Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

9.12.1988/1079

Hittegodsförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 32 § hittegodslagen av den 26 augusti 1988 (778/88):

1 § (22.11.2001/1033)

1 § har upphävts genom L 22.11.2001/1033.

2 §
Meddelande till ägaren

Polisen och hittegodsbyrån skall, om detta kan ske utan besvär, skaffa upplysningar om vem som är ägare till ett hittegods. Ägaren skall underrättas om fyndet.

3 §
Kvitto till upphittaren

Polisen skall avgiftsfritt ge upphittaren ett kvitto över mottaget hittegods.

På kvittot skall antecknas uppgifter om fyndet och upphittarens anspråk samt ett meddelande om upphittarens rättigheter och hur denne skall förfara för att göra dem gällande.

Kvittot utfärdas på en blankett till vilken inrikesministeriet fastställer formuläret.

4 §
Förteckning över mottaget hittegods

Polisen och hittegodsbyrån skall föra en förteckning över mottaget hittegods.

5 §
Förteckning över vissa tillstånd

Polisen skall föra en förteckning över tillstånd som avses i 4 § 3 mom. och 9 § 1 mom. hittegodslagen.

6 §
Anteckning om inlämningsfynd

Inrättningar som avses i 5 § hittegodslagen skall föra bok över fynddatum och fyndplats för föremål som upphittats i inrättningen.

7 §
Hittelönens storlek

Hittelönen bestäms enligt föremålets gängse värde. Hittelönen är 10 procent av det gängse värdet, dock minst 4 euro. (22.11.2001/1033)

Hittelönen fastställs likväl med avvikelse från 1 mom. så att den blir skälig, om föremålets gängse värde är svårt att fastställa eller om det finns skäl till avvikelser på grund av det besvär som fyndet har åsamkat upphittaren.

8 § (22.11.2001/1033)
Kostnadsersättningens storlek

Den ersättning för allmänna kostnader för godsets förvaring som avses i 11 § hittegodslagen uppbärs med hänsyn till föremålets gängse värde. Ersättningen är 5 procent av värdet, dock högst 17 euro.

Om föremålets gängse värde är svårt att fastställa, skall ersättningen för allmänna förvaringskostnader bestämmas med beaktande av föremålets storlek och övriga omständigheter som inverkar på kostnaderna. Om de allmänna förvaringskostnaderna är mindre än 4 euro, behöver någon ersättning för dem inte uppbäras.

9 §
Anmälan om hittegods som skall förtullas

Polisen och hittegodsbyråerna skall till tullmyndigheterna anmäla hittegods som uppenbart skall förtullas.

10 §
Hantering av alkoholdrycker

Angående hantering av alkoholdrycker som tillfallit staten gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om alkoholdrycker som har dömts förverkade till staten.

11 §
Hantering av hittegods som tillfallit staten

Hittegods som har tillfallit staten skall säljas på auktion eller på annat lämpligt sätt eller tas i bruk av staten eller förstöras.

12 § (20.9.2012/524)
Ansökan om tillstånd att hålla hittegodsbyrå

Av en ansökan om tillstånd att hålla hittegodsbyrå ska följande uppgifter framgå:

1) sökandens namn, hemkommun och kontaktuppgifter,

2) hittegodsbyråns driftställen och deras kontaktuppgifter,

3) namnet på den ansvariga föreståndaren för hittegodsbyrån och hans eller hennes personbeteckning eller, om personbeteckningen inte är känd, födelsetid.

Den ansvariga föreståndarens skriftliga samtycke till uppgiften ska fogas till ansökan.

13 §
Beviljande av tillstånd att hålla hittegodsbyrå

1 mom. har upphävts genom F 20.9.2012/524. (20.9.2012/524)

2 mom. har upphävts genom F 20.9.2012/524. (20.9.2012/524)

Polisen skall få meddelande om beviljade tillstånd och om hittegodsbyråns driftställen.

14 § (20.9.2012/524)
Skyldighet att lämna upplysningar

Den som håller en hittegodsbyrå ska lämna regionförvaltningsverket de upplysningar om byråns verksamhet som regionförvaltningsverket bestämmer.

15 §
Överlämnande av hittegods i samband med återkallande av tillstånd att hålla hittegodsbyrå

Återkallas tillståndet att hålla en hittegodsbyrå, skall den som håller hittegodsbyrån inom en utsatt skälig tid till polisen överlämna det hittegods som han har om hand samt de register som gäller detta.

16 §
Närmare föreskrifter

Närmare föreskrifter om hur egendom som tillfallit staten skall säljas och användas samt om verkställigheten av denna förordning meddelas av inrikesministeriet.

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Ikraftträdelsestadganden:

12.7.1996/521:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1996.

Denna förordning tillämpas på fynd som gjorts efter att förordningen har trätt i kraft.

22.11.2001/1033:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

20.9.2012/524:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Ett tillstånds-, tillsyns- eller tvångsmedelsärende som gäller hållande av hittegodsbyrå och som blivit anhängigt innan denna förordning trädde i kraft slutbehandlas i det regionförvaltningsverk som var behörigt enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.