Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

16.12.1983/964

Militär rättegångsförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 30 § militära rättegångslagen av den 25 mars 1983 (326/83):

1 kap

Domstols militära ledamöter

1 §

De militära ledamöterna av underrätt och hovrätt skall vara personer som tjänstgör inom försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet. Ledamöterna skall vid domstolen företräda sådan militär och teknisk sakkunskap som de inom dess domkrets förlagda truppavdelningarna samt deras vapenslag och funktioner förutsätter.

Upphör i 1 mom. nämnd militär ledamots tjänstgöringsförhållande eller övergår militär ledamot av underrätt till tjänstgöring utanför domstolens domkrets, skall hans förordnande återkallas.

2 §

Kommendören för ett försvarsområde skall i god tid underrätta hovrätten om utgången av mandatperioden för en militär ledamot av en sådan allmän underrätt inom hovrättens domkrets som handlägger militära rättegångsärenden samt om att ledamotens tjänstgöringsförhållande upphör eller om att han övergår till tjänstgöring utanför domstolens domkrets. Kommendören för försvarsområdet skall samtidigt göra framställning om förordnande av en ny militär ledamot eller en suppleant. (11.12.1992/1267)

Försvarsministeriet skall till justitieministeriet göra anmälan, som motsvarar i 1 mom. avsedd anmälan, samt framlägga förslag till militär ledamot av hovrätt eller suppleant för sådan i och för framställning till högsta domstolen i saken.

3 §

Militär ledamots tjänstgöring inom försvarsmakten får inte hindra honom att sköta de uppgifter som med stöd av militära rättegångslagen (326/83) ankommer på honom, om inte uppfyllandet av ordinarie tjänsteåliggande annat påkallar.

2 kap

Anhängiggörande och handläggning av ärende

4 §

Då åklagaren i och för åtgärder tillställer kommendören för truppavdelning en hos åklagaren gjord anmälan om brott som skall handläggas såsom militärt rättegångsärende, skall denne samtidigt meddela, huruvida han skall underrättas om undersökningens resultat och de åtgärder saken föranlett.

Åklagaren skall, då sakens natur det kräver, eller på begäran av kommendör som avses i 13 § militära rättegångslagen underrätta denne kommendör om sitt avgörande beträffande väckande av åtal eller om att ärendet överförts till annan åklagares avgörande. Om åtal inte väcks, skall åklagaren återsända undersökningshandlingarna.

5 §

Underrätt som handlägger militära rättegångsärenden skall underrätta militärjuristen inom sin domkrets om de rättegångsdagar då militära rättegångsärenden kan handläggas vid domstolen.

6 §

Dagen då militärt rättegångsärende handläggs av underrätt utsätts av rättens ordförande. Han kallar också de militära ledamöterna till handläggningen av ärendet. Åklagaren låter instämma parterna till handläggningen av militärt rättegångsärende vid underrätt.

7 §

Förman skall sörja för att tjänstgöring inte hindrar vederbörande att skaffa sig rättegångsbiträde och att hålla erforderlig kontakt med sitt biträde. Tjänstgöringen får inte heller hindra den som kallats till domstol att infinna sig, om inte uppfyllandet av tjänsteåliggande oundvikligen annat påkallar. Om sådant förhinder skall förmannen ofördröjligen underrätta domstolen och åklagaren.

3 kap

Utslag i militärt rättegångs- och disciplinbesvärsärende (27.4.1990/378)

8 §

Expedition i militärt rättegångsärende, vilken skall utfärdas till den som tjänstgör inom försvarsmakten, skall tillställas honom i tjänsteväg, om han inte begärt annat. Är expeditionen avgiftsbelagd, får den sändas såsom postförskott.

9 §

Underrätten skall ofördröjligen meddela kommendör som avses i 13 § militära rättegångslagen sitt utslag i militärt rättegångsärende.

10 §

Hovrätt och högsta domstolen skall sända en avskrift av sitt utslag i militärt rättegångsärende till huvudstaben och försvarsministeriet.

10 a § (27.4.1990/378)

Domstolen skall utan dröjsmål sända sitt beslut i ett ärende som gäller disciplinbesvär direkt till den disciplinäre förman som avses i 35 § militära disciplinlagen.

4 kap

Sökande av ändring

11 §

Kommendören för truppavdelning och chefen för grundenhet skall ofördröjligen underrätta domstolen om anmälan av missnöje eller återkallelse av sådan, som han mottagit. Chefen för högvakt eller annat häkte skall på motsvarande sätt vidarebefordra sådan anmälan genom förmedling av kommendören för den truppavdelning, från vilken den som anmält missnöje befordrats till häktet.

12 §

Om den som befinner sig i högvakt eller eljest står under militärmyndighets övervakning önskar hjälp med att upprätta besvärsskrift eller annan dylik handling, skall vederbörande chef tillse att övervakningen inte hindrar vederbörande att skaffa ett biträde för upprättande av skrivelse eller handling som här avses.

Ansökan om ändring eller annan till hovrätt eller högsta domstolen riktad skrivelse, som mottagits av chefen för högvakt eller motsvarande chef, skall av denne i och för vidarebefordran till domstolen i tjänsteväg ofördröjligen tillställas kommendören för den truppavdelning, från vilken den som står under övervakning befordrats till häktet.

5 kap

Verkställighet

13 § (20.3.1992/251)

Angående straff och annan straffrättslig påföljd som har utdömts genom underrätts eller hovrätts utslag och om ersättning som har tilldömts staten skall uppgöras ett meddelande om utslag enligt ett av justitieministeriet fastställt domslutsformulär.

En domstol som använder ett domslutssystem som bygger på automatisk databehandling skall i systemet mata in uppgifter om meddelande om utslag. Domstolen skall så snart som möjligt sedan tiden för anmälan av missnöje har gått ut och senast inom den tid som i övrigt gäller för insändande av meddelande om utslag, via systemet meddela att uppgifterna är färdiga att skickas in för verkställighet. I de uppgifter som matas in i domslutssystemet antecknas att justitieministeriet såsom verkställighetshandling till den myndighet som domstolen har anmält skall sända utdata av de uppgifter som har matats in i systemet.

Högsta domstolen skall sända en avskrift av sitt beslut om påföljd eller ersättning som avses i 1 mom. till justitieministeriet eller militärmyndigheten enligt vad som stadgas särskilt.

14 §

Verkställigheten av utslag beträffande straff av allmän art och övriga påföljder samt ersättningar som ådömts i militärt rättegångsärende sker i den ordning, varom är stadgat i förordningen om verkställighet av fängelsestraff (447/75) och i förordningen om verkställighet av bötesstraff (321/69).

Om verkställighet av arreststraff är stadgat i militära disciplinförordningen (969/83).

F om verkställighet av fängelsestraff 447/1975 har upphävts genom SRf 509/2006, se SRf om fängelse 548/2015. F om verkställighet av bötestraff 321/1969 har upphävts genom L om verkställighet av böter 672/2002. Militär disciplinF 969/1983 har upphört, se L 255/2014 132 §. Om verkställighet av disciplinstraff se L om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten 255/2014.

6 kap

Kompletterande stadganden

15 §

Vad som i militära rättegångslagen eller med stöd av den utfärdade stadganden är stadgat om truppavdelning och dess kommendör gäller även övriga motsvarande delar av försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet och dessas chefer i enlighet med vad huvudstaben eller staben för gränsbevakningsväsendet förordnar. I fråga om gränsbevakningsväsendet tillämpas likaså stadgandena om huvudstaben på staben för gränsbevakningsväsendet.

Truppavdelnings förläggningsort är den ort där truppavdelningens stab eller motsvarande är belägen.

16 § (23.12.1988/1129)

16 § har upphävts genom F 23.12.1988/1129.

17 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av justitieministeriet.

18 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Genom denna förordning upphävs:

1) 1 § 2 mom. förordningen den 22 oktober 1926 angående meddelande av uppgifter över mål rörande väckande av åtal mot innehavare av tjänst eller befattning (272/26); och

2) 35 § 2 mom. förordningen den 8 juli 1919 innehållande närmare föreskrifter angående militärinkvartering.

När ett ärende handläggs enligt 3 eller 5 § lagen om införande av militära rättegångslagen (328/83), skall de punkter i förordningen som enligt 2 mom. upphävts dock tillämpas.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtagas innan den träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

11.12.1988/1129:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

27.4.1990/378:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1990.

20.3.1992/251:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992.

Förordningen tillämpas på ärenden i vilka underrättens beslut har givits efter ikraftträdandet.

11.12.1992/1267:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.