Beaktats t.o.m. FörfS 402/2021.

27.7.1979/642

Förordning om bostadsbidrag för pensionstagare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla. Se L om bostadsbidrag för pensionstagare 11.5.2007/571.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 15 § lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78):

1 § (3.12.1982/887)

I ansökan om bostadsbidrag skall utredas sökandens och hans makes boendekostnader, förvärvs- och övriga inkomster samt egendom. För övrigt gäller angående ansökan om bostadsbidrag i tillämpliga delar vad i 5 kap. folkpensionsförordningen (594/56) är stadgat angående ansökan om pension.

2 § (9.8.2002/684)

2 § har upphävts genom L 9.8.2002/684.

3 §

Mottagare av bostadsbidrag, nedan bidragstagare, skall till folkpensionsanstaltens lokalbyrå anmäla:

1) bostadsbyte;

2) minskning av boendekostnaderna;

3) förändring som ägt rum i hans eller makens ekonomiska situation;

4) intagning för anstaltsvård; (24.3.1995/421)

5) bostadsbidrag, beviljat i enlighet med lagen om bostadsbidrag (408/75) i syfte att sänka hans boendekostnader; och

6) andra förändringar som kan inverka på hans rätt att erhålla bostadsbidrag eller på bostadsbidragets belopp.

Om bidragstagares anmälningsplikt gäller eljest i tillämpliga delar vad i 5 kap. folkpensionsförordningen är stadgat.

4 §

Bidragstagare är skyldig att vid en av folkpensionsanstalten bestämd tidpunkt lämna uppgifter, erforderliga för justering som avses i 8 § 2 mom. lagen om bostadsbidrag för pensionstagare.

5 § (29.11.2001/1139)

I 8 § 1 mom. 3 punkten lagen om bostadsbidrag för pensionstagare avsedd betydande förändring anses ha ägt rum

1) när bidragstagarens årliga boendekostnader undergått en förändring som utgör minst 147 euro eller

2) när den årsinkomst som verkar minskande på beloppet av bostadsbidraget stigit med minst 734 euro eller sjunkit med minst 367 euro.

De belopp som nämns i 1 mom. motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalas ut i januari 2001 beräknats, och de justeras och avrundas enligt bestämmelserna i 13 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare.

6 §

Angående utbetalning av bostadsbidrag gäller i tillämpliga delar vad i 6 kap. folkpensionsförordningen är stadgat om utbetalning av pensioner.

6 a § (29.12.1994/1408)

Vad som stadgas i 22 och 23 §§ folkpensionsförordningen tillämpas på motsvarande sätt på kostnaderna för bostadsbidrag för pensionstagare.

7 § (20.12.1996/1218)

7 § har upphävts genom F 20.12.1996/1218.

8 § (9.8.2002/684)

8 § har upphävts genom L 9.8.2002/684.

9 § (9.8.2002/684)

9 § har upphävts genom L 9.8.2002/684.

10 § (24.3.1995/421)

10 § har upphävts genom F 24.3.1995/421.

11 § (29.11.2001/1139)

11 § har upphävts genom F 29.11.2001/1139.

12 § (15.6.1990/541)

Vad som stadgas i 22 och 23 §§ folkpensionsförordningen tillämpas på motsvarande sätt på kostnaderna för bostadsbidrag som skall utbetalas i anslutning till änkepension och frontmannapension.

13 § (3.12.1982/887)

13 § har upphävts genom F 3.12.1982/887.

14 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980.

Ikraftträdelsestadganden:

3.12.1982/887:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983.

15.6.1990/541:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

29.12.1994/1408:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

24.3.1995/421:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

20.12.1996/1218:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

29.11.2001/1139:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

9.8.2002/684:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs i förordningen den 27 juli 1979 om bostadsbidrag för pensionstagare (642/1979) 2, 8 och 9 §, av dessa lagrum 8 § sådan den lyder i förordning 1218/1996.

RP 9/2002, ShUB 16/2002, RSv 96/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.