Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

14.1.1982/51

Lag om överlastavgift

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

För transport av överlast med sådant motordrivet fordon eller sådant fordons släpvagn som är avsett för godsbefordran på väg som åsyftas i vägtrafiklagen (267/81) eller motsvarande landskapslag för Åland påförs enligt denna lag en överlastavgift som tillfaller staten. (22.7.1991/1068)

Denna lag tillämpas inte på transport med annan traktor än trafiktraktor och dess släpvagn, när det gäller transport som avses i 17 a § lagen om skatt på motorfordon (722/66). (15.3.1996/170)

Överlastavgift påförs endast för sådan överlast som trafikövervakare konstaterar omedelbart under pågående transport.

2 §
Betalningsskyldig

Överlastavgift påförs den som vid den tidpunkt då överlasten transporterades var ägare till det för transporten använda fordonet. Har fordonskombination överbelastats, påförs överlastavgiften ägaren till dragfordonet. Är fordonet varaktigt i annans besittning, påförs överlastavgiften dock innehavaren.

Den betalningsskyldige kan bestämmas på grundval av uppgift i trafik- och transportregistret, om inte uppgiften visas vara oriktig. (4.5.2018/358)

Överlastavgiften påförs transportuppdragsgivaren, för så vitt av honom för fraktsedeln eller annorledes lämnad oriktig uppgift om lastens vikt eller volym lett till att överlast uppkommit.

3 §
Befrielse från betalningsskyldighet

Överlastavgift påförs inte, om den betalningsskyldige förmår göra sannolikt att fordonet vid transport av överlast olovligen hade begagnats av föraren.

4 § (15.3.1996/170)
Grunden för avgiften

Överlastavgiften fastställs på grundval av den massa varmed ett fordons eller en fordonskombinations tillåtna totalmassa överskrids med mer än fem procent eller varmed den tillåtna massan på axel eller boggi överskrids med mer än tio procent.

I fråga om en fordonskombination bestäms avgiften antingen för överskridningen av kombinationens tillåtna totalmassa eller för summan av överskridningarna av totalmassorna för de fordon som ingår i kombinationen, beroende på vilkendera som är större.

Är den sammanlagda överskridningen av massan på axel eller boggi, till den del den enligt 1 mom. bör beaktas, större än den del av överskridningen av totalmassan som bör beaktas, fastställs överlastavgiften på grundval av den sammanlagda överskridningen.

Då det är fråga om en på särskilt tillstånd grundad transport, som utförs med större massor än vad som allmänt är tillåtet på väg, fastställs överlastavgiften för hela den del av överskridningen av massan på axel eller boggi eller av totalmassan, med vilken massan överskrider vad som anges i tillståndet.

5 § (30.12.2015/1680)
Avgiftens storlek

Överlastavgiften är 30 euro för varje enligt 4 § beräknat fullt hundratal kilogram av överskridningen. För varje hundratal kilogram med vilket överlasten överskrider 2 000 kilogram är avgiften dock 90 euro och för varje hundratal kilogram med vilket den överskrider 4 000 kilogram 120 euro.

6 §
Konstaterande av överlast

Överlast konstateras genom vägning av massan på axel och boggi eller totalmassan. Överlast kan konstateras även genom uträknande av lastens massa på grundval av volymen, enligt fraktsedlarna eller på annat tillförlitligt sätt. (15.3.1996/170)

2 mom. har upphävts genom L 6.1.1989/1. (6.1.1989/1)

Om det på sannolika grunder misstänks att ett fordon transporterar överlast, kan trafikövervakaren för att fastställa överlasten förordna att fordonet skall köras till ett fast vägningsställe. Förordnandet får inte medföra oskäliga kostnader eller oskälig tidsspillan. (6.1.1989/1)

7 §
Fortsättande av transport

Har trafikövervakare förbjudit fortsättandet av transport av överlast, men transporten trots förbudet och meddelat betalningsföreläggande fortsätts kan ny överlastavgift påföras enligt prövning av den som påför avgiften.

8 § (7.8.2015/915)
Påförande av avgift

Ett ärende som gäller påförande av överlastavgift (betalningsföreläggande) handläggs av den polisinrättning inom vars verksamhetsområde överlasten har konstaterats.

Beslutet om betalningsföreläggande fattas av chefen för polisinrättningen eller en polisman som hör till befälet inom inrättningen och som chefen har förordnat.

I enskilda fall behöver överlastavgift inte påföras eller också kan den avlyftas, om transporten av överlast har berott på ouppmärksamhet som är ursäktlig med beaktande av förhållandena eller på någon annan därmed jämförbar särskild orsak.

9 § (7.8.2015/915)
Anmälan om överlast

När en trafikövervakare konstaterat överlast för vilken en överlastavgift kan påföras, ska trafikövervakaren omedelbart skriftligen anmäla detta till polisinrättningen för påförande av överlastavgift. Samtidigt ska fordonets förare ges en kopia av anmälningen.

10 §
Förbud mot att föra utländskt fordon ur landet

Har i fordon som är registrerat utomlands konstaterats överlast för vilken överlastavgift skall påföras, får fordonet inte föras ur landet förrän överlastavgiften betalts. Den som påför avgiften kan likväl tillåta att fordonet förs ur landet, om godtagbar säkerhet ställts för betalningen av överlastavgiften.

Då trafikövervakare konstaterat överlast i fordon som avses i 1 mom., skall fordonet under hans övervakning flyttas till närmaste, av polisen eller av tullmyndighet övervakade plats, tills överlastavgiften är betald. Såvida föraren vägrar flytta fordonet, skall övervakaren sörja för flyttningen. Vid behov får polis- eller tullmyndighet omhändertaga sådant fordons igenkänningsmärken.

3 mom. har upphävts genom L 15.3.1996/170. (15.3.1996/170)

11 §
Konstaterande av överlast vid tullanstalt

Konstateras vid tullanstalt att fordon som kommer till landet har överlast för vilken enligt denna lag borde påföras överlastavgift, skall fordonet förhindras att komma in i landet till dess överlasten avlägsnats från fordonet.

Konstateras överlast i fordon som anlänt till tullanstalt för att föras ur landet, ankommer det på tullanstalten att fullgöra de uppgifter som enligt 9 och 10 §§ åligger trafikövervakare.

12 §
Hörande av betalningsskyldig

Betalningsskyldig som vistas i Finland och vars uppehållsort är känd skall innan betalningsföreläggande utfärdas skriftligen beredas tillfälle att avge förklaring inom viss tid som inte får vara kortare än två veckor.

13 §
Betalningstid

Överlastavgift skall betalas inom en tid av sex månader efter det betalningsföreläggandet utfärdades.

Betalas överlastavgift inte inom den i 1 mom. stadgade tiden, uppbärs hos den som försummat betalningen en förseningsränta som beräknas enligt de grunder som stadgas i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/95). (15.3.1996/170)

14 § (15.3.1996/170)
Ansvaret för delägare i samfund och företrädare för utlänning

Varje bolagsman i öppet bolag och ansvarig bolagsman i kommanditbolag svarar såsom för egen skuld för betalningen av överlastavgift som påförts bolaget.

För betalningen av överlastavgift som påförts en person som inte är bosatt i Finland samt utländska samfund, anstalter och stiftelser svarar dessas representanter i Finland. Chefen för polisdistriktet förordnar med stöd av detta moment att den som svarar för överlastavgiften solidariskt ansvarar för betalningen av överlastavgiften tillsammans med den betalningsskyldige. I fråga om hörande av den ansvarige innan avgift påförs iakttas 12 §.

15 § (7.8.2015/915)
Ändringssökande och verkställighet

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). (27.11.2020/879)

På indrivning av avgiften i utsökningsväg tillämpas lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

16 § (14.1.2022/63)
Transportuppdragsgivares eller transportuppdragsbeställares ersättningsansvar

En trafikidkare som betalat överlastavgift är berättigad att helt eller delvis återfå avgiftens belopp av transportuppdragsgivaren eller av transportens beställare, om dennes åtgärd lett till att överlast transporterats.

17 §
Förares ersättningsansvar

Fordonsförare kan förpliktas att helt eller delvis ersätta den betalningsskyldige för överlastavgiften endast om föraren uppsåtligen i strid med den betalningsskyldiges anvisningar har transporterat överlast eller avvikit från den rutt längs vilken lasten skulle ha fått transporteras. Överenskommelse, bestämmelse i tjänstereglemente eller annan därmed jämförlig bestämmelse genom vilken förarens ersättningsansvar utvidgas är ogiltig.

18 §
Straffrättsliga påföljder

För transport av överlast stadgas straff i vägtrafiklagen.

Den ekonomiska fördelen av transport av överlast döms inte förbruten till staten, såvida för samma handling påförs överlastavgift.

19 §
Närmare stadganden och bestämmelser (15.3.1996/170)

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Polisstyrelsen kan meddela närmare föreskrifter och anvisningar om utförandet av de uppgifter som hör till polisen enligt denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den. (26.6.2009/515)

20 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 1982.

Regeringens proposition 20/81, Trafikutsk. bet. 3/81, Stora utsk. bet. 203/81

Ikraftträdelsestadganden:

6.1.1989/1:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1989. Upphävandet av 6 § 2 mom. träder dock i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 185/88, Trafikutsk. bet. 6/88, Stora utsk. bet. 195/88

10.3.1989/255:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1989.

Regeringens proposition 65/88, Andra lagutsk. bet. 12/88, Stora utsk. bet. 157/88

22.7.1991/1068:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1991.

Regeringens proposition 12/91, Trafikutsk. bet. 1/91

15.3.1996/170:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996. Lagen tillämpas på överlastavgifter som påförs för överlast som konstateras efter att lagen har trätt i kraft.

RP 198/95, TrUB 1/96, RSv 12/96

9.11.2001/970:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 103/2001, LaUB 19/2001, RSv 119/2001

26.6.2009/515:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 58/2009, FvUB 7/2009, RSv 86/2009

7.8.2015/915:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

30.12.2015/1680:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 117/2015, KoUB 13/2015, RSv 85/2015

4.5.2018/358:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017, KoUB 3/2018, RSv 20/2018

27.11.2020/879:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

RP 109/2020, LaUB 10/2020, RSv 136/2020

14.1.2022/63:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2022.

RP 194/2021, KoUB 28/2021, RSv 222/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.