Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

14.1.1977/54

Byggskattelag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 § (14.6.1991/924)

För utjämnande av konjunkturväxlingarna skall för vissa husbyggen betalas byggskatt till staten enligt denna lag.

Statsrådet beslutar om uppbörd av byggskatt samt bestämmer den tid under vilken byggskatt skall betalas för påbörjade byggnadsarbeten (beskattningsperiod) .

2 § (14.6.1991/924)

Skyldig att betala byggskatt är den för vars räkning byggande utförs. Är de skattskyldiga flera, svarar var och en för betalningen av hela skatten.

Fria från betalning av skatten är staten och dess inrättningar, med undantag av de affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/87).

3 § (14.6.1991/924)

Byggskatten är, enligt vad statsrådet bestämmer, minst 25 och högst 40 procent av byggkostnaderna.

Med byggkostnader avses utgifter som enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) dras av från skattepliktig inkomst genom årliga avskrivningar såsom utgifter för anskaffning av byggnad. Byggskatt jämte eventuella förhöjningar och tillägg anses inte som anskaffningsutgift.

4 § (25.3.1983/296)

Skattepliktigt är byggande som påbörjats under beskattningsperioden samt, om byggnadslov sökts efter det statsrådet utfärdat i 1 § 2 mom. avsett beslut, även byggande som påbörjats före beskattningsperiodens början.

Skattepliktigt är byggande som gäller följande byggnader eller lokaliteter:

1) butik och annan affärslokal, bank-, försäkringsanstalts-, resebyrå- och annan kontorslokal eller förvaltningsbyggnad och lagerutrymme för annat än industriell produktionsverksamhet eller lantbruksproduktion,

2) kyrka och annan kyrklig byggnad, museum, opera, teater, biografteater, konsert- eller konsthall, bibliotek, arkiv, samlings- eller nöjeslokal, utställningslokal, lokaliteter för idrott och motion samt åskådarläktare,

3) hotell, motell, restaurang, kafé, badinrättning, kurscentrum och byggnad för semestervistelse,

4) servicestation, parkeringshus och separat garage eller garage i anslutning till byggnader som nämns i 1–5 punkten,

5) lokaliteter för databehandling och trafikstation,

6) byggnad avsedd att användas av ägaren eller hos honom anställda för semestervistelse eller någon annan liknande tillfällig vistelse, utom då bygget inte omfattar mer än en byggnad och bastu vilkas sammanlagda våningsyta är mindre än 80 kvadratmeter.

(14.6.1991/924)

Är lägenhetsytan för en i 2 mom. nämnd lokalitet mindre än en fjärdedel av lägenhetsytan för nybyggnaden eller den lokalitet som uppförs eller renoveras, är byggandet inte skattepliktigt. Utgör den skattepliktiga lokalitetens lägenhetsyta en fjärdedel eller mera av ytan för nybyggnaden eller den lokalitet som uppförs eller renoveras, anses endast den del av byggandet vara skattepliktig som gäller i 2 mom. nämnda lokaliteter. Är en skattepliktig lokalitets lägenhetsyta 1 000 kvadratmeter eller större, anses skattepliktigt byggande som avses i 2 mom. likväl vara skattepliktigt oberoende av ytornas kvoter. (14.6.1991/924)

Statsrådet skall när det fattar beslut om uppbörd av byggskatt bestämma på vilka områden byggnadsverksamheten är skattepliktig och om skattskyldigheten skall begränsas till att gälla endast visst slag av byggande som avses i 2 mom. (14.6.1991/924)

5 § (14.6.1991/924)

Byggande som avses i 4 § 2 mom. är dock inte skattepliktigt, om byggnadens eller lokalitetens bruttoyta, med undantag av en byggnad som avses i 6 punkten i samma moment, är högst 400 kvadratmeter eller om det på grund av byggnadens eller lokalitetens art inte är möjligt att räkna ut våningsytan, och byggnadskostnaderna uppgår till högst 350 000 euro. (26.10.2001/914)

Till den yta som nämns i 1 mom. hänförs de byggnader på samma tomt eller byggnadsplats på vilka byggnadsarbetet inleds under samma beskattningsperiod.

6 §

Om byggnad, som avses i 4 §, fråntages skattskyldig genom expropriation eller annat därmed jämförligt förfarande eller frivilligt överlåtes för ändamål, för vilket mottagaren är berättigad att inlösa den genom förenämnt förfarande, eller om byggnad eller byggnadsutrymme förstöres, är uppförande av motsvarande byggnad eller byggnadsutrymme i stället för det som fråntagits eller blivit förstört icke skattepliktigt byggande.

7 § (11.6.2010/530)

Skatteförvaltningen kan på ansökan meddela förhandsbesked om huruvida byggande enligt byggnadsritningarna är skattepliktigt eller inte. Förhandsbesked ska iakttas som bindande, om byggnaden uppförs så som anges i ansökan om förhandsbesked.

Skatteförvaltningen kan meddela förhandsbesked även om huruvida byggandet har inletts. Sökanden ska vid behov foga byggnadsmyndighetens utlåtande om de vidtagna byggnadsåtgärderna till ansökningshandlingarna.

Om förhandsbesked som avses i 1 mom. har meddelats utan fastställda byggnadsritningar, ska sökanden tillställa Skatteförvaltningen ritningarna inom en månad efter det att byggnadslovet har vunnit laga kraft.

8 §

Med byggande avses i denna lag vidtagande av byggnadsåtgärder, för vilka enligt byggnadslagen till uppförande av nybyggnad berättigande byggnadslov bör utverkas.

Om inte avbrott i byggnadsarbetena eller andra särskilda omständigheter utvisar något annat, anses byggande ha inletts när en betydande del av arbetet på grunden till en byggnad har påbörjats med stöd av ett byggnadslov som har vunnit laga kraft. Som byggnadsgrundsarbeten betraktas härvid inte eventuella grävnings-, schaktnings- eller pålningsarbeten. (14.6.1991/924)

9 § (14.6.1991/924)

Statsrådet får inte fastställa en längre beskattningsperiod än 24 månader och inte heller bestämma att en ny beskattningsperiod skall börja förrän minst 12 månader har förflutit från utgången av föregående beskattningsperiod.

Under pågående beskattningsperiod får statsrådet

1) förkorta beskattningsperioden eller förlänga den till högst 24 månader,

2) begränsa och utvidga det område i fråga om vilket byggskatt skall betalas för byggande,

3) ändra den förteckning över skattepliktiga byggnadsobjekt som har fastställts med stöd av 4 § 4 mom.,

4) ändra skatteprocenten inom de gränser som stadgas i 3 § 1 mom.

10 § (14.6.1991/924)

Beslut som statsrådet med stöd av 9 § 2 mom. 1 punkten har fattat om förlängning av beskattningsperioden skall utfärdas minst två månader innan den pågående beskattningsperioden upphör.

Innan statsrådets beslut fattas med stöd av 1 § 2 mom., 3 § 1 mom., 4 § 4 mom. eller 9 § 2 mom. skall direktionen för Finlands Bank ges tillfälle att avge utlåtande, om den inte har gjort framställning i saken.

11 §

Den som under en beskattningsperiod låter uppföra eller för egen räkning uppför sådana byggnader eller byggnadsutrymmen som nämns i 4 § 2 mom. och vilkas uppförande enligt beslut av statsrådet är skattepliktigt under beskattningsperioden, är skyldig att till Skatteförvaltningen lämna skattedeklaration på en av Skatteförvaltningen fastställd blankett. Samma skyldighet har den som låter uppföra eller uppför en byggnad eller byggnadsutrymmen för vilka skatt inte ska betalas enligt bestämmelsen i 5 § 1 mom. om byggnadskostnader. (11.6.2010/530)

Skattedeklaration skall avgivas inom en månad från det byggandet påbörjades.

12 §

Skatteförvaltningen ska utan dröjsmål fatta beslut om fastställande av byggskatten. (11.6.2010/530)

Har skattedeklaration inte alls lämnats eller inte lämnats inom stadgad tid, skall byggskatten höjas med högst 25 procent och på den beräknas en ränta som motsvarar ett årligt skattetillägg om 20 procent från ingången av kvartalet efter det då byggandet inleddes till en betalningsdag som sätts ut. (14.6.1991/924)

Skatten fastställs i hela euro med utlämnande av överskjutande belopp. (26.10.2001/914)

13 §

När byggarbetet avslutats ska den skattskyldige tillställa Skatteförvaltningen en utredning om byggnadskostnadernas slutliga belopp (skatteutredning). Skatteförvaltningen bestämmer om det sätt på vilket utredningen ska lämnas. (11.6.2010/530)

Bygge skall anses fullbordat, när de byggnader eller byggnadsutrymmen det omfattar till huvudsaklig del är färdiga att tagas i bruk för sitt ändamål.

14 §

Om byggnadskostnadernas slutliga belopp med minst 20 procent överstiger det belopp som lagts till grund för fastställande av skatten, ska Skatteförvaltningen rätta beskattningen och påföra den skattskyldige en skatt som motsvarar kostnadsskillnaden och på denna skatt en ränta som motsvarar ett årligt skattetillägg på 20 procent, räknat från ingången av det kvartal som följer efter det då byggnadsarbetena inleddes fram till den utsatta betalningsdagen. (11.6.2010/530)

Om de byggnadskostnader som lagts till grund för fastställandet av skatten överstiger byggnadskostnadernas slutliga belopp med minst tio procent, ska beskattningen likaså rättas och till den skattskyldige återbäras den mot kostnadsskillnaden svarande skatten och på denna ränta från den dag då skatten erlades, med iakttagande av bestämmelserna om ränta på skatt som ska betalas tillbaka i lagen om skatteuppbörd (11/2018). (12.1.2018/27)

15 § (11.6.2010/530)

Skatteförvaltningen ska uppskatta byggnadskostnadernas belopp om den skattskyldige, trots uppmaning, försummar att lämna deklaration eller skatteutredning eller dessa är så bristfälliga att de inte ens efter rättelse kan läggas till grund för beskattningen.

Om det byggnadskostnadsbelopp som uppges i skattedeklarationen med hänsyn till byggnadens volym, byggnadssättet eller byggnadernas beskaffenhet bör anses vara uppenbart för lågt, har Skatteförvaltningen, sedan den skattskyldige getts tillfälle att bli hörd i saken, rätt att fastställa byggnadskostnadernas belopp enligt uppskattning.

16 §

Skattskyldig skall ordna sin bokföring så eller eljest föra sådan bok, att tillförlitlig utredning om byggnadskostnaderna för skattepliktig byggnadsverksamhet kan erhållas.

17 § (10.6.2022/450)

Den skattskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har rätt att söka ändring i ett beslut av Skatteförvaltningen enligt denna lag hos den förvaltningsdomstol inom vars område byggskatten har påförts eller borde ha blivit påförd. Förvaltningsdomstolen ska behandla besvären skyndsamt.

Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut ska besvären anföras inom 60 dagar från delfåendet av beslutet. Besvär anförs på statens vägnar av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.

Vid sökande av ändring tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

17 § har ändrats genom L 450/2022, som trädde i kraft 16.6.2022. Den tidigare formen lyder:

17 § (11.6.2010/530)

Den skattskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har rätt att inom trettio dagar från delfåendet söka ändring i ett beslut av Skatteförvaltningen enligt denna lag hos den förvaltningsdomstol inom vars område byggskatten har påförts eller borde ha blivit påförd. Förvaltningsdomstolen ska behandla besvären skyndsamt.

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Besvär anförs på statens vägnar av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.

18 § (27.1.2017/59)

I denna lag avsedd skatt, skatteförhöjning och ränta som motsvarar skattetillägg ska betalas i en rat till Skatteförvaltningen. Har betalningen inte erlagts inom utsatt tid, ska för skatt och skatteförhöjning bestämmas dröjsmålspåföljder enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995). Vid uppbörden av byggskatt iakttas i övrigt lagen om skatteuppbörd och lagen om beskattningsförfarande.

19 § (11.6.2010/530)

Var och en ska på uppmaning av Skatteförvaltningen lämna sådana uppgifter som behövs för fastställande av byggskatt och som framgår av handlingar i hans besittning eller som han annars har kännedom om.

20 § (11.6.2010/530)

Den myndighet som beviljar byggnadslov ska genast då beskattningsperioden börjat tillställa Skatteförvaltningen uppgifter om sådana beslut om byggnadslov som getts före beskattningsperiodens början och som avser byggande som enligt nämnda myndighets anteckningar inte hade påbörjats före beskattningsperiodens början. Den myndighet som beviljar byggnadslov ska sända uppgifter till Skatteförvaltningen om sådana beslut om byggnadslov som getts under beskattningsperioden.

Den myndighet som utövar tillsyn över byggandet ska på begäran av Skatteförvaltningen förrätta syn som behövs för tillämpningen av denna lag samt lämna utredning och avge utlåtande i saken.

21 §

Skattskyldig äger icke rätt att vare sig vid stats- eller kommunalbeskattningen från sin skattepliktiga inkomst avdraga skatt, skatteförhöjning eller mot skattetillägg svarande ränta, vilka avses i denna lag.

22 § (14.6.1991/924)

Har ett förhållande eller en åtgärd givits en innebörd eller form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syfte, eller har någon annan åtgärd vidtagits i uppenbar avsikt att uppnå befrielse från byggskatt, skall vid beskattningen förfaras enligt sakens egentliga natur eller syfte.

23 §

Har skattskyldig med anledning av att han underlåtit att avgiva skattedeklaration eller skatteutredning eller lämnat bristfällig eller felaktig deklaration eller utredning helt eller till någon del undgått skatt, skall honom under något av de tre år som följer näst efter beskattningsperiodens utgång påföras den skatt som icke blivit debiterad. Skatten kan härvid höjas högst till det dubbla, och på den skall beräknas den mot tilläggsskatt svarande ränta som avses i 12 § 2 mom.

23 a § (14.6.1991/924)

Om straff för lagstridigt undandragande av byggskatt och för försök därtill stadgas i 29 kap. 1–3 §§ strafflagen.

24 § (30.12.1999/1349)

Vid beskattningsförfarande enligt denna lag iakttas i tillämpliga delar även vad som i lagen om beskattningsförfarande och med stöd av den givna författningar föreskrivs om deklarationsskyldighet, granskning av affärshandlingar och andra handlingar samt handräckning.

25 §

Finansministeriet kan på ansökan av synnerligen vägande skäl helt eller delvis befria visst bygge från skatteplikt. Är uppbärandet av skatten oskäligt, kan finansministeriet på ansökan helt eller delvis medge befrielse från erläggande av skatt samt förhöjning eller tillägg på den eller, om dessa redan erlagts, förordna om återbäring av dem till den skattskyldige. (25.3.1983/296)

Om den skattskyldige har avbrutit ett påbörjat bygge för minst den tid beskattningsperioden omfattar, kan Skatteförvaltningen på de villkor som den bestämmer på ansökan sänka den verkställda beskattningen till högst ett belopp som motsvarar byggskatten på byggnadskostnaderna för det som byggts före avbrottet. Av särskilda skäl kan Skatteförvaltningen på ansökan medge anstånd med betalningen av skatten. (18.4.2008/258)

26 §

Beslut som statsrådet med stöd av 1 § 2 mom., 3 § 1 mom. och 4 § 4 mom. har meddelat om uppbörd av byggskatt samt beslut som statsrådet har meddelat med stöd av 9 § 2 mom., med undantag av beslut om förkortning av beskattningsperioden och begränsning av området, skall utan dröjsmål delges riksdagens talman, som skall bringa beslutet till riksdagens kännedom omedelbart eller, om riksdagen inte är samlad, så snart den har sammanträtt. Beslutet skall upphävas, om riksdagen så beslutar. (14.6.1991/924)

Om riksdagen besluter, att statsrådets beslut skall upphävas, skall uppbörden av skatten inställas och de belopp som uppburits omedelbart återbäras.

27 § (11.6.2010/530)

Skatteförvaltningen har hand om den allmänna ledningen av bestämmande och debitering av byggskatt.

28 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov av statsrådet.

29 §

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1977.

Ikraftträdelsestadganden:

11.8.1978/619:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

25.3.1983/296:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1983.

Regeringens proposition 110/82, Statsutsk. bet. 117/82, Stora utsk. bet. 276/82

14.6.1991/924:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

Regeringens proposition 316/90, Statsutsk. bet. 106/90 och 1/91, Stora utsk. bet. 342/90

2.8.1994/710:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

Lagen tillämpas när ändring söks i ett utslag som givits av en länsrätt efter att denna lag trätt i kraft.

RP 143/93, LaUB 11/94

30.12.1999/1349:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 149/1999, StaUB 30/1999, FvUU 10/1999, RSv 131/1999

26.10.2001/914:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001, FiUB 12/2001, RSv 101/2001

18.4.2008/258:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 148/2007, FiUB 5/2008, RSv 25/2008

11.6.2010/530:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009, FiUB 12/2010, RSv 37/2010

27.1.2017/59:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2017.

RP 237/2016, FiUB 34/2016, RSv 255/2016

12.1.2018/27:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 97/2017, FiUB 26/2017, RSv 182/2017

10.6.2022/450:

Denna lag träder i kraft den 16 juni 2022.

RP 90/2021, LaUB 7/2022, RSv 55/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.