Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

11.1.1991/32

Lag om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) kretsmönster en tredimensionell placering av delarna i en integrerad krets utförd eller uttryckt på vilket sätt som helst, samt med

2) integrerad krets en strömkrets där elementen, av vilka minst ett är aktivt, samt en del eller alla sammankopplingar mellan dem har anbringats på ett halvledarunderlag till en funktionell helhet och som är avsedd för elektroniska kretsfunktioner.

2 §
Kretsmönstrets originalitet

Denna lag gäller inte ett kretsmönster eller en del av det som inte är originellt.

3 §
Förvärv av ensamrätt

Den som har skapat ett kretsmönster eller på vilken dennes rätt har övergått kan genom registrering förvärva ensamrätt till kretsmönstret.

Har ett kretsmönster skapats vid utförande av arbetsuppgifter i ett arbetsförhållande, har arbetsgivaren rätt att genom registrering förvärva ensamrätt till kretsmönstret, om inte något annat har avtalats. Detsamma gäller på motsvarande sätt kretsmönster som har skapats i ett tjänsteförhållande.

Vad som stadgas i 2 mom. tillämpas inte på ett kretsmönster som har skapats av någon som arbetar inom undervisning eller forskning vid en högskola, med undantag av militära undervisningsanstalter.

4 §
Lagens tillämplighet

Till ett kretsmönster kan ensamrätt enligt denna lag förvärvas av den

1) som har skapat kretsmönstret och som är finsk medborgare eller varaktigt bosatt i Finland,

2) på vilken framställarens rätt till kretsmönstret har övergått och som är finsk medborgare eller som är varaktigt bosatt eller verksam i Finland,

3) som har skapat kretsmönstret eller på vilken dennes rätt har övergått, om kretsmönstret för första gången har spritts till allmänheten i Finland, eller

4) på vilken en i 1-3 punkten nämnd persons rätt har övergått.

Under förutsättning av ömsesidighet kan genom förordning stadgas att även någon annan än en i 1 mom. nämnd person kan förvärva ensamrätt.

Av särskilda skäl kan även utan förutsättning av ömsesidighet genom förordning stadgas för högst tre år åt gången att även någon annan än en i 1 mom. nämnd person kan förvärva ensamrätt.

5 §
Tidsfrist för ansökan

Registrering skall sökas senast inom två år från den dag då kretsmönstret första gången spreds till allmänheten.

6 §
Ensamrättens giltighetstid

Ensamrätten gäller från den tidigare av följande tidpunkter:

1) den dag då registreringsansökan gjordes, eller

2) den dag då kretsmönstret första gången spreds till allmänheten, under förutsättning att registreringsansökan görs inom två år från denna tidpunkt.

Ensamrätten upphör när tio år har förflutit efter det år då ensamrätten enligt 1 mom. började gälla.

Om registrering av ett kretsmönster inte har sökts eller om kretsmönstret inte har spritts till allmänheten inom femton år efter det år då kretsmönstret skapades, kan ensamrätt inte längre förvärvas.

7 §
Ensamrättens innehåll

Ensamrätt till ett kretsmönster innefattar med nedan angivna begränsningar rätt att bestämma om kretsmönstret,

1) genom att framställa en integrerad krets eller något annat kretsmönsterexemplar av kretsmönstret,

2) genom att sprida kretsmönstret till allmänheten så att det bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller på något annat sätt, samt

3) genom att till landet införa kretsmönstret för spridning till allmänheten på det sätt som avses i 2 punkten.

8 §
Övergång av ensamrätten

Ensamrätten till ett kretsmönster eller rätten att utnyttja kretsmönstret på det sätt som avses i 7 § (nyttjanderätt) kan överlåtas på någon annan. Överlåtelse av ett exemplar av ett kretsmönster innefattar inte överlåtelse av rätten till kretsmönstret.

9 §
Framställning av exemplar för vissa ändamål

Av kretsmönster får var och en framställa exemplar för enskilt bruk, undervisning om och analys av kretsmönstret. Exemplar som har framställts på detta sätt får inte användas för något annat ändamål.

10 §
Användning av analysresultat

I ett originellt kretsmönster får resultaten av en analys som avses i 9 § användas. Den som innehar ensamrätten till det analyserade kretsmönstret har inte rätt till ett kretsmönster som har skapats på detta sätt.

11 §
Spridning och införsel i landet i vissa fall

Om någon då han anskaffade en integrerad krets inte visste eller hade grundad anledning att misstänka att kretsen hade framställts lagstridigt, får han sprida kretsen vidare eller föra in den i landet. Innehavaren av ensamrätt till kretsmönstret i kretsen har dock rätt till skälig ersättning för spridning eller införsel som har skett efter att den som sprider eller inför kretsen har fått kännedom om den lagstridiga framställningen eller har haft grundad anledning att misstänka detta.

12 §
Konsumtion av ensamrätten till spridning och införsel

En integrerad krets som med samtycke av innehavaren till ensamrätten eller enligt 11 § har spritts till allmänheten får spridas vidare och införas i landet.

Genom förordning kan stadgas att en integrerad krets får spridas vidare och införas i landet endast om spridningen enligt 1 mom. har skett i en stat som nämns i förordningen.

2 kap

Registreringsansökan och dess behandling

13 §
Registermyndighet

Registermyndighet är patent- och registerstyrelsen.

14 §
Registreringsansökan

En registreringsansökan skall göras skriftligen hos registermyndigheten.

Registreringsansökan skall innehålla det material som behövs för att kretsmönstret skall kunna identifieras. Närmare stadganden om formen för och innehållet i ansökan utfärdas genom förordning.

Sökanden skall betala en fastställd registreringsavgift.

15 §
Föremålet för ansökan

I samma ansökan får inte sökas registrering av två eller flera kretsmönster.

16 §
Ombud

En sökande eller en ensamrättsinnehavare som inte har hemvist i Finland skall ha ett ombud som bor här och som har rätt att företräda honom inför registermyndigheten i allt som rör ansökan och det registrerade kretsmönstret.

17 §
Behandling av registreringsansökan

Vid behandlingen av registreringsansökan kontrollerar registermyndigheten att

1) ansökan gäller ett kretsmönster för en integrerad krets och att

2) ansökan fyller kraven i 4 och 5 §§, 6 § 3 mom. samt 14 och 15 §§.

18 §
Avhjälpande av brister

Har sökanden inte iakttagit vad som stadgas om ansökan eller om registermyndigheten märker att andra hinder för registrering av kretsmönstret föreligger, skall sökanden genom ett föreläggande uppmanas att inom en viss tid avge yttrande eller avhjälpa bristen.

Om sökanden inte inom utsatt tid avger yttrande eller vidtar åtgärder för att avhjälpa en brist om vilken anmärkning gjorts, skall ansökan avskrivas. I föreläggandet enligt 1 mom. skall denna påföljd nämnas.

En ansökan som avskrivits tas på nytt till behandling, om sökanden inom två månader efter utgången av den utsatta tiden begär det samt ger sitt yttrande eller vidtar åtgärder för att avhjälpa bristen och inom samma tid betalar en fastställd avgift för ny behandling. Ansökan kan endast en gång upptas till ny behandling.

19 §
Avslag på ansökan

Om det efter sökandens yttrande ännu föreligger hinder för registrering av kretsmönstret och sökanden har haft tillfälle att avge yttrande om hindret, skall ansökan avslås såvida det inte finns skäl att ge sökanden ett nytt föreläggande.

20 §
Påstående om bättre rätt

Om någon hos registermyndigheten påstår att han har bättre rätt till kretsmönstret än sökanden och om saken anses oklar, kan registermyndigheten i ett föreläggande uppmana honom att inom en viss tid väcka talan vid domstol. Om talan inte väcks inom denna tid, lämnas talan utan avseende. Detta skall nämnas i föreläggandet.

Har tvist om bättre rätt till kretsmönstret väckts vid en domstol, kan handläggningen av registreringsansökan avbrytas till dess målet har avgjorts slutligt.

21 §
Överföring av ansökan

Om någon inför registermyndigheten visar att han har bättre rätt till kretsmönstret än sökanden, skall registermyndigheten på hans begäran överföra ansökan på honom. Samtidigt skall han betala ny registreringsavgift.

Förrän ett yrkande på överföring har avgjorts slutligt får ansökan inte lämnas därhän, avslås, bifallas eller återkallas.

22 §
Anteckning av ett kretsmönster i registret

När ett kretsmönster antecknas i kretsmönsterregistret skall registreringen kungöras och sökanden ges ett registreringsbevis.

23 §
Anteckning av överföringen i registret och anteckningens rättsverkningar

Om ensamrätten till ett kretsmönster har övergått på någon annan eller om nyttjanderätten till det har överlåtits, skall detta på begäran och mot fastställd avgift antecknas i kretsmönsterregistret. Detsamma gäller pantsättning av ensamrätten. Om det visas att en i registret antecknad nyttjanderätt eller panträtt har upphört att gälla, skall anteckningen i registret strykas.

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas på motsvarande sätt på den rättighet som avses i 30 § 3 mom.

I en tvist eller något annat ärende som gäller ensamrätten till ett kretsmönster anses den vara ensamrättens innehavare som senast blivit antecknad i kretsmönsterregistret i denna egenskap.

Om någon har begärt att anteckning skall göras i registret om att ensamrätten till ett kretsmönster har övergått på honom eller att han har förvärvat nyttjanderätt eller panträtt till det och om han då var i god tro beträffande sin rätt, är en tidigare överlåtelse på någon annan av ensamrätten till kretsmönstret eller av nyttjanderätt eller panträtt till det inte gällande mot honom, såvida den andre inte före detta har begärt anteckning om sin rätt i kretsmönsterregistret.

24 § (21.5.1999/631)
Offentlighet

De handlingar som gäller en ansökan är offentliga från och med dagen för registreringen, om inte något annat följer av 24 a eller 24 b §.

24 a § (21.5.1999/631)
Skyddande av en affärshemlighet

Sökanden kan för skyddande av en affärshemlighet yrka att få ett beslut om sekretess i fråga om det material som behövs för identifiering av ett kretsmönster.

Yrkandet på sekretess kan gälla högst hälften av antalet skikt i en integrerad krets. Yrkandet kan gälla en del av ett skikt i ett kretsmönster. Av yrkandet skall det klart framgå vilken av ansökningshandlingens bilagor yrkandet gäller.

De bilagor som yrkandet på sekretess gäller skall lämnas åtskils från övriga bilagor eller lämnas tillsammans med de övriga bilagorna i två serier så att de bilagor för vilka sekretess skall gälla finns endast i den ena serien.

24 b § (21.5.1999/631)
Avgränsning av en affärshemlighet

Handlingar och övrigt material som är nödvändigt för identifiering av ett kretsmönster eller för bestämmande av året då kretsmönstret skapades eller av tidpunkten då spridningen av kretsmönstret till allmänheten skedde för första gången innan registreringsansökan gjordes omfattas inte av affärshemligheten.

3 kap

Ogiltigförklaring av en registrering

25 §
Krav på ogiltigförklaring av en registrering

Om registreringen av ett kretsmönster inte fyller kraven enligt 2 eller 17 §, kan vem som helst yrka att registreringen av kretsmönstret helt eller delvis skall förklaras ogiltig.

Yrkandet skall framställas skriftligen hos registermyndigheten och i det skall nämnas de omständigheter på vilka yrkandet grundar sig. Den som framställer yrkandet skall betala en fastställd avgift. Om avgiften inte betalas, tas yrkandet inte upp till prövning.

Yrkandet om att registreringen av ett kretsmönster skall förklaras ogiltig får inte behandlas, om en tvist angående överföring av registreringen är anhängig.

26 §
Hörande av registreringens innehavare

Registermyndigheten skall underrätta registreringens innehavare om yrkanden enligt 25 § och bereda honom tillfälle att avge yttrande inom en viss tid. Om han inte inom utsatt tid motsätter sig yrkandet, förklaras registreringen i sin helhet ogiltig.

Om registreringens innehavare motsätter sig yrkandet, skall registermyndigheten pröva det framställda yrkandet.

27 §
Ogiltigförklaring av en registrering

Om registermyndigheten med anledning av yrkandet konstaterar att kretsmönstret inte fyller kraven enligt 2 eller 17 §, skall registreringen i sin helhet eller delvis förklaras ogiltig.

Förklaras registreringen ogiltig, skall beslutet kungöras efter att det har vunnit laga kraft.

4 kap

Ändringssökande

28 §
Besvärsrätt

I ett slutligt beslut om registrering av ett kretsmönster eller ogiltigförklaring av en registrering får sökanden eller innehavaren av registreringen söka ändring, om beslutet går emot honom. Den som har framställt yrkande om att en registrering skall förklaras ogiltig får söka ändring i ett beslut genom vilket yrkandet har avslagits.

Sökanden får överklaga beslut genom vilket en begäran enligt 18 § 3 mom. om ny behandling av ansökan har avslagits eller genom vilket ett yrkande enligt 21 § om överföring av ansökan har bifallits. Den som har framställt yrkande om överföring av ansökan får söka ändring i ett beslut genom vilket yrkandet har avslagits.

29 § (31.1.2013/106)
Sökande av ändring i registermyndighetensbeslut

Ändring i ett beslut som registermyndigheten har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om patent- och registerstyrelsen (575/1992).

Bestämmelser om handläggningen av besvär enligt 1 mom. i marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).

L om patent- och registerstyrelsen 575/1992 har upphävts genom L om Patent- och registerstyrelsen 578/2013.

5 kap

Upphörande av ensamrätten och skyldighet att lämna upplysningar om ensamrätt

30 §
Överföring av registrering

Om ett kretsmönster har registrerats för någon annan än den som enligt 3 § är berättigad därtill, skall domstolen på talan av den berättigade överföra registreringen på honom.

Talan skall väckas inom ett år efter att käranden har fått kännedom om registreringen och övriga omständigheter som ligger till grund för talan. Om innehavaren av registreringen har varit i god tro när kretsmönstret registrerades eller när ensamrätten till kretsmönstret övergick på honom, får talan inte väckas senare än tre år efter registreringen av kretsmönstret.

Har den från vilken registreringen överförs varit i god tro när han började utnyttja kretsmönstret på det sätt som avses i 7 § här i landet eller när han vidtog väsentliga åtgärder i detta syfte, får han mot skäligt vederlag eller i övrigt på skäliga villkor fortsätta att utnyttja kretsmönstret eller påbörja det åsyftade utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art. En sådan rätt har under motsvarande förutsättningar en nyttjanderättsinnehavare som antecknats i registret.

Den rätt som avses i 3 mom. kan övergå på någon annan endast i samband med överlåtelse av den rörelse eller den del av rörelsen där rätten utnyttjas eller avses bli utnyttjad.

31 §
Avstående från registrering

Om innehavaren av ensamrätten till ett kretsmönster skriftligen meddelar att han avstår från registreringen, skall registermyndigheten avföra kretsmönstret ur registret och förklara att ensamrätten har upphört.

Om ensamrätten till ett kretsmönster är utmätt eller om panträtt i det finns antecknat i registret eller om en tvist är anhängig om överföring av registreringen på någon annan, får kretsmönstret inte på begäran av innehavaren avföras från registret så länge utmätningen pågår eller panträtten är i kraft eller tvisten inte har blivit slutligt avgjord.

32 §
Kungörelse i vissa fall

Har registreringen av ett kretsmönster överförts genom en dom som vunnit laga kraft eller har registermyndigheten förklarat att ensamrätten har upphört, skall registermyndigheten kungöra detta.

33 §
Skyldighet att lämna upplysningar om ensamrätt

Om den som har sökt registrering med åberopande av sin ansökan framställer ett yrkande mot någon annan innan ansökningshandlingarna med stöd av 24 § har blivit offentliga, är han skyldig att på begäran ge sitt samtycke till att den andre får ta del av handlingarna.

Den som genom direkt hänvändelse till någon annan, i annons eller genom påskrift på varan eller på något annat sätt anger att registrering har sökts eller beviljats utan att samtidigt ange ansökans eller registreringens nummer, är skyldig att på begäran ge denna upplysning utan dröjsmål. Om det av meddelandet inte uttryckligen framgår att registrering har sökts eller beviljats, men meddelandet är ägnat att föranleda en sådan uppfattning, skall vederbörande på begäran utan dröjsmål meddela huruvida registrering har sökts eller meddelats.

6 kap

Straff, ersättningar och säkerhetsåtgärder (21.7.2006/681)

34 § (21.4.1995/719)
Hänvisningsstadgande

Om straff för brott mot industriell rätt som riktar sig mot rättigheter som avses i denna lag stadgas i 49 kap. 2 § strafflagen.

35 § (21.4.1995/719)
Kretsmönsterförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot denna lags stadganden om skydd för kretsmönster skall, om inte gärningen skall bestraffas som brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § strafflagen, för kretsmönsterförseelse dömas till böter.

36 §
Underlåtenhet att lämna upplysning

Den som uppsåtligen eller av ovarsamhet som inte är ringa försummar en skyldighet enligt 33 § skall för underlåtelse att lämna upplysning om kretsmönster dömas till böter. Till samma straff skall också den dömas som i fall som avses i den nämnda paragrafen lämnar en oriktig upplysning, om straff för gärningen inte stadgas i strafflagen.

37 § (13.5.2011/472)
Åtalsrätt

Åklagaren får inte väcka åtal för brott som avses i 35 och 36 §, om inte målsäganden har anmält brottet till åtal.

37 a § (21.7.2006/681)
Förbud mot intrång

Om någon kränker den ensamrätt som gäller ett kretsmönster kan domstolen förbjuda denne att fortsätta eller upprepa handlingen.

37 b § (21.7.2006/681)
Föreläggande om avbrytande för en mellanhand

När domstolen behandlar talan enligt 37 a § kan den på yrkande av innehavaren av en ensamrätt vid vite förordna att administratören av en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller någon annan tjänstelevererande mellanhand avbryter den användning som påstås göra intrång i ett kretsmönster (föreläggande om avbrytande), om det inte kan anses oskäligt med hänsyn till rättigheterna för den person som påstås göra intrång i kretsmönstret eller med hänsyn till mellanhänders och ensamrättsinnehavarens rättigheter.

Innan talan enligt 37 a § väcks kan domstolen på ansökan av innehavaren av ensamrätten meddela ett föreläggande om avbrytande, om det finns förutsättningar för det enligt 1 mom. och om det är uppenbart att ensamrättsinnehavarens rättigheter annars allvarligt äventyras. Domstolen ska ge den mot vilken föreläggande begärs och den som påstås göra intrång i ensamrätten till ett kretsmönster tillfälle att bli hörda. Delgivning till den mot vilken ett föreläggande har sökts kan ske per post, telefax eller elektronisk post. (31.1.2013/106)

Domstolen kan på begäran meddela det föreläggande om avbrytande som avses i 2 mom. interimistiskt utan att höra den som påstås ha gjort intrång, om ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver det. Föreläggandet är i kraft tills något annat bestäms. Den som påstås ha gjort ett intrång skall utan dröjsmål efter att föreläggandet har meddelats beredas tillfälle att bli hörd. När denne har hörts skall domstolen utan dröjsmål besluta om föreläggandet skall vara i kraft eller återkallas.

Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av denna paragraf får inte äventyra tredje mans rätt att sända och ta emot meddelanden. Ett föreläggande om avbrytande träder i kraft när sökanden ställer en sådan säkerhet hos utmätningsmannen som avses i 8 kap. 2 § i utsökningsbalken (705/2007). Bestämmelser om möjligheten att befrias från att ställa säkerhet finns i 7 kap. 7 § i rättegångsbalken. Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av 2 eller 3 mom. förfaller om inte talan enligt 37 a § väcks i domstol inom en månad från det att föreläggandet meddelades. (31.1.2013/106)

Den som begärt ett föreläggande om avbrytande skall ersätta den som meddelats föreläggandet liksom också den som påstås ha gjort intrång för den skada som orsakas av att föreläggandet verkställs samt för kostnaderna i ärendet, om talan enligt 37 a § förkastas eller avvisas utan prövning eller om behandlingen av ärendet avskrivs som en följd av att käranden återtagit talan eller uteblivit från rätten. Samma gäller om föreläggandet om avbrytande återkallas med stöd av 3 mom. eller förfaller med stöd av 4 mom. När en talan om ersättning av skada och kostnader väcks skall 7 kap. 12 § i rättegångsbalken iakttas.

38 §
Ersättningsskyldighet

Den som i strid med denna lag uppsåtligen eller av oaktsamhet framställer en integrerad krets eller något annat exemplar av ett kretsmönster eller sprider det eller för in det i landet, skall betala en skälig gottgörelse till innehavaren av ensamrätten och ersätta den skada han har förorsakat.

Om det inte heller är fråga om oaktsamhet är den som gjort ett intrång skyldig att betala skälig gottgörelse för användningen av kretsmönstret. (21.7.2006/681)

På grund av kränkning av ensamrätten till ett kretsmönster kan gottgörelse eller ersättning för skada yrkas endast för de fem senaste åren innan talan väcktes.

I fråga om gottgörelse och ersättning enligt 1 mom. gäller dessutom skadeståndslagen (412/74) i tillämpliga delar.

39 §
Förhindrande av att kränkning fortgår

Om någon framställer en integrerad krets eller något annat exemplar av ett kretsmönster eller sprider eller för in ett kretsmönster i landet i strid med denna lag, kan domstolen på yrkande av den som innehar ensamrätten enligt vad som anses skäligt i syfte att förhindra att kränkningen fortgår, bestämma att den integrerade kretsen eller något annat exemplar av kretsmönstret skall förstöras eller ändras eller mot lösen skall överlåtas till den som innehar ensamrätten. Detta tillämpas inte på den som i god tro har skaffat en integrerad krets eller något annat exemplar av ett kretsmönster eller en särskild rätt därtill.

En integrerad krets eller något annat exemplar av ett kretsmönster kan tas i beslag, när det kan antas att ett brott mot industriell rättighet har begåtts. Härvid ska iakttas vad som i tvångsmedelslagen (806/2011) föreskrivs om beslag. (22.7.2011/859)

Om särskilda skäl finns, kan domstolen i stället för ett beslut som avses i 1 mom. på begäran tillåta att en integrerad krets eller något annat exemplar av ett kretsmönster som avses i 1 mom. mot särskilt vederlag till den som innehar ensamrätten och på villkor som domstolen fastställer särskilt får spridas till allmänheten eller annars användas i avsett syfte.

40 §
Verkningar av att en registrering förklaras ogiltig

Har registreringen av ett kretsmönster förklarats ogiltig genom registermyndighetens beslut som vunnit laga kraft, kan straff, ersättning eller en annan påföljd som stadgas i 35, 38 eller 39 § i denna lag eller i 49 kap. 2 § strafflagen inte dömas ut. (21.4.1995/719)

2 mom. har upphävts genom L 31.1.2013/106. (31.1.2013/106)

40 a § (21.7.2006/681)
Offentliggörande av en dom

Domstolen kan i ett tvistemål som gäller kränkning av ensamrätten till ett kretsmönster på yrkande av käranden ålägga svaranden att ersätta käranden för de kostnader denne har av att vidta lämpliga åtgärder för att sprida information om en lagakraftvunnen dom i vilken svaranden har konstaterats ha kränkt ensamrätten till ett kretsmönster. Ett åläggande får inte ges om spridningen av informationen har begränsats i någon annan lag. Vid prövningen av om ett åläggande skall ges och av dess innehåll skall domstolen beakta den allmänna betydelsen av offentliggörandet, kränkningens art och omfattning, de kostnader som offentliggörandet medför och andra motsvarande omständigheter.

Domstolen fastställer ett maximibelopp för de skäliga kostnader för offentliggörande som svaranden skall ersätta. Käranden har inte rätt till ersättning om uppgifter om domen inte har offentliggjorts inom en av domstolen utsatt tid räknat från den tidpunkt då den lagakraftvunna domen gavs.

7 kap

Särskilda stadganden

41 § (31.1.2013/106)

41 § har upphävts genom L 31.1.2013/106.

42 § (31.1.2013/106)
Forum i tvistemål

Tvistemål och ansökningsärenden som grundar sig på denna lag handläggs i marknadsdomstolen.

Bestämmelser om handläggningen av tvistemål och ansökningsärenden i marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen.

43 § (31.1.2013/106)
Forum i brottmål

Åtal för ett sådant brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen som gör intrång i en rätt till ett kretsmönster samt för en kretsmönsterförseelse som avses i 35 § och en underlåtelse att lämna upplysning som avses i 36 § i denna lag handläggs i Helsingfors tingsrätt.

Trots det som sägs i 42 § får i samband med ett åtal som avses i 1 mom. handläggas ett gottgörelse- eller ersättningsyrkande enligt 38 § eller ett yrkande enligt 39 §, när yrkandet framställts med anledning av det brott som avses i åtalet.

Domstolen fortsätter att vara behörig att pröva ett yrkande enligt 2 mom. även om de omständigheter som behörigheten grundar sig på förändras efter det att yrkandet framställdes.

43 a § (31.1.2013/106)
Registermyndighetens utlåtande i ett brottmål

På rätten för en domstol som handlägger ett mål som avses i 43 § att begära utlåtande av registermyndigheten tillämpas vad som i 4 kap. 22 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen bestäms om marknadsdomstolens rätt att begära ett utlåtande.

43 b § (25.8.2016/722)
Sakkunniga i brottmål

När tingsrätten behandlar ett mål som avses i 43 § får högst två sådana sakkunnigledamöter som avses i 17 kap. 10 § 2 mom. i domstolslagen (673/2016) bistå rätten som sakkunniga.

De sakkunniga ska ge ett skriftligt utlåtande om de frågor som tingsrätten ställt till dem. En sakkunnig har rätt att ställa frågor till parter och vittnen. Innan målet avgörs ska tingsrätten ge parterna tillfälle att yttra sig om ett sakkunnigutlåtande.

Bestämmelser om en sakkunnigs rätt till arvode finns i 17 kap. 22 § i domstolslagen.

44 § (31.1.2013/106)
Underrättelse till registermyndigheten i ett brottmål

På skyldigheten för en domstol som handlägger ett mål som avses i 43 § att underrätta registermyndigheten om avgörandet tillämpas vad som i 4 kap. 23 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen bestäms om marknadsdomstolens skyldighet att göra anmälan om sina avgöranden.

45 § (13.11.1992/1036)
Avgifter

Om avgifter enligt denna lag stadgas särskilt.

46 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning. Registermyndigheten kan meddela detaljerade föreskrifter om registreringsansökan och behandlingen av den.

8 kap

Ikraftträdande

47 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

Denna lag tillämpas även på kretsmönster som har skapats innan lagen träder i kraft. Om ett kretsmönster har spritts till allmänheten innan lagen träder i kraft, kan ensamrätt till den enligt lagen förvärvas genom registrering, förutsatt att ansökan om registrering görs inom två år efter att lagen har trätt i kraft. Ett sådant kretsmönster får dock spridas till allmänheten och införas i landet utan hinder av denna lag.

RP 161/90, andra lagutsk. bet. 16/90, kulturutsk. bet. 287/90

Ikraftträdelsestadganden:

26.6.1992/579:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

RP 25/92, EkUB 21/92

13.11.1992/1036:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

RP 152/92, EkUB 35/92

21.4.1995/719:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

21.5.1999/631:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

21.7.2006/681:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

På tvistemål som inletts före denna lags ikraftträdande tillämpas i stället för 37 a och 40 a § i denna lag de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

På kränkning som skett före denna lags ikraftträdande tillämpas i stället för 38 § 2 mom. i denna lag de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Denna lags 37 b § tillämpas också på tvistemål som inletts före denna lags ikraftträdande.

RP 26/2006, LaUB 6/2006, RSv 67/2006

14.5.2010/396:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

RP 102/2009, LaUB 2/2010, RSv 21/2010

13.5.2011/472:

Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010, LaUB 34/2010, RSv 311/2010

22.7.2011/859:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010, LaUB 44/2010, RSv 374/2010

31.1.2013/106:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

I fråga om sökande av ändring i ett beslut som registermyndigheten har fattat innan denna lag träder i kraft iakttas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Ett tvistemål, ansökningsärende eller brottmål som har blivit anhängigt i tingsrätten innan denna lag träder i kraft handläggs enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2012, LaUB 15/2012, RSv 158/2012

25.8.2016/722:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 7/2016, LaUB 8/2016, RSv 99/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.