyndigheten har dessutom rätt att få de tilläggsuppgifter som behövs för att orsakerna till olyckan skall kunna utredas och motsvarande olyckor förebyggas. (5.2.1999/129)

Olyckan skall anses vara allvarlig, om

1) den har lett till dödsfall eller allvarliga personskador,

2) den har lett till egendomsskador som inte är ringa, eller om

3) flytgas har kommit ut i omgivningen i en sådan mängd att den har medfört uppenbar risk för person- eller egendomsskador.

45 § (13.10.1995/1170)
Olycksundersökningar

Säkerhetsteknikcentralen skall undersöka en olycka, om detta är nödvändigt för utredande av orsaken till olyckan eller med tanke på anläggningen i fråga eller förebyggandet av olyckor.

46 § (13.10.1995/1170)
Ibruktagande efter en olycka

Säkerhetsteknikcentralen kan bestämma att ett aggregat som har skadats vid en olycka i samband med omfattande eller medelstor teknisk användning, hantering eller upplagring eller en del av ett sådant aggregat inte på nytt får tas i bruk förrän ett nytt tillstånd har beviljats för verksamheten i fråga eller förrän aggregatet eller delen av det har inspekterats.

11 kap

Ändringar

47 §
Ändringsanmälningar

Om avsikten är att verksamheten vid en anläggning som bedriver omfattande eller medelstor teknisk användning, hantering eller upplagring skall utvidgas eller ändras efter ibruktagningsinspektionen, skall en skriftlig anmälan om detta göras till säkerhetsteknikcentralen. (13.10.1995/1170)

Ändringar som gäller teknisk användning, hantering eller upplagring av flytgas i liten skala skall anmälas till kommunens brandchef.

48 §
Ändringstillstånd och inspektion av ändringar

Om en utvidgning eller ändring som gäller omfattande teknisk användning, hantering eller upplagring eller medelstor teknisk användning eller hantering är väsentlig med hänsyn till säkerheten, skall tillstånd utverkas.

Anläggningen skall inspekteras på nytt innan en utvidgning eller ändring som avses i 1 mom. tas i bruk. I fråga om tillståndsförfarandet och inspektionen i anslutning till det gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 4 och 5 kap. På motsvarande sätt skall ett medelstort upplag inspekteras innan en utvidgning eller ändring som är väsentlig med hänsyn till säkerheten tas i bruk, i vilket fall inspektionen skall begäras i god tid.

Även om en utvidgning eller ändring av en anläggning som är beroende av tillstånd inte är så väsentlig med tanke på säkerheten att den skulle förutsätta ett nytt tillstånd, kan säkerhetsteknikcentralen bestämma att anläggningen skall inspekteras ifall där bedrivs omfattande eller medelstor teknisk användning, hantering och upplagring. (13.10.1995/1170)

49 §
Ändring som gäller verksamhetsidkare

Om en anläggning där omfattande eller medelstor teknisk användning, hantering eller upplagring bedrivs övergår till en ny verksamhetsidkare, skall denne utan dröjsmål underrätta säkerhetsteknikcentralen om detta. (13.10.1995/1170)

Byte av verksamhetsidkare vid en anläggning där teknisk användning, hantering och upplagring av flytgas bedrivs i liten skala skall på motsvarande sätt anmälas till kommunens brandchef.

Den anmälningsskyldighet som avses i 1 och 2 mom. skall även följas då verksamhetsidkarens namn ändras.

50 §
Meddelande av föreskrifter och villkor

Tillsynsmyndigheten kan i samband med behandlingen av de ändringsanmälningar som avses i detta kapitel meddela sådana föreskrifter eller villkor om verksamheten som de anser vara nödvändiga för att de krav som ställs i gällande stadganden och föreskrifter skall uppfyllas.

51 § (13.10.1995/1170)
Nedläggning av teknisk användning, hantering och upplagring

Om verksamheten vid en anläggning där omfattande eller medelstor teknisk användning, hantering eller upplagring bedrivs upphör eller avbryts för en längre tid än ett år, skall detta anmälas till säkerhetsteknikcentralen. På motsvarande sätt skall ändringar som gäller teknisk användning, hantering eller upplagring av flytgas i liten skala anmälas till brandchefen.

12 kap (5.2.1999/129)

(5.2.1999/129)

12 kap har upphävts genom F 5.2.1999/129.

13 kap

Ändringssökande

58 §

Ändring i beslut som säkerhetsteknikcentralen och sjöfartsstyrelsen har fattat med stöd av denna förordning får sökas genom besvär enligt vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Beslutet skall följas trots att ändring har sökts, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat. (13.10.1995/1170)

Ändring i beslut som kommunens brandchef har fattat med stöd av denna förordning får sökas hos länsrätten genom besvär enligt vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden.

L om ändringssökande i förvaltningsärenden 154/1950 har upphävts genom FörvaltningsprocessL 586/1996. Förvaltningsdomstolarna har kommit i länsrätternas ställe. Se L om förvaltningsdomstolarna 430/1999.

14 kap

Särskilda stadganden

59 §
Tillfällig teknisk användning, hantering och upplagring

Då det är fråga om teknisk användning, hantering eller upplagring av flytgas i liten skala för tillfällig användning, kan kommunens brandchef bevilja undantag från denna förordning och de föreskrifter som meddelats med stöd av den. Med tillfällig verksamhet avses verksamhet som pågår högst sex månader, så som användning av flytgas på byggnadsplatser, mässor, utställningar eller tävlingar.

60 §
Beviljande av undantag

Medför iakttagandet av denna förordning oskäliga kostnader eller avsevärda olägenheter och kan den åsyftade säkerheten uppnås på något annat sätt, kan säkerhetsteknikcentralen i enskilda fall på de villkor som den anser nödvändiga bevilja undantag från stadgandena i denna förordning och de föreskrifter som utfärdats med stöd av den. (13.10.1995/1170)

Undantag som gäller teknisk användning, hantering och upplagring av flytgas i liten skala beviljas dock av kommunens brandchef.

61 §
Tillsynsmyndigheter

Tillstånd och anmälningar som gäller omfattande och medelstor teknisk användning, hantering och upplagring av flytgas behandlas av säkerhetsteknikcentralen. (13.10.1995/1170)

Den högsta tillsynen över att denna förordning och de föreskrifter som meddelats med stöd av den blir iakttagna utövas av säkerhetsteknikcentralen. Till de delar det är fråga om teknisk användning av flytgas på fartyg hör tillsynen likväl till sjöfartsstyrelsen. (13.10.1995/1170)

Kommunens brandchef skall, vid behov genom inspektioner, se till att de stadganden i denna förordning och de med stöd av den meddelade föreskrifter som gäller flytgas iakttas vid teknisk användning, hantering och upplagring i liten skala.

62 § (13.10.1995/1170)
Tillståndsregister

Säkerhetsteknikcentralen för register över beslut som den fattat och inspektioner som den gjort med stöd av denna förordning. Kommunens brandchef skall skicka uppgifter om de anläggningar som avses i 17 § och om inspektioner han har utfört vid dessa till säkerhetsteknikcentralen för införande i det register som nämns i 1 mom.

63 §
Tvångsmedel

Har tillsynsmyndigheten i samband med en inspektion upptäckt att denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av den inte har följts och vidtar den som saken gäller inte omedelbart åtgärder för att rätta till det konstaterade missförhållandet, skall tillsynsmyndigheten skriftligen förordna om att dylika åtgärder skall vidtas inom en bestämd tid.

Om förordnandet inte iakttas, kan den som försummat detta tvingas att fullgöra sin skyldighet enligt vad som stadgas i lagen om explosionsfarliga ämnen (263/53).

64 §
Indragande av rättigheter

Ett tillstånd eller ett godkännande som givits med stöd av denna förordning kan dras in antingen helt eller på viss tid, om verksamhetsidkaren bryter mot denna förordning, föreskrifter som utfärdats med stöd av den eller villkoren i tillståndsbeslutet, eller om förhållandena förändras så väsentligt att förutsättningar för tillstånd eller godkännande inte längre kan anses föreligga.

65 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Handels- och industriministeriet meddelar närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

2 mom. har upphävts genom F 13.10.1995/1170. (13.10.1995/1170)

15 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

66 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1993.

Genom denna förordning upphävs flytgasförordningen av den 16 mars 1979 (316/79) jämte ändringar.

Handels- och industriministeriets beslut av den 16 mars 1979 om tillämpning av flytgasförordningen (317/79) förblir dock i kraft till dess något annat bestäms.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

67 §
Övergångsstadgande om riskbebömning och säkerhetsutredning

I fråga om sådana i 53 § avsedda anläggningar som är i drift när denna förordning träder i kraft skall en riskbedömning enligt nämnda stadgande göras före den 1 september 1993. Bedömningen görs dock för i 2 mom. avsedda anläggningar i samband med säkerhetsutredningen.

I fråga om sådana i 54 § avsedda anläggningar som är i drift när denna förordning träder i kraft skall en säkerhetsutredning enligt nämnda stadgande göras och tillställas tekniska kontrollcentralen före den 1 september 1995. Även skyldigheten att informera enligt 56 § skall fullgöras före den 1 september 1995 i fråga om dessa anläggningar.

68 §
Verksamhet som godkänts tidigare

Sådan teknisk användning, hantering eller upplagring av flytgas som har inletts innan denna förordning trädde i kraft och som har godkänts innan denna förordning trädde i kraft eller som bedrivs i överensstämmelse med föreskrifter som gäller när denna förordning träder i kraft får alltjämt bedrivas, även om verksamheten inte uppfyller de krav som ställs i denna förordning eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den.

Tekniska kontrollcentralen och, i fråga om fartyg, sjöfartsstyrelsen har likväl rätt att föreskriva begränsningar och uppställa villkor för verksamhet som avses i 1 mom., om det är nödvändigt för upprätthållande av allmän säkerhet och för undvikande av person- och egendomsskador.

69 §
Tidigare behörighet för ansvariga

Behörighet för ansvariga som getts före den 1 november 1979 är i kraft t.o.m. den 30 juni 1994. En person som har fått behörighetsintyg före den 1 november 1979 får dock fortsätta med sin verksamhet på basis av detta behörighetsintyg som ansvarig för den rörelse eller anläggning eller som driftsövervakare vid den anläggning i vars tjänst han är när denna förordning träder i kraft.

Tekniska kontrollcentralen kan på vederbörandes begäran förlänga giltighetstiden för ett behörighetsintyg som getts före den 1 november 1979, ifall personen på ett tillförlitligt sätt kan visa att han har varit verksam i sådana uppgifter inom flytgassektorn att han har bibehållit den kompetens som förutsätts av en ansvarig.

70 §
Övervakare av verksamhet som har inletts före ikraftträdandet

För en anläggning som bedriver medelstor teknisk användning eller hantering av flytgas och som inlett sin verksamhet innan denna förordning träder i kraft skall en sådan driftsövervakare som avses i 26 § utses senast den 30 juni 1994.

Driftsövervakare behöver inte utses på nytt för en sådan anläggning för vilken det innan denna förordning träder i kraft har utsetts en sådan driftsövervakare som avses i den upphävda förordningen.

Bilaga

INFORMATION SOM SKALL GES BEFOLKNINGEN I HÄNDELSE AV OLYCKA

(a) företagets namn och anläggningens läge,

(b) den person som svarar för informationen och hans ställning i företaget,

(c) anmälan om att stadgandena i kapitel 12 i denna förordning om avvärjande av fara för storolycka gäller anläggningen och att den utredning som avses i 54 § har tillställts tekniska kontrollcentralen,

(d) en allmän beskrivning av den verksamhet som bedrivs i anläggningen,

(e) de viktigaste faroframkallande egenskaperna hos den flytgas som lagras eller används tekniskt i anläggningen,

(f) en allmän beskrivning av vilken karaktär faran för en storolycka har och de eventuella verkningar en storolycka har på befolkningen och miljön,

(g) en tillräcklig utredning om hur befolkningen skall varnas då en olycka sker samt hur informationen skall skötas under den tid olyckshändelsen varar,

(h) en tillräcklig utredning om vilka åtgärder den berörda befolkningen skall vidta och om hur den skall förfara i fall en olycka sker,

(i) anmälan om att företaget förutsätts vidta nödvändiga åtgärder för att avvärja olyckor och minimera följderna av dem vilket inbegriper samverkan med de kommunala myndigheter som handhar räddningstjänsten,

(j) hänvisning till den räddningsplan som de kommunala räddningsmyndigheterna har gjort upp i händelse av att det i anläggningen sker olyckor vilkas verkningar sträcker sig utanför anläggningen; dessutom skall befolkningen uppmanas att om en olycka inträffat iaktta räddningsmyndigheternas anvisningar och uppmaningar samt

(k) detaljerade anvisningar om var man vid behov kan få ytterligare information.

Ikraftträdelsestadganden:

13.10.1995/1170:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1995.

De uppgifter som enligt 67-69 §§ flytgasförordningen (711/93) ankommer på tekniska kontrollcentralen övergår på säkerhetsteknikcentralen när denna förordning träder i kraft.

De rättigheter som har getts en driftsövervakare, en ansvarig och ett gasinstallationsföretag innan denna förordning trädde i kraft gäller också i fortsättningen.

5.12.1997/1093:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ett besiktningsorgan som har verkat som ett sådant besiktningsorgan som avses i flytgasförordningen innan denna förordning träder i kraft får utan särskilt godkännande verkat som ett sådant besiktningsorgan till utgången av 1998.

5.2.1999/129:

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1999.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.