Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

30.12.1982/1103

Lag om investeringsreserveringar inom lantbruket

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (24.8.1990/720)

I denna lag stadgas om investeringsreservering inom lantbruket, vilken sådan skattskyldig som idkar gårdsbruk kan göra i sina skattedeklarationer för skatteåren 1983-1990.

2 §

Investeringsreserveringen är högst 30 procent av nettoinkomsten av lantbruket, beräknad innan investeringsreserveringen avdragits, dock inte mera än 40 000 mark. Då investeringsreserveringen räknas ut lämnas den del som överskjuter hela tusental mark utan avseende. Har de avdragbara anskaffnings- och grundförbättringsutgifrer som avses i 6 § 1 mom. 4 punkten inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/67) avdragits till mindre belopp än det högsta belopp som har räknats ut enligt 8 § 4 mom., 9 § 2 mom. och 10 § 3 mom. i nämnda lag, skall skillnaden avdras från nettoinkomsten av lantbruket då det tillåtna beloppet av investeringsreserveringen räknas ut. Investeringsreservering får inte göras, om dess högsta belopp vore mindre än 10 000 mark, inte heller annars till mindre belopp än 10 000 mark. (12.12.1986/902)

Investeringsreservering får inte göras för sådana skatteår under vilka tidigare gjorda investeringsreserveringar utnyttjas eller räknas såsom inkomst på det sätt som stadgas i 9 §.

Investeringsreserveringen avdrages från nettoinkomsten av lantbruket vid stats- och kommunalbeskattningen.

3 §

Skattskyldig som här gjort investeringsreservering skall göra en deposition (investeringsdeposition) hos en penninginrättning på ett särskilt, enbart för detta ändamål öppnat konto (investeringskonto).

4 §

Investeringsdepositionen utgör 50 procent av investeringsreserveringens belopp.

Investeringsdepositionen skall göras senast den 1 mars året efter skatteåret.

På grund av störningar i betalningsrörelsen eller av andra särskilda skäl får finansministeriet förlänga den tidsfrist som anges i 2 mom. (6.4.1990/319)

5 §

På investeringsdeposition betalar penninginrättningen en årlig ränta av samma storlek som den ränta penninginrättningen betalar på konton med tidsbundna depositioner för en lika lång tid.

Ränta som har betalts på investeringsdeposition anses inte såsom skattepliktig inkomst vid stats- och kommunalbeskattningen, ej heller betraktas investeringsdeposition såsom skattepliktig tillgång vid förmögenhetsbeskattningen.

6 §

Investeringsreservering skall utnyttjas senast under det fjärde skatteåret efter utgången av det skatteår till vilket den skattedeklaration, vari investeringsreserveringen har gjorts, hänför sig. En investeringsreservering som har gjorts vid en tidigare tidpunkt skall utnyttjas före en som har gjorts senare.

7 §

Investeringsreservering får utnyttjas till att täcka utgifterna för anskaffning och grundförbättring vid följande slag av investeringar inom lantbruket:

1) sådana maskiner, redskap och anordningar som avses i 8 § 2 mom. inkomstskattelagen för gårdsbruk;

2) sådana byggnader och konstruktioner som avses i 9 § inkomstskattelagen för gårdsbruk; samt

3) täckdiken, broar, dammar och andra sådana nyttigheter som avses i 10 § 1 mom. inkomstskattelagen för gårdsbruk.

Investeringsreserveringen skall utnyttjas till att täcka i 1 mom. 1 punkten nämnda utgifter för anskaffning och grundförbättring under det skatteår då nyttigheten har anskaffats samt till att täcka i 1 mom. 2 och 3 punkten nämnda utgifter för anskaffning och grundförbättring under det skatteår då byggnadsarbetet på nyttigheten har påbörjats eller då det har slutförts. (15.6.1984/465)

I 1 mom. nämnda utgifter för anskaffning och grundförbättring får inte avdras till den del de motsvarar den utnyttjade reserveringen. (15.6.1984/465)

7 a § (30.12.1991/1675)

Om den skattskyldige har lyft en investeringsdeposition och inte använt investeringsreserveringen för ett ändamål som nämns i 7 §, räknas den investeringsreservering som motsvarar den lyfta depositionen som skattepliktig inkomst för det skatteår under vilket depositionen har lyfts.

8 §

Skattskyldig skall i samband med sin skattedeklaration lämna utredning om storleken av gjord eller utnyttjad investeringsreservering, om investeringsdeposition och om det objekt som investeringsreserveringen har utnyttjats för.

9 § (30.12.1991/1675)

Om den skattskyldige inte har utnyttjat en investeringsreservering eller denna inte har räknats som skattepliktig inkomst för den skattskyldige inom den tid som stadgas i 6 §, räknas det outnyttjade beloppet av investeringsreserveringen eller det belopp av denna som inte räknats som inkomst såsom skattepliktig lantbruksinkomst för den skattskyldige för det skatteår under vilket investeringsreserveringen senast borde ha utnyttjats. I fråga om en skattskyldig som har upphört att idka lantbruk räknas outnyttjade investeringsreserveringar som skattepliktig inkomst för det skatteår under vilket han konstateras ha upphört att idka lantbruk. En reservering räknas dock inte som inkomst med anledning av den skattskyldiges död, om det oskiftade dödsboet efter honom fortsätter att idka lantbruk.

10 §

Investeringsdeposition vilken motsvarar antingen en investeringsreservering, som har utnyttjats eller räknats såsom skattepliktig inkomst, eller en del av en sådan reservering får lyftas tidigast vid ingången av det år under vilket investeringsreserveringen utnyttjas eller till vilket den hänförs såsom inkomst, dock inte tidigare än efter förloppet av sex månader, räknat från den tidpunkt då investeringsdepositionen gjordes.

Angående gjord och lyft investeringsdeposition skall penninginrättningen sända en kontrollanmälan till skattebyrån på den skattskyldiges hemort.

11 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

12 § (24.8.1990/720)

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Lagen tillämpas vid beskattningen för skatteåren 1983-1994.

Regeringens proposition 237/82, Statsutsk. bet. 90/82, Stora utsk. bet. 215/82

Ikraftträdelsestadganden:

15.6.1984/465:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. Den tillämpas första gången vid beskattningen för år 1984.

Regeringens proposition 28/84, Statsutsk. bet. 26/84, Stora utsk. bet. 45/84

12.12.1986/902:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Den tillämpas första gången vid beskattningen för år 1987.

Regeringens proposition 117/86, Statsutsk. bet. 57/86, Stora utsk. bet. 125/86

6.4.1990/319:

Denna lag träder i kraft den 11 april 1990.

Regeringens proposition 17/90, Statsutsk. bet. 6/90, Stora utsk. bet. 10/90

24.8.1990/720:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 64/90, Statsutsk. bet. 25/90, Stora utsk. bet. 82/90

30.12.1991/1675:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Den tillämpas första gången vid beskattningen för 1991.

Regeringens proposition 208/91, Statsutsk. bet. 64/91

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.