Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

20.5.1988/450

Statsrådets förordning om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av finansministern stadgas med stöd av lagen den 20 maj 1988 om statens långivning och statsborgen (449/88):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på statliga lån som beviljas ur anslag som anvisats i statsbudgeten samt på statsborgen som beviljas med riksdagens samtycke.

Stadgandena i denna förordning tillämpas endast om inte annat stadgas i lagen eller i någon annan förordning.

Om åtgärdsavgifter som uppbärs för skötseln av statens lån samt om avgifter som uppbärs för statsborgen stadgas särskilt.

2 § (12.12.2001/1253)
Minimibeloppet för lån

Beloppet av lån som beviljas av statens medel är minst 1 700 euro.

3 §
Utanordning av lån

Utanordningen av lån sker med beaktande av hur det projekt för vilket lånet beviljats framskrider eller hur de utgifter som finansieras med lånet infaller tidsmässigt.

4 §
Tillsyn över användningen av lånemedel

Den myndighet som beviljat lån skall övervaka användningen av lånemedlen samt iakttagandet av lånevillkoren.

5 §
Tilläggsränta

På lån, om vilket med stöd av 7 § lagen om statens långivning och statsborgen bestämts att det skall återbetalas, skall i tilläggsränta erläggas skillnaden mellan en ränta om 16 procent och den ränta som löper enligt lånevillkoren, beräknad från den dag respektive lånerat lyfts fram till betalningsdagen eller till den fastställda återbetalningsdagen.

6 § (12.12.2001/1253)
Indrivning av smärre prestationer

Ränta som erlagts, dröjsmålsränta eller annan prestation kan indrivas följande förfallodag för lånet, om de uppgår till högst 34 euro, och beträffande den sista låneraten lämnas oindriven, om de uppgår till högst 3 euro.

7 §
Ränta för uppskovstid

Genom beslut av den myndighet som sköter lånet indrivs på uppskjuten ränte- och amorteringsrat en årlig ränta om 10 procent för uppskovstiden.

8 §
Exekutiv auktion

Vid exekutiv auktion på egendom som utgör säkerhet för statligt lån eller statsborgen företräds staten av den myndighet som sköter lånet, vilken myndighet vid behov kan överföra denna fullmakt på annan myndighet. Fast egendom som vid exekutiv auktion tillfallit staten sköts temporärt av byggnadsstyrelsen och annan egendom av den myndighet som skött lånet.

9 §
Redovisning av lånerater

Penninginrättningarna skall senast en närmast efter betalningsdagen följande sådan vardag då penninginrättningarna är öppna för allmänheten inbetala de respektive dag mottagna lånebetalningarna på de myndigheters postgirokonton som sköter lånen.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1988.

Ikraftträdelsestadganden:

12.12.2001/1253:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.