Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

7.12.1979/864

Förordning om studieledighet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av lagen den 9 mars 1979 om studieledighet (273/79):

1 §
Förordningens tillämpningsområde

På utbildning och studier, vilka skall godkännas såsom grund för studieledighet som avses i lagen om studieledighet (273/79), samt på därtill anslutna arrangemang skall, utöver vad som stadgas i lagen om studieledighet, stadgandena i denna förordning tillämpas.

Denna förordning tillämpas, i enlighet med vad nedan stadgas, även på lantbruksföretagare och andra som utför eget arbete.

Med arbetstagare avses i denna förordning personer i arbets- och anställningsförhållande vilka avses i 2 § och 3 § 1 mom. lagen om studieledighet samt med arbetsgivare även i 3 § 1 mom. lagen om studieledighet åsyftat offentligrättsligt samfund.

2 § (14.11.1986/812)
Utbildning som berättigar till studieledighet

Med utbildning som är underställd offentlig tillsyn och som nämns i 5 § 1 mom. lagen om studieledighet avses av staten eller kommunen anordnad utbildning och till statsandel berättigande eller genom statsbidrag understödd utbildning samt av undervisningsministeriet särskilt godkänd annan utbildning. (8.3.1991/478)

Utbildning för lantbruksföretagare enligt 5 § 2 mom. lagen om studieledighet kan utgöra grund för beviljande av studieledighet, om utbildningen ansluter sig till lantbruksföretagarnas samhälleliga intressebevakning.

3 § (8.3.1991/478)
Studieformer

Utbildning eller studier enligt 5 § lagen om studieledighet som skall godkännas såsom grund för studieledighet kan omfatta

1) följande av undervisning,

2) handledda praktiska övningar som ingår i läroplanerna,

3) förberedelse för avläggande av examen eller kunskapsprov som fastställts av en statlig myndighet, dock högst 10 arbetsdagar omedelbart innan examen eller kunskapsprovet skall avläggas,

4) handledda självstudier på heltid för avläggande av examen eller kunskapsprov, då en lärare vid en läroanstalt som är underställd offentlig tillsyn handleder studeranden, samt

5) deltagande i prov.

4 §
Sättet för beviljande av studieledighet

Studieledighet beviljas genom att arbetstagaren vid en på förhand bestämd tid ges en hel fridag eller flera hela fridagar i en fortsättning.

Studieledighet kan även beviljas i en sådan form att en del av en arbetsdag blir fri eller att den kommer att bestå av flera lediga perioder, mellan vilka arbetstagaren utför arbete. (14.11.1986/812)

5 § (14.11.1986/812)
Ansökan om studieledighet

Ansökan om studieledighet för längre tid än fem arbetsdagar skall minst 45 dagar innan studierna börjar skriftligen lämnas in till arbetsgivaren.

Söks studieledighet för högst fem arbetsdagar, skall ansökan, om inte annat särskilt överenskoms mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, muntligen eller skriftligen göras till arbetsgivaren minst 15 dagar innan den planerade studieperioden börjar.

6 §
Innehållet i ansökan om studieledighet och bilagor därtill

Av ansökan om studieledighet skall framgå

1) den tidpunkt då studierna och den sökta studieledigheten börjar och slutar,

2) formen och målet för den utbildning och de studier ansökningen gäller,

3) huruvida det är fråga om att slutföra utbildning eller studier som påbörjats under en tidigare studieledighet,

4) den läroanstalt eller annan arrangör av utbildning eller undervisning, hos vilken studeranden inskrivits eller vilken anordnar och övervakar examen, samt

5) i fråga om handledda självstudier på heltid en läroplan som godkänns gemensamt av den handledande läraren och studeranden, och av vilken framgår den examen eller det kunskapsprov som skall avläggas och den studietid som denna examen eller detta kunskapsprov kräver.

(8.3.1991/478)

Sökes studieledighet för avläggande av examen, skall till ansökan fogas intyg över anmälan till examen.

7 §
Arbetsgivares upplysningsskyldighet

Söks studieledighet för längre tid än fem arbetsdagar, skall arbetsgivaren minst 15 dagar innan utbildningen eller studierna börjar lämna skriftligt meddelande om sitt avgörande av ansökningen. (14.11.1986/812)

Söks studieledighet för högst fem arbetsdagar, skall arbetsgivaren minst sju dagar innan utbildningen eller studierna börjar lämna meddelande om sitt avgörande av ansökningen. (14.11.1986/812)

På arbetstagarens begäran skall beslut beträffande ansökan om studieledighet delges även den förtroendeman för arbetstagarna, som på arbetsplatsen närmast företräder honom.

8 §
Avbrytande av studieledighet

I 10 § lagen om studieledighet åsyfta meddelande eller där avsedd anhållan, som gäller avbrytande av studieledighet, skall göras skriftligt.

Anhåller arbetstagare av skäl som nämnes i 10 § 3 mom. lagen om studieledighet om avbrytande av studieledighet, skall arbetstagaren på arbetsgivarens begäran lämna utredning om sin arbetsoförmåga,

Skriftligt meddelande om avgörande som träffats på grund av anhållan om avbrytande av studieledighet samt därom när återgång till arbetet kan ske skall utan dröjsmål tillställas vederbörande arbetstagare.

8 a § (14.11.1986/812)
Arbetstagares rätt att uppskjuta studieledighet

I 9 a § lagen om studieledighet nämnt uppskov med studieledighet kan sökas för högst ett år i sänder. Anmälan om att studieledighet lämnas outnyttjad eller ansökan om uppskov med den skall göras skriftligen.

9 §
Intyg över utnyttjande av studieledighet

Av intyg som avses i 12 § lagen om studieledighet skall framgå:

1) studerandens namn;

2) namnet på den som anordnat undervisningen eller utbildningen; samt

3) tid och form för samt innehållet i den undervisning eller utbildning som givits.

Har i 1 mom. avsett intyg icke av skäl som nämnes i 12 § lagen om studieledighet kunnat ges, skall den som anordnat undervisningen eller utbildningen på arbetstagarens eller arbetsgivarens begäran lämna denne en skriftlig utredning om orsakerna till att intyg förvägrats.

10 § (14.11.1986/812)
Undantag

Vad som stadgas i 2–9 §§ skall iakttas, om inte annat överenskoms genom arbets-, funktionärs- eller tjänstekollektivavtal.

11 §
Semesternämndernas uppgifter

I lagen om anordnande av semester och vikariehjälp för lantbruksföretagare (102/78) avsedd semesternämnd åligger att biträda vid ordnandet av vikariehjälp och att för detta ändamål föra förteckning över sådan tid för studier och utbildning som avses i 2 § 3 mom. samt över projekt angående studieledighet och tillgänglig vikariehjälp.

L om anordnande av semester och vikariehjälp för lantbruksföretagare har upphävts genom L 2/1985, se L om avbytarservice för lantbruksföretagare 1231/1996.

12 §
Tillsynen över att lagen om studieledighet iakttages

Arbetarskyddsmyndigheterna skall tillse att lagen om studieledighet iakttages. Det åligger likväl undervisningsmyndigheterna att följa med och tillse att dem underställda arrangörer av undervisning och utbildning för sin del iakttar stadgandena i lagen om studieledighet och i denna förordning.

Då detta med tanke på tillsynen är påkallat, skall arbetskraftsmyndigheterna avge utlåtanden i frågor som gäller tillgången på den vikarierande arbetskraft som erfordras för genomförandet av studieledighetsarrangemangen.

13 §
Ikraftträdande.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980.

Ikraftträdelsestadganden:

14.11.1986/812:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987. Den tillämpas på studieledighet som börjar eller som sökts nämnda dag eller därefter.

8.3.1991/478:

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1991.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.