Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

30.12.1992/1634

Lag om bostadssparpremier

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Mål

För förbättrande av unga människors möjligheter att skaffa sig en första ägarbostad och för främjande av bostadssparandet kan bostadssparavtal enligt denna lag ingås.

Angående statligt räntestöd för lån som beviljas på grundval av bostadssparavtal gäller lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/82) samt de stadganden och bestämmelser som meddelas med stöd av den.

2 §
Bostad

Med bostad avses i denna lag minst hälften av de aktier eller andelar som medför rätt att besitta en bostadslägenhet eller minst hälften av ett egnahemshus.

3 § (8.7.2022/751)
Krav på bostadssparare

Bostadsspardeponent kan den bli som innan deponerandet inleds har fyllt 18 men inte 45 år.

Makar samt personer i ett parförhållande enligt lagen om registrerat partnerskap (950/2001) kan emellertid tillsammans bli bostadsspardeponenter trots att den ena av dem har fyllt 45 år. Detsamma gäller också andra i ett parförhållande, om de har eller har haft ett gemensamt barn eller tidigare har varit gifta eller levt i registrerat partnerskap med varandra.

Den som har fyllt 15 år kan också bli bostadsspardeponent, om det i bostadssparavtalet avtalas att insättningarna ska bestå av sådana i 25 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) avsedda medel som deponenten har förvärvat genom eget arbete.

Den som tidigare har ägt en bostad kan dock inte bli bostadsspardeponent. Om en person vederlagsfritt har fått en kvotdel av en bostad i sin ägo, anses han eller hon inte ha ägt en bostad.

3 § har ändrats genom L 751/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

3 § (20.5.2016/385)
Krav på bostadsspardeponenten

Bostadsspardeponent kan den bli som innan deponerandet inleds har fyllt 18 men inte 40 år. Makar samt personer i ett parförhållande enligt lagen om registrerat partnerskap (950/2001) kan tillsammans bli bostadsspardeponenter trots att den ena av dem har fyllt 40 år.

Den som har fyllt 15 år kan dock bli bostadsspardeponent, om i det bostadssparavtalet avtalas att insättningarna ska bestå av sådana i 25 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) avsedda medel som har förvärvats genom eget arbete.

Den som tidigare har ägt en bostad kan dock inte bli bostadsspardeponent. Om en person vederlagsfritt har fått en kvotdel av en bostad i sin ägo, anses han eller hon inte ha ägt en bostad.

4 §
Bostadssparavtal

Med bostadssparavtal avses ett avtal mellan en bostadsspardeponent och en penninginrättning, i vilket bostadsspardeponenten förbinder sig att på ett bostadssparpremiekonto göra depositioner för anskaffning av en första ägarbostad och i vilket penninginrättningen och bostadsspardeponenten avtalar om ett reciprocitetslån. En ny person som uppfyller kraven i 3 § kan innan den sista depositionen görs ansluta sig till bostadssparavtalet.

Med penninginrättning avses i denna lag ett sådant kreditinstitut som tar emot depositioner från allmänheten.

5 §
Egen sparandel

På bostadssparpremiekontot skall under minst åtta kalenderkvartal göras en deposition om vars minimi- och maximistorlek föreskrivs genom förordning. Det sammanlagda beloppet av depositionerna samt den ränta och tilläggsränta som betalas på dem skall motsvara tio procent av bostadens köpesumma eller anskaffningspris. Tilläggsräntan beaktas då beräknad fram till den tidpunkt då reciprocitetslånets storlek avtalas. (13.5.2005/288)

Bostadsspardeponenten kan med penninginrättningen avtala om att för finansieringen av bostaden används även andra medel än de som deponerats på bostadssparpremiekontot. Det sammanlagda depositionsbeloppet kan därvid också vara mindre än den procentandel som stadgas i 1 mom. Andra medel än sådana som deponerats på bostadssparpremiekontot beaktas inte när reciprocitetslånets storlek uträknas.

6 § (8.7.2022/751)
Krav på den bostad som förvärvas

Den bostad som förvärvas med hjälp av ett bostadssparavtal ska vara belägen i Finland.

6 § har ändrats genom L 751/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

6 §
Krav på den bostad som förvärvas

Den bostad som förvärvas med hjälp av ett bostadssparavtal skall vara belägen i Finland.

Med hjälp av ett bostadssparavtal kan inte förvärvas en bostad där bostadsspardeponenten faktiskt bor redan före köpet, om inte boendet baserar sig på ett hyresförhållande eller om inte deponenten har förvärvat bostaden av sina föräldrar.

Vad 2 mom. stadgar om bostadsförvärv som baserar sig på ett hyresförhållande tillämpas dock inte om bostaden redan före ingåendet av hyresavtalet helt eller delvis var i deponentens bruk.

7 § (20.5.2016/385)
Ränta och tilläggsränta på bostadsspardepositioner

På bostadsspardepositioner betalar penninginrättningen en ränta som bestäms genom förordning. Dessutom betalar penninginrättningen på depositioner för det år deponerandet inleds och därefter för högst fem kalenderår en tilläggsränta som avtalas i bostadssparavtalet. Minimi- och maximibeloppen av tilläggsräntan bestäms genom förordning.

Den som har fyllt 15 år och som ska bli bostadsspardeponent och penninginrättningen kan dock komma överens om att betalningstiden för tilläggsräntan börjar antingen vid den tidpunkt när deponerandet inleds eller när bostadsspardeponenten fyller 18 år.

Tilläggsräntan betalas efter det att bostadsspardeponenten har uppfyllt villkoren i bostadssparavtalet och köpebrevet för bostaden har upprättats eller byggnadstillsynsmyndigheten har förrättat slutsyn som gäller godkännande av den bostad som deponenten byggt eller låtit bygga.

8 §
Sammanslagning eller uppdelning av bostadssparavtal

Om två ursprungligen särskilda bostadssparavtal sammanslås eller en bostad annars förvärvas på grundval av särskilda avtal, beaktas vid beräkningen av reciprocitetslånets storlek depositionerna för varje kalenderkvartal högst till ett belopp som motsvarar det stadgade maximibeloppet.

Bostadsspardeponenter som ingått ett gemensamt bostadssparavtal kan med penninginrättningen avtala om att depositionerna ska delas upp. Båda deponenterna har då rätt att ingå ett eget bostadssparavtal och fortsätta depositionerna förutsatt att han eller hon inte i samband med att depositionerna delas upp lyfter medel för något annat ändamål. (8.7.2022/751)

2 mom. har ändrats genom L 751/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Bostadsspardeponenter som ingått ett gemensamt bostadssparavtal kan med penninginrättningen avtala om att depositionerna skall delas upp. Varje deponent har då rätt att ingå ett eget bostadssparavtal och fortsätta depositionerna förutsatt att han inte i samband med att depositionerna delas upp lyfter medel för något annat ändamål. Om makar delar upp sitt gemensamma bostadssparavtal kan vardera maken skaffa sig en bostad på grundval av det egna avtalet först efter lagakraftvunnen äktenskapsskillnad.

9 §
Bostadssparavtal som upphör att gälla

Ett bostadssparavtal upphör att gälla och bostadsspardeponenten har inte rätt till lån enligt avtalet, om

1) bostadsspardeponenten lyfter medel som deponerats på bostadssparpremiekontot eller upplupna räntor innan han uppfyllt villkoren i bostadssparavtalet och innan köpebrevet för bostaden har upprättats eller byggandet inletts, eller om

2) bostadsspardeponenten under spartiden skaffar sig en bostad mot vederlag innan minst hälften av depositionsposterna enligt det gällande bostadssparavtalet har deponerats.

9 a § (8.7.2022/751)
Bostadssparavtal och insättningsgarantiersättningar

En i 5 kap. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) avsedd ersättning ur insättningsgarantifonden som betalas till en bostadsspardeponent beaktas som egen sparandel i ett nytt bostadssparavtal som ingås med en annan inlåningsbank till den del och på det sätt som de depositioner som har ersatts hade beaktats som egen sparandel enligt det ursprungliga bostadssparavtalet.

En inlåningsbank som tagit emot depositioner på ett bostadssparpremiekonto och dess konkursbo är skyldiga att på begäran av deponenten eller Statskontoret lämna behövliga uppgifter om ett bostadssparpremiekonto.

9 a § har tillfogats genom L 751/2022, som träder i kraft 1.1.2023.

10 §
Skattefrihet

En deposition enligt denna lag eller en före skatteårets utgång deponerad del av en sådan deposition anses inte som skattepliktiga tillgångar, och ränta eller tilläggsränta som penninginrättningen betalar för en sådan deposition är inte skattepliktig inkomst vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen. För räntan och tilläggsräntan skall inte heller betalas källskatt enligt lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/90).

11 §
Anmälningsskyldighet

Bostadsspardeponenten ska för kontroll av förutsättningarna för räntestöd meddela penninginrättningen sin personbeteckning. (8.7.2022/751)

1 mom. har ändrats genom L 751/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Bostadsspardeponenten skall för kontroll av förutsättningarna för räntestöd meddela penninginrättningen sin egen och makens personbeteckning. Om deponenten med hjälp av ett bostadssparavtal förvärvar en kvotdel av en bostad, skall han meddela penninginrättningen även bostadens övriga ägares personbeteckningar.

Penninginrättningen skall för kontrollen av förutsättningarna för räntestöd meddela statskontoret personbeteckningarna när räntegottgörelse begärs första gången.

12 §
Närmare stadganden

Om de krav som i denna lag ställs på bostäder och bostadsspardeponenter, om ingående eller ändring av bostadssparavtal och om de allmänna avtalsvillkoren för bostadssparavtal kan stadgas närmare genom förordning.

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom denna lag upphävs lagen den 19 december 1980 om bostadssparpremier (862/80) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

14 §
Övergångsstadgande

Bostadsspardeponent kan utan hinder av 3 § 1 mom. även den bli som innan deponerandet inleddes inte fyllt 40 år, om bostadssparavtalet uppgörs inom ett halvt år efter det lagen trätt i kraft.

På bostadssparavtal som uppgjorts med stöd av den lag som upphävts i 13 § 2 mom. tillämpas efter att denna lag trätt i kraft fortfarande bestämmelserna i den upphävda lagen, med undantag av de bestämmelser som gäller betalning av bostadssparpremie, sådana de lyder när denna lag träder i kraft. Med hjälp av bostadssparavtal kan härvid dock även en kvotdel av en bostad förvärvas inom de gränser som anges i 2 § i denna lag, om bostadsspardeponenten och penninginrättningen så avtalar. (27.7.2001/703)

RP 273/92, MiUB 13/92

Ikraftträdelsestadganden:

28.3.1996/206:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

Denna lag tillämpas på bostadssparavtal som ingåtts före lagens ikraftträdande enbart om bostadsspardeponenten och penninginstitutet så avtalar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 8/96, MiUB 1/96, GrUB 5/96, RSv 27/96

23.12.1999/1300:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Lagen tillämpas på ränta och tilläggsränta som inflyter den 1 juni 2000 samt därefter även i det fall att räntan betalas före den 1 juni 2000.

RP 128/1999, StaUB 28/1999, RSv 116/1999

27.7.2001/703:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 96/2000, MiUB 4/2001, RSv 56/2001

13.5.2005/288:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005. Lagen tillämpas på bostadssparavtal som ingåtts före lagens ikraftträdande endast om bostadsspardeponenten och penninginstitutet så avtalar.

RP 276/2004, MiUB 4/2005, RSv 30/2005

12.12.2014/1052:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 214/2014, MiUB 14/2014, RSv 184/2014

20.5.2016/385:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

RP 151/2015, MiUB 5/2016, RSv 30/2016

8.7.2022/751:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

Lagen tillämpas på bostadssparavtal som ingåtts före lagens ikraftträdande, om bostadsspardeponenten och penninginrättningen kommer överens om detta. Lagens 9 a § tillämpas dock även på bostadssparavtal som ingåtts före lagens ikraftträdande.

RP 45/2022, MiUB 4/2022, RSv 77/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.