Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

24.3.1970/239

Lag om avbrytande av havandeskap

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (20.12.2022/1097)

Havandeskap kan på begäran av den gravida avbrytas fram till utgången av den tolfte veckan av havandeskapet.

Havandeskap kan på begäran av den gravida avbrytas efter den tolfte veckan av havandeskapet, när havandeskapets fortskridande eller förlossningen på grund av sjukdom, kroppsskada eller svaghet hos den gravida skulle medföra fara för hennes liv eller hälsa.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan dessutom på begäran av den gravida bevilja tillstånd till avbrytande av havandeskap efter den tolfte veckan av havandeskapet, när

1) förlossningen och skötseln av barnet med beaktande av den gravidas och hennes familjs levnadsförhållanden samt övriga omständigheter skulle vara avsevärt betungande för henne,

2) hos barnets föräldrar eller någondera av dem sjukdom eller någon annan därmed jämförbar orsak allvarligt begränsar deras förmåga att sköta barnet,

3) den gravida har blivit gravid under förhållanden som avses i 17 kap. 22 § eller 20 kap. 1, 2, 5, 12, 13 eller 16 § i strafflagen (39/1889),

4) det finns skäl att förmoda att barnet skulle komma att vara behäftat med eller senare komma att få en svår sjukdom eller kroppsskada,

5) den gravida vid den tidpunkt då hon blivit gravid fyllt fyrtio år eller när den gravida redan fött fyra barn, eller

6) den gravida vid den tidpunkt då hon blivit gravid inte fyllt sjutton år.

Om avbrytande av havandeskap söks med stöd av en grund som nämns i 3 mom. 1–5 punkten, ska det i ansökan dessutom anges och motiveras varför havandeskapet har upptäckts sent eller varför avbrytandet av havandeskapet har fördröjts.

1 § har ändrats genom L 1097/2022, som träder i kraft 1.9.2023. Den tidigare formen lyder:

1 §

Havandeskap må med iakttagande av stadgandena i denna lag på begäran av kvinnan avbrytas:

1) när havandeskapets fortskridande eller förlossningen på grund av sjukdom, kroppslyte eller svaghet hos kvinnan skulle medföra fara för hennes liv eller hälsa;

2) när förlossningen och skötseln av barnet med beaktande av kvinnans och hennes familjs levnadsförhållanden samt övriga omständigheter skulle vara avsevärt betungande för henne;

3) när kvinnan gjorts havande under förhållanden som avses i 17 kap. 22 § eller 20 kap. 1, 2, 5, 12, 13 eller 16 § i strafflagen (39/1889), (8.7.2022/730)

4) när hon vid den tidpunkt då hon gjorts havande ej fyllt sjutton år eller fyllt fyrtio år eller när hon redan fött fyra barn;

5) när det finnes skäl att förmoda, att barnet skulle komma att vara psykiskt efterblivet eller behäftat med eller senare komma att behäftas med svår sjukdom eller svårt kroppslyte; eller

6) när hos barnets föräldrar eller någondera av dem sjukdom, rubbad själsverksamhet eller annan därmed jämförbar orsak allvarligt begränsar deras förmåga att sköta barnet.

2 § (6.4.2001/328)

Är en kvinna på grund av sinnessjukdom, psykisk efterblivenhet eller rubbad själsverksamhet oförmögen att framställa en giltig begäran om avbrytande av havandeskap, kan åtgärden utföras på ansökan av hennes lagliga företrädare, om vägande skäl talar för åtgärden.

3 § (8.7.2022/730)

3 § har upphävts genom L 8.7.2022/730.

4 §

Innan havandeskap avbryts i enlighet med denna lag ska den som begär abort underrättas om vad aborten innebär och vilka verkningar den har. Den som begär eller överväger abort samt den andra föräldern har rätt att få behövligt psykosocialt stöd. (20.12.2022/1097)

1 mom. har ändrats genom L 1097/2022, som träder i kraft 1.9.2023. Den tidigare formen lyder:

Innan havandeskap avbrytes i enlighet med denna lag, bör den som begär abort, underrättas om abortens betydelse och verkningar.

Kvinnan vars havandeskap avbrutits bör få vägledning beträffande barnbegränsning såsom därom genom förordning närmare stadgas.

5 § (20.12.2022/1097)

Havandeskap ska avbrytas i ett så tidigt skede som möjligt.

I ett fall som avses i 1 § 2 mom. är en förutsättning för avbrytande av havandeskapet ett bifallande beslut av två läkare.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan i ett fall som avses i 1 § 3 mom. bevilja tillstånd till avbrytande av havandeskapet fram till utgången av den tjugonde veckan av havandeskapet.

Närmare bestämmelser om ansökan om avbrytande av havandeskap, om de handlingar som ska fogas till ansökan och om ansökningsförfarandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 § har ändrats genom L 1097/2022, som träder i kraft 1.9.2023. Den tidigare formen lyder:

5 §

Havandeskap skall avbrytas i ett så tidigt skede som möjligt.

Avbrytande av havandeskap på annan grund av kvinnans sjukdom eller kroppslyte får ej företagas efter havandeskapets tolfte vecka. (14.7.1978/564)

Rättsskyddscentralen för hälsovården kan dock, om kvinnan vid den tidpunkt då hon gjorts havande inte hade fyllt sjutton år eller om det annars finns synnerliga skäl, ge tillstånd till avbrytande av havandeskapet även senare, dock inte efter havandeskapets tjugonde vecka. (27.11.1992/1085)

5 a § (20.12.2022/1097)

Trots vad som föreskrivs i 1 och 5 § kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ge tillstånd till avbrytande av havandeskap, om hos fostret genom fostervattens- eller ultraljudsundersökning, serologiska undersökningar eller någon annan motsvarande tillförlitlig undersökning konstaterats en svår sjukdom eller kroppsskada, dock inte efter den tjugofjärde veckan av havandeskapet.

5 a § har ändrats genom L 1097/2022, som träder i kraft 1.9.2023. Den tidigare formen lyder:

5 a § (27.11.1992/1085)

Utan hinder av 5 § kan rättsskyddscentralen för hälsovården ge tillstånd till avbrytande av havandeskap, om hos fostret genom fostervattens- eller ultraljudsundersökning, serologiska undersökningar eller någon annan motsvarande tillförlitlig undersökning konstaterats svår sjukdom eller svårt lyte, dock inte efter havandeskapets tjugofjärde vecka.

6 § (20.12.2022/1097)

Ett sådant tillståndsbeslut av två läkare som avses i 5 § 2 mom. innehåller ett separat och i detalj motiverat skriftligt utlåtande av vardera läkaren. Av läkarna ska den ena vara en läkare som ger utlåtande om avbrytande av havandeskap (läkare med behörighet att ge utlåtande) och den andra den läkare som utför ingreppet (ingreppsläkare). Läkare med behörighet att ge utlåtande och ingreppsläkare har inte rätt att utan grund vägra ta upp en begäran om avbrytande av havandeskap till prövning.

Om ett beslut av två läkare är negativt, kan tillstånd till avbrytande av havandeskapet sökas hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

6 § har ändrats genom L 1097/2022, som träder i kraft 1.9.2023. Den tidigare formen lyder:

6 §

Havandeskap får avbrytas

1) i de fall som avses i 1 § 1–3 och 6 punkten, på grundval av tillståndsbeslut av två läkare eller, om så stadgas närmare genom förordning, alternativt på grundval av tillstånd av rättsskyddscentralen för hälsovården,

2) i det fall som avses i 1 § 4 punkten, på grundval av den läkares beslut som utför ingreppet, samt

3) i de fall som avses i 1 § 5 punkten och 5 § 3 mom. samt i 5 a §, med tillstånd av rättsskyddscentralen för hälsovården.

(27.11.1992/1085)

Tillståndsbeslut av två läkare innehåller båda läkarnas särskilt för sig avgivna och i detalj motiverade skriftliga utlåtanden. Av läkarna skall den ena vara läkare, som avger utlåtande om avbrytande av havandeskap (läkare med behörighet att avgiva utlåtande) och den andra den läkare som utför ingreppet (ingreppsläkare). Läkare med behörighet att avgiva utlåtande och ingreppsläkare har icke rätt utan skäl vägra att till prövning upptaga anhållan om avbrytande av havandeskap.

Är ett beslut av två läkare eller, i det fall som avses i 1 § 4 punkten, ett beslut av en läkare negativt, kan tillstånd till avbrytande av havandeskapet sökas hos rättsskyddscentralen för hälsovården. (27.11.1992/1085)

7 § (20.12.2022/1097)

Innan beslut om avbrytande av havandeskap fattas ska vid sådant avbrytande av havandeskap som avses i 1 § 2 och 3 mom. samt i 5 a §, om det anses finnas skäl till det, det väntade barnets far ges tillfälle att framföra sin uppfattning i saken.

Innan beslut som grundar sig på 1 § 3 mom. 1 punkten fattas ska, när det anses finnas skäl till det, utredning om den gravida och hennes familjs levnads- och övriga förhållanden begäras hos en social myndighet eller hos en barnmorska, sjukskötare eller motsvarande person.

Om den gravida har fått specialvård med anledning av en svår sjukdom, ska läkaren med behörighet att ge utlåtande innan beslutet fattas såvitt möjligt inhämta uppgifter om den gravidas hälsotillstånd av den läkare som vårdat henne på grund av sjukdomen.

7 § har ändrats genom L 1097/2022, som träder i kraft 1.9.2023. Den tidigare formen lyder:

7 §

Innan beslut om avbrytande av havandeskap fattas skall, om det anses föreligga skäl därtill, det väntade barnets far ges tillfälle att framföra sin uppfattning i saken. (6.4.2001/328)

Innan beslut som grundar sig på 1 § 2 punkten fattas, skall när skäl därtill anses föreligga utredning beträffande kvinnans och hennes familjs levnads- och övriga förhållanden begäras hos social myndighet, eller hos barnmorska, hälsosyster eller motsvarande person.

Har kvinnan till följd av svår sjukdom erhållit specialvård, skall läkaren med behörighet att avgiva utlåtande, innan beslutet fattas, såvitt möjligt inhämta uppgifter om kvinnans hälsotillstånd av den läkare som vårdat henne på grund av sjukdomen.

8 § (20.12.2022/1097)

8 § har upphävts genom L 20.12.2022/1097, som träder i kraft 1.9.2023. Den tidigare formen lyder:

8 § (8.7.2022/586)

Varje läkare i statens eller ett välfärdsområdes tjänst samt andra läkare som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har beviljat tillstånd för uppgiften kan vara läkare med behörighet att avge utlåtande.

Avbrytande av havandeskap utförs på de sjukhus som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har godkänt för detta ändamål. Varje legitimerad läkare i sjukhusets tjänst kan vara ingreppsläkare.

9 § (20.12.2022/1097)

Om ett havandeskap ska avbrytas på grund av skäl som avses i 1 § 2 mom. och prövning av förutsättningarna för ingreppet på det sätt som anges i 5 och 6 § inte kan ske utan att den gravidas liv eller hälsa, på grund av det uppkomna dröjsmålet eller av någon annan orsak, allvarligt skulle äventyras, får havandeskapet avbrytas av en legitimerad läkare utan iakttagande av de sistnämnda bestämmelserna.

9 § har ändrats genom L 1097/2022, som träder i kraft 1.9.2023. Den tidigare formen lyder:

9 §

Skall havandeskap avbrytas på grund av 1 § 1 punkten och kan prövning av förutsättningarna för ingreppet i den ordning 6 § stadgar eller utförande av ingreppet på sjukhus som avses i 8 § 2 mom. icke äga rum utan att kvinnans liv eller hälsa, på grund av det uppkomna dröjsmålet eller av annan orsak, allvarligt skulle äventyras, må havandeskapet avbrytas av legitimerad läkare utan iakttagande av nämnda stadganden.

10 § (27.11.1992/1085)

Ärenden som enligt 1, 5, 5 a och 6 §§ ankommer på rättsskyddscentralen för hälsovården handläggs vid nämnden för abort- och steriliseringsärenden så som närmare stadgas genom förordning.

Rättsskyddscentralen skall handlägga i 1 mom. nämnda ärenden i brådskande ordning. I rättsskyddscentralens beslut i sådana ärenden får ändring inte sökas genom besvär.

10 a § (20.12.2022/1097)

Beslut i ärenden som hör till nämnden för abort- och steriliseringsärenden kan fattas vid ett ordinarie sammanträde eller vid ett sammanträde som helt eller delvis äger rum i en elektronisk miljö (elektroniskt sammanträde).

10 a § har tillfogats genom L 1097/2022, som träder i kraft 1.9.2023.

11 § (27.11.1992/1085)

Rättsskyddscentralen för hälsovården skall övervaka att läkarna med behörighet att avge utlåtande och ingreppsläkarna eftersträvar en opartisk och enhetlig praxis.

12 § (21.5.1999/623)

12 § har upphävts genom L 21.5.1999/623.

13 § (29.5.2009/374)

Den som uppsåtligen avbryter havandeskap i strid med bestämmelserna i 1, 2, 5, 5 a eller 6–9 § eller gör ett försök till detta ska, om inte gärningen utgör brott enligt 22 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, för brott mot bestämmelserna i lagen om avbrytande av havandeskap dömas till böter.

14 § (24.7.1998/572)

Den som lämnar en myndighet eller en läkare en osann uppgift med rättslig betydelse i ett ärende som gäller avbrytande av havandeskap, skall dömas till böter, om inte gärningen är straffbar enligt 16 kap. 8 § strafflagen.

15 § (6.4.2001/328)

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

Formulären för de blanketter som används i abortärenden fastställs genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan dessutom vid behov meddelas närmare bestämmelser om behandlingen av abortärenden. Rättsskyddscentralen för hälsovården skall se till att läkare med behörighet att avge utlåtanden och ingreppsläkare iakttar enhetlig praxis vid tolkningen av grunderna för abort.

16 §

Denna lag träder i kraft den, 1 juni 1970 och genom densamma upphäves lagen den 17 februari 1950 om avbrytande av havandeskap (82/50).

Ikraftträdelsestadganden:

15.1.1971/18:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1971

14.7.1978/564:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979.

Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

12.7.1985/572:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 6/1997 och RP 117/1997, LaUB 3/1998, StoUB 2/1998, RSv 60/1998

17.1.1991/89:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90, Socialutsk. bet. 44/90, Stora utsk. bet. 227/90

27.11.1992/1085:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

RP 264/92, ShUB 38/92

21.4.1995/646:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, RP 94/93

24.7.1998/572:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

RP 26/85, EkonUB 7/85, StoUB 56/85

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

6.4.2001/328:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2001.

RP 207/2000, ShUB 4/2001, RSv 24/2001

29.5.2009/374:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

RP 156/2008, LaUB 2/2009, RSv 35/2009

12.4.2019/493:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2019.

RP 212/2018, LaUB 24/2018, RSv 305/2018

8.7.2022/586:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 56/2021, RP 18/2022, ShUB 9/2022, RSv 66/2022

8.7.2022/730:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 13/2022, GrUU 20/2022, LaUB 10/2022, RSv 88/2022

20.12.2022/1097:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2023.

Ansökningar som är anhängiga vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården vid denna lags ikraftträdande behandlas i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Om tillstånd till avbrytande av havandeskapet emellertid har sökts hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården med stöd av den 1 § 5 punkt som gällde vid denna lags ikraftträdande och havandeskapet inte har överskridit havandeskapets tolfte vecka, förfaller ansökan och bestämmelserna i denna lag tillämpas. Om det i en sådan situation till följd av att gränsen på tolv havandeskapsveckor är nära förestående är känt eller kan antas att havandeskapet i praktiken inte hinner avbrytas i enlighet med 1 § 1 mom. i denna lag, kan verket dock fortsätta behandlingen av ansökan och bevilja tillstånd till avbrytande av havandeskapet i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Om tillstånd till avbrytande av havandeskapet har sökts vid denna lags ikraftträdande genom ett förfarande enligt den 6 § 1 mom. 1 punkt som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, ska inte förfarandet enligt det 6 § 2 mom. som gällde vid ikraftträdandet av denna lag fortsätta, och havandeskapet kan avbrytas enligt 1 § 1 mom. i denna lag. Har dock ansökan om avbrytande av havandeskap gjorts med stöd av den 1 § 1 punkt som gällde vid ikraftträdandet av denna lag och har havandeskapet överskridit havandeskapets tolfte vecka, ska förfarandet enligt det 6 § 2 mom. som gällde vid ikraftträdandet genomföras och beslut fattas i saken i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Om tillstånd till avbrytande av havandeskapet har sökts vid denna lags ikraftträdande genom ett förfarande enligt den 6 § 1 mom. 2 punkt som gällde vid denna lags ikraftträdande, ska läkaren inte fatta ett sådant beslut som avses i den punkten, utan havandeskapet kan avbrytas enligt 1 § 1 mom. i denna lag.

MI 8/2020, ShUB 16/2022, RSk 46/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.