Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

30.9.1985/778

Företagsinteckningsförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/84):

1 kap

Inteckningsförfarandet

1 §

Ansökan om fastställande av företagsinteckning skall göras på en i 17 § 2 mom. företagsinteckningslagen (634/84) nämnd blankett enligt formulär som fastställts av patent- och registerstyrelsen (registermyndigheten).

Annan än i 1 mom. nämnd ansökan skall göras skriftligen. Av ansökan skall framgå

1) namn och adress i fråga om sökanden och dennes ombud,

2) sökandens yrkande samt

3) firma enligt handelsregistret och företags- och organisationsnummer i fråga om den näringsidkare vars egendom ansökan avser.

(29.3.2001/290)

Till ansökningen skall fogas de pantskuldebrev som ansökan avser.

2 §

Över företagsimeckningsärenden skall registermyndigheten föra en dagbok, i vilken dagligen skall antecknas anhängiggjorda ansökningar i den ordning de har inkommit samt uppgifter om behandlingen av ärendena.

3 §

I fråga om ansökningar antecknas i dagboken

1) ankomstdagen,

2) ärendets nummer,

3) den näringsidkare vars egendom ansökan avser,

4) sökanden och

5) ärendets natur.

I fråga om näringsidkaren antecknas firman enligt handelsregistret och företags- och organisationsnumret. (29.3.2001/290)

Ärendets natur anges genom en anteckning om huruvida ansökan gäller fastställande, utvidgning eller dödande av en inteckning eller omräkning av den valutaenhet i vilken inteckningen har fastställts, sammanföring eller uppdelning av inteckningar, ändring av deras inbördes förmånsrätt eller åtagande att svara för inteckning. (14.12.1998/969)

4 §

I fråga om behandlingen antecknas i dagboken

1) uppskov med behandlingen av ansökan och andra interimistiska åtgärder,

2) avgörandet i ärendet och dagen för avgörandet,

3) anmälan om missnöje och tillställande av besvärsskrift samt

4) andra behövliga uppgifter om behandlingen av ärendet.

5 §

Registermyndigheten skall på eget initiativ inhämta sådana uppgifter som behövs för att avgöra ett företagsinteckningsärende och som framgår av de register den besitter.

6 §

Av handlingarna i ett företagsinteckningsärende bildas en akt.

Till akten fogas utöver de handlingar som har legat till grund för avgörandet en kopia av pantskuldebrevet och expeditionen samt vid behov motiveringen av avgörandet. Till akten fogas uppgift om parts utsaga och om annan utredning som företetts i ärendet. Även uppgift om uppskov i ärendet och om beslut som inte antecknas i företagsinteckningsregistret skall fogas till akten.

Akterna arkiveras ordnande enligt ärendets nummer. (8.2.1991/246)

7 §

Till registermyndighetens beslut varmed en ansökan har avslagits, lämnats utan prövning eller konstaterats ha förfallit skall enligt formulär av myndigheten fogas fullföljdsanvisningar och besvärsundervisning.

När registermyndighetens beslut i ett företagsinteckningsärende överklagas, skall registermyndigheten sända en kopia av akten till hovrätten. (8.2.1991/246)

8 §

Högsta domstolen och hovrätten skall utan dröjsmål sända en kopia till registermyndigheten av sitt beslut i besvärsmål som gäller företagsinteckning. Hovrätten skall även meddela om ändring i dess beslut har sökts eller ej.

Registermyndigheten skall självmant till behandling uppta ett ärende, som fullföljdsdomstolen har förordnat att skall behandlas på nytt.

9 §

I fråga om de nödvändiga anteckningar som föranleds av rättelse av felaktigt avgörande eller oriktig registeruppgift eller fullföljdsdomstols beslut skall iakttas vad som stadgas i 18 § företagsinteckningslagen.

2 kap

Företagsinteckningsregistret

10 §

I företagsinteckningsregistret införs inteckningsuppgifter och anmärkningar.

11 §

Utöver de uppgifter som nämns i 3 § skall såsom inteckningsuppgifter registreras

1) utställelsedag, nummer, kapital, ränta och indrivningskostnader i fråga om pantskuldebrev samt uppgift om skuldebrevet har ställts till innehavaren eller till viss man eller order,

2) den dag från vilken inteckningen medför förmånsrätt samt den inbördes förmånsrättsordningen mellan inteckningar av samma dag,

3) grunden för begränsningen av en inteckning, om inteckningen har fastställts med en begränsning,

4) avgörandet och dagen för avgörandet,

5) avgörande i rättelseärende och dagen för avgörandet samt

6) fullföljdsdomstolens avgörande och den dag det har antecknats.

Såsom inteckningsuppgift införs även ändringar som gäller inteckningen.

12 §

Såsom anmärkningar antecknas i registret

1) att rättelse- eller besvärsärende är anhängigt,

2) innehavare av pantskuldebrev och efterpanthavare samt deras adresser,

3) utmätning, kvarstad, eller försäljnings- och skingringsförbud eller exekutiv auktion som gäller intecknad egendom eller ansökan om och avträdande av näringsidkarens egendom till konkurs eller beslut om likvidation som gäller näringsidkaren samt ändringar i dessa uppgifter, (8.2.1991/246)

4) upplösning av samfund eller avslutande av näringsidkarens näringsverksamhet,

5) offentlig stämning på näringsidkarens borgenärer,

6) i handelsregistret antecknad fusion som gäller näringsidkaren samt delning av en sammanslutning, (28.12.2001/1499)

6 a) fusion, delning och flyttning av hemort enligt 10 § 3 mom. i företagsinteckningslagen samt registrering av en filial som i samband därmed inrättas i Finland, (28.12.2007/1431)

7) i 4 § 2 mom., 9 § 3 mom., eller 12 § 2 mom. företagsinteckningslagen nämnd anmälan om sökande av betalning, (8.2.1991/246)

7 a) i 14 kap. 5 § jordabalken (540/95) avsedd inskrivning för fastställande av beståndsdelar och tillbehör och (5.12.1996/961)

8) andra uppgifter som behövs.

Anmärkning antecknas i registret på anmälan eller självmant av myndigheten.

När anteckning som nämns i 1 mom. 2 punkten har ändrats, skall registermyndigheten underrätta i registret antecknad tidigare innehavare av pantskuldebrev och efterpanthavare om detta. När en anmälan enligt 12 § 1 mom. 7 punkten görs skall den inteckning på vars grund anmälan gjorts individualiseras, beloppet av den fordran vars betalning sökts nämnas och uppgift ges om när stämning en eller någon annan ansökan har inlämnats till domstol eller någon annan myndighet samt utredning företes om dessa. (8.2.1991/246)

13 §

Anteckning om fusion skall göras både i den överlåtande och den övertagande näringsidkarens registeruppgifter. Anteckning skall också göras beträffande en sådan näringsidkare som inte tidigare har antecknats i företagsinteckningsregistret.

De anteckningar om gällande inteckningar och anmärkningar vilka avser egendom som tillhör den överlåtande näringsidkaren skall föras över till registeruppgifterna om den övertagande näringsidkaren.

Reglering av inteckningarnas förmånsrätt så att de vid fusion av bolag motsvarar avtal mellan inteckningshavarna skall sökas med iakttagande i tillämpliga delar av vad som stadgas om ändring i inteckningars inbördes förmånsrätt. (8.2.1991/246)

13 a § (28.12.2001/1499)

En anteckning om delning införs i registeruppgifterna för såväl den ursprungliga som den övertagande sammanslutningen.

De anteckningar om gällande inteckningar och anmärkningar som avser den egendom som den ursprungliga sammanslutningen har och som tillfaller den övertagande sammanslutningen skall föras över till registeruppgifterna för den övertagande sammanslutningen.

På en ansökan om uppdelning av inteckningar och reglering av inteckningarnas förmånsrätt vid delning av en sammanslutning iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms om ändring i inteckningars inbördes förmånsrätt.

14 § (8.2.1991/246)

Anteckning om åtagande att svara för inteckning skall göras i registeruppgifterna för den näringsidkare som överlåtit egendom och för den näringsidkare som åtagit sig att svara för inteckningen. Uppgifter om åtagande att svara för inteckning och anmärkningar om den skall föras över till registeruppgifterna för den som har åtagit sig att svara för inteckningen.

En anteckning om anmälan enligt 12 § 1 mom. 7 punkten skall göras i registeruppgifterna för de i handelsregistret införda näringsidkare som överlåtit eller övertagit egendom eller i registeruppgifterna för den näringsidkare vars egendom kommit att omfattas av fastighetsinteckning enligt 4 § 2 mom. företagsinteckningslagen.

En anteckning om en anmälan enligt 2 mom. avförs ur inteckningsregistret när fordran blivit betald, indrivningen återgått eller inteckningsinnehavaren ger sitt samtycke till detta eller när anteckningen för övrigt har förlorat sin betydelse.

15 §

Registermyndigheten skall från de register den besitter till företagsinteckningsregistret självmant föra över sådana uppgifter om näringsidkare som skall antecknas i företagsinteckningsregistret eller som medför att en företagsinteckning kan avföras ur registret.

16 §

Företagsinteckning och uppgifter om den avförs ur registret genom att avförandet antecknas och dateras.

17 § (29.3.2001/290)

Företagsinteckningsregistret förs i nummerordning enligt näringsidkarens företags- och organisationsnummer. I fråga om de registreringar som gjorts innan företags- och organisationsdatalagen (244/2001) trädde i kraft kan registret föras i nummerordning enligt det handelsregisternummer som näringsidkaren hade när lagen trädde i kraft.

3 kap

Expeditioner och bevis

18 §

Som expedition ges sökanden ett bevis över det avgörande i saken som har antecknats i registret eller ett särskilt beslut.

Expeditionen skall undertecknas.

19 §

I gravationsbeviset antecknas de inteckningar och anmärkningar enligt företagsinteckningsregistret som gäller näringsidkarens egendom vid den tidpunkt när beviset utfärdas. Inteckningsbeloppet anges i den valutaenhet i vilken inteckningen har fastställts eller till vilken det har omräknats, samt i mån av möjlighet även i enheten euro, avrundat till närmaste euro. (14.12.1998/969)

I gravationsbevis antecknas också anhängiga ansökningar. Har näringsidkarens egendom inte intecknats och är någon ansökan inte heller anhängig, skall detta framgå av beviset.

Gravationsbevis skall dateras och undertecknas.

20 §

Registermyndigheten kan även på annat lämpligt sätt lämna ut i företagsinteckningsregistret införda uppgifter till dem som behöver dem.

21 §

Registermyndigheten kan förordna att innehavare av pantskuldebrev skall förete skuldebrevet för anteckningar om avgörande i rättelseärende eller om fullföljdsdomstols beslut.

I rättelseärende utfärdas expeditionen och görs övriga rättelseanteckningar utan avgift.

4 kap

Särskilda stadganden

22 §

Registermyndigheten skall avgiftsfritt tillhandahålla blanketter som uppgjorts enligt myndighetens formulär.

Registermyndigheten skall se till att blanketterna också kan erhållas av de lokala myndigheter som nämns i 1 § 2 mom. handelsregisterlagen.

23 §

I ansökan om att inteckning skall fastställas begränsad till egendom som hör till en viss del av näringsidkarens verksamhet skall uppges

1) i fråga om den avsedda delen av näringsverksamheten, den i handelsregistret antecknade verksamhetens art eller område samt en beskrivning av verksamheten,

2) bifirma eller annat namn med vilket denna del av näringsverksamheten individualiseras i företagsverksamheten och

3) de grunder enligt vilka den egendom som hör till denna del av näringsverksamheten särskiljs från näringsidkarens övriga egendom.

Är begränsningsgrunden det område där näringsverksamheten utövas, skall av ansökan framgå de kommuner eller län där den näringsverksamhet som inteckningsansökan gäller utövas.

Registermyndigheten kan vid behov förordna att sökanden skall precisera begränsningsgrunden med behövliga utredningar.

24 §

Vad som i denna förordning stadgas om ansökan gäller i tillämpliga delar även anmälningar till registermyndigheten.

25 §

Justitieministeriet kan besluta att företagsinteckningsregistret och den därtill anslutna dagboken får föras med automatisk databehandling.

Justitieministeriet kan i sitt beslut bestämma att de gravationsbevis som avses i denna förordning får utfärdas även av de lokala myndigheter som med hjälp av automatisk databehandling kan erhålla aktuella uppgifter ur företagsinteckningsregistret.

Justitieministeriet kan i sitt beslut meddela närmare föreskrifter om hur registret skall föras och registeruppgifter lämnas ut samt om gravationsbevis och hur gravationsbevis skall undertecknas.

26 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av patent- och registerstyrelsen.

5 kap

Ikraftträdande

27 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

Registermyndigheten kan redan innan förordningen träder i kraft vidta åtgärder som behövs för att verkställa den.

När registermyndigheten på det sätt som avses i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av 10 och 45 §§ lagen angående stämpelskatt (641/84) har makulerat ett ersatt skuldebrev i fråga om vilket företagsinteckning har fastställts till säkerhet för den därpå antecknade förbindelsen, skall registermyndigheten omedelbart underrätta vederbörande domare om makuleringen för nödvändig anteckning i protokollet över lösöreinteckningar och på gravationsbevis som skall utfärdas över inteckningen.

Ikraftträdelsestadganden:

8.2.1991/246:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

5.12.1996/961:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

14.2.1997/158:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

14.12.1998/969:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

29.3.2001/290:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

28.12.2001/1499:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

30.9.2004/877:

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (32001R2157); EGT nr L 294, 8.10.2001, s. 1

28.12.2007/1431:

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2007.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG; EGT nr L 310, 12.7.2005, s. 1–9

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.