Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

13.4.1993/337

Lag om bränsleavgift

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 30.12.2003/1280, som gäller fr.o.m. den 1.1.2004.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (27.3.1998/234)
Tillämpningsområde

I denna lag stadgas om en bränsleavgift till staten, som skall betalas när bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja används i ett med dieselmotor försett fordon.

Denna lag tillämpas på fordon som är registrerade i Finland eller något annat land eller som oregistrerade används i Finland. I fråga om klassificering av fordon tillämpas vad som bestäms i fordonslagen (1090/2002) eller med stöd den. (11.12.2002/1098)

2 §
Bränsleavgift

För personbilar, paketbilar, lastbilar och bussar i vilka såsom bränsle används bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja uppbärs bränsleavgift. (27.3.1998/234)

Bränsleavgift uppbärs inte för det bränsle som finns i ett fordons tank då fordonet förs in i landet. Om det bränsle som finns i ett fordons tank då fordonet förs in i landet har gjorts identifierbart på det sätt som med stöd av lagen om bränsleaccis (948/82) stadgas om lätt brännolja, skall bränsleavgift dock debiteras.

För ett fordon om vilket en anmälan enligt 20 § lagen om skatt på motorfordon har gjorts för debitering av tilläggsskatt uppbärs inte bränsleavgift under tilläggsskatteperioden.

3 § (27.3.1998/234)
Anmälningsskyldighet

Om bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja börjar användas i ett fordon som nämns i 1 §, är fordonets ägare eller innehavare skyldig att anmäla detta till fordonsförvaltningscentralen innan bränslet tas i bruk. En anmälan som gäller ett fordon som förs in i landet kan även lämnas till tullmyndigheten.

4 §
Påförande av bränsleavgift

Bränsleavgift påförs för så många dagar som bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja enligt anmälan används i fordonet.

Om det konstateras att bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja används i fordonet under annan tid än den som anmälts, uppbärs bränsleavgift för så många dagar som fordonet utan avbrott har varit i Finland fram till den dag då användningen konstaterades, dock för högst 20 dagar per gång. Om bränsleavgift har påförts för fordonet, räknas tiden tidigast från dagen efter föregående skatteperiod. Om tidpunkten då fordonet har förts in i landet inte kan fastställas, debiteras bränsleavgift för minst tio dagar. (27.3.1998/234)

5 § (26.10.2001/927)
Bränsleavgiftens belopp

Bränsleavgiften för en personbil är 168 euro, för en paketbil 252 euro, för en buss 336 euro och för en lastbil 504 euro per dag.

6 §
Förhöjd bränsleavgift

Om det konstateras att bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja används i ett fordon och någon anmälan enligt 3 § om användning av sådant bränsle inte har gjorts, uppbärs bränsleavgiften till tredubbelt belopp.

7 §
Betalningsskyldig

Bränsleavgiften påförs den som var fordonets ägare då bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja användes. Om fordonet varaktigt innehas av någon annan, påförs bränsleavgiften dock innehavaren.

Vem den betalningsskyldige är kan fastställas på grundval av uppgifterna i motorfordonsregistret eller, om fordonet är oregistrerat eller registrerat i utlandet, på grundval av de handlingar som gäller fordonet eller uppgifter från registreringslandet.

8 §
Myndigheter

Bränsleavgiften debiteras av fordonsförvaltningscentralen. De uppgifter som enligt denna lag ankommer på fordonsförvaltningscentralen handhas beträffande motorfordon registrerade i landskapet Åland av länsstyrelsen i landskapet Åland. (18.12.1995/1539)

Användningen av bränsle övervakas av polisen och tullmyndigheterna. Polisen och tullmyndigheterna har rätt att utföra nödvändiga inspektioner av upplagringsställen för bränslen och av fordon för att arten av det bränsle som används i fordonet skall kunna redas ut.

Om det konstateras att bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja används i ett med dieselmotor försett fordon, skall den övervakande myndigheten anmäla detta till fordonsförvaltningscentralen eller till länsstyrelsen i landskapet Åland för att bränsleavgift skall kunna påföras. (18.12.1995/1539)

9 §
Konstaterande av användning av bränsle

Användningen av annat bränsle än dieselolja anses ha inletts då en tank som är ansluten till fordonets bränslesystem innehåller bränsle som har gjorts identifierbart på det sätt som stadgas om lätt brännolja. Bränsleavgift uppbärs oberoende av hur mycket sådant bränsle det finns i fordonet.

10 §
Fortsatt körning

Ett med dieselmotor försett fordon som konstateras ha drivits med bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja får, efter att grunderna för påförande av bränsleavgift har retts ut, med användning av detta bränsle köras till närmaste ställe som den övervakande myndigheten bestämmer och där bränslet kan bytas ut.

Bränsleavgift påförs på nytt, om bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja används i fordonet efter en sådan körning som nämns i 1 mom. och som sker med tillstånd av en myndighet.

11 § (18.12.1995/1539)
Utförselförbud för ett i utlandet registrerat fordon

Ett i utlandet registrerat fordon för vilket bränsleavgift skall uppbäras får inte föras ut ur landet förrän bränsleavgiften har betalts. Fordonsförvaltningscentralen eller länsstyrelsen i landskapet Åland kan dock ge tillstånd till att fordonet förs ut ur landet, om godtagbar säkerhet har ställts för betalningen av bränsleavgiften.

12 §
Hörande av den betalningsskyldige

Om den betalningsskyldige befinner sig i Finland på känd ort skall han, innan betalningsföreläggande utfärdas, beredas tillfälle att lämna ett skriftligt utlåtande inom en viss tid, som skall omfatta minst två veckor. Den betalningsskyldige kan också höras muntligen, om han ber om det.

13 §
Betalningstid

Bränsleavgiften skall betalas inom 30 dagar från betalningsföreläggandet.

Om bränsleavgiften inte betalas inom den tid som nämns i 1 mom., uppbärs hos den betalningsskyldige förseningsränta som räknas ut enligt grunderna i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995). (27.3.1998/234)

Om bränsleavgiften inte har betalts inom den tid som anges i 1 mom., får ett fordon inte användas i trafik (användningsförbud). Fordonet får inte heller användas i trafik i sådana fall då det övergått till en annan ägare eller innehavare än den betalningsskyldige. Den myndighet som påfört bränsleavgiften kan begära handräckning av polisen för hindrande av att fordonet används. Användningen av fordonet skall tillåtas när den betalningsskyldige eller någon annan än den betalningsskyldige betalt avgiften. (11.12.2002/1098)

Har användningen av fordonet förbjudits med stöd av denna lag, kan den myndighet som påfört bränsleavgiften, på ansökan och på de villkor den bestämmer, av särskilda skäl återkalla användningsförbudet för viss tid eller helt och hållet. Ansökan kan göras av fordonets ägare eller innehavare. (11.12.2002/1098)

13 a § (11.12.2002/1098)
Godkännande av fordon vid besiktning

Besiktningsförrättaren är vid utförandet av en periodisk besiktning skyldig att kontrollera att fordonet inte är belagt med användningsförbud på grund av försummad betalning av bränsleavgift. Ett fordon anses vara belagt med användningsförbud när det finns en anteckning om försummad betalning av bränsleavgift i ett register över fordon, om det inte lämnas en tillförlitlig utredning över betalningen av avgiften eller visas upp ett sådant beslut som tillåter att fordonet används och som den myndighet som påfört bränsleavgiften fattat med stöd av 13 § 4 mom.

Som utredning enligt 1 mom. kan betraktas ett verifikat från en penninginrättning över betald bränsleavgift. Som utredning kan även betraktas ett kontoutdrag som visas upp tillsammans med debetsedeln eller ett verifikat som skrivits ut av en betalningsautomat eller någon annan dataterminal och som visas upp tillsammans med debetsedeln.

14 § (2.8.1994/705)
Ändringssökande och verkställighet

Beträffande skatterättelse gäller lagen om skatt på motorfordon (722/66). Ändring i beslut som gäller påförande av bränsleavgift söks genom besvär hos länsrätten i Nylands län med iakttagande av lagen om skatt på motorfordon.

I länsrättens utslag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 198 § mervärdesskattelagen (1501/93). Besvär anförs på statens vägnar av skatteombudet vid Nylands länsskatteverk. (18.12.1995/1539)

Ett betalningsföreläggande får verkställas utan dom eller beslut med iakttagande av lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61). Om bränsleavgiften inte har betalts senast på förfallodagen får fordonet mätas ut och bränsleavgiften indrivas ur fordonets värde, även om fordonet ägs av någon annan än den betalningsskyldige.

15 §
Skattelättnad och anstånd med betalningen

Skattestyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan och på villkor som den bestämmer bevilja befrielse från betalning av bränsleavgift och förseningsränta samt ränta som skall betalas med anledning av anstånd. (27.3.1998/234)

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett sådant principiellt viktigt ärende som avses i 1 mom. (28.6.1994/620)

Skattestyrelsen kan på ansökan bevilja anstånd med betalning av bränsleavgift. Beträffande anståndsvillkoren tillämpas vad som stadgas om tilläggsskatt på motorfordon. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett anståndsärende. Ministeriet bestämmer härvid anståndsvillkoren i sitt beslut på ansökan.

I beslut som meddelas med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

16 §
Straffstadganden

Om straff för den som i strid med lagen undandrar eller försöker undandra bränsleavgift stadgas i 29 kap. 1-3 §§ strafflagen.

17 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

18 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 15 april 1993.

Lagen tillämpas på fordon som används den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 329/92, StaUB 9/93

Ikraftträdelsestadganden:

28.6.1994/620:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

Lagen tillämpas på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft och på ansökningar som görs senare.

RP 68/94, StaUB 24/94

2.8.1994/705:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

Stadgandet i 14 § 2 mom. tillämpas när ändring söks i ett utslag som givits av en länsrätt efter att denna lag trätt i kraft.

RP 143/93, LaUB 11/94

18.12.1995/1539:

Denna lag träder i kraft den 1 januari1996.

Lagen tillämpas på bränsleavgift som debiteras efter det lagen trätt i kraft samt på besvärsärenden som är anhängiga när lagen träder i kraft eller anhängiggörs därefter.

RP 152/95, StaUB 42/95, RSv 139/95

27.3.1998/234:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1998.

Lagen tillämpas på fordon som den dag lagen träder i kraft eller därefter drivs med sådant bränsle som ger upphov till skyldighet att betala bränsleavgift.

RP 246/1997, StaUB 2/1998, RSv 10/1998

26.10.2001/927:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001, FiUB 12/2001, RSv 101/2001

11.12.2002/1098:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 141/2002, TrUB 19/2002, RSv 193/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.