Beaktats t.o.m. FörfS 177/2020.

30.9.1988/852

Förordning om myrskyddsområden, som inrättats på staten tillhöriga områden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av 2 § 2 mom. lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/23) samt 5 § lagen den 30 september 1988 om avsättande av staten tillhöriga områden till myrskyddsområden (851/88):

1 §

På de myrskyddsområden som anges i lagen den 30 september 1988 om avsättande av staten tillhöriga områden till myrskyddsområden (851/88) är det förbjudet att

1) dika, att uppta marksubstanser samt att skada marken och berggrunden,

2) anlägga vägar samt uppföra byggnader och konstruktioner,

3) avverka trädbestånd på torvmarker,

4) döda, fånga eller ofreda vilt levande ryggradsdjur samt att fånga och samla ryggradslösa djur, med undantag av vad som stadgas nedan, samt att

5) vidta andra åtgärder som kan förändra myrområdets naturliga vattenbalans.

Miljöministeriet kan på myrskyddsområde förbjuda plockning och insamling av individer av viss växtart med örtstam.

2 §

Utöver vad som stadgas i 1 § är alla forstliga åtgärder utom insamling av kottar och frön av skogsträd samt tagande i ringa utsträckning av växtdelar som behövs för skogsträdsförädling förbjudna inom myrskyddsområdena Siukatanjärvet, Suikeloaapa, Joutsenaapa-Kaitaaapa, Löytöjänkä-Suksenpaistama-aapa, Hyöteikönsuo, Leväsuo-Kärppäsuo, Linjasalmenneva och Iso-Huppio.

Forstlig användning och skötsel av mineraljordar på andra än i 1 mom. nämnda myrskyddsområden skall följa den i 4 § angivna underhålls- och dispositionsplanen. I underhålls- och dispositionsplanen kan, utan hinder av stadgandena i 1 §, även tillåtas att väg byggs till myrskyddsområdet, om vägen behövs för områdets användning och skötsel.

3 §

På ett myrskyddsområde är, utan hinder av stadgandena i 1 §, följande åtgärder tillåtna:

1) uppförande och underhåll av sådana byggnader, konstruktioner samt anläggande och underhåll av sådana stigar som behövs för information till allmänheten, forskning och iakttagande av naturen,

2) jakt på myrskyddsområden inom de kommuner som nämns i 3 § 2 mom. jaktlagen (290/62) och på övriga myrskyddsområden i enlighet med vad som därom närmare bestäms i ordningsstadga,

3) fiske,

4) avlivning, fångst och samling av djur samt tagande av mineralprov i ringa utsträckning i vetenskapligt syfte eller för undervisningsändamål och med tillstånd av forststyrelsen,

5) decimering, med miljöministeriets tillstånd, av individer av en växt- eller djurart som på grund av för kraftig förökning eller av annat skäl är skadlig,

6) åtgärder som behövs för återställande av den naturliga utvecklingen på området,

7) åtgärder som gäller underhåll av byggnader, vägar, konstruktioner samt el- och telefonlinjer på området,

8) renskötsel och därav förutsatta åtgärder,

9) åtgärder som behövs för skyddande av området och dess omgivning mot skogsbrand,

10) åtgärder som krävs för flottning, för brandbevakning, för räddningstjänst, för bevakning och kontroll av rikets gränser samt för kartläggnings- och lantmäteriarbeten,

11) åtgärder som är nödvändiga för telegraf-, telefon- eller radioverksamhet eller för geologisk forskning eller malmletning, förutsatt att miljöministeriet har givit tillstånd till dem, samt

12) andra åtgärder som behövs för en ändamålsenlig skötsel eller användning av myrskyddsområdet och som har godkänts av miljöministeriet.

Oberoende av bestämmelserna i 1 § får på myrskyddsområdet Iso-Huppio i Juva kommun byggas en ny 400 +110 kV kraftledning i stället för nuvarande 110 kV kraftledning. Kraftledningen ska byggas och underhållas på så sätt att åtgärderna inte äventyrar myrskyddsområdets naturliga vattenhushållning, vegetation och fåglar. (27.9.2012/532)

JaktlL 290/1962 har upphävts genom L 615/1993.

4 §

För skötseln och användningen av ett myrskyddsområde uppgörs vid behov en underhålls- och dispositionsplan. Planen fastställs av miljöministeriet.

5 §

De stadganden enligt vilka vissa åtgärder är tillåtna inom myrskyddsområdena medför inte för någon större rätt än han annars har.

Fredningsföreskrifterna för myrskyddsområdet skall iakttas sedan den förrättning slutförts, genom vilken områdets gränser bestäms.

6 §

Myrskyddsområdena är i forststyrelsens besittning och sköts av den.

7 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av miljöministeriet.

Anvisningar om den förrättning, genom vilken myrskyddsområdenas gränser bestäms, meddelas av lantmäteristyrelsen.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1988.

Ikraftträdelsestadganden:

27.9.2012/532:

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.