Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

23.8.1985/724

Förordning om avskiljande av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stod av 14 § lagen den 26 april 1985 om avskiljande av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål (355/85):

Avskiljande från levande person
1 § (27.11.1992/1130)

Tillstånd av rättsskyddscentralen för hälsovården till avskiljande av en levande människas organ eller vävnader för behandlingen av en annan människas sjukdom eller kroppsskada skall sökas av det sjukhus, där det tillämnade avskiljandet av organ och vävnader skulle komma att ske.

2 §

Till ovan i 1 § avsedd ansökan, som gäller donator som fyllt 18 år, skall fogas:

1 punkten har upphävts genom F 5.12.1996/1010. (5.12.1996/1010)

2) utredning om att för donatorn har klargjorts betydelsen av åtgärden och verkningarna därav för honom själv och för mottagaren;

3) donatorns skriftliga samtycke till avskiljandet;

4) utlåtande av sakkunniga som företräder transplantationskirurgi och psykiatri, om det inte är fråga om avskiljande av vävnad som förnyas; av utlåtandet av sakkunnig som företräder transplantationskirurgi skall framgå donatorns och mottagarens hälsotillstånd och lämplighet som donator respektive mottagare samt av utlåtandet av sakkunnig som företräder psykiatri donatorns mentala hälsotillstånd och lämplighet som donator; samt

5) utredning beträffande organ eller vävnad som avskiljandet gäller.

3 §

Till ovan i 1 § avsedd ansökan, som gäller donator som ej fyllt 18 år, skall fogas:

1 punkten har upphävts genom F 5.12.1996/1010. (5.12.1996/1010)

2) vid behov utredning om gode mannen;

3) utredning om donatorns åsikt, såvida det med hänsyn till hans ålder och utvecklingsnivå är möjligt;

4) utredning om att för vårdnadshavaren eller gode mannen och donatorn, såvida det är möjligt med hänsyn till donatorns ålder och utvecklingsnivå, har klargjorts betydelsen av åtgärden och verkningarna därav för donatorn själv och för mottagaren;

5) vårdnadshavarens eller gode mannens skriftliga samtycke till avskiljandet;

6) utlåtande av sakkunnig som företräder barnpsykiatri eller pediatrik; av utlåtandet skall framgå donatorns utvecklingsnivå och hälsotillstånd samt lämplighet som donator;

7) utredning om de särskilda skälen till avskiljandet; samt

8) utredning om vilken sådan vävnad som förnyas som det tillämnade avskiljandet gäller.

Avskiljande från avliden person
4 § (27.11.1992/1130)

Tillstånd av rättsskyddscentralen för hälsovården till avskiljande av en avliden persons organ och vävnader för framställning av läkemedel eller för medicinsk forskning skall sökas där det tillämnade avskiljandet av organ och vävnader skulle komma att ske.

5 §

Till ovan i 4 § avsedd ansökan skall fogas utredning om

1) de organ och vävnader som det tillämnade avskiljandet gäller;

2) de åtgärder som avskiljandet innebär;

3) den särskilda medicinska orsaken till avskiljandet;

4) var en eventuell vidarebehandling av vävnader och organ sker;

5) vem som ansvarar för åtgärderna i de olika skedena av behandlingen av organen och vävnaderna; samt

6) verksamhetens kontinuitet.

Särskilda stadganden
6 § (15.2.1991/315)

6 § har upphävts genom F 15.2.1991/315.

7 § (27.11.1992/1130)

Över avskiljande av organ och vävnader skall föras protokoll på det sätt som föreskrivs av rättsskyddscentralen för hälsovården.

8 § (27.11.1992/1130)

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar närmare anvisningar om tillämpningen av denna förordning.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1985.

Ikraftträdelsestadganden:

15.2.1991/315:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

27.11.1992/1130:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992.

De anvisningar som social- och hälsostyrelsen har meddelat med stöd av de stadganden som gällde när denna förordning trädde i kraft gäller fortfarande, tills social- och hälsovårdsministeriet upphäver dem.

5.12.1996/1010:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.