Beaktats t.o.m. FörfS 708/2020.

27.2.1981/173

Förordning om förebyggande av införsel till landet av växtförstörare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 2 och 12 §§ växtskyddslagen den 13 februari 1981 (127/81):

Allmänt
1 §

Syftet med de åtgärder varom stadgas i denna förordning är att förebygga införsel till landet av sådana växtförstörare som märkbart kan skada odlingar eller lagrade växter eller växtprodukter.

2 §

I denna förordning avses

med odlingsland stat, där växterna har vuxit under den senaste växtperioden, eller, då fråga är om sticklingar, stat, där sticklingarna har rotats;

med exportland stat, från vilken exporten sker direkt till Finland utan omlastning;

med odlingsplats plantskola, handelsträdgård, gårdsbruksenhet eller annan fastighet, där växterna har odlats; samt

med växtplats åker, växthus eller annat område av odlingsplats, där växterna har odlats, eller, då fråga är om krukväxter eller sticklingar, deras växtunderlag.

Importförbud
3 §

Till landet får inte importeras:

1) växter eller växtdelar, vilka är angripna av eller behäftade med någon av de växtförstörare, som nämns i förteckning A 1 eller A 2 i bilagan till denna förordning;

2) växter eller växtdelar, vilka i hög grad är angripna av eller behäftade med någon av de växtförstörare, som nämns i förteckning B i bilagan till denna förordning;

3) vilda växter;

4) levande insekter, kvalster eller nematoder i några som helst utvecklingsstadier; (4.1.1985/4)

5) kulturer av virus, bakterier och svampar som lever på växter;

6) kompost, gödsel eller jord, utom i det fall att jorden importeras för tekniska ändamål; som jord betraktas inte oanvänd, ren växttorv framställd av Sphagnumtorv och inte heller oanvänt, konstgjort växtunderlag för växter vilket har framställts av vermikulit, perlit, stenull eller andra motsvarande oorganiska ämnen eller blandningar av ovan nämnda ämnen. (20.12.1991/1565)

Är växt eller växtdel angripen av eller behäftad med sådan växtförstörare, som inte nämns i förteckning A 1 eller A 2 i bilagan till denna förordning, men som kan anses vara lika skadlig som de i förteckningarna nämnda, kan jordbruksstyrelsen förbjuda import av varan.

Förekommer växter, som är angripna av eller behäftade med växförstörare på ovan i 1 mom. 1 eller 2 punkten avsett sätt, endast i en del av sändningen, får inte heller den övriga delen av sändningen införas till landet, ifall inte jordbruksstyrelsen beviljar särskilt tillstånd härtill.

Jordbruksstyrelsen kan tillåta import av i 1 mom. 3 punkten avsedda växter för vetenskapliga ändamål, av i 4 punkten avsedda organismer på sådana villkor som den anser vara tillräckliga för förebyggande av spridning av växtförstörare och av i 5 punkten avsedda kulturer för vetenskapliga ändamål eller biologisk bekämpning. (4.1.1985/4)

4 §

Import av värdväxter för växtförstörare, som nämns i förteckning C i bilagan till denna förordning, är begränsad enligt följande:

1) import av värdväxter för päronpest (Erwinia amylovora) och sharkasjuka (Plum pox virus) är förbjuden från stater, där nämnda växtförstörare enligt uppgift från jordbruksstyrelsen förekommer;

2) import av värdväxter för San José-sköldlusen (Quadraspidiotus perniciosus) är förbjuden under tiden mellan den 16 april och den 15 september, nämnda dagar inberäknade, från stater, där sagda växtförstörare enligt uppgift från jordbruksstyrelsen förekommer;

3) import av Castanea spp., Coniferae, Fagus spp., Populus spp., Prunus spp. och Quercus spp. från utomeuropeiska stater är förbjuden; samt

4) import av Berberis spp., Ulmus spp. och Zelkova spp. är förbjuden, med undantag av följande arter:

Vintergröna Berberis-arter, utom Mahoberberis neubertii Schneid.

B. aggregata Schneid., även B. aggregata var. prattii Schneid. och B. “polyantha” Hemsl.

B. dictyophylla Franch

B. koreana Palib

B. parvifolia Sprague

B. x rubrostilla Chitt.

B. thunbergii DC

B. wilsoniae Hemsl.

(18.3.1983/269)

Importbegränsningarna enligt 1 mom. 1-4 punkten gäller inte frön. Import av virke som har framställts av växter som nämns i sagda punkter är tillåten, om det på en enskild del av stammen finns högst en ytprocent bark eller om det i den flis som har framställts av virket finns högst tre viktprocent bark. (20.12.1991/1565)

Jordbrukstyrelsen kan tillåta import av växter som avses i 1 mom. 1-4 punkten för vetenskapliga ändamål. (20.12.1991/1565)

Importvillkor
5 §

Växter och växtdelar, vilkas importerande inte är förbjuden enligt 3 eller 4 §, får importeras endast om vid importen företes av odlingslandets växtskyddsmyndighet utfärdat sundhetscertifikat, vilket jordbruksstyrelsen eller av jordbruksstyrelsen för uppgiften godkänd funktionär vid rådgivningsorganisation för lantbruket eller trädgårdshushållningen eller av jord- och skogsbruksministeriet för uppgiften förordnad person har kontrollerat och försett med påteckning om att varan godkänts för import.

Ovan i 1 mom. avsett sundhetscertifikat erfordras dock inte, om importen gäller vattenväxter för akvarier, färsk vitmossa, renlav, champinjonmycel, enstaka buketter av snittblommor, som resande medför eller sådana blomsterlökar, -knölar, -rotstockar eller grönsaker i mindre mängd än tre kilogram, vilka inte är avsedda för försäljning eller utplantering på friland. Jordbruksstyrelsen kan även i andra fall tillåta import utan sundhetscertifikat. (18.3.1983/269)

Det åligger jordbruksstyrelsen att offentliggöra en förteckning över de varuslag, för vilka sundhetscertifikat erfordras vid import. (18.3.1983/269)

6 §

Villkor för införsel av växter eller växtdelar är, att

1) odlingslandets växtskyddsmyndighet högst femton dygn före avsändandet av varan undersökt växterna eller representativt prov av dessa och konstaterat, att växterna inte är angripna av eller behäftade med växtförstörare på sätt som avses i 3 § 1 mom. 1 eller 2 punkten;

2) koloradobagge (Leptinotarsa decemlineata) eller japanbagge (Popillia japonica) inte förekommer och inte heller under de senaste två åren har förekommit på odlingsplatsen eller på närmare avstånd än fem kilometer från denna;

3) vederbörande stats växtskyddsmyndighet, om växterna eller växtdelarna lastats i stat där koloradobagge eller japanbagge förekommer, har inspekterat sorterings- och lastningsplatserna samt lastutrymmena omedelbart före lastningen och därvid befunnit dem fria från nämnda växtförstörare;

4) vederbörande stats växtskyddsmyndighet, om potatisnematod (Globodera rostochiensis och Globodera pallida) förekommer i det land där vara som skall importeras har sitt ursprung, enligt metod som förordas av växtskyddsorganisationen för Europa och medelhavsländerna (EPPO), har konstaterat, att potatisnematod inte förekommer och inte har förekommit på odlingsplatsen;

5) potatiskräfta inte förekommer och inte tidigare har förekommit på odlingsplatsen; och att

6) växter som är avsedda för fortsatt odling har inspekterats minst två gånger under växtperioden av odlingslandets växtskyddsmyndighet och att därvid konstaterats, att växterna inte är angripna av eller behäftade med växtförstörare på ovan i 3 § 1 mom. 1 eller 2 punkten avsett sätt.

Ovan i 1 mom. 4 och 5 punkterna stadgade krav gäller dock inte matlök, för konsumtion avsedda grönsaker utan rot, för odling avsedda orotade växter, i sterilt växtunderlag rotade växter eller snittblommor.

7 §

Potatis och på friland odlade växter som är avsedda för odling, med undantag av småsättlök, blomsterlökar och blomsterknölar, får inte importeras från och med den 16 april till och med den 15 september, nämnda dagar inberäknade, om i odlingslandet enligt jordbruksstyrelsens meddelande förekommer koloradobagge eller japanbagge. Jordbruksstyrelsen kan likväl av särskilda skäl tillåta import av potatis eller ovan angivna växter under den tid som anges ovan på de villkor som den finner tillräckliga för att införsel av nämnda växtförstörare skall förhindras. (20.12.1991/1565)

Förutsättning för import av potatis är, utöver vad i 6 § är stadgat, att

1) ringröta (Corynebacterium sepedonicum) eller brunröta (Pseudomonas solanacarum) inte har förekommit på odlingsplatsen under de senaste två åren; och att

2) när fråga är om utsädespotatis, importören förbinder sig att odla potatisen under uppsikt av jordbruksstyrelsen och på plats som godkänts av denna.

7 a § (4.1.1985/4)

Jordgubbsplantor får inte införas till landet, om växtsjukdom, som förorsakas av svampen Phytophthora fragariae, förekommer i odlingslandet. Jordbruksstyrelsen kan likväl tillåta införsel av jordgubbsplantor från land, som är förorenat av nämnda växtsjukdom, för vetenskapliga ändamål under förutsättning att importören förbinder sig att odla plantorna under uppsikt av jordbruksstyrelsen och på plats som godkänts av denna.

7 b § (4.1.1985/4)

Av jordbruksstyrelsen närmare angivet virke av barrträd (Coniferae) får inte införas till landet, om träden har vuxit på område eller i delstat, där nematoden Bursaphelenchus xylophilus förekommer. Jordbruksstyrelsen kan dock på villkor, som den bestämmer, tillåta införsel av ett litet virkesparti för försöksändamål.

8 § (18.3.1983/269)

Förutsättning för import av krysantemumstickligar, gerbera samt gurk-, sallads- och tomatväxter är, utöver vad i 6 § är stadgat, att på odlingsplatsen inte förekommer krysantemumfluga (Amauromyza maculosa, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza sativae och Liriomyza trifolii) och att importören förbinder sig att odla växterna under uppsikt av jordbruksstyrelsen och på plats som godkänts av denna.

Till landet får dock inte importeras krysantemer eller gerbera som är rotade eller som är planterade i krukor eller annat växtunderlag. Därtill är import av krysantemer som snittblommor och av gerbera som snittgrönt förbjuden. Import av gurk-, sallads- och tomatväxter som har rötter är även förbjuden, om inte jordbruksstyrelsen av särskilda skäl beviljar tillstånd därtill.

Rosor får importeras planterade i krukor eller i annat växtunderlag endast om växtunderlaget utgörs av oanvänd, ren växttorv (Sphagnum) eller bergull, vermikulit, perlit eller något annat motsvarande syntetiskt, oanvänt och rent växt- eller näringsunderlag och om rosorna har vuxit enbart i detta underlag. (30.11.1990/1032)

8 a § (20.11.1987/862)

Villkor för införsel av värdväxter för kalifornisk blomtrips (Frankliniella occidentalis) är att odlingslandets växtskyddsmyndighet har undersökt växterna omedelbart innan de avsändes till Finland och funnit dem fria från kalifornisk blomtrips samt undersökt växternas odlingsplats och funnit att den har varit fri från nämnda växtförstörare under en tid av minst fyra veckor innan växterna avsändes till Finland. Sundhetscertifikatet för växterna skall innehålla växtskyddsmyndighetens försäkran om att ovan avsedda undersökningar har gjorts och att växterna och deras odlingsplats är fria från kalifornisk blomtrips.

9 §

Växter och växtdelar får inte godkännas för import, om de är förpackade i begagnade korgar, lådor, kartonger, säckar eller begagnad juteväv eller packningsmaterial, som helt eller delvis består av hö, halm, gräs eller potatisblast. (18.3.1983/269)

Växternas rötter skall vid importen vara så fria från jord som möjligt. På växterna, växtdelarna och växtprodukterna, med undantag av plantor, krukväxter och plantskoleprodukter, får finnas högst fem viktprocent jord. Förpackningen skall vara sådan att den lätt kan öppnas för inspektion. Då en vara införs som löst gods, skall det utrymme i vilket varan transporteras kunna tillslutas tätt. (20.12.1991/1565)

Har växter eller växtdelar vid förberedelserna för eller vid själva exporten desinficerats eller har de undergått annan växtskyddsbehandling, skall detta nämnas i sundhetscertifikatet. Av detta skall dessutom framgå behandlingssätt och behandlingstidpunkt samt, då det är fråga om kemisk behandling, verksam substans, brukskoncentration och bruksmängd. (20.12.1991/1565)

9 a § (20.12.1991/1565)

Kompost, gödsel eller jord, växttorv eller oorganiskt konstgjort växtunderlag för växter som kommer till landet i samband med importen av växter och växtdelar eller som följer med transportmedlen som förorening får inte säljas eller annars överlåtas som växtunderlag för växter eller spridas ut på åkrar eller andra odlade områden.

Sundhetscertifikat
10 §

Av odlingslandets växtskyddsmyndighet utfärdat sundhetscertifikat för växter skall överensstämma med internationella växtskyddskonventionen och vara uppgjort på finska, svenska, engelska eller tyska språket.

Exporteras varan från annat land än odlingslandet, skall till det ursprungliga sundhetscertifikatet eller till en av exportlandets växtskyddsmyndighet bestyrkt avskrift därav, fogas av exportlandets växtskyddsmyndighet utfärdat återutförselintyg, varav skall framgå när och från vilket land växterna inkommit till exportlandet, numret på medföljande sundhetscertifikat samt förklaring att i exportlandet inte beträffande varorna vidtagits någon åtgärd som skulle kunna minska sundhetscertifikatets tillförlitlighet.

Har i fall som avses i 2 mom. i exportlandet endast skett omlastning från ett transportmedel till ett annat, skall till sundhetscertifikatet i stället för återutförselintyg fogas omlastningsintyg, vilket skall vara utfärdat av behörig myndighet i exportlandet och av vilket bör framgå, att varan omlastats från det i sundhetscertifikatet avsedda transportmedlet till det transportmedel som nämns i omlastningsintyget.

Inspektion och transitering
11 §

Import av vara, som är nämnd i ovan i 5 § 3 mom. avsedd förteckning, är tillåten endast genom tullanstalterna i Helsingfors, Villmanstrand, Mariehamn, Nådendal, Nuijamaa, Torneå, Åbo, Vaalimaa och Vainikkala. Jordbruksstyrelsen kan av särskilda skäl tillåta import av vara även genom annan tullanstalt.

Vara får inte, om ej jordbruksstyrelsen ger tillåtelse därtill, losss från importtransportmedlet annorstädes än i tullterminal, i tullager eller på friområde, vilka avses i tullagen, eller transporteras från ankomsplatsen förrän utredning om att den får införas har lämnats till tullmyndigheten. Transitering och befordan av vara oförtullad inom landet till i 1 mom. nämnd ort är dock tillåten i plomberat transportmedel eller plomberad behållare. (15.4.1981/273)

12 §

Importören skall till jordbruksstyrelsen eller till ovan i 5 § 1 mom. avsedd inspektör överlämna sundhetscertifikatet och eventuellt återutförselintyg eller omlastningsintyg för inspektion av varan. Sundhetscertifikatet skall vara försett med exportlandets växtskyddsmyndighets stämpel och underskrift. Importören är skyldig att enligt anvisningar biträda vid verkställandet av inspektionen och vid eventuell provtagning.

Önskar importören få varan inspekterad omedelbart efter det att sändningen inkommit till landet, skall sändningens ankomstplats och -tid meddelas jordbruksstyrelsen eller i 1 mom. avsedd inspektör i god tid på förhand.

13 §

Föreligger det motiverat skäl att misstänka, att växter som inkommit till landet är angripna av eller behäftade med växtförstörare, som nämns i förteckningarna A 1 och A 2 i bilagan till denna förordning, men detta inte kan påvisas med stöd av inspektionen av varan eller undersökningen av prov, kan jordbruksstyrelsen uppställa särskilda villkor för införsel av ifrågavarande växter.

14 § (20.12.1991/1565)

En vara som inte får importeras skall förstöras eller föras ur landet. När varan förs ur landet skall den transporteras förseglad och under en tullmyndighets övervakning. Innehavaren av varan är skyldig att omedelbart meddela jordbruksstyrelsen att varan har förts ur landet eller förstörts.

15 §

För inspektioner som avses i denna förordning uppbärs avgifter till staten med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) i enlighet med vad därom är särskilt stadgat.

16 § (20.12.1991/1565)

16 § har upphävts genom F 20.12.1991/1565.

17 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfärdas av jordbruksstyrelsen.

18 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1981.

Bilagan fattas för tillfället.

Ikraftträdelsestadganden:

15.4.1981/273:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1981.

18.3.1983/269:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1983.

4.1.1985/4:

Denna förordning träder i kraft den 9 januari 1985.

20.11.1987/862:

Denna förordning träder i kraft den 25 november 1987.

30.11.1990/1032:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1991.

27.3.1991/585:

Denna förordning träder i kraft den 3 april 1991.

20.12.1991/1565:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1992.

19.3.1993/269:

Denna förordning träder i kraft den 2 mars 1993.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.