Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

8.5.1992/417

Lag om handelsrepresentanter och försäljare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

Med handelsrepresentant avses i denna lag en näringsidkare som genom ett representationsavtal med en annan, huvudmannen, har förbundit sig att för dennes räkning varaktigt verka för försäljning eller inköp av varor genom att ta upp anbud till huvudmannen eller sluta avtal i dennes namn.

2 §

Denna lag skall, med de undantag som anges nedan, tillämpas endast om något annat inte följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna. Vad som nedan stadgas om icke bindande avtalsvillkor gäller även praxis mellan parterna, handelsbruk och annan sedvänja.

Ett lagstadgande som enligt denna lag inte genom avtal får åsidosättas till men för handelsrepresentanten kan inte heller åsidosättas till men för denne genom ett avtal om att främmande rätt skall tillämpas på rättsförhållandet mellan representanten och huvudmannen, om rättsförhållandet annars skall bedömas enligt denna lag.

3 §

Representationsavtalet skall ingås och ändringar i det göras skriftligen, om endera parten kräver det.

Ett avtalsvillkor som begränsar en parts rätt enligt 1 mom. är ogiltigt.

4 §

Om jämkning av oskäliga villkor i ett representationsavtal gäller lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (228/29).

2 kap

Förhållandet mellan handelsrepresentanten och huvudmannen

Rättigheter och skyldigheter som följer av representationsavtalet
5 §

Handelsrepresentanten skall när han sköter sitt uppdrag tillvarata huvudmannens intressen, handla plikttroget och ärligt mot honom samt iaktta skäliga anvisningar från honom.

Handelsrepresentanten är skyldig att underrätta huvudmannen om omständigheter som kan ha betydelse för den verksamhet som har anförtrotts honom. Särskilt skall han utan oskäligt dröjsmål delge huvudmannen anbud som kan tänkas bli antagna samt avtal som han i huvudmannens namn har ingått.

Ett avtalsvillkor som avviker från denna paragraf är ogiltigt.

6 §

Handelsrepresentanten får ta emot uppdrag enligt 1 § också av andra än huvudmannen, om detta inte står i strid med representantens skyldighet enligt 5 § 1 mom.

7 § (10.8.2018/646)

Handelsrepresentanten får inte medan representationsavtalet är i kraft och inte heller senare utnyttja eller för andra röja huvudmannens företagshemligheter som har anförtrotts honom eller henne eller om vilka han eller hon annars har fått kännedom, om han eller hon genom ett sådant förfarande skulle bryta mot god affärssed.

8 §

Huvudmannen skall handla plikttroget och ärligt gentemot handelsrepresentanten.

Huvudmannen skall tillställa handelsrepresentanten den information som är nödvändig för att denne skall kunna fullgöra sitt uppdrag och till honom överlämna det material som han behöver, såsom prover, mönster, broschyrer och prislistor.

Huvudmannen skall underrätta handelsrepresentanten om omständigheter som kan ha betydelse för den verksamhet som har anförtrotts denne. Han skall också utan oskäligt dröjsmål meddela representanten om han antar eller avslår ett anbud som denne har sänt till honom eller ett avtal som representanten har ingått i huvudmannens namn trots att han inte var behörig att göra det. Om ett avtal som representanten har förmedlat eller ingått inte har fullgjorts, skall huvudmannen utan oskäligt dröjsmål underrätta honom om detta.

Huvudmannen skall utan oskäligt dröjsmål meddela handelsrepresentanten, om han kan förutse att omfattningen av den verksamhet som avses i representationsavtalet kommer att bli väsentligt mindre än vad representanten skäligen hade kunnat vänta sig.

Ett avtalsvillkor som avviker från denna paragraf är ogiltigt.

9 §

Har huvudmannen eller handelsrepresentanten handlat i strid med representationsavtalet eller annars uppsåtligen eller av vårdslöshet försummat en skyldighet enligt denna lag eller avtalet, skall han ersätta medkontrahenten den skada som har vållats därav.

Den som vill kräva skadestånd på den grund som anges i 1 mom. skall utan oskäligt dröjsmål efter det han fick kännedom om denna grund underrätta den andra parten om sin avsikt. Gör han inte det, förlorar han sin rätt till skadestånd.

Vad som stadgas i 2 mom. gäller inte fall där den ena parten har förfarit ohederligt eller av grov vårdslöshet har orsakat den andra avsevärd skada.

10 §

Handelsrepresentanten har rätt till provision på avtal som ingås medan representationsavtalet är i kraft, om avtalet har ingåtts genom hans medverkan eller med en tredje man som handelsrepresentanten tidigare har anskaffat som kund såvitt avtal av samma slag avses, eller om handelsrepresentanten har tilldelats ett visst område eller en viss kundkrets och avtalet har ingåtts med en tredje man som hör till området eller kundkretsen.

11 §

Handelsrepresentanten har rätt till provision på avtal som ingås efter representationsavtalets upphörande, om avtalet har ingåtts så som anges i 10 § och huvudmannen eller representanten har tagit emot tredje mans anbud innan representationsavtalet upphörde att gälla, eller om avtalet har kommit till stånd huvudsakligen genom representantens medverkan medan representationsavtalet gällde och avtalet har ingåtts inom skälig tid efter representationsavtalets upphörande.

En tillträdande handelsrepresentant har inte rätt till provision enligt 10 § då provisionen enligt 1 mom. ovan skall tillfalla den avgående, om det inte med hänsyn till omständigheterna är skäligt att provisionen delas mellan dem.

12 §

Handelsrepresentanten har rätt till provision så snart och i den mån någon av följande förutsättningar föreligger:

1) huvudmannen har fullgjort sin prestationsskyldighet enligt avtalet med tredje man,

2) huvudmannen hade bort fullgöra sin prestationsskyldighet enligt 1 punkten,

3) tredje man har fullgjort sin prestationsskyldighet enligt det avtal som avses i 1 punkten.

Handelsrepresentanten är inte bunden av ett avtalsvillkor som innebär att rätten till provision uppkommer senare än då tredje man har fullgjort sin prestationsskyldighet eller skulle ha gjort det, om huvudmannen hade fullgjort sin prestationsskyldighet enligt avtalet.

13 §

Om huvudmannen utan handelsrepresentantens medgivande med tredje man har kommit överens om återgång av avtalet eller om ändring av dess villkor och tredje man därför helt eller delvis inte fullgör sin prestationsskyldighet, inverkar detta inte på representantens rätt till provision.

Handelsrepresentantens rätt till provision enligt 12 § bortfaller endast om avtalet mellan huvudmannen och tredje man inte har fullgjorts och detta inte beror på huvudmannen eller något förhållande på dennes sida eller på ett förhållande som nämns i 1 mom. och det är uppenbart att prestationsskyldigheten inte heller senare kommer att fullgöras.

Fullgör tredje man endast delvis sin prestationsskyldighet, har handelsrepresentanten rätt till provision endast på den del som svarar mot vad som har fullgjorts, om inte något annat följer av 1 eller 2 mom.

Handelsrepresentanten kan inte på förhand med bindande verkan avstå från sin rätt enligt denna paragraf.

14 §

Provision skall betalas till handelsrepresentanten inom en månad efter utgången av den kalendermånad då representantens rätt till provisionen enligt 12 § uppkom. Har representanten enligt 13 § 2 eller 3 mom. helt eller delvis förlorat sin rätt till provision, skall han på huvudmannens yrkande återbära det överbetalda beloppet.

Ett avtalsvillkor enligt vilket provisionen skall betalas till handelsrepresentanten senare än inom en månad efter utgången av det kalenderkvartal då rätten till provision uppkom är inte bindande för representanten.

15 §

Har ingenting avtalats om storleken av handelsrepresentantens provision, bestäms denna enligt vad som i allmänhet betalas för likadana eller motsvarande uppdrag på den ort där representanten är verksam. Om provisionen inte kan fastställas på detta sätt, har representanten rätt till en med hänsyn till omständigheterna skälig provision.

Provisionen beräknas på den köpesumma som köparen skall betala. Beviljad kontantrabatt anses dock inte som prisavdrag, ej heller frakt, förpackning, tull, försäkringspremie, skatt eller annan sådan merkostnad, om inte dylika kostnader på grund av avtalet med köparen särskilt har angivits i den räkning som har sänts till honom.

16 §

Har handelsrepresentanten fått i uppdrag att uppbära betalningar, skall han hålla mottagna medel avskilda. Representanten har rätt till ett skäligt arvode för att han uppbär betalningar, om inte hans provision skall avses omfatta ersättning också för detta uppdrag.

Handelsrepresentantens arvode enligt 1 mom. skall erläggas till honom när betalningen har uppburits.

17 §

Förbinder sig handelsrepresentanten att gentemot huvudmannen svara för att tredje man fullgör sina skyldigheter enligt avtalet (del credere), skall förbindelsen avges skriftligen för att vara bindande. Förbindelsen kan endast gälla ett visst avtal eller avtal med en viss tredje man. För dylika förbindelser svarar representanten såsom för egen skuld.

Handelsrepresentanten har rätt att få ett särskilt skäligt arvode för en ansvarsförbindelse enligt 1 mom.

Det arvode som handelsrepresentanten enligt 2 mom. har rätt till skall betalas när avtalet med tredje man har ingåtts.

18 §

Handelsrepresentanten har rätt till särskild ersättning för kostnader till följd av åtgärder som har krävts för ett behörigt fullgörande av representationsavtalet. Ersättning behöver likväl inte betalas om kostnaderna har orsakats av representantens sedvanliga uppgifter.

19 §

Handelsrepresentanten har rätt att månatligen av sin huvudman få en arvodesnota över de avtal för vilka han enligt 10 eller 11 § har rätt till provision.

Provisionsnotan skall ta upp de avtal för vilka handelsrepresentanten under den senaste kalendermånaden enligt 12 § har fått rätt till provision. För varje avtal skall nämnas det provisionsbelopp som representanten har till godo eller, om inte provision tillgodoräknas honom, anledningen till detta.

Konstateras det på grund av omständigheter som kommer fram efter att provisionsnotan har givits att handelsrepresentanten helt eller delvis har förlorat sin rätt till provision på ett avtal som har tagits upp i notan, kan huvudmannen i en senare nota tillgodoräkna sig provisionsbeloppet.

Handelsrepresentanten kan inte med bindande verkan avstå från sin rätt enligt 1 och 2 mom. Parterna kan likväl komma överens om att provisionsnotan skall ges representanten inom en månad efter utgången av det kalenderkvartal då rätten till provision uppkom.

20 §

Handelsrepresentanten har rätt att av huvudmannen få ett utdrag ur dennes bokföring och alla andra uppgifter som huvudmannen har och som behövs för en kontroll av provisionsnotan.

Vägrar huvudmannen att lämna de uppgifter som nämns i 1 mom. eller kan det med fog misstänkas att notan eller en given uppgift är bristfällig eller felaktig, har en i revisionslagen (1141/2015) avsedd revisor som handelsrepresentanten har utsett rätt att kontrollera huvudmannens bokföring i den utsträckning det behövs för att klarlägga i vilken mån representanten har rätt till provision. (18.9.2015/1164)

Ett avtalsvillkor genom vilket handelsrepresentantens rätt enligt denna paragraf begränsas är ogiltigt.

21 §

Skulle indrivningen av handelsrepresentantens fordran på grund av representationsförhållandet annars äventyras, får representanten, till dess huvudmannen har betalt hans fordran eller ställt säkerhet för den, hålla inne de handlingar, prover, mönster och varor som tillhör huvudmannen och som han har mottagit på grund av uppdraget samt vad han med stöd av huvudmannens fullmakt har erhållit av tredje man.

Representationsavtalets upphörande
22 §

Ett representationsavtal som har ingåtts för viss tid upphör då den avtalade tiden har löpt ut. Skall avtalet enligt ett villkor däri upphöra endast om det sägs upp innan avtalsperioden löper ut skall avtalet, ifall det inte har sagts upp, efter avtalsperiodens utgång anses gälla tills vidare.

Fortsätter parterna representationsförhållandet efter utgången av giltighetstiden för avtalet utan en uttrycklig överenskommelse, skall avtalet anses vara förlängt tills vidare.

23 §

Ett representationsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp sedan uppsägningstiden har löpt ut. Om avtalet sägs upp under det första avtalsåret, är uppsägningstiden en månad. Därefter förlängs uppsägningstiden med en månad för varje begynnande avtalsår. Den längsta uppsägningstiden är dock sex månader.

Parterna kan inte på förhand med bindande verkan komma överens om en kortare uppsägningstid än den som nämns i 1 mom. Det kan dock avtalas att uppsägningstiden för handelsrepresentanten skall vara tre månader fastän representationsavtalet har varit i kraft mer än tre år.

Kommer parterna överens om en längre uppsägningstid än den som nämns i 1 mom., kan det inte med bindande verkan för handelsrepresentanten avtalas att uppsägningstiden skall vara kortare om huvudmannen säger upp avtalet än den uppsägningstid som representanten enligt avtalet skall följa.

Uppsägningstiden räknas från utgången av den kalendermånad under vilken uppsägningen har meddelats den andra parten.

24 §

Om huvudmannen eller handelsrepresentanten försätts i konkurs, skall representationsavtalet anses ha förfallit den dag då konkursansökan lämnades in till domstolen.

25 §

Oberoende av vad som gäller om representationsavtalets giltighets- och uppsägningstid kan en part omedelbart häva avtalet, om något vägande skäl kräver det. Som ett dylikt skäl anses en sådan försummelse eller ett sådant annat beteende från den ena partens sida, på grund varav det av den andra parten inte skäligen kan krävas att han skall fortsätta avtalsförhållandet.

En part kan, om inte omständigheterna ger anledning till annan bedömning, häva representationsavtalet i synnerhet i följande fall:

1) då den andra parten i något väsentligt hänseende vilseledde honom när avtalet ingicks,

2) då den andra parten inte godkänner ett krav på skriftlig form enligt 3 §,

3) då den andra parten har gjort sig skyldig till ett beteende genom vilket han allvarligt har kränkt motpartens intresse eller som annars ger upphov till att dennes förtroende för honom med fog har rubbats, eller

4) då den andra parten i väsentlig mån har underlåtit att fullgöra sina förpliktelser enligt representationsavtalet.

En parts rätt att häva representationsavtalet enligt denna paragraf förfaller, om han inte utan oskäligt dröjsmål har begagnat sin rätt efter att han fick kännedom om hävningsgrunden eller, då skälet är av fortgående art, om att det har fallit bort.

26 §

Föreligger ingen hävningsgrund enligt 25 §, kan en part dock frånträda avtalet i förtid, men han är skyldig att ersätta den andra parten för den skada som detta ger upphov till.

Handelsrepresentanten kan inte med bindande verkan före representationsavtalets upphörande avstå från sin rätt till ersättning enligt 1 mom.

27 §

Har hävning av representationsavtalet enligt 25 § berott på den ena partens uppsåtliga eller vårdslösa förfarande eller har avtalet förfallit på grund av dennes konkurs, har den andra parten rätt att få ersättning för den skada som har orsakats genom att avtalsförhållandet upphör i förtid.

28 §

När representationsavtalet har upphört har handelsrepresentanten rätt att av huvudmannen få gottgörelse, om och i den utsträckning som

1) representanten har tillfört huvudmannen nya kunder eller väsentligt ökat handeln med tidigare kunder och detta är till väsentlig fördel för huvudmannen i samband med att representationsavtalet upphör eller efter det, och

2) gottgörelsen kan anses vara skälig med beaktande av förlorade provisioner i fråga om avtal som kommer att ingås med kunder som anges i 1 punkten och alla andra omständigheter som inverkar på saken.

Handelsrepresentanten har rätt till gottgörelse till högst ett belopp som motsvarar hans arvoden under ett år, beräknat enligt ett medeltal av arvodena under de senaste fem åren. Om representationsavtalet har varit i kraft kortare tid än fem år, beräknas genomsnittsarvodet enligt de arvoden som har betalts under avtalets hela giltighetstid.

Har representationsavtalet upphört på grund av handelsrepresentantens död eller konkurs, skall döds- eller konkursboet få gottgörelsen enligt 1 och 2 mom.

Att gottgörelse har betalts utgör inget hinder för att handelsrepresentanten eller döds- eller konkursboet yrkar skadestånd på grund av avtalsbrott.

Ett avtalsvillkor genom vilket rätten till gottgörelse enligt denna paragraf begränsas före representationsavtalets upphörande är ogiltigt.

29 §

Handelsrepresentanten har inte rätt till gottgörelse, om

1) huvudmannen har sagt upp eller hävt representationsavtalet på grund av representantens försummelse eller beteende som avses i 25 §,

2) representanten har sagt upp eller hävt representationsavtalet, eller

3) representanten med huvudmannens samtycke har överfört sina avtalsenliga rättigheter och förpliktelser på någon annan.

Utan hinder av 1 mom. 2 punkten har handelsrepresentanten, sedan han har sagt upp eller hävt representationsavtalet, rätt till gottgörelse, om omständigheter som beror av huvudmannen har gett honom befogad anledning till uppsägningen eller hävningen eller om representanten inte på grund av ålder, försvagat hälsotillstånd eller sjukdom skäligen kan förutsättas fortsätta sin verksamhet.

Handelsrepresentanten förlorar sin rätt till gottgörelse, om han inte inom ett år från representationsavtalets upphörande meddelar huvudmannen att han kräver sådan.

Ett avtalsvillkor som före representationsavtalets upphörande begränsar handelsrepresentantens rätt enligt denna paragraf är ogiltigt.

30 §

Har representationsavtalet upphört till följd av uppsägning, konkurs eller hävning eller av något annat skäl, är handelsrepresentanten skyldig att till dess huvudmannen, hans förmyndare eller rättsinnehavare eller förvaltarna av hans konkursbo kan bevaka huvudmannens eller boets intressen vidta sådana åtgärder som är behövliga för att skydda huvudmannen eller boet mot förlust, om detta inte orsakar representanten betydande kostnader eller olägenhet.

31 §

Ett avtal som begränsar handelsrepresentantens verksamhet sedan representationsavtalet har upphört är bindande för representanten endast i den mån det

1) har ingåtts skriftligen,

2) gäller det område eller den kundkrets som har tilldelats representanten, och

3) gäller varor som motsvarar dem som avses i representationsavtalet.

Ett avtalsvillkor enligt vilket ett avtal som avses i 1 mom. är giltigt längre tid än två år efter representationsavtalets upphörande är inte bindande för handelsrepresentanten mer än två år.

3 kap

Handelsrepresentantens behörighet och huvudmannens förhållande till tredje man

32 §

Handelsrepresentanten får ingå avtal på huvudmannens vägnar endast om han har bemyndigats till det.

Har huvudmannen till handelsrepresentanten överlämnat blanketter försedda med sitt namn vilka kan anses vara avsedda att, sedan de har ifyllts av representanten, vara ett bevis på att avtalet har ingåtts för huvudmannens räkning, är ett avtal som har ingåtts på en blankett ifylld av representanten lika bindande för huvudmannen som om han uttryckligen hade bemyndigat representanten att ingå avtalet.

33 §

Har handelsrepresentanten på huvudmannens vägnar ingått ett avtal utan fullmakt eller med överskridande av sin fullmakt, skall huvudmannen, om han inte vill godkänna avtalet, utan oskäligt dröjsmål sedan han har fått kännedom om avtalet underrätta tredje man därom. Gör huvudmannen inte det, skall han anses ha godkänt avtalet.

34 §

Vill huvudmannen inte anta ett anbud som handelsrepresentanten har tagit emot, skall han utan oskäligt dröjsmål efter att ha erhållit anbudet eller fått del av dess innehåll underrätta anbudsgivaren därom. Gör huvudmannen inte det, skall han anses ha godkänt anbudet.

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas inte, om handelsrepresentanten och anbudsgivaren har avtalat något annat.

35 §

Har tredje man avgett ett anbud till handelsrepresentanten och har denne sänt det till sin huvudman, har anbudsgivaren samma rätt att återkalla anbudet hos huvudmannen som om han själv hade sänt det.

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas inte, om handelsrepresentanten och anbudsgivaren har avtalat något annat.

36 §

Har en näringsidkare förhandlat med handelsrepresentanten om ett köp eller en försäljning för sin rörelse och får han ett meddelande från representantens huvudman där denne hänvisar till förhandlingarna och meddelar att han godkänner det anbud som näringsidkaren har avgett till representanten eller att han bekräftar det avtal som har ingåtts med representanten, skall näringsidkaren, om han vill åberopa att han inte alls har avgett något anbud eller ingått något avtal eller att anbudets eller avtalets innehåll har återgivits felaktigt i meddelandet, utan oskäligt dröjsmål meddela huvudmannen detta. Gör näringsidkaren inte det, skall han anses ha godkänt ett avtal med det innehåll som meddelandet från huvudmannen utvisar.

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas inte, om huvudmannen visste eller borde ha vetat att det anbud eller avtal som återgavs i meddelandet inte hade avgetts eller ingåtts eller att avtalets eller anbudets innehåll var felaktigt återgivet, och inte heller om näringsidkaren kan visa att meddelandet var oriktigt.

37 §

Även om handelsrepresentanten har rätt att ingå för huvudmannen bindande avtal har han inte rätt att ta emot betalning för sålda varor eller efter att avtal ingåtts bevilja betalningsuppskov eller prisnedsättning eller göra andra ändringar i avtalet.

Har huvudmannen fått veta att handelsrepresentanten utan bemyndigande har vidtagit någon åtgärd som avses i 1 mom. sedan ett avtal har ingåtts genom representantens medverkan eller inom ett område eller en kundkrets som har tilldelats honom enligt 10 §, och vill huvudmannen inte godkänna representantens åtgärd, skall han utan oskäligt dröjsmål meddela tredje man detta. Gör huvudmannen inte det, skall han anses ha godkänt åtgärden.

38 §

Handelsrepresentanten får på huvudmannens vägnar ta emot meddelanden om fel eller brist i varan eller om dröjsmål med avlämnandet och andra meddelanden som gäller fullgörandet av avtalet, om detta har ingåtts genom hans medverkan eller inom ett område eller en kundkrets som har tilldelats honom enligt 10 §. Utan huvudmannens fullmakt har representanten dock inte rätt att träffa något avgörande med anledning av ett sådant meddelande, även om han får ingå avtal som är bindande för huvudmannen.

4 kap

Försäljare

39 §

Med försäljare avses i denna lag en arbetstagare som genom ett representationsavtal med sin arbetsgivare har förbundit sig att för dennes räkning verka för försäljning av varor så som anges i 1 § genom att resa till olika orter eller besöka kunder på den ort där arbetsgivarens affärsrörelse finns. Försäljaren för inte med sig de varor som skall säljas.

40 §

På rättsförhållandet mellan försäljaren och arbetsgivaren tillämpas lagen om arbetsavtal (320/70), om inte något annat stadgas i denna lag.

L om arbetsavtal 320/1970 har upphävts genom ArbetsavtalsL 55/2001.

41 §

På försäljaren och arbetsgivaren tillämpas på motsvarande sätt 2-4 och 7 §§, 8 § 1-4 mom. samt 32-38, 44 och 45 §§.

42 §

Betalas försäljarens arvode helt eller delvis som provision, tillämpas på motsvarande sätt 10 och 11 §§, 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 15 §, 19 § 1 och 2 mom. samt 20 § 1 och 3 mom.

Försäljaren kan inte med bindande verkan före representationsavtalets upphörande avstå från sin rätt till provision enligt 11 § 1 mom. i fråga om ett avtal för vilket anbudet har nått huvudmannen sedan representationsavtalet har upphört att gälla.

43 §

Försäljaren har rätt till särskild ersättning för rese-, post-, telegraf- och telefonkostnader samt motsvarande utgifter och till dagtraktamente för resor. Arbetsgivaren är skyldig att på försäljarens begäran betala ett tillräckligt förskott i fråga om dennes kostnader och dagtraktamenten.

5 kap

Särskilda stadganden

44 §

Har ett meddelande, som skall lämnas av handelsrepresentanten enligt 9 § 2 mom. eller 29 § 3 mom., av huvudmannen enligt 9 § 2 mom., 33 §, 34 § 1 mom. eller 37 § 2 mom. eller av en näringsidkare enligt 36 § 1 mom. sänts på ett ändamålsenligt sätt, får avsändaren åberopa meddelandet även om det fördröjs, förvanskas eller inte kommer fram.

45 §

Denna lag träder i kraft den 1 november 1992. Genom den upphävs lagen den 30 maj 1975 om handelsrepresentanter (389/75) jämte ändringar.

På representationsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet tillämpas denna lag från och med den 1 januari 1994. Till dess tillämpas tidigare stadganden, om inte något annat avtalas.

RP 201/91, EkUB 6/92

Ikraftträdelsestadganden:

18.9.2015/1164:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

10.8.2018/646:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.