Beaktats t.o.m. FörfS 300/2021.

14.12.1984/859

Lag om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (5.12.2008/817)

Kostnaderna för ett gårdsbesök eller en arbetsplatsutredning som omfattas av företagshälsovården enligt 12 § i lagen om företagshälsovård (1383/2001) och som gäller lantbruksföretagare som avses i 13 kap. 2 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) ersätts av statens medel. Från ersättningen avdras det belopp som ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen. (28.12.2017/1136)

Av statens medel ersätts högst den kostnad som ligger till grund för det maximibelopp per företagare och år som Folkpensionsanstalten med stöd av 13 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen fastställer årligen. Från kostnaden avdras den ersättning som betalas enligt sjukförsäkringslagen. Av statens medel ersätts dock högst 40 procent av maximibeloppet per företagare. (11.11.2016/944)

Av statens medel betalas dessutom ersättning till Arbetshälsoinstitutet i enligthet med institutets redovisning till Folkpensionsanstalten för de behövliga och skäliga kostnader som föranleds av verksamheten inom centralenheten för lantbruksföretagares företagshälsovård till den del de utgör högst 10 procent av totalkostnaderna för lantbruksföretagarnas företagshälsovård.

Centralenheten för lantbruksföretagares företagshälsovård har rätt att ta ut avgifter och arvoden för sina tjänster till lantbruksföretagare. För avgifterna för serviceproduktion till lantbruksföretagare har lantbruksföretagaren eller kommunen rätt att få ersättning enligt 13 kap. i sjukförsäkringslagen.

2 § (11.11.2016/944)

Ersättningar som avses i denna lag beviljas och utbetalas av Folkpensionsanstalten. Ersättningen betalas antingen till serviceproducenten eller till lantbruksföretagaren med iakttagande av vad som i 15 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen föreskrivs om ansökan om ersättning för företagshälsovård.

3 §

Staren skall, i enlighet med vad som stadgas närmare genom förordning, varje år i förskott betala ett belopp motsvarande det som det uppskattas att staten slutligt skall betala.

4 §

Närmare stadganden om tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

5 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Den tillämpas på det kostnader som uppkommit nämnda dag eller därefter.

Regeringens proposition 190/84, Ekonomiutsk. bet. 12/84, Stora utsk. bet. 139/84

Ikraftträdelsestadganden:

18.12.1998/1042:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Lagens 1 § 2 mom. tillämpas så att de nödvändiga och skäliga kostnaderna för den nämnda centralenhetens verksamhet ersätts till den del som de under 1999–2005 utgör högst 336 375 euro om året och på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. (13.7.2001/643)

RP 232/1998, ShUB 27/1998, RSv 188/1998

23.12.1999/1274:

Denna lag träder i kraft den 30 december 1999.

RP 144/1999, ShUB 31/1999, RSv 144/1999

13.7.2001/643:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 60/2001, ShUB 14/2001, RSv 52/2001

5.12.2008/817:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På ersättningen av kostnader för gårdsbesök eller arbetsplatsutredningar som gjorts före denna lags ikraftträdande tillämpas den lag som gällde vid ikraftträdandet.

RP 133/2008, AjUB 8/2008, RSv 117/2008

11.11.2016/944:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 171/2016, ShUB 21/2016, RSv 125/2016

28.12.2017/1136:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP141/2017, ShUB 15/2017, RSv 155/2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.