Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

26.3.1982/240

Förordning om överlastavgift

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 19 § lagen den 14 januari 1982 om överlastavgift (51/82):

1 § (15.3.1996/171)

Verkställandet av betalningsföreläggandena enligt 8 och 14 §§ lagen om överlastavgift handhas av rättsregistercentralen.

2 § (15.3.1996/171)

I fråga om delgivning av i 8 § 3 mom. lagen om överlastavgift avsett beslut, betalningsföreläggande samt i 12 § avsedd beglnan om förklaring skall lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) iakttas.

L om delgivning i förvaltningsärenden 232/66 har upphävts genom FörvaltningsL 434/2003.

3 §

I betalningsföreläggande skall anges:

1) den som svarar för betalningen av avgiften, (15.3.1996/171)

2) tiden och platsen för konstaterandet av överlasten;

3) fordonets och släpvagnens registernummer;

4) överlastens mängd; samt

5) överlastavgiftens belopp och sättet för dess uträknande.

4 §

Till betalningsföreläggande skall fogas postgirorörelses inbetalningskort. På den skall antecknas dagen, då avgiften senast skall erläggas, samt för betalandet nödiga uppgifter. I föreläggandet skall ytterligare anges, att det med anledning av uraktlåtenhet att erlägga betalning kan verkställas utan dom eller utslag.

I betalningsföreläggande skall även ges skriftlig anvisning om hur den som svarar för betalningen av avgiften skall förfara, om han hos länsrätt önskar söka ändring i beslut om påförande av överlastavgift. (15.3.1996/171)

5 §

Angående anmälan som avses i 9 § lagen om överlast skall anges:

1) fordonets ägare eller varaktiga innehavare;

2) förarens personuppgifter;

3) tiden och platsen för konstaterandet av överlasten;

4) fordonets och släpvagnens registernummer;

5) lastens art;

6) sättet för konstaterandet av överlasten och för beräknandet av den; samt

7) överlastens mängd.

6 § (15.3.1996/171)

Upphäver länsrätt eller högsta förvaltningsdomstolen utfärdat betalningsföreläggande eller nedsätter de beloppet av överlastavgift, skall härom meddelas rättsregistercentralen. Rättsregistercentralen skall utan ansökan återbära överlastavgift som erlagts utan grund eller för mycket.

7 §

Justitieministeriet utfärdar erforderliga anvisningar om tillämpningen av denna förordning och fastställer formulären för de blanketter som används vid påförande av överlastavgift samt vid verkställande av betalningsföreläggande.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1982.

Ikraftträdelsestadganden:

15.3.1996/171:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.