Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

9.2.1990/107

Lag om familjepension efter riksdagsledamöter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

När en person som avses i 1 § 1 mom. i lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter (329/1967) har avlidit betalas efter honom eller henne familjepension med statliga medel i tillämpliga delar enligt samma bestämmelser som gäller för arbetstagare som varit i statens tjänst, om inte något annat föreskrivs nedan. (18.2.2011/151)

Familjepension förutsätter att den som avses i 1 mom., förmånslåtaren, hade rätt till eller fick pension enligt lagen den 20 augusti 1948 om riksdagsmans rätt till pension (618/48) eller lagen den 14 juli 1967 om pension för riksdagsman (329/67).

2 § (18.2.2011/151)

Då familjepension enligt denna lag samordnas gäller för samordningsgrunden vad som föreskrivs i 8 § i lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter.

3 §

Den efterlevande maken och barn till den som varit riksdagsman kan av särskilda skäl beviljas extra pension av statsmedel. Extra pension och familjepension enligt denna lag får tillsammans högst uppgå till maximibeloppet för pensionen enligt denna lag.

Extra pension beviljas av riksdagens kanslikommission på ansökan.

I fråga om extra pension skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas vad som gäller om extra statspensioner.

4 § (4.6.2010/471)

Den kommunala pensionsanstalten ska dra försorg om familjepensionsskyddet.

5 §

Närmare stadganden om tillämpningen av denna lag får utfärdas genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. Genom den upphävs lagen den 31 december 1968 om familjepension efter riksdagsman (791/68) jämte senare ändringar.

Har förmånslåtaren avlidit innan denna lag träder i kraft, skall den tidigare lagen tillämpas. Denna skall likaså tillämpas i de fall som avses i 18 och 19 §§ lagen den 31 december 1968 om familjepension efter riksdagsman. Familjepension som betalas efter en förmånslåtare som avlidit innan denna lag träder i kraft dras dock inte in även om den efterlevande maken ingår nytt äktenskap efter fyllda 50 år.

Pensionsjämkning enligt lagen om statens familjepensioner (774/68) sker också då familjepension fastställs enligt lagen den 14 juli 1967 om familjepension efter riksdagsman (330/67) efter en förmånslåtare som har avlidit sedan denna lag har trätt i kraft.

(Regeringens proposition 173/89), Socialutsk. bet. 36/89, Stora utsk. bet. 224/89

Ikraftträdelsestadganden:

3.9.2004/833:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Har en före detta ledamot när denna lag träder i kraft rätt till pension från uppdraget som riksdagsledamot eller medlem av statsrådet enligt de bestämmelser som var i kraft före den 1 januari 2005, tillämpas i fråga om familjepension efter honom eller henne dock de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

LM 46/2004, ShUB 9/2004, RSk 8/2004

4.6.2010/472:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 4/2010, ShUB 4/2010, RSv 34/2010

18.2.2011/151:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011. Den tillämpas på riksdagsledamöter vars uppdrag som riksdagsledamot har börjat första gången efter att lagen trädde i kraft.

LM 115/2010, ShUB 47/2010, RSk 39/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.