Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

11.12.1992/1282

Förordning om anstalten för veterinärmedicin och livsmedel

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 3 och 7 §§ lagen den 4 december 1992 om anstalten för veterinärmedicin och livsmedel (1202/92):

Uppgifter
1 §

Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel skall för att fullgöra de uppgifter som stadgas i 1 § lagen om anstalten för veterinärmedicin och livsmedel (1202/92)

1) företa laboratorie- och fältundersökningar samt utföra rådgivningsarbete som behövs för veterinärverksamheten och för utredning av läget i fråga om djursjukdomar samt för främjande av hälsotillståndet hos djur och förebyggande, diagnostisering och behandling av djursjukdomar,

2) framställa och anskaffa vaccin, serum och diagnostiska ämnen som behövs vid veterinärverksamheten samt kontrollera kvaliteten hos dessa preparat och distribuera dem,

3) företa undersökningar av animaliska livsmedel och animaliska livsmedelsfetter och övervaka tillverkningen av sådana produkter, utföra sådan export- och importinspektion som hör till anstaltens verksamhetsområde, handha statens uppgift att anordna köttbesiktning samt godkänna och övervaka slakterier och köttprodukts- och köttbehandlingsanläggningar samt köttförädlingsfabriker så som därom stadgas särskilt, (25.3.1994/233)

3 a) leda övervakningen av iakttagandet av stadganden och bestämmelser som gäller köttbesiktning samt iakttagandet av de livsmedelshygieniska krav som uppställts beträffande slakteriers och köttprodukts- och köttbehandlingsanläggningars samt köttförädlingsfabrikers verksamhet, så som därom stadgas särskilt, (25.3.1994/233)

4) bedriva och följa vetenskaplig forskning som anknyter till djursjukdomar, veterinärmedicin och animaliska livsmedel, samt (25.3.1994/233)

5) utföra andra undersökningar och uppgifter som enligt särskilda bestämmelser hör till anstalten eller som vederbörande ministerium ålägger anstalten. (24.10.1997/953)

Organisation
2 §

Om anstaltens för veterinärmedicin och livsmedel verksamhetsorganisation bestäms i arbetsordningen. (25.3.1994/233)

Vederbörande ministerium fastställer verksamhetsställena och vid behov verksamhetsområdena för anstaltens regionala laboratorier. (24.10.1997/953)

Om skötseln av vissa uppgifter som hör till anstaltens interna förvaltning vid jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral gäller vad som stadgas särskilt.

3 § (25.3.1994/233)

Anstaltens för veterinärmedicin och livsmedel verksamhetsenheter utför de uppgifter som nämns i 1 § enligt vad som närmare bestäms i arbetsordningen.

Personalen och dess uppgifter
4 § (25.3.1994/233)

Chef för anstalten för veterinärmedicin och livsmedel är en överdirektör.

Chef för en verksamhetsenhet är en direktör, en forskningsenhets chef eller någon annan enhetschef.

5 §

Överdirektören leder anstalten och ansvarar för att anstaltens uppgifter sköts på ett ekonomiskt, effektivt och resultatrikt sätt. Överdirektören skall följa utvecklingen på området samt vidta åtgärder för genomförande av nödvändiga reformer och förbättringar.

Överdirektören biträds av en ledningsgrupp, om vars sammansättning och uppgifter bestäms närmare i arbetsordningen.

6 §

De som är i förmansställning vid anstalten ansvarar för att målen för den verksamhetsenhet eller den verksamhet som de leder uppnås på ett effektivt och ekonomiskt sätt.

Den som är i förmansställning skall dessutom

1) leda och utveckla verksamheten inom sitt område,

2) ansvara för enhetens verksamhet och dess ekonomi,

3) ansvara för att personalen och övriga resurser används på ett ändamålsenligt sätt,

4) ansvara för de kontakter och den information som hans uppgifter förutsätter,

5) ansvara för utvecklandet av personalen och dess arbetsförhållanden samt

6) främja samarbetet inom personalen.

Handläggning och avgörande av ärenden
7 §

De ärenden som hör till anstalten för veterinärmedicin och livsmedel avgörs av överdirektören eller någon annan tjänsteman enligt vad som bestäms i arbetsordningen. (25.3.1994/233)

Ärendena avgörs på föredragning eller utan föredragning enligt vad som bestäms närmare i arbetsordningen.

8 §

Överdirektören avgör de ärenden som inte i arbetsordningen eller med stöd av den har överförts på någon annan.

En direktör, en forskningsenhets chef eller någon annan enhetschef kan överföra ett ärende som skall avgöras av honom på någon tjänsteman som lyder under honom, om inte något annat bestäms i arbetsordningen. (25.3.1994/233)

Överdirektören kan i enskilda fall förbehålla sig avgörandet i ett sådant ärende som annars skall avgöras av en underlydande. En tjänsteman som avses i 2 mom. har motsvarande rätt i ärenden som han överfört på en tjänsteman som lyder under honom.

Behörighetsvillkor samt besättande av tjänster
9 § (24.10.1997/953)

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid anstalten är

1) för överdirektören doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad och att han har vetenskaplig och praktisk förtrogenhet med de uppgifter som hör till anstaltens område och förtrogenhet med administrativa uppgifter samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet, samt

2) för en direktör och en forskningsenhets chef doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad samt vetenskaplig och praktisk förtrogenhet med verksamhetsområdet i fråga och i praktiken visad ledarförmåga.

10 §

Överdirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet. (24.10.1997/953)

Direktörerna, cheferna för forskningsenheterna och övriga enhetschefer utnämns av överdirektören sedan denne har hört ledningsgruppen. (25.3.1994/233)

Övriga anställda utnämns eller anställs av överdirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen eller med stöd av den.

Bisysslotillstånd
11 § (24.10.1997/953)

Överdirektören beviljas bisysslotillstånd av vederbörande ministerium. Övriga tjänstemän beviljas bisysslotillstånd av den utnämnande myndigheten, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Tjänstledighet och vikariat
12 § (24.10.1997/953)

Överdirektören beviljas tjänstledighet av vederbörande ministerium. Annan tjänstledighet för över ett år än sådan som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal beviljas dock överdirektören av statsrådet. Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av överdirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen eller med stöd av den.

13 §

Om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet eller när tjänsten är vakant beslutar den myndighet eller den tjänsteman som beviljar tjänstledighet från tjänsten, om inte något annat bestäms i arbetsordningen eller med stöd av den.

Om anställning av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt beslutar den myndighet som beviljar tjänstledighet från tjänsten.

14 § (24.10.1997/953)

Ställföreträdande för överdirektören förordnas av vederbörande ministerium. Ställföreträdande för övriga tjänstemän förordnas av överdirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Särskilda stadganden
15 §

Överdirektören åtalas för tjänstefel i Helsingfors hovrätt och övriga tjänstemän vid anstalten vid behörig underrätt.

16 §

En tjänsteman vid anstalten för veterinärmedicin och livsmedel får inte vara ägare till eller inflytelserik delägare eller medlem i en rörelse som bedriver handel med eller tillverkar produkter som hör till anstaltens verksamhetsområde och inte höra till de ledande organen i en sådan rörelse. Han får inte heller vara anställd i en sådan rörelse eller bistå den som avlönad sakkunnig.

17 §

Till anstalten för veterinärmedicin och livsmedel kan antas utomstående forskare och praktikanter, som utan arvode från anstalten bedriver forskning eller genomgår arbetspraktik och därvid får använda anstaltens apparatur och förnödenheter.

18 § (21.5.1999/694)

18 § har upphävts genom L 21.5.1999/694.

19 § (25.3.1994/233)

En tjänsteman vid anstalten för veterinärmedicin och livsmedel är skyldig att på förordnande av överdirektören samt av en direktör, en forskningsenhets chef eller någon annan enhetschef även fullgöra uppgifter vid en enhet som han inte hör till.

20 § (25.3.1994/233)

Överdirektören, en direktör eller en forskningsenhets chef som har avlagt doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad har titeln professor.

21 §

Närmare bestämmelser om anstaltens för veterinärmedicin och livsmedel organisation, om uppgifterna och befogenheter för verksamhetsenheterna och ansvarsområdena och de anställda samt handläggningen av ärenden vid anstalten meddelas i arbetsordningen och i verksamhetsenheternas och ansvarsområdenas arbetsordningar, som vid behov ges med stöd av den.

Anstaltens för veterinärmedicin och livsmedel och ett regionalt laboratoriums arbetsordning fastställs av överdirektören. Arbetsordningen för andra verksamhetsenheter och ansvarsområden fastställs av chefen för respektive enhet eller ansvarsområde.

Ikraftträdande
22 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Utan hinder av vad som stadgas i denna förordning om behörighetsvillkor kan innehavaren av en tjänst som dras in vid statens veterinärmedicinska anstalt eller jordbruksstyrelsen överföras eller utnämnas till en till honom lämplig tjänst vid anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, samt tjänsterna besättas utan att de ledigförklaras och utan att ledningsgruppen hörs.

De tjänstemän vid statens veterinärmedicinska anstalt och jordbruksstyrelsen som när denna förordning träder i kraft har professors titel och som förflyttas till en tjänst enligt denna förordning, behåller nämnda titel så länge de innehar denna tjänst.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

25.3.1994/233:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1994.

Utan hinder av vad som stadgas i denna förordning eller bestäms i en arbetsordning som utfärdas med stöd av den, fortsätter den direktör som när denna förordning träder i kraft är chef för övervakningsavdelningen som chef för övervakningsavdelningen eller en motsvarande, i arbetsordningen fastställd, verksamhetsenhet.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

24.10.1997/953:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1997.

21.5.1999/694:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.