Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

16.7.1990/656

Lag om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar i välfärdsområden och kommuner

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (29.6.2021/652)
Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller förfarandet vid rådgivande folkomröstningar i välfärdsområden enligt 31 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) och vid rådgivande kommunala folkomröstningar enligt 24 § i kommunallagen (410/2015).

2 § (29.6.2021/652)
Tidpunkten för folkomröstning

En folkomröstning i välfärdsområdet anordnas den söndag som välfärdsområdesfullmäktige bestämmer och en kommunal folkomröstning den söndag som kommunfullmäktige bestämmer. Det kan dock inte bestämmas att en omröstning ska anordnas på nyårsaftonen eller nyårsdagen, trettondagen, påskdagen, valborgsmässoaftonen eller första maj, pingstdagen, självständighetsdagen eller julaftonen, juldagen eller annandag jul. Det får inte heller bestämmas att en omröstning ska anordnas i samband med statliga val eller en statlig folkomröstning.

2 a § (29.6.2021/652)
Anordnande av folkomröstning

En kommunal folkomröstning anordnas röstningsområdesvis enligt den indelning i röstningsområden som senast har bestämts med stöd av 8 § i vallagen (714/1998). Kommunfullmäktige kan dock besluta att flera röstningsområden i kommunen ska ha ett gemensamt röstningsställe.

Det är även möjligt att rösta på förhand per brev (brevröstning) enligt vad som föreskrivs nedan.

Välfärdsområdesfullmäktige kan besluta att en folkomröstning i välfärdsområdet anordnas i välfärdsområdets samtliga kommuner endast som brevröstning. Kommunfullmäktige kan besluta att en kommunal folkomröstning anordnas på motsvarande sätt. Vid brevröstning kan brevröstningshandlingarna som avses i 9 § 1 mom. returneras i enlighet med 10 § till den kommunala centralvalnämnden fram till klockan 20 den söndag som har bestämts vara röstningsdag.

Om det har bestämts att en omröstning ska anordnas i samband med välfärdsområdesval och kommunalval, tillämpas inte 1–3 mom., utan omröstningen anordnas i enlighet med 4 § i vallagen genom förhandsröstning och röstning på valdagen. Förhandsröstning vid folkomröstning anordnas dock endast på respektive välfärdsområdes eller kommuns område.

3 § (29.6.2021/652)
Beslut om att anordna folkomröstning

Välfärdsområdesfullmäktige eller kommunfullmäktige ska fatta sitt beslut att anordna en folkomröstning senast den 60 dagen före röstningsdagen. Om en folkomröstning anordnas i samband med välfärdsområdesval och kommunalval, ska beslutet fattas senast den 90 dagen före röstningsdagen.

När fullmäktige beslutar att anordna en folkomröstning ska fullmäktige samtidigt besluta om föremålet och tidpunkten för omröstningen och om de alternativ som ska föreläggas de röstande. Alternativen får anges på samma röstsedel, men varje alternativ kan också ha sin egen röstsedel. Den röstande ska dock alltid ha möjlighet att ge uttryck för att han eller hon inte stöder något av alternativen. Fullmäktige ska i sitt beslut bestämma röstsedlarnas antal, innehåll och utseende.

Fullmäktige ska utan dröjsmål underrätta justitieministeriet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och vid en folkomröstning i välfärdsområdet dessutom de kommuner som hör till välfärdsområdet om sitt beslut.

4 § (29.6.2021/652)
Initiativ till folkomröstning

Ett initiativ till folkomröstning enligt 31 § i lagen om välfärdsområden och enligt 24 § i kommunallagen ska specificera den fråga i vilken folkomröstning önskas. Initiativtagarna ska med sina underskrifter i initiativet intyga att de har fyllt 15 år och är invånare i välfärdsområdet eller kommunen.

Initiativtagarnas underskrifter (stödförklaringar) samlas in på papper eller på elektronisk väg i ett datanät. Stödförklaringar som samlas in på papper ska vara egenhändigt undertecknade och innehålla uppgift om initiativtagarens namn och födelsetid samt i fråga om ett initiativ till folkomröstning i välfärdsområdet också hemkommun.

Insamlingen av stödförklaringar på elektronisk väg i ett datanät ska ske med hjälp av stark autentisering enligt lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009).

5 § (29.6.2021/652)
Röstningsmyndigheter

Röstningsmyndigheter vid folkomröstningar är den välfärdsområdesvalnämnd som avses i 12 a § i vallagen och den kommunala centralvalnämnd som avses i 13 § i den lagen samt de kommunala röstningsnämnderna. Kommunstyrelsen ska i god tid före omröstningen för varje röstningsområde som avses i 2 a § 1 mom. i denna lag eller, om flera röstningsområden har ett gemensamt röstningsställe, för varje område med ett gemensamt röstningsställe tillsätta en röstningsnämnd med iakttagande av vad som i 15 § i vallagen föreskrivs om tillsättande av valnämnder.

Om det har bestämts att en omröstning ska anordnas i samband med välfärdsområdesval och kommunalval, är de kommunala röstningsmyndigheterna centralvalnämnden som avses i 13 § i vallagen, röstningsområdets valnämnd och valbestyrelserna i anstalter enligt 15 § i vallagen samt de i 17 § i vallagen avsedda valförrättarna.

6 § (29.6.2021/652)
Röstningsmyndighetens sammanträden

Vid en folkomröstning i välfärdsområdet sammanträder välfärdsområdesvalnämnden och den kommunala centralvalnämnden första gången senast en månad före röstningsdagen och därefter när behandlingen av saken kräver det.

Vid en kommunal folkomröstning sammanträder den kommunala centralvalnämnden första gången senast en månad före röstningsdagen och därefter när behandlingen av saken kräver det.

7 § (29.6.2021/652)
Information om folkomröstningar

Föremålet och tiden för folkomröstningen, förfarandet vid omröstningen, röstningsställena och de alternativ som omröstningen gäller ska i god tid före omröstningen tillkännages på det sätt som välfärdsområdets eller kommunens tillkännagivanden görs kända. Vid en folkomröstning i välfärdsområdet kommer välfärdsområdesvalnämnden och den kommunala centralvalnämnden överens om ett ändamålsenligt sätt att informera om saken. Vid kommunala folkomröstningar sköts informationen av den kommunala centralvalnämnden. I fråga om information om folkomröstningar iakttas i övrigt 34 § i lagen om välfärdsområden och 29 § i kommunallagen.

8 § (29.11.2019/1130)
Rösträttsregister (29.6.2021/652)

För folkomröstningen upprättar den kommunala centralvalnämnden över de röstberättigade ett rösträttsregister om vilket gäller vad som i 18 § i vallagen föreskrivs om rösträttsregistret.

Den kommunala centralvalnämnden ska senast den 55 dagen före röstningsdagen meddela Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om den önskar få de uppgifter som ska tas in i rösträttsregistret i maskinläsbar form eller som pappersutskrift. På pappersutskrifter tillämpas vad som i 71 § i vallagen föreskrivs om vallängder. (29.6.2021/652)

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska senast den 30 dagen före röstningsdagen sända till den kommunala centralvalnämnden de uppgifter som ska tas in i rösträttsregistret.

Som rösträttsregister för en folkomröstning som anordnas i samband med välfärdsområdesval och kommunalval används rösträttsregistret för valet i fråga. (29.6.2021/652)

8 a § (29.6.2021/652)
Utarbetande och sändande av röstningshandlingar

Vid en folkomröstning i välfärdsområdet ska välfärdsområdesvalnämnden låta tillverka röstsedlarna och utarbeta röstningsanvisningarna för omröstningen samt se till att de sänds till de kommunala centralvalnämnderna för vidare utdelning till de röstberättigade. De kommunala centralvalnämnderna låter tillverka övriga handlingar.

Vid en kommunal folkomröstning är det centralvalnämnden som utarbetar och låter tillverka alla handlingar.

Av röstsedeln ska det framgå hur den viks ihop, och den ska vara sådan att bevarandet av valhemligheten tryggas.

9 §
Sändande av brevröstningshandlingar (29.6.2021/652)

För brevröstning ska den kommunala centralvalnämnden senast den 19 dagen före röstningsdagen till varje röstberättigad i kommunen vars adress är känd sända de röstsedlar som det i det beslut som anges i 3 § bestämts att ska användas och ett valkuvert, följebrev och ytterkuvert åtföljda av röstningsanvisningar som nämnden har utarbetat samt vid en folkomröstning i välfärdsområdet dessutom de röstningsanvisningar som välfärdsområdesvalnämnden har utarbetat (brevröstningshandlingar). (29.6.2021/652)

Röstberättigade som inte per post har fått de brevröstningshandlingar som nämns i 1 mom. eller som saknar dem av någon annan orsak skall beredas möjlighet att få dem hos den kommunala centralvalnämnden eller på ett ställe som den har angett. Den kommunala centralvalnämnden skall se till att möjligheten att få brevröstningshandlingar och förfarandet för att få dem tillkännages enligt 7 §.

Om en folkomröstning i välfärdsområdet eller i kommunen anordnas i samband med välfärdsområdesval och kommunalval, ska välfärdsområdesvalnämnden och den kommunala centralvalnämnden sända de röstberättigade endast de röstningsanvisningar som nämnden själv har utarbetat. (29.6.2021/652)

10 §
Röstning och återsändande av brevröstningshandlingarna (29.6.2021/652)

Vid brevröstning skall de brevröstningshandlingar som nämns i 9 § 1 mom. användas.

Efter att ha gjort sin röstningsanteckning ska den röstberättigade

1) i valkuvertet innesluta röstsedeln eller, om flera röstsedlar står till buds, den röstsedel som den röstberättigade har valt,

2) fylla i och egenhändigt underteckna följebrevet,

3) innesluta valkuvertet och följebrevet i ytterkuvertet, och

4) sända ytterkuvertet per post till den kommunala centralvalnämnden så att det kommer fram senast vid en av centralvalnämnden angiven tidpunkt, som kan vara tidigast klockan 18 onsdagen före röstningsdagen och senast klockan 18 fredagen före röstningsdagen eller, om folkomröstningen i kommunen anordnas endast som brevröstning, senast den tidpunkt som avses i 2 a § 3 mom.

(29.6.2021/652)

I stället för att sända brevröstningshandlingarna per post kan den röstberättigade inom den tid som stadgas i 2 mom. också på något annat sätt returnera dem under den adress som centralvalnämnden har angett. Nämnden skall se till att meddelande om returneringsstället finns i de röstningsanvisningar som avses i 9 § 1 mom.

11 § (2.10.1998/716)
Stämpling av röstsedlarna vid brevröstning (29.6.2021/652)

Vid den kommunala centralvalnämndens sammanträde, där de röster som har avgetts vid brevröstningen räknas, skall de röstsedlar som har tagits ur valkuverten stämplas med valstämpeln.

Om en omröstning har anordnats endast som brevröstning, behöver röstsedlarna inte stämplas. (29.6.2021/652)

12 §
Ogiltiga röstsedlar (29.6.2021/652)

En röstsedel är ogiltig

1) om valkuvertet innehåller flera röstsedlar eller någonting annat än en röstsedel,

2) om valkuvertet är så bristfälligt eller upptar en sådan obehörig anteckning att röstningen enligt 63 § 2 mom. 1–3 punkten i vallagen borde ha lämnats obeaktad,

3) om något annat än en röstsedel som välfärdsområdet eller kommunen har låtit trycka har använts som röstsedel,

4) om röstsedeln är ostämplad, dock inte när röstningen anordnats endast som brevröstning,

5) om på röstsedeln har skrivits den röstandes namn eller angetts något särskilt kännetecken på den röstande eller om någon annan obehörig anteckning har gjorts på den,

6) om röstningsanteckningar har gjorts vid flera än ett av alternativen på röstsedeln, eller

7) om röstningsanteckningen är så otydlig att det inte framgår vilket alternativ som har avsetts.

(29.6.2021/652)

Som obehörig anteckning enligt 1 mom. 5 punkten skall inte anses en sådan anteckning på röstsedeln som enbart förtydligar vad den röstande har avsett.

13 § (29.6.2021/652)
Räkning av rösterna och fastställande av resultatet

Vid en folkomröstning i välfärdsområdet ska centralvalnämnden i varje kommun senast den tredje dagen efter valdagen fastställa det röstetal som respektive röstningsalternativ har fått i kommunen samt det totala antalet röster och antalet ogiltiga röster som avgetts i kommunen och utan dröjsmål på det sätt som välfärdsområdesvalnämnden bestämmer meddela välfärdsområdesvalnämnden de fastställda röstetalen. När välfärdsområdesvalnämnden har tagit emot ett meddelande från samtliga kommunala centralvalnämnder ska välfärdsområdesvalnämnden utan dröjsmål fastställa resultatet i röstningen.

Vid en kommunal folkomröstning fastställs resultatet av den kommunala centralvalnämnden.

Beslutet om fastställande av resultatet får inte överklagas genom besvär.

14 § (29.6.2021/652)
Tillkännagivande av resultatet

Välfärdsområdesvalnämnden eller den kommunala centralvalnämnden ska tillkännage resultatet av folkomröstningen på det sätt som tillkännagivanden offentliggörs i välfärdsområdet eller kommunen.

15 §
Bevaring av röstsedlarna (29.6.2021/652)

Den kommunala centralvalnämnden skall förvara röstsedlarna i fem år efter att resultatet av folkomröstningen har fastställts.

16 § (29.6.2021/652)
Försegling

Den kommunala centralvalnämnden bestämmer på vilket sätt försändelser till den kommunala centralvalnämnden ska förseglas i röstningsnämnderna och skaffar behövligt förseglingsmaterial.

17 § (29.6.2021/652)
Kostnader

Kostnaderna för en folkomröstning i välfärdsområdet betalas av välfärdsområdets medel. Välfärdsområdet betalar ersättning för de kostnader som folkomröstningen har orsakat kommunerna.

Kostnaderna för en kommunal folkomröstning betalas av kommunens medel.

18 § (2.10.1998/716)
Tillämpning av vallagen (29.6.2021/652)

Utöver vad som bestäms i denna lag iakt- tas vid folkomröstningar vallagen i tillämpliga delar. Bestämmelserna i 189 § vallagen gäller dock inte den tid som 10 § 2 mom. anger för återsändandet av brevröstningshandlingar.

19 § (29.6.2021/652)
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om i denna lag avsedda myndigheters uppgifter får utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

20 §
Ikraftträdande (29.6.2021/652)

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1990.

Regeringens proposition 136/89, Lag- och ekonomiutsk. bet. 10/90, Stora utsk. bet. 50/90

Ikraftträdelsestadganden:

11.6.1993/501:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

RP 29/93, GrUB 2/93

22.12.1995/1649:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Om folkomröstning förrättas innan sex månader har förflutit efter att denna lag har trätt i kraft, skall dock tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 175/95, GrUB 4/95, RSv 161/95

2.10.1998/716:

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 1998.

Om en folkomröstning anordnas innan 90 dagar har förflutit från denna lags ikraftträdande, skall de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet tillämpas.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 48/1998, GrUB 5/1998, RSv 89/1998

29.11.2019/1130:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019, FvUB 3/2019, RSv 20/2019

29.6.2021/652:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2022.

RP 241/2020, ShUB 16/2021, RSv 111/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.