Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

29.3.1974/258

Förordning om avträdelsepension

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 26 § lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/74):

1 § (31.12.1985/1090)

1 § har upphävts genom F 31.12.1985/1090.

1 a § (28.12.1990/1306)

1 a § har upphävts genom F 28.12.1990/1306.

1 b § (28.12.1990/1306)

1 b § har upphävts genom F 28.12.1990/1306.

1 c § (28.12.1990/1306)

1 c § har upphävts genom F 28.12.1990/1306.

2 § (21.5.1976/416)

Vid prövningen av huruvida de inkomster avträdare eller äkta makar, som är avträdare, åtnjuter av annat än gårdsbruk överstiger i 2 § 1 mom. 2 punkten lagen om avträdelsepension avsett belopp, skall sagda inkomster jämföras med de inkomster utom gårdsbruket som i allmänhet erhållits på motsvarande lägenheter på den ort där den lägenhet som är föremål för avträdelse är belägen.

Har i lagen om begränsning av nyttjande av åker (216/69) avsett åkerreserveringsavtal ingåtts beträffande brukningsenhets åkerareal, betraktas de lägenheter i trakten, vilka ingått åkerreserveringsavtal, såsom enligt 1 mom. jämförbara lägenheter.

3 § (28.12.1990/1306)

Överlåts en brukningsenhet eller dess åkrar till någon som avses i 6 § 1 mom. 2 eller 3 punkten lagen om avträdelsepension, anses avträdelse ha skett enligt 1 § 2 mom. lagen om avträdelsepension för förbättrande av lantbrukets struktur, om det område som överlåts även till sitt läge är sådant att förvärvaren på de villkor som stadgas i 18 § landsbygdsnäringsförordningen kunde beviljas markköpslån för anskaffning av området.

3 a § (30.12.1980/1038)

3 a § har upphävts genom F 30.12.1980/1038.

4 § (21.5.1976/416)

Har ägare, som överlåtit sin brukningsenhet eller del därav till jordbruksstyrelsen, i sin besittning behållit i 6 a § 1 mom. lagen om avträdelsepension avsett område samt förbehållit sig och medlemmarna av sin familj rätt att tillsvidare eller för viss tid bo i bostadsbyggnad på den avträdda lägenheten samt rätt att använda även andra byggnader på lägenheten, får han använda området och byggnaderna utan ersättning. Ägaren är likväl skyldig att ombesörja nödiga årsreparationer på byggnaderna och att hålla byggnaderna brandförsäkrade till fulla värdet, vid äventyr att sagda rättigheter eljest kan anses förverkade. I fråga om boenderätten iakttages i övrigt i tillämpliga delar vad vid den aktuella tidpunkten i hyreslagen är stadgat om hyresgästs rättigheter och skyldigheter. (14.1.1977/47)

I 1 mom. nämnda rättigheter kan tilldelas högst för pensionstagarens och makens livstid.

4 a § (22.8.1986/628)

Ekonomibyggnaderna på gårdsbruksenhet, som avträds, kan användas till annat ändamål än till lantbruksproduktion. Såsom lantbruksproduktion betraktas härvid inte:

1) biskötsel;

2) pälsdjursuppfödning med köpt foder; ej heller

3) användning av åker till verksamhet, som avses nedan i 4 b §.

Brukningsenhetens spannmålstork och lager för lantbruksprodukter får användas för andra brukningsenheters behov. Med tillstånd som lantbrukssekreteraren gett av särskilda skäl får även andra produktionsbyggnader på brukningsenheten användas för andra brukningsenheters behov till att hålla husdjur i. (23.12.1992/1471)

4 b § (22.8.1986/628)

Utan hinder av förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion har den som har avgett förbindelsen rätt att använda åker på gårdsbruksenheten

1) till bete för sina egna hästar och renar samt i viss utsträckning för sina keldjur,

2) för att bärga hö till vinterfoder för dessa djur,

3) till bete utan ersättning för andra odlares får,

4) till bete utan ersättning för högst två av andra ägda hästar,

5) för utfodring av sina egna renar, då dessa är på renbete och utan ersättning även för utfodring av andras renar, samt

6) för torvproduktion och tagande av mull.

(28.4.1989/361)

Utan hinder av beskogningsförbindelse eller förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion får viltvårdsförening eller registrerad jaktförening med ägarens samtycke utan ersättning nyttja åker, som inte beskogats, såsom för viltutfodring avsett viltvårdsområde och tillvarata skörden till vinterfoder för villebråd.

Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. kan en avträdelsepensionstagare låta en lantbruksföretagare som idkar husdjursskötsel använda åker som omfattas av förbindelsen om nedläggning som betesmark och för bärgande av vall och hö från ingången av juli till utgången av november 2006. (17.8.2006/711)

5 §

Ansökan om avträdelsepension görs på en blankett, vars formulär fastställs av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. (31.12.1985/1090)

Till pensionsansökan skall jämte de utredningar som pensionsanstalten bestämmer samt eventuell annan behövlig utredning fogas: (31.12.1985/1090)

1) ämbetsbetyg som utvisar sökandens familjeförhållanden;

2) utredning om ägoförhållandena i fråga om den eller de brukningsenheter avträdelseåtgärderna gäller;

3) skattebyråns intyg över den inkomst som vid senast verkställda kommunalbeskattning fastställts för sökanden;

4) skattebyråns intyg över arealen av den eller de brukningsenheter avträdelseåtgärderna gäller, jordbruksjord och växtlig skogsmark var för sig; samt

5) den eller de av följande handlingar som har samband med det avträdelsesätt som avses i ansökningen:

a) överlåtelsehandlingen angående den brukningsenhet avträdelseåtgärderna gäller, antingen i original eller i officiellt styrkt avskrift eller, när fråga är om ansökan om villkorlig pension, utkast till överlåtelsehandling eller till jordbruksstyrelsen ställt försäljningsanbud eller av jordbruksstyrelsen förelagt köpeanbud;

b) överlåtelsehandlingen angående åker, skogsmark eller del av dessa, tillhörande den brukningsenhet avträdelseåtgärderna gäller, antingen i original eller i officiellt styrkt avskrift eller, när fråga är om ansökan om villkorlig pension, utkast till överlåtelsehandling eller till jordbruksstyrelsen ställt försäljningsanbud eller av jordbruksstyrelsen förelagt köpeanbud;

c) beskogningsförbindelse angående beskogning av åker eller del därav, tillhörande den brukningsenhet avträdelseåtgärderna gäller;

d) i 6 § 2 mom. lagen om avträdelsepension avsedd försäljningsbegränsningsförbindelse; och

e) förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion beträffande åker, som hör till sådan gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelseåtgärder.

(22.8.1986/628)

Förbindelserna under punkterna c–e skall uppgöras på blankett, som fastställs av jordbruksstyrelsen. (22.8.1986/628)

6 § (28.12.1990/1306)

Ansökan om avträdelsepension skall tillställas lantbrukssekreteraren i den kommun där den brukningsenhet finns som avträdelseåtgärderna gäller. Pensionsansökan anses också ha blivit anhängiggjord inom den tid som stadgas i lagen om avträdelsepension, om den inom nämnda tid har inlämnats eller anlänt per post till det landsbygdsdistrikt inom vilket den brukningsenhet finns som avträdelseåtgärderna gäller eller till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt eller dess befullmäktigade ombud. Har ansökan tillställts landsbygdsdistriktet, pensionsanstalten eller dess ombud, skall den utan dröjsmål överföras till behörig lantbrukssekreterare. Vad denna förordning stadgar om lantbrukssekreterare gäller på motsvarande sätt den myndighet som avses i 14 § 1 mom. lagen om avträdelsepension, om kommunen inte har någon lantbrukssekreterare.

Lantbrukssekreteraren skall sända ansökningshandlingarna jämte utlåtande om förutsättningarna för avträdelsepension till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. I de i 15 § 1 mom. lagen om avträdelsepension nämnda fall i vilka utlåtandet skall avges av landsbygdsdistriktet skall lantbrukssekreteraren dock tillställa landsbygdsdistriktet ansökningshandlingarna jämte utlåtanden.

Om inte sökanden inom en honom förelagd skälig tid lämnar in av lantbrukssekreteraren, landsbygdsdistriktet, jordbruksstyrelsen eller lantbruksföretagarnas pensionsanstalt begärda tilläggsuppgifter för avgörande av ansökan, anses ansökningen ha blivit anhängiggjord när uppgifterna har tillställts den som begärt dem.

7 § (31.12.1985/1090)

Omfattar avträdelse flera avträdelseåtgärder, räknas den för ansökan om pension i lagen om avträdelsepension stadgade tiden av ett år från den tidpunkt då den första av åtgärderna vidtogs.

8 § (21.5.1976/416)

Äger pensionssökande eller pensionssökandes make endast en del av brukningsenhet skall i 17 § 1 mom. lagen om avträdelsepension avsett utkast till överlåtelsehandling vara undertecknat även av de övriga ägarna.

I 6 § 2 mom. lagen om avträdelsepension avsedda förbindelser, vilka skall avges även när pension söks villkorligt, skall undertecknas av brukningsenhetens samtliga ägare, samt då ägarens make är avträdare alltid även av honom. (22.8.1986/628)

9 § (31.12.1985/1090)

Äger den som söker pension i 4 § 3 mom. lagen om avträdelsepension avsedd andel av brukningsenhet, skall han, innan pensionsbeslut utfärdas, tillställa lantbruksföretagarnas pensionsanstalt utredning om att han har överlåtit sin andel. Har pension sökts villkorligt, skall utredningen vara lantbruksföretagarnas pensionsanstalt till handa inom den i 18 § lagen om avträdelsepension stadgade tiden av sex månader, vid äventyr att pensionsbeslutet eljest förfaller.

10 § (23.12.1992/1471)

En pensionstagare är skyldig att till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt anmäla

1) att han beviljats pension enligt 8 § 1 mom. lagen om avträdelsepension,

2) att han börjat bedriva jordbruk i en större utsträckning än vad som stadgas i 6 a § 1 mom. lagen om avträdelsepension, samt

3) att av brukningsenheten överlåts mark som omfattas av någon gällande förbindelse enligt 6 § 2 mom. lagen om avträdelsepension.

11 §

I 6 § 2 mom. 2 punkten lagen om avträdelsepension avsedd beskogningsförbindelse, vilken bör undertecknas av brukningsenhetens samtliga ägare samt då ägarens make är avträdare alltid även av honom, skall bland annat upptaga villkor angående behörig vård av den åker som är avsedd att beskogas ävensom villkor om att beskogad åker icke får överlåtas till annan än i 6 § 2 mom. 1 och 2 punkterna lagen om avträdelsepension nämnd överlåtelsetagare. (21.5.1976/416)

2 mom. har upphävts genom F 22.8.1986/628. (22.8.1986/628)

12 § (22.8.1986/628)

Har avträdelsepension i enlighet med 17 § lagen om avträdelsepension beviljats villkorligt med en beskogningsförbindelse eller en förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion som grund, skall överlåtaren, för att erhålla pension, inom den tid av sex månader som avses i 18 § lagen om avträdelsepension tillställa lantbruksföretagarnas pensionsanstalt en ny förbindelse eller ett meddelande om att den tidigare förbindelsen kommer att iakttas.

En överlåtelsehandling, beskogningsförbindelse eller förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion, som ligger till grund för avträdelsepension, eller en officiellt styrkt avskrift därav eller ett meddelande som avses i 1 mom. anses ha tillställts pensionsanstalten enligt 17 § 1 mom. lagen om avträdelsepension även när handlingen inom nämnda tid har lämnats till lantbrukssekreteraren, landsbygdsdistriktet eller ett av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt befullmäktigat ombud. (28.12.1990/1306)

13 § (30.12.2004/1392)

13 § har upphävts genom L 30.12.2004/1392.

14 §

Pensionen inbetalas månatligen i penninginrättning enligt sökandens val på konto som han uppgivit.

15 § (29.7.1976/668)

15 § har upphävts genom L 29.7.1976/668.

16 § (28.12.1990/1306)

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, landsbygdsdistriktet och lantbrukssekreteraren kan vid behov av pensionstagaren begära upplysningar av vilka framgår om han fortfarande uppfyller villkoren för pensionen. Har pensionstagaren inte inom en honom förelagd skälig tid lämnat upplysningarna, kan lantbruksföretagarnas pensionsanstalt besluta att pensionsbetalningen skall inställas tills uppgifterna har givits.

17 §

När pensionsnämnden handlägger ärende vars avgörande i väsentlig grad beror av tillämpningen av lagen om avträdelsepension eller med stöd av den givna stadganden eller bestämmelser, skall åtminstone en av de närvarande medlemmarna vara i 18 § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd person.

18 § (22.10.1982/760)

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer senast den 25 november varje år beloppet av det i 22 § 2 mom. lagen om avträdelsepension nämnda förskottet för följande kalenderår. Senast den 25 juni varje år fastställer ministeriet beloppet av de i sagda paragrafs 1 mom. nämnda kostnaderna för avträdelsepensionerna för föregående kalenderår och justerar samtidigt beloppen av förskottsraterna för årets senare hälft. Dessutom justerar ministeriet senast den 25 november varje år beloppet av den förskottsrat som skall betalas för december. (13.9.1991/1192)

Förskottet betalas i tolv lika stora månatliga rater. Då förskottet justeras enligt 1 mom. fördelas den höjning eller sänkning som hänför sig till den förflutna tiden jämnt på de återstående förskottsraterna. Förskottet skall stå till lantbruksföretagarnas pensionsanstalts förfogande varje månad den första vardag då det betalningssystem som bankerna allmänt använder för sina inbördes betalningar är i bruk. (31.1.2001/92)

Skillnaden mellan erlagt förskott och för samma år fastställt belopp, som staten skall erlägga, beaktas i samband med utbetalningen av den förskottsrat som följer på fastställandet.

Om det likväl vid justeringen enligt 1 mom. av förskottsraten för december framgår att som förskott redan före justeringen har betalts ett belopp som är större än det belopp som enligt uppskattning skall betalas av staten, skall skillnaden mellan det erlagda förskottet och det belopp som enligt uppskattning skall betalas av staten återbetalas till staten den första vardagen i månaden efter justeringen med iakttagande av motsvarande bestämmelser i 2 mom. (13.3.1987/277)

För ovan i 1 mom. nämnda åtgärder skall lantbruksföretagarnas pensionsanstalt före den 20 dagen i månaden före åtgärdsdagen tillställa jord- och skogsbruksministeriet en av ministeriet föreskriven utredning. (13.9.1991/1192)

Jord- och skogsbruksministeriet får av särskilda skäl på framställning av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt betala förskott med avvikelse från 2 mom., om pensionsanstaltens beredskap att betala ut förmåner enligt lagen om avträdelsepension annars skulle äventyras. (31.1.2001/92)

19 § (28.12.1990/1306)

19 § har upphävts genom F 28.12.1990/1306.

20 §

Tillkommer lantbruksföretagarnas pensionsanstalts expedition genom maskinell databehandling eller eljest åtminstone delvis genom tryckningsförfarande, kan underskriften utskrivas maskinellt.

21 § (28.12.1990/1306)

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av jordbruksstyrelsen till den del det är fråga om uppgifter som hör till lantbrukssekreterarna och landsbygdsdistrikten.

22 §

Denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 1974. Vad ovan i 18 § är stadgat om förskott som utbetalas av staten tillämpas likväl första gången på förskott för år 1975.

Ikraftträdelsestadganden:

21.5.1976/416:

Denna förordning tillämpas från och med den 1 maj 1976.

Denna förordnings 2 och 3 a §§ tillämpas om avträdelsen sker eller, då pensionen baserar sig på i 17 § lagen om avträdelsepension avsett villkorligt beslut, sagda beslut gives den 1 maj 1976 eller därefter.

29.7.1976/668:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1977.

14.1.1977/47:

Denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 1977.

Denna förordnings 3 § och 3 a § 4 mom. tillämpas, om överlåtelse sker eller, såvida pensionen grundas på i 17 § lagen om avträdelsepension avsett villkorligt beslut, sagda beslut gives den 1 januari 1977 eller därefter.

30.12.1980/1038:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1981.

Denna förordning tillämpas om avträdelsen sker eller, då pensionen baserar sig på i 17 § lagen om avträdelsepension avsett villkorligt beslut, sagda beslut ges den 1 januari 1981 eller därefter.

22.10.1982/760:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983.

Denna förordning tillämpas dock första gången då förskottet på statsunderstödet fastställs för år 1983.

31.12.1985/1090:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

22.8.1986/628:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1986.

Denna förordning tillämpas, om överlåtelse sker eller, såvida pensionen grundar sig på i 17 § lagen om avträdelsepension avsett villkorligt beslut, sagda beslut utfärdas den 1 augusti 1986 eller därefter.

13.3.1987/277:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1987.

28.4.1989/361:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1989.

28.12.1990/1306:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Förordningen tillämpas om avträdelse sker eller, då pensionen grundar sig på ett villkorligt beslut som avses i 17 § 1 mom. lagen om avträdelsepension, nämnda beslut meddelas den 1 januari 1991 eller därefter.

13.9.1991/1192:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Stadgandena i 18 § 1, 2 och 5 mom. tillämpas dock redan när det i 22 § 2 mom. lagen om avträdelsepension nämnda förskottet fastställs för 1992.

23.12.1992/1471:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

31.1.2001/92:

Denna förordning träder i kraft den 7 februari 2001.

30.12.2004/1392:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Genom denna lag upphävs 13 § i förordningen av den 29 mars 1974 om avträdelsepension (258/1974), sådan denna paragraf lyder i förordningen 1306/1990.

Vid tillämpningen av 24 § i denna lag iakttas 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare (1332/2003).

RP 192/2004, JsUB 11/2004, RSv 215/2004

17.8.2006/711:

Denna förordning träder i kraft den 23 augusti 2006. Förordningen tillämpas på användningen av åker som omfattas av förbindelser från den 1 juli till den 30 november 2006.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.